Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Kandydaci na Prezydenta RP a Układ Europejski

Posted by grypa666 w dniu 07/05/2010

Wspomóż blog na konto lub Pay Pala

††††††††††††††††††††††††††††††

Misja Specjalna TVP1 o 10 IV

część 1

część 2

część 3

Wszystkie części na grypa666

††††††††††††††††††††††††††††††

Wolne Media odcięly się od szakali 10 IV

†††††††††††††††††††††††††††††††††

„Czy teraz rozumiesz, że naganiacze Polaków do Unii Europejskiej nie mają wyjścia, jak tylko wszelkimi sposobami agitować za UE, aby uniknąć gniewu Narodu Polskiego i uniknąć odpowiedzialności za ruinę Polski?”

Kandydaci na Prezydenta RP a Układ Europejski – lekcja 3

Sami swoi, a kandydat Gabriel Janowski też do nich należy

Boguchwała, A.D. 06 maja 2010 r.  –  mgr inż. Józef Bizoń
Opublikowano na: http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2598


Pamiętaj! Oni się na to godzili – a przed Tobą ukrywali, a teraz będą zabiegać o Twój głos,  a jeszcze wcześniej o to, aby pójść do wyborów – no i wybrać jednego z nich, ale tym razem w  sytuacji opisanej w „Kontekst smoleński doktryny politycznej ujawnionej przez PiS w Fundacji Batorego”.

W 2003 r. ulotce przed referendum akcesyjnym do UE „To dopiero początek niewoli Narodu Polskiego pod unijnym – brukselskim butem”, masowo rozprowadzanej na Podkarpaciu (w liczbie ponad 100 tyś.), zawarłem niżej podane informacje. 16 grudnia 1991 r. Układem Europejskim ustanowiono rząd kolonialny nad Polską w postaci Rady Stowarzyszenia.

Układem tym dokonano handlu Polską pomiędzy Moskwą a Brukselą, a Narodem Polskim dobito targu, jak niewolnikami. Dla uśpienia czujności Narodu Polskiego wmówiono ludziom, że Polska jest wolna, niepodległa i suwerenna – ot tak, dla pozoru. Konstytucją RP z 1997 r. przypieczętowano ten stan rzeczy (art. 87 i art. 91).

16 grudnia 1991 r. – (dokładnie w 10-tą rocznicę pacyfikacji Kopalni „Wujek”) sporządzono w Brukseli „Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony” – było to za rządów Jana Krzysztofa Bieleckiego i po objęciu funkcji Premiera RP 06.12.1991 r. przez Jana Olszewskiego. Tym razem postanowiono spacyfikować całą Polskę. [dopisek
bieżący: Pod osłoną burzy lustracyjnej przebrnięto przez newralgiczny etap wcielania w życie tych obcych planów, a film Kurskiego „Nocna zmiana” /ponoć wykonany ukrytą kamerą pomiędzy bajki można włożyć/ jest w istocie propagandówką wykorzystaną w kampanii wyborczej PiS
w 2005 r., aby nic się nie wymknęło spod kontroli – owszem poświęcono Wałęsę (Nobel 1983 r. – swoje już otrzymał), ale co się nie robi dla skutecznej realizacji tak wielkiego planu. Aby o tym wszystkim samemu się przekonać odsyłam do „Nocna zmiana – czy nocna zdrada? (w 2-ch
częściach) – http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2491 ; „Jan Olszewski i Układ Europejski z 16.12.1991 r.” – http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2496 ]

20 października 1992 r.- (czyli prawie rok później), Układ Europejski przekazano do Warszawy.

27 stycznia 1994 r. – (czyli po ponad 2-ch latach), po uprzednim parafowaniu Układu przez Premiera Rządu RP i  ratyfikowaniu go przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę, Układ Europejski opublikowano w Dzienniku Ustaw Nr 11, poz. 38. Dostępny jest również na stronach internetowych: http://www.opoka.org.pl (dział „integracja”) oraz http://www.ukie.gov.pl (oficjalna strona Komitetu Integracji Europejskiej).

Publikacja Układu nastąpiła po objęciu władzy przez koalicję SLD-PSL jesienią 1993 r. (z Premierem Oleksym na czele) i przy całkowitej ciszy w mediach na temat jego istnienia. Do chwili obecnej media milczą na temat tego Układu, a dla celów dezinformacji przebąkuje się od czasu do czasu o istnieniu jakiejś tam umowy stowarzyszeniowej lub układu stowarzyszeniowego – czyli podając nazwy nie istniejącego aktu prawnego pod takimi tytułami. Konstytucja RP
z 1997 r. wprowadziła zapisy tego Układu, jako podstawę dalszego stanowienia prawa w Polsce (art. 87 Konstytucji – patrz również art. 91 konstytucji RP).

Treść zawartego Układu Europejskiego przez długi czas była tajna, a i dzisiaj po 8 latach od chwili jego oficjalnego opublikowania jest znana tylko wąskiej grupie osób – głównie osób czynnie zaangażowanych we wcielaniu w życie jego postanowień, ze skutkami, których dzisiaj każdy Polak boleśnie doświadcza.

Zmowa milczenia (od tzw. lewicy do tzw. prawicy) staje się oczywista po zapoznaniu się z treścią zawartego i realizowanego od 12 lat Układu Europejskiego.

1. Układem tym powołano faktycznie rząd kolonialny nad Polską nazywając go Radą Stowarzyszenia – (art. 102 Układu). W tym celu zawartym układem wyposażono Radę Stowarzyszenia w niezbędne kompetencje prawne z mocą wiążącą dla Rządu RP i ciał parlamentarnych RP (Sejm, Senat). Owa Rada Stowarzyszenia została powołana dla realizacji zadań wynikających z zawartego Układu Stowarzyszeniowego. Rada ta podejmuje decyzje, wydaje zalecenia, rozstrzyga spory – wynikające ze stosowania lub interpretacji Układu Europejskiego – poprzez wydanie decyzji. Podjęte decyzje są wiążące dla stron Układu. Strony zobowiązane są do podjęcia działań dla realizacji decyzji Rady Stowarzyszenia.

W skład Rady Stowarzyszenia (tj. Rządu stojącego ponad Rządem Rzeczypospolitej Polskiej) wchodzą (art. 103 Układu):
a) członkowie Komisji Wspólnot Europejskich,
b) członkowie Rady Wspólnot Europejskich,
c) członkowie Rządu Polskiego.
Z grubsza rzecz ujmując mamy skład Rady Stowarzyszenia w stosunku 2:1 na niekorzyść członków Rządu Polskiego. W zapisach Układu podano, że decyzje Rady Stowarzyszenia zapadają za zgodą stron Układu, ale zaraz przewidziano też sytuację, gdyby takiej zgody nie było ze strony np. członków Rządu Polskiego – (art. 105 Układu). Wówczas powołuje się trzech arbitrów, których decyzja zapada większością głosów i ich decyzja jest wiążąca dla Rządu RP. Jednego arbitra
wystawiają członkowie Wspólnot Europejskich, jednego członkowie Rady Wspólnot Europejskich i jednego członkowie Rządu Polskiego. Teraz dokładnie mamy skład arbitrów w stosunku 2:1 na niekorzyść Polski i łatwy do przewidzenia wynik głosowania arbitrów. Zbudowany mechanizm jest prosty; możesz się sprzeciwić, ale i tak ostatecznie wyjdzie na nasze i zrobimy to – co będziemy chcieli zrobić z Polską.

2. Obszary spraw regulowane Układem Europejskim.

W Układzie tym znalazły się zapisy dotyczące regulacji wszystkich sfer życia narodowego i państwowego. W tym miejscu, dla bardzo pobieżnego zilustrowania obszarów objętych uregulowaniami Układu Europejskiego, wymieńmy tylko same tytuły zawartych w Układzie jego części, rozdziałów, wyszczególnionych artykułów: „Dialog polityczny; Zasady ogólne; Swobodny przepływ towarów; Produkty przemysłowe; Rolnictwo; Rybołówstwo; Wspólne postanowienia; Przepływ pracowników; Zakładanie przedsiębiorstw; Świadczenie usług między Polską a Wspólnotą; Płatności bieżące i przepływ kapitału; Konkurencja i inne postanowienia dotyczące gospodarki; Zbliżanie przepisów prawnych; Współpraca gospodarcza; Współpraca przemysłowa; Popieranie i ochrona inwestycji; Przepisy i normy w dziedzinie przemysłu i rolnictwa oraz ocena ich zgodności; Współpraca w dziedzinie nauki i techniki; Edukacja i kształcenie; Rolnictwo i sektor rolno-spożywczy; Energetyka; Współpraca w dziedzinie atomistyki; Środowisko naturalne; Transport; Łączność; Bankowość, ubezpieczenia i inne usługi finansowe; Polityka pieniężna; „Pranie” pieniędzy; Rozwój regionalny; Współpraca w dziedzinie socjalnej; Turystyka; Małe i średnie przedsiębiorstwa; Informacja i audiowizualne środki przekazu; Cła; Współpraca w dziedzinie statystyki; Ekonomia; Narkotyki; Współpraca kulturalna; Współpraca finansowa; Postanowienia instytucjonalne, ogólne i  końcowe – (w tej części zawarto zapisy dotyczące Rady Stowarzyszenia).

3. Przykładowe szczegółowe zapisy Układu Europejskiego dotyczące:

a) ROLNICTWA:

Art. 20 ust. 3 – „Polska zniesie stopniowo ograniczenia ilościowe importu produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty …”

Art. 20 ust. 6 – „Biorąc pod uwagę potrzebę pogłębiania zgodności polityki rolnej w Polsce i we Wspólnocie oraz dążenie Polski do członkostwa we Wspólnocie, obie strony podejmą regularne konsultacje w Radzie Stowarzyszenia dotyczące strategii i praktycznej realizacji ich odpowiedniej polityki.”

Art. 25 ust. 1 – „Z dniem wejścia w życie Układu w handlu między Polską a Wspólnotą żadne nowe cła importowe lub eksportowe lub inne opłaty o podobnych skutkach nie będą wprowadzone, ani już stosowane nie będą podwyższane.”

Uzyskany efekt: – zalew rynku polskiego dotowaną żywnością z krajów UE i jednocześnie pogłębiająca się nędza na wsi – niemożność sprzedaży polskich płodów rolnych, polskich produktów żywnościowych – upadek rolnictwa polskiego, aż do jego całkowitego zniszczenia. Miejsce polskich pól uprawnych mają zastąpić lasy – 3,7 mln. ha polskich gruntów ma być wyłączone z produkcji rolniczej i zalesiona.

b) ZAKŁADANIA PRZEDSIĘBIORSTW:

Art. 44 ust. 1 lit. (ii) – “W okresie przejściowym określonym w art. 6, Polska ułatwi podejmowanie działalności na swoim terytorium przedsiębiorstwom i obywatelom Wspólnoty. W tym celu Polska: – od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, zapewni w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw założonych w Polsce przez przedsiębiorstwa i obywateli Wspólnoty traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie własnych przedsiębiorstw i obywateli. … Polska zmieni ustawodawstwo i przepisy w celu zapewnienia takiego traktowania, nie później niż do końca pierwszego etapu określonego w art. 6.”
Uzyskany efekt w połączeniu z zapisami innych artykułów: – świadome i celowe wyrzeczenie się władz polskich wspierania przedsiębiorczości Polaków i w efekcie upadek całych dziedzin polskiego przemysłu, polskiego handlu, wejście na polski rynek zachodnich supermarketów, upadek polskich zakładów przetwórstwa, ciągle rosnące rzesze bezrobotnych pozostających bez środków do życia, pogłębiająca się nędza ludzi w miastach.

Przytaczanie, niektórych tylko zapisów Układu Europejskiego zamknijmy przytoczeniem zapisów art. 68 Układu  (Rozdział III – zbliżanie przepisów prawnych) – „Strony uznają, że istotnym warunkiem wstępnym integracji gospodarczej Polski ze Wspólnotą jest zbliżenie istniejącego i przyszłego ustawodawstwa Polski do ustawodawstwa istniejącego we Wspólnocie. Polska podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia zgodności jej przyszłego
ustawodawstwa z ustawodawstwem Wspólnoty.”

W tym miejscu przypomnijmy, że do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy ocena, czy owo „zbliżenie przepisów prawnych” jest już wystarczające, czy też jeszcze nie. W praktyce oznacza to, że Sejm i Senat RP „zaklepuje” prawa przygotowane przez obcych i dla obcych potrzeb, co ładnie nazwano jako dostosowywanie polskiego prawa do wymogów prawa Unii Europejskiej. W polskim parlamencie powołano specjalną komisję czuwającą nad tym, aby pod
obrady Sejmu RP wchodziły tylko ustawy z zapisami zgodnymi z wolą obcych – można zmieniać w nich jedynie mało znaczące drobiazgi. Strażnikiem całego procesu legislacyjnego jest veto Prezydenta RP.

Art. 6 Układu stanowi: „Stowarzyszenie obejmuje okres przejściowy w maksymalnym wymiarze 10-ciu lat, podzielony na dwa kolejne etapy, każdy w zasadzie trwający pięć lat. Pierwszy etap rozpocznie się z dniem wejścia w życie niniejszego Układu.” Układ Europejski zawarto na czas nieokreślony, z możliwością jego wypowiedzenia notą Rządu Polskiego – (art. 118 Układu). Układ wszedł w życie końcem 1992 r. i 10-cioletni okres przejściowy minął końcem 2002 r. szumnym szczytem w Kopenhadze z udziałem Premiera RP Leszka Millera. Teraz ma nastąpić ostatni akt aneksji Polski i jawnego już (nie skrywanego pod płaszczykiem
Rady Stowarzyszenia) nią rządzenia przez obcych przy użyciu stanowionego prawa przez obcych.

Leszek Miller nie miałby z czym jechać do Kopenhagi, gdyby wszystkie kolejne rządy RP od 1992 r. nie realizowały skrupulatnie dyktatu Brukseli poprzez realizację Układu Europejskiego. Żaden z działających w tym czasie Rządów RP nie skorzystał z klauzuli wypowiedzenia tego Układu – a nawet nie zagroził możliwością jego wypowiedzenia. Żaden też z Rządów RP nie poinformował Narodu Polskiego o skutkach realizacji zapisów tego Układu. Publicznie milczeli, jak zaklęci, posłowie i senatorowie tego okresu. Dlaczego???

O współdziałaniu wszystkich sił politycznych tamtego okresu czasu dobitnie świadczy Uchwała Sejmu RP z dnia 18 lutego 2000 r. (Sejmu ponoć w większości
prawicowego i ponoć z prawicowym rządem na czele) w sprawie przygotowań do członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – opublikowana
w Monitorze Polskim Nr 6, poz. 124 z dnia 25 lutego 2000 r.

W Uchwale tej czytamy: „Świadome, zaplanowane i terminowe działanie Rządu w zakresie inicjatyw ustawodawczych, mające na celu harmonizację prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej, jest warunkiem koniecznym trwałego umiejscowienia Polski w strukturach cywilizacji euroatlantyckiej. Sejm podejmuje niniejszą uchwałę kierując się interesem Rzeczypospolitej Polskiej – obecnie państwa stowarzyszonego, a w przyszłości państwa członkowskiego Unii Europejskiej.”

Dalej w uchwale czytamy, że Polska ma być gotowa do członkostwa w UE do dnia 31 grudnia 2002 r., dlatego też następuje wyliczenie w Uchwale jakie działania należy podjęć dla przyspieszenia i skoordynowania działań celem skutecznego wepchnięcia Polski w objęcia UE oraz wyliczono zadania jakie musi podjąć Rząd RP, a także zawarto deklarację aktywnego współdziałania Sejmu z Rządem RP w realizacji zgłoszonych w Uchwale postulatów., tak by
ułatwić Rządowi realizację zobowiązań wynikających z Układu Europejskiego i negocjacji akcesyjnych. Uchwała zawiera też fragment będący swoistym „testamentem politycznym” dla przyszłej kadencji Sejmu(czyli obecnej IV kadencji) i przyszłego Rządu.

W omawianej Uchwale Sejmu z dnia 18.02.2000 r.  zapisano:

„Mając na względzie cel, jakim jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej, oraz formalne działanie obowiązującej zasady dyskontynuacji, Sejm zwraca się do wszystkich partii i stronnictw politycznych, aby w Sejmie IV kadencji uznały wypracowane z ich udziałem rozwiązania i kompromisy, których nie zdołano uchwalić w trakcie obecnej kadencji.”

Koalicjia SLD_PSL_UP z  Rządem Leszka Millera na czele – wypełniła ów „testament” złożeniem w Kopenhadze przez Millera (SLD) i Kalinowskiego (PSL) w grudniu 2002 r. sprawozdania z wykonania zapisów Układu Europejskiego i z zapisów zobowiązań negocjacyjnych, czyli z posłusznej realizacji dyktatu obcych za pośrednictwem Rady Stowarzyszenia. Za co Miller z Kalinowskim zostali pochwaleni przez mocodawców z Brukseli i orzeczono, że teraz nastał właściwy już moment do jawnego wcielenia Polski do Unii Europejskiej.

Za tą Uchwałą Sejmu RP (będąca w istocie Uchwałą zdrady narodowej) głosowali w Sejmie wszyscy posłowie SLD i  UW, 12 posłów z tzw. klubów prawicowych,
56 posłów z AWS (osoby zajmujące znaczące pozycje w Sejmie), a wśród nich za tą Uchwałą głosowali:

1. Zając Stanisław – ówczesny prezes ZChN i vice-marszałek Sejmu RP (głosował również za
objęciem przez L. Balcerowicza funkcji Prezesa Narodowego Banku Polskiego), z zawodu adwokat,
obecnie będąc radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego twierdzi, że jest
niezależnym (ciekawe od kogo niezależnym?);
2. Janowski Gabriel – przewodniczący Komisji Rolnictwa;
3. Kaczyński Jarosław – aktualnie partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS);
4. Krzaklewski Marian – Przewodniczący klubu AWS i zarazem przewodniczący NSZZ :S” (głosował również za Balcerowiczem na Prezesa NBP);
5. Słomka Adam i Karwowski Tomasz – KPN Ojczyzna;
6. Kędra Ryszard – (z Sanoka – aktualnie Liga Polskich Rodzin);
7. Józef Górny – (z Rzeszowa – wypromowany na posła przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, głosował również za L. Balcerowiczem).

Pełny tekst Uchwały znajduje się w podanym wyżej Monitorze Polskim oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Rodzina Polska”, gdzie podano również  pełny wykaz kto i jak głosował za Uchwałą – adres: http://www.rodzinapolska.pl (po wejściu na stronę należy odszukać po lewej stronie „kluby” i wybrać „klub podkarpacki”.
1. Polska od chwili zawarcia Układu Europejskiego z 16 grudnia 1991 r. jest już w szponach Unii Europejskiej.
2. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to co obecnie mamy, to już jest Unia Europejska w wydaniu dla Polski i Polaków i że to UE rządzi już na całego w Polsce ze skutkami, które tak boleśnie doświadczasz.
3. Jak sądzisz, czy możesz liczyć na „dobrodziejstwa” płynące z UE, gdy w sposób skryty przed Narodem Polskim UE już u nas jest i rządzi na całego w Polsce za pomocą sprzedajnych ludzi? Myślisz, że Unia ich wymieni, a niby po co?
4. Jak sądzisz, co się stanie, gdy posłużą się Tobą i powiesz tak UE, czy spokornieją, czy też dopiero wówczas pokażą na całego Polakom jak się nami rządzi, a raczej jak nas urządzą?
5. Czy teraz rozumiesz, że naganiacze Polaków do Unii Europejskiej nie mają wyjścia, jak tylko wszelkimi sposobami agitować za UE, aby uniknąć gniewu Narodu Polskiego i uniknąć odpowiedzialności za ruinę Polski?

Tyle z roku 2003 – z niewielkiego tylko fragmentu rozsyłanej za darmo na życzenie (prośbę kierować na e-mail boguchwala@go2.pl podając swe imię i nazwisko /anonimowi nie są obsługiwani/) wraz z opracowaniem [dokumentacją] z roku 2002 dotyczącym mechanizmów zniewolenia Narodu Polskiego no i kto konkretnie personalnie je budował – w różnym czasie i na rożnych szczeblach władzy. Po bliższe dalsze szczegóły odsyłam do „Tu odkrywamy prawdę –
MATRIX – lekcja 2” –  http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2568

Komentarzy 168 to “Kandydaci na Prezydenta RP a Układ Europejski”

 1. j21 said

  A ja wklejam linka, warto przeczytać
  http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=104731

  • dario said

   to niech lepiej powie co wie i to szybko bo w innym przypadku przytrafi mu się jakiś nieszczęśliwy wypadek i nie będziemy mieli kolejnego świadka

   • hjk said

    moze juz zlozyl te zeszyty w sekretnym miejscu, i zostawił info zaufanym…
    albo złożył liczne kopie u kogoś z dopiskiem – w razie śmierci wysłac do wszystkich mediów”

   • Zapsa said

    Ja myślę że wróg się zabezpiecza odpowiednio, i np. w razie wycieku grozi, że BLISKIM stanie się krzywda..Facetowi po jego śmierci wszystko jedno co z nim zrobią, ale na pewno chce chronić rodzinę. Rodzina zawsze jest kartą przetargową.

   • hjk said

    Dlatego pewien sedzia we wloszech, ktory zajmowal sie mafią, był kawalerem, a rodzina juz umarła wczesniej, w koncu jednak zginał w zamachu bombowym… Z góry wiedział, co mzoe byc i się poświęcił..Ale ilus tam mafiozów skazal…swego czasu było o tym głośno…

  • Zapsa said

   No i z tym zestawić punkt 4 poniżej

  • Bisc said

   Cytat z powyższego tekstu z RM:
   „Na miejscu zostały bardzo małe elementy, tego nie można do niczego dopasować, z punktu badania to nie ma żadnego znaczenia – powiedział.”

   W kontekście artykułu, który pojawił się u profesora Dakowskiego, takie stwierdzenie pana E. Klicha może szokować…

   http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1936&Itemid=100

  • hjk said

   „Ekspert wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie może przekazać publicznie swojej wiedzy na temat okoliczności katastrofy. – Nie mogę więcej powiedzieć, bo ktoś może coś wywnioskować – stwierdził po kolejnym pytaniu posłów. – Jest to stwierdzenie, muszę powiedzieć, zupełnie wstrząsające, bo na tle zapewnień rządu o absolutnej jawności, dostępności, przejrzystości, transparentności, pada równocześnie zapewnienie, że wprawdzie jest pełna wiedza, ale ona nam nie zostanie udostępniona, co oznacza, że istnieją jakieś inne czynniki, które de facto decydują o całej tej sprawie – uważa poseł Macierewicz.”

   No to już jest skandal, trudno sobie wyobrazić wieksze urzeczowienie, uprzedmiotowienie narodu. Tak traktuje się dzieci, niewolników i umysłowo chorych…

   „Na koniec posiedzenia komisji poseł Jerzy Polaczek wnioskował o przydzielenie Klichowi ochrony BOR ze względu na jego jednoosobową wiedzę na temat katastrofy. – Mam zapewnienie, że nic mi nie grozi – odparł Klich.”

   Od kogo ma zapewnienie – od sprawców? Czy od pozostałych „znawców tajemnicy”?
   Bo jeśli od sprawców to nie byłbym taki pewien bezpieczeństwa p.Klicha…

   • hjk said

    no ale w art. głównym mamy:
    ‚Układem tym dokonano handlu Polską pomiędzy Moskwą a Brukselą, a Narodem Polskim dobito targu, jak niewolnikami. Dla uśpienia czujności Narodu Polskiego wmówiono ludziom, że Polska jest wolna, niepodległa i suwerenna – ot tak, dla pozoru. Konstytucją RP z 1997 r. przypieczętowano ten stan rzeczy (art. 87 i art. 91).”

 2. wszechstronny said

  A mnie sie wydaje że ten cały układ europejski zaczyna sie walić a zawdzięczamy to Radziowi S. Polska może stać się kością niezgody przez najbliższe kilka lat ale to pod warunkiem że UE sie nie rozpadnie a wszystko na to wskazuje że jednak bedzie mega klops 🙂 Wszyscy przewidywali rychły upadek USA a tutaj Eurapa sie wali we fundamentach!

  • hjk said

   Nie miało sensu aby tylko USA sie zawaliło – wszystko sie musi zawalić, zeby robić rzad swiatowy i NWO

 3. Zapsa said

  Wczoraj Aśka wkleiła, i uważam że art na tyle poważny, że możnaby go umieścić na głównej(oczywiście nie jako swój 😉 ):

  http://wtemaciemaci.salon24.pl/178536,dymiacy-nagan
  ==================
  od pb: nie moge wejsc, prosze wkleic na koment lub przyslac tekst na emaila

  • hjk said

   duzo szczegółów nt postepowania w przypadku tego typu katastrof…
   A tu śledztwo jest prawdopodobnie przeprowadzone niedbale, gdyż zapewne wiadoma jest prawie ze od poczatku jego przyczyna – jeśli wzieli jakikolwiek szczątek i poddali analizie spektroskopowej i odkryli czątski materiałów wybuchowych, to po co sobie zadawać trud z sekcjami?
   A jak np. odkryto kule od ew. komanda, to w ogole mozna sobie dać spokój z tymi szczególikami…
   Wszystkie okoliczności pokazują, ze „z jakichś powodów” śledztwo jest extremalnie niewygodne dla „naszych rządzących”, to widać gołym okiem i to jest już nie nagan, ale wręcz „dymiąca armata” i materiał do megakomisji śledczej…

   • hjk said

    http://www.rp.pl/artykul/2,472006.html
    Zapomniana umowa z Rosją?

   • hjk said

    „Według Seremeta dochodzenie może potrwać jeszcze nawet kilkanaście miesięcy.”
    wg praw Murphyego granice czasowe maja tendencję do podwajania się i zwiekszania rządu wielkości, a juz szczególnie apewne w takich wypadkach – wygląda na to ze potrwa z kilkadziesiąt lat…

   • hjk said

    „Edmund Klich autorytatywnie stwierdził, że zarówno on jako przedstawiciel przy komisji rosyjskiej, jak i sama komisja już wiedzą, jaki był przebieg wydarzeń, tylko nam nie powie – tak poseł Antoni Macierewicz podsumował wystąpienie eksperta na sejmowej Komisji Infrastruktury.”

    A więc jest jak przypuszczałem…
    http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=104731
    takze na http://tnij.org/wiedza11

   • Zapsa said

    to, że śledztwo trwa kilkanaście m-cy nie powinno dziwić – same badania szczątków wraku powinny trwać ze dwa lata, jeśli są przeprowadzane szczegółowo (czyli jeśli na miejscu katastrofy nie został ani kawałeczek samolotu, a nie że wycieczki urządzaja sobie pamiatkowe łowy).
    Dziwić powinien fakt, że w 2h po katastrofie wszyscy „tam na górze” już praktycznie głosili, że wina pilota jest najbardziej prawdopodobna, co jest żałosne, bo nie mieli wtedy nawet czarnych skrzynek!Czyli ich przypuszczenia wzięły się brzydko mówiąc z dupy.Lub z instrukcji odgórnej.
    Mija miesiąc, oni znają zapisy skrzynek, ale cisza jest jeszcze większa niz w katyńskich lasach – a jak ktoś pyta, to jest nazywany awanturnikiem, niereformowalnym itd. Rezolucja zostaje odrzucona przez 3/4, ponieważ nie mamy Polaków w Sejmie.
    Media i politycy zachowuja sie tak, jakby ich język głęboko w tyłku Rosji miał być sprawą najwyższej wagi. I cicho-sza, niech nikt nie zakłóca tego obopulnego miziania się po tyłeczkach, toż to dwa bratnie narody w końcu znalazły wspólny język (dosłownie), kto pyta o cokolwiek, jest mącicielem i schizofrenikiem.

   • hjk said

    to sie nazywa agentura…

  • Pelagia said

   na stronie „wtemaciesalon” „”Gary Indiana” zamieścił link do zdjęcia. jeśli jest to zdjęcie z katastrofy naszego samolotu, to ktos nieźle kręci:

   ja tam widzę w kilku miejsca ciała ludzkie, a ktoś mówił „nie było widać ciał”
   Pola Laska ma podobno być 20 maja w PKIN w Warszawie na targach książki
   ==============
   od pb: ni emoge wejsc do zdjecia – „403 forbidden”

   • Magda said

    to jest zdjęcie z tej katastrofy,było ono pierwotnie umieszczone na stronie z rosyjskim adresem,ale ta strona działała ze 2 dni,później się już nie otwierała.Oprócz tego zdjęcia były jeszcze inne,podobne..

   • hjk said

    straszne, wszystko wysypane jak z worka…

   • Pelagia said

    to zdjęcie mnie coraz bardziej zadziwia. tak jakby to była robiona symulacja z manekinami a nie ludzie po katastrofie – są korpusy ciała, zamiast głów widzę chyba zagłówki foteli, korpusy nie sa pokrwawione, mało tego – tak jakby były nie tyle oderwane od reszty ciała, tylko tak jakby reszta wyparowała, widać spodnie, buty, paski od spodni, ręce. Nie widzę natomiast żadnej głowy. jak można twierdzić, że nie było widac żadnych ciał ?? bardzo dziwne to wszystko.

   • Brenda said

    Nie widac krwi, ani szczegolow, bo wszystko jest spryskane piana gasniacza. Wszystko wyglada jak fotografia czarno-biala.

   • katia said

    no teraz tez jestem zdziwiona bo : zekomo ciala mialy byc strasznie rozerwane do tego stopnia ,ze identyfikacja zwlok odbywala sie przez pobranie DNA ? a tu widze ze sporo cial sie doskonale zachowalo ? juz 4 tygodnie i dalej nic ! jedna wielka zawierucha ! i w sumie niby duzo wiemy a wciaz zamalo.

   • Angie-Poland said

    Ja tam widzę kilka ciał, jakieś głowy, ręce, nogi.. to wygląda jak usyp z ciał i szczątków samolotu. A było 96 osób, więc trudno przypuszczać, aby wszystkie wyglądały tak samo- w jednym kawałku. Widzę też zakrwawioną twarz mężczyzny po lewej-wyżej. Wszystko pasuje do ich teorii, bo ja nie mogę się dopatrzeć ani jednego ciała w całości. Po drugie- ja nigdy nie widziałam efektów aż takiej katastrofy, ewentualnie słyszałam, widziałam jakieś zdjęcia. Pamiętam natomiast efekt pożaru auta osobowego, które dostało się pod TIR-a i spłonął ojciec z synem. Dziecko wyciągnięto po jakichś 10 min- dwa oddechy i zmarł. Był mocno poparzony, w niektórych miejscach zamiast skóry miał czarną skorupę. Ojciec spłonął w środku, bo się zakleszczył. Skwarka. Po ugaszeniu auta widok jak tutaj-czarno-białe zdjęcie. Taki sam krajobraz, czego się spodziewaliście?:/

   • Pelagia said

    @Angie – my widzimy to nawet na zdjeciach kiepskiej jakości, a ktos, kto tam jakoby był na miejscu i widział miejsce katastrofy na własne oczy, stwierdził, że nie było widac żadnych ciał. To o tę rozbieżność nam chodzi. Jeszcze były inne teksty, że były tylko takie strzępy ciał, że trudno było je zidentyfikować.
    Ja jeszcze jednego nie rozumiem. Na różnych zdjęciach widzę różnie ułożoną szachownicę samolotu – raz na czerwony pas wchodzi czerwony kwadracik, a raz na ten sam pas wchodzi biały kwadracik.
    ================
    od pb: ju zbylo wyjasnione = flaga (szachownica) nie zmienia sie po lewej i prawej stronie samolotu.

   • Angie-Poland said

    @Pelcia:)

    Rzecz w tym, że te zdjęcia opublikowano na rosyjskiej witrynie. Biorąc pod uwagę miejsca, w których znaleźli się świadkowie-nie widzieli tego, gdzie znajdować się miały ciała. Nagranie Wiśniewskiego- sama widzisz, że to nie jest epicentrum. Nagranie Koli czy jak mu tam- z drugiej strony. Oni zwyczajnie nie podeszli do tego miejsca. I ja tak to widzę (niezależnie co tam się naprawdę wydarzyło). Co do szachownicy, weź pod uwagę, że znajduje się chyba po dwu stronach, i ułożenie może być odwrotne. A jeśli nie to co sugerujesz? Że to zdjęcia dwóch samolotów z teorii bliźniaka? Ano to teraz- gdyby rzeczywiście, to chyba zadbano by o takie detale jak właściwe oznakowanie, prawda? Nie jestem tu, aby drzeć koty, ale żeby w miarę logicznie tłumaczyć co widzę. Bo powstaje zdecydowanie zbyt wiele niepotrzebnych insynuacji i to wprowadza jeszcze większy chaos. Sami sobie strzelamy samobóje, bo jedna teoria przeczy drugiej. Poszlaki wskazujące na wiele różnych rozwiązań. Ale trzeba porządnie przemyśleć każdą sugestię, bo wszystko zaczyna się walić. Peace Pela:)

   • ala said

    Mie natomiast dziwią inne detale niby w całości zdjęcia wyglądają jak po katastrofie czarno białe ,wszystko paplane w błocie ,zwłoki porozrywane i szarfa w naszych kolorach narodowych niczym neon na tle szarzyzny ,biel czyściutka czerwień to samo .Czyżby nasze barwy narodowe były tak wspaniale ze im żadne tragedie żadne błocka nie zagrażają a może są samoczyszczące?

  • Angie-Poland said

   @Ala
   Zauważ, że tam leży wiele małych, kolorowych przedmiotów.

   • ala said

    Tak widzę jest nawet puszka po koka koli , z tym tylko ze mi się wydaje ze błoto metalu plastiku nie jest w stanie tak zabrudzić jak materiału .Materiał nawet leząc dłuższa chwile w błocku czy wodzie wciągnie wilgoć a z tej powierzchni która tam jest nie będzie to czyściutka woda ,biorąc jeszcze pod uwagę ze i strażacy swoje tam zrobili nie ma szans aż na taka czystość szarf czy flag . Dla mię to wygląda podobnie jak wieniec wszystko wkoło rozwalone a delikatne kwiaty nietknięte .Jaki może być cel tego nie mam pojęcia .

  • Andre said

   Myślę ze flaga POLSKA jest elementem dołożonym w celu udokumentowania bliżej nieznanego pleneru fotograficznego o TYPOWY AKCENT POLSKI.
   Zwróćcie uwagę że na fladze jest jakiś przedmiot- podejrzewam żeby go nie było to podmuch wiatru mógłby zmienić położenie i UBRUDZIĆ BARWY NARODOWE RP.
   zdjęcie wydaje mi się wyreżyserowane w najdrobniejszych szczegółach. Od Sergey Amelin dostałem list że robione było przez „Эти фотографии сделали сотрудники МЧС.
   Разместил их на „Смоленском автофоруме” человек с ником Fireman” czy jakby nie patrzyć przez służby państwowe.
   Uważam ze jest to typowa propagandówka.

 4. Julka said

  Ciekawy wywiad z prof.Rażny:
  http://marucha.wordpress.com

  a z uwagi na usunięcie filmu, manipulacje PO w formie do przeczytania:
  http://dziennik.pl/polityka/article213016/Tajna_instrukcja_PO_Przejac_internet_.html

  • Zapsa said

   i to też powinno iść na główną!

   Dodałabym na onecie, ale jestem zablokowana od miesięcy…

   • Angie-Poland said

    Mnie zablokowali dokładnie rok temu, a myślałam, że mam problem z ustawieniami lol.. taka wolność słowa..

   • Zapsa said

    Angie zablokowali mnie dokładnie po serii moich komentów dotyczących wiadomo jakich spraw 🙂 To nie przypadek. Jak ktoś jest tendencyjny w wypowiedziach tak jak my i drąży temat to zakładaja mu kaganiec…

   • ALFA said

    Mnie też zablokowali ,przez ostre komentarze na unych

   • ala said

    Skąd wiecie ze was zablokowali , czy objawia się to tym ze nie można dać żadnego wpisu?
    OD jakiegoś tygodnia właśnie taki problem mam z onetem żaden mój wpis nie wchodzi .Myślałam ze nie puszczają tylko tych politycznie niepoprawnych ale dla próby wysłałam głupi nic nie znaczący i tez się nie ukazał.Jeśli to to to jestem zdziwiona ze mię zblokowali bo w zasadzie byłam w miarę grzeczna ,parę wpisów poszło tylko o zdrajcach Polaków i polskości .Zastanawiają mię tez może ustawienia w kompie , ale to jak by było źle to nigdzie chyba bym nie mogla dodawać komentarzy ?

   • Angie-Poland said

    @Ala
    Ja nie mogę nic napisać. To nie to, że nie wchodzą na stronę, ja nie mam dostępu! Na interii też jest cenzura, ale czasem lżejsze wchodzą.

  • hjk said

   „Gdyby jednak rozpatrywać możliwość spisku, to najpoważniejszą siłą, której zależałoby na takim obrocie sprawy byłaby owa „trzecia siła”, która jest ponadnarodowa. W jej skład oczywiście wchodzą przedstawiciele różnych narodów, ale nie działa ona w interesie jakiegokolwiek państwa czy narodu. Ona jest zainteresowana przemianami globalnymi w świecie, a charakteryzuje ją postawa z gruntu ateistyczna. Ta siła zakłada, że panowanie nad światem jest wtedy realne i trwałe (czy w miarę trwałe), jeżeli żaden naród, żadne państwo narodowe, żadna religia nie będą wyzwalały w zniewalanych społeczeństwach chęci buntu. Globalizm jest antynarodowy. Przejawem tego jest np. idea wolnego handlu międzynarodowego, która znosi granice i wzmacnia ponadnarodowe koncerny oraz grupy interesów. Jak powiedziałam, w kręgach tych znajdują się różne narodowości, choć może jednych więcej niż innych. Otóż ta właśnie siła mogła się przestraszyć jednoczącego się chrześcijaństwa. Bowiem ono jedynie stanowi poważną przeszkodę do ustanowienia nowego totalitaryzmu, gdyż umacnia antytotalitarne postawy: ukierunkowanie na wolność, personalizm i solidaryzm. Zagrażający światu nowy totalitaryzm ma charakter aksjologiczny. Polega na narzuceniu całym społeczeństwom określonego systemu antywartości, poprzez które realizowany jest nowy porządek globalny i globalna władza. Operuje on coraz nowszymi i nowocześniejszymi środkami. Niekoniecznie trzeba tworzyć gułag, koncłagry, więzienia w rodzaju lefortowskiego w Moskwie. Najskuteczniej w tej chwili zniewalają media – poprzez narzucanie iluzji nowej, już nie komunistycznej, „świetlanej przyszłości”. Zniewalanie przez „miecz” budzi sprzeciw, bunt, a iluzja przyciąga. Toteż siła chrześcijaństwa, które chroni współczesnego człowieka przed infantylnymi iluzjami, mogła przerazić strategów globalizmu.”

 5. Buka said

  http://www.rp.pl/artykul/472144_Ukraincy_twierdza__ze_zalozyli_Polske.html Według kontrowersyjnego przewodnika Kraków to staroukraińskie miasto, a Mikołaj Rej i Jan III Sobieski to Ukraińcy.
  ==============
  od pb: podobnie do szwabow: kopernik to niemiec, ziemie i miasta polskie sa niemieckie

  • Buka said

   Wczoraj 3 razy próbowałam wstawić link o tworzących się siłach rezerwowych,nabór zaczyna się od czerwca i dotyczy zarówno żołnierzy rezerwy jak i wszystkich chętnych,info na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień.Ale może jestem już przewrażliwiona.

   • Zapsa said

    wojenka idzie jak nic – coś kombinują. W końcu trzeba by zresetować system gospodarczy w Ojropie…

   • hjk said

    nie jest tak źle, to już chyba od roku albo 2ch koncepcja wsparcia likwidowanej od kilku lat armii poborowej siłami rezerwowymi…njapierw prowadzili sondaże i badali społeczne popacie, a teraz widać przeszli do realizacji…

  • hjk said

   http://www.gory-swietokrzyskie.pl/naglowice
   podobno M.Rej był z Nagłowic – bardzo ukraińskie miasto…))

   • hjk said

    ale fakt,miejsce urodzenia :
    „(ur. 4 lutego 1505 w Żurawnie pod Haliczem, „

   • hjk said

    Tyle, ze wtedy to była Polska,a czegoś takiego jak Ukraina jeszcze nie było…

 6. Magda said

  Szef sztabu Komorowskiego atakuje
  „Krzyczeli z ambon, kto powinien zginąć”

  Jak szef sztabu Bronisława Komorowskiego tłumaczy liczbę podpisów pod kandydaturą szefa PiS? „Katastrofa zmobilizowała elektorat Jarosława Kaczyńskiego, Radia Maryja, Tadeusza Rydzyka, wielu proboszczów, którzy w ambonach krzyczeli o tym, kto powinien zginąć, a kto nie” – mówi Sławomir Nowak.
  http://www.dziennik.pl/polityka/wybory-prezydenckie-2010/article602008/Krzyczeli_z_ambon_kto_powinien_zginac.html

  • Magda said

   CHĘĆ WYJAŚNIENIA KATASTROFY TO “KANIBALIZM”?

   We wczorajszym programie Bronisława Wildsteina, w którym dyskutowano o braku starań rządu o przejęcie od Rosjan śledztwa, europoseł PO Jacek Saryusz-Wolski powiedział, by “nie prowadzić kanibalizmu polityczego”. Tym “kanibalizmem” ma być wołanie o rzetelne wyjaśnienie przyczyn i przebiegu katastrofy.
   http://www.niezalezna.pl/article/show/id/33873
   ——————
   fajne zdjęcie tam jest

   • hjk said

    ma ktoś linka do audycji?

   • ALFA said

    Trafne zdjęcie bo oni są tymi co przedstawia to zdjęcie brawo Magda

   • Andre said

    wyszukajcie w You Tube:

    Bronisław Wildstein przedstawia (1/3) – 02.05.2010

    i dalej cześć 2 i 3 na temat KANIBALIZMU

   • hjk said

    aaa…o to chodziło – z 2giego jest, ale pisałes ze „wczoraj” była, wiec szukałem z 6go…

 7. Magda said

  Rząd Tuska łupnie nas po kieszeni
  Składka zdrowotna pójdzie w górę. W zamian rząd proponuje ulgę na prywatną polisę medyczną. Podwyżka składki będzie naprawdę duża. I na 99 procent weźmiemy ją na siebie my. Jest mała szansa, żeby w budżecie znalazły się pieniądze na pokrycie różnicy – ujawnia „Dziennik Gazeta Prawna”.
  http://www.dziennik.pl/gospodarka/article601931/Rzad_Tuska_lupnie_nas_po_kieszeni.html

  • Aśka said

   Czyli biedni się złożą na prywatne polisy dla bogatych.

  • Magda said

   mnie dziwi,że teraz decydują się na takie niepopularne rozwiązania.Czyżby już wiedzieli,że nie mają szans i śpieszą się,żeby jeszcze ludziom dopiec.
   Tak jak w piosence „Co by tu jeszcze spieprzyć panowie,co by tu jeszcze”-Młynarski (o ile pamięć mnie nie zawodzi)

  • Zapsa said

   No ekstra – teraz płaci się 233 m-nie ubezpieczenia zdrowotnego. Powiedzmy że placisz to przez rok – masz razem 2796 zł. Idziesz do lekarza – endokrynologa, a pańcia ci mówi, że zapisy sa na 2011, bo taka kolejka… W związku z tym ,jeśli nie chcesz się przekręcić, idziesz prywatnie i 170 zł nie twoje…Ile byś miał takich wizyt za swoje 2800 odłozone w rok do sakiewki cara?
   To, że lekarz „ogólny” jest od ręki(a czasem nawet i nie) to zakrawa na śmiech – kto potrzebował jakichkolwiek badań specjalistycznych doskonale o tym wie, jak „lekarz ogólny” jest „przydatny”. Odhacza swoje, wyrywa karteczkę z książeczki żeby mieć do wypłaty – i tyle jego działań.
   Ludzie po kontuzjach, jak złamania, zerwania wiązadeł stawów i in. dostają skierowania na rehabilitację…za pół roku. Jeśli chcą czekac te pół roku, to moga od razu zamawiac wózek. Interes prywatnych klinik rehabilitacyjnych kwietnie jak grzyby po deszczu…Za odłożone w rok 2800 opłaciliby sobie spokojnie rehabilitację..

   • Magda said

    z całym tym systemem z roku na rok jest coraz gorzej,każdy musi na tym zarobić,a pierwszy oczywiście NFZ.Pacjent na szarym końcu,chociaż to przecież pacjent finansuje całe to tałatajstwo.

  • hjk said

   Rzad_Tuska_lupnie_nas_po_kieszeni.html
   hahaha, nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz…
   „spasajsa kto możet’…

  • ALFA said

   Po co im zdrowy Polak słuchajcie co raz częściej się słyszy o bezpłodności Polaków bo dodają do żywności tyle trucizny,a zobaczcie ile dzieci mają une po 5-7 sztuk i stać ich na utrzymanie naszym kosztem kupując pewne produkty żywnościowe idzie 0,1% podatku dla unych.Nie tylko u nas w Polsce.

   • Zapsa said

    Tak jak wczoraj pisałam, w Irlandii jest taki socjal, że rodzina pięcioosobowa (troje dzieci) utrzymuje sie tylko i wyłącznie z pracy dorywczej głowy domu, a pracą tą jest…2 x w tyg. rozwożenie pizzy. Socjal i świadczenia na dzieci są tak ogromne, że ludzie ci nie mają najmniejszego problemu ani z czynszem,ani z podróżami nawet…wyobrażacie sobie tę sytuację w Polsce??? Ja od dawna twierdzę, że my, kraje 2go świata, robimy na „dobrobyt” mocarstw..ja innego wytłumaczenia nie widzę.
    Wynajem domu dwupiętrowego w Irlandii – 500 euro.w Polsce mogę sobie za to wynając 2 pokojowe, jak dobrze pójdzie 3 pokojowe m-nie na obrzeżach dużego miasta.
    ==============
    od pb: moje wytlumaczenie: sruba jest bardziej zacisnieta w polsce, traktowanej przez unych jako poletko doswiadczalne na przyszlosc dla reszty

  • mary said

   pamietajcie, ze co drugi lekarz jest pochodzenia zydowskiego, wiec swoi przy wladzy zabezpieczaja finansowo swoich lekarzy zmuszajac nas Polakow do przymusowego lozenia na utrzymanie lekarzy poprzez placenie na ubezpieczenie zdrowotne – przeciez tu wogole nie chodzi o zadne leczenie, goje maja placic jab barany i umierac. u lekarzy lecza sie tylko frajerzy – ja nie mam do tej bandy najmniejszego zaufania, to wszystko jest zalosne, szkoda tylko, ze ten cyrk jest tez za moje pieniadze

   • gostek said

    @mary
    W Polsce nie ma jeszcze przymusu leczenia.Pitolisz bez sensu.Z tym pochodzeniem tez.Chyba Ci sie kraje pomylily.

   • hjk said

    jest, jeśli chodzi o gruźlice i choroby zakaźne

   • hjk said

    @Gostek
    a co do pochodzenia – masz jakieś dane w tym temacie, ze tak NIE JEST? Aczkolwiek Mary powinna przedstawić jakieś dowody… ale to interesujaca sugestia, podobnie moze być z prawnikami i aptekarzami czy tp. „klanowymi” zawodami…

 8. Magda said

  Po przeliczeniu głosów w 574 z 649 okręgów wyborczych, konserwatyści prowadzą, ale nie zdobyli bezwzględnej większości. Czy zdołają utworzyć rząd?

  Prowadząca Partia Konserwatywna zdobyła na razie 274 miejsca w Izbie Gmin, Partia Pracy 226, a Liberalni Demokraci 47 – podał w piątek rano Reuters.

  Sondaże opublikowane zaraz po zamknięciu lokali wyborczych wskazują na zwycięstwo konserwatystów. Oczekujue się, że zdobędą 307 mandatów. To o 19 za mało, aby mieć bezwzględną większość konieczną do samodzielnego rządzenia. Rządząca Partia Pracy zdobyła według exit polls 255 mandatów – o prawie 100 mniej niż miała do tej pory. To największa strata od 1939 roku.
  http://www.rp.pl/artykul/472162_Torysi_wygrali_wybory.html

 9. dario said

  wogóle niech już przestaną robić te pseudo śledztwo wiadomo było od pierwszych minut po zamachu że robią wszystko abyśmy nie poznali prawdy chyba że będzie to ich „prawda” tylko morderca może coś ukrywać a oni (prowadzący śledztwo)cały czas mataczą

  • Julka said

   Przecież przewodniczącym komisji jest szef MSW, pod które podlega BOR odpowiedzialne za organizację lotu tj. sam kontroluje siebie.

 10. Aśka said

  http://www.rp.pl/artykul/2,472006_Zapomniana_umowa_z_Rosja_.html
  Zapomniana umowa z Rosją?
  eż , Marek Domagalski , Tomasz Pietryga 06-05-2010

  mowa jest o porozumieniu polsko-rosyjskim z 7 lipca 1993 r. w sprawie ruchu samolotów wojskowych i wspólnego wyjaśniania katastrof, które nigdy nie zostało wypowiedziane.

  art. 11 stanowi: „wyjaśnienie incydentów lotniczych, awarii i katastrof spowodowanych przez polskie wojskowe statki powietrzne w przestrzeni powietrznej FR lub rosyjskie wojskowe statki powietrzne w przestrzeni powietrznej RP prowadzone będzie wspólnie przez właściwe organy polskie i rosyjskie”.

  • Magda said

   najdziwniejsze w tym jest to,że do tego dokumentu dotarli dziennikarze. W naszym państwie nie ma przy władzy kompetentnych ludzi.Oni nie wiedzą jakie maja umowy międzynarodowe.
   To jest skandal!

 11. Zet said

  Manipulacji ciąg dalszy

  „Ta piąta osoba prawdopodobnie została w kabinie już do końca. Potwierdza to Nikołaj Łosiew, emerytowany pilot wojskowy, właściciel pobliskiej działki, który był na miejscu w 20 minut po katastrofie. Jak powiedział Polskiemu Radiu, w rozbitej kabinie widział oprócz członków załogi przypiętych pasami do foteli ciało jeszcze jednej osoby.”
  http://wyborcza.pl/1,75248,7851954,Piaty_glos_w_kokpicie__dyrektor_Kazana_.html

  Z artykułu dowiadujemy się, że:
  – świadek widział kokpit
  – członkowie załogi byli przypięci pasami

  Fakty są takie:
  – Nie istnieje żadne zdjęcie gdzie widać kokpit albo jego pozostałości (to co widać na zdjęciach a brane jest za kokpit, to ogonowa część samolotu odwrócona „do góry nogami”)
  – Załoga samolotu została zidentyfikowana jako ostatnia na podstawie badań DNA (zastanawiające jest to, że wśród 21 ostatnich niezidentyfikowanych ofiar, które jako ostatnie wróciły z Moskwy, połowa z nich to mundurowi, 5 generałów i 4 członków załogi. Każda formacja wojskowa ma inny król/kolor munduru, a na dodatek członkowie załogi mieli różne stopnie wojskowe, więc identyfikacja nie powinna sprawiać problemu).

  Jeżeli artykuł mówiłby prawdę to:
  – ciała były przypięte pasami, więc kokpit powinien się jakoś zachować… niestety brak jakiegokolwiek zdjęcia gdzie widać by cokolwiek przypominającego kokpit
  – ciała były przypięte pasami, więc identyfikacja powinna być ich bezproblemowa… a jednak piloci zostali zidentyfikowani jako ostatni na podstawie badań DNA

  Kolejna wrzuta pod tezę: „mały książe chciał lądować” i to wszystko to nieszczęśliwy wypadek. Tak nas urabiają, że głowa mała.

  • wszechstronny said

   a czy Ty myślisz że oni w samolocie musieli mieć założony pełny mundur? Wystarcze że zdjeli góre tak jak każdy w samolocie zresztą i po twoich wywodach

   • Zet said

    No tak, masz rację, pewnie zdjęli też spodnie i buty, żeby ich w ogóle nie było można rozpoznać.
    W żaden sposób Twoje argumenty nie dyskredytują moich „wywodów”.

    Podkreśliłem, że świadek zeznał, że widział przypiętych pasami pilotów w kokpicie.

    Fakty są takie, że nie ma żadnych zdjęć czegokolwiek co by wyglądało na kokpit, co więcej piloci zostali zidentyfikowani jako ostatni, dzięki DNA, ponieważ ich ciała były tak zmasakrowane.

    Jeżeli świadek mówiłby prawdę i gdzieś był cały kokpit to identyfikacja raczej nie powinna nastręczać trudności, zważywszy, że byli przypięci pasami, a wiadomo również gdzie siedzi pierwszy pilot a gdzie drugi.

   • Angie-Poland said

    Wszechstronny, dokształć się w dziedzinie logiki.. nie cała teoria Zet’a legła w gruzach.

    Skoro ciała załogi były przypięte pasami(plus 1 osoba) to z identyfikacją nie powinno być większych problemów. To tylko 4 nazwiska do ustalenia-kto jest kto! A skoro sobie siedzieli w kokpicie to nawet po zajętej pozycji można powiedzieć! I jeśli jest tak jak mówi ten gość, no to wybacz, dziwne! Problemy z identyfikacją, bo niewiele zostało, ba! a nawet było podejrzenie, że niektóre ze szczątków w ogóle nie wrócą! Jak np Arkadiusza Protasiuka- a wiem to, bo to mojej znajomej szwagier! Skoro siedział przypięty pasem to skąd to pieprzenie?! I wielce dziwne, że akurat te grupy-załoga i mundurki wróciły jako ostatnie z powodów w/w, a mimo to wszystko wskazuje na to, że ciała były widziane w fotelach! (gdzie reszta warlała się po polu!)

   • wszechstronny said

    widze, że nagle wszystko jest logiczne 🙂 haha dobre 🙂 Gdyby brać pod uwage zeznania świadków to zapewne dawno wybuchłaby III w.ś. a Twoje podejśćie że niby tam gdzie siedzieli to na tej podstawie można identyfikować to już szczyt szczytów 🙂

   • wszechstronny said

    Ile na zdjęciach jest ciał ? 5-6 ok? tak? I na tej podstawie uważacie że reszta ciał jest niby też cała? Ludzie z takim podejściem nikt nie uwierzy w zamach.
    Dla mnie to miejsce tez wydaje sie co najmniej dziwne ale… bez przesady.
    ==============
    od pb: gdzie jest potwierdzenie ze te zdjecia pochodza z katastrofy tu154?

   • in said

    @wszechstronny
    ty chyba nie byles w wojsku.

    Idz do wojska i sprobuj zdjac mundur na sluzbie.

   • in said

    I znajdz mi na jakims zdjeciu z katastrofy kabine pilotow. Bede bardzo wdzieczny bo prawie m-c wszyscy szukaja ale moze Tobie sie uda.

   • in said

    A miejsca zalogi w samolocie sa praktycznie bez zmian we wszystkich samolotach, bo trudno przypuszczac zeby I pilot siedzial z tylu z prawej strony a technik za sterami w centralnej czesci kokpitu. Wiec jesli kokpit byl by tak jak opisuje swiadek to nie mieli by najmniejszych problemow z identyfikacja.

   • in said

    Tu masz film z kabiny pilotow rzadowego Tu-154

    – wszyscy maja mundury
    – sa umiejscowieni w okreslonych miejscach : I oraz II pilot z przodu, technik i nawigator z tylu.

   • wszechstronny said

    Do In

    Ok przyznaje że mogłem troche przesadzić ale czy nie jest większą przesadą identyfikować zwłoki po miejscu na którym siedziała dana osoba?
    A o kabine to pytaj waszych świadków, bo przecież widzieli ją zaraz po katastrofie 🙂 nieprawdaż?

    P.S. W wojsku byłem i mundur nie zawsze nosiłem ale akurat w tej sytuacji przyznaje sie do błedu ok moja wina.
    ==============
    od pb: znajduje twe komenty mylace – robisz to specjalnie? przede wszystkim powinienes byl zakwestionowac autentycznosc swiadectwa o zwlokach rzekomo widzianych w kokpicie;

   • in said

    Co do kabiny to jakbys czytal tego bloga uwaznie to bys zauwazyl ze bylo wyjasnione dokladnie tutaj ze to co niektorzy wzieli za kabine bylo tylna czescia samolotu.

    Co do identyfikacji, to w przypadku kabiny jak najbardziej.jest to duze ulatwienie. I zakladajac ze kabina byla widoczna przez swiadka wraz z przypietymi osobami to dziwne ze byli az tak znieksztalceni. Druga sprawa skoro potrwafil odroznic osobe spoza zalogi od zalogi to na podstawie czego? umiejscowienia, mundurow???

    No i to widzial oprocz osob przypietych pasami cialo innej osoby. To znaczy ze ta osoba sie przypiela paskiem od spodni do steru albo okna??? A pilot na to zezwolil???

    Sprobuj nie zapiac pasow albo znajdowac sie tam gdzie nie powinienes podczas ladowania nawet Ryanairem. Zauwaz co robia stewardesy podczas ladowania…kazda najpierw dopilnowuje zeby sie kazdy znalazl na swoim miejscu i mial zapiete pasy a potem same udaje sie na swoje miejsce i przypinaja sie pasami. Kazde ladowania zaklada elememt ryzyka dlatego pasazerowie musza znajdowac sie tam gdzie sa ich pasy bezpieczenstwa, maski tlenowe, i tzw. Lifejacket.
    ===============
    od pb: mam pytanie co do zdjec wysypiska ofiar, foteli i rzeczy osobistych = czy ktos sprawdzil ze pochodza z miejsca katastrofy tu154?

   • in said

    @PB
    Natknalem sie na sugestie ze dobrze bylo by przeprowdzic analize labolatoryjna tych szczatkow pod katem obecnosci substancji ktore nie powinny sie tam znalesc.
    =====================
    od pb: musi byc niezalezne laboratorium na mur beton, wszystkie inne latwo zastraszyc, okrasc z wynikow, zinfiltrowac, skorumpowac = tak bylo w niezaleznych badaniach zubozonego uranu, gdzie dodatkow wymaganie bardzo kompleksowej aparatury/ekspertyzy (skupionej z tego powodu w miewielu miejscach), pozwolilo sluzbom zaklocic dochodzenia; drugim elementem korupcji niezaleznych dochodzen bylo zabieranie przez sluzby dowodow z rak ‚niepowolanych’; sprawdza sie przepowiednia ze ‚relikwie’ z miejsca katastroy beda b. cenne;
    trzeba koniecznie ostrzec posiadaczy ‚relikwi’ = niech np. rozpiluja metalowe czesci na kilka i rozprowadza w bezpieczne miejsca;

   • in said

    @wszechstronny

    A co do twojego zwrotu ” wedlug waszych swiadkow” o osobach tutaj lub innych e-sledczych to wytlumacz mi dlaczego gazeta wyborcza pod artykulem o dodatkowym piatym ciele w kokpicie zalogi podklada zdjecie ogona- tylu samolotu???

    http://www.gazeta.pl/0,0.html

    czy nie maja wystarczajaco dobrych ekspertow do oceny ze to nie kokpit??? Mieli prawie m-c na ocene. Na forach internetowych juz od kilku tygodni wiadomo ze to nie kokpit pilotow. A moze to celowa zagrywka GW??? w koncu klamstwo nawet odkryte zasieje ziarno niepewnosci

   • wszechstronny said

    No dobra troche przegiąłem z tymi „Waszymi świadkami” taka ironia miała być i nie spodziewałem się że weżmiesz to aż tak serio.
    Nie pisze mylących komentarzy i wiem całkiem sporo na temat katastrofy (zanim pojawił sie temat zamachu na grypie panie In), więc dla mnie stwierdzenie ze zwłokami w kadłubie to wierutna ściema mediów. Specjalnie wyszukiwałem dzisiaj zdjęcia Topolewa po tym jak go złożyli na tym śmiesznym lotnisku i nie wiem co oni znależli w tym kokpicie ale na pewno nie były to ciala przypięte pasami (no chyba, że bez głowy i członków).
    Z tymi świadkami to był celowy zabieg, bo zauważyłem, że bez przerwy powołujecie się na te niby dezinformujące media i ich fantastycznych świadków ktorzy cuda na kiju widzieli, więc trochę więcej uwagi myśle należy zachować przy kopiowaniu linków, bo wtedy to my sami siebie dezinformujemy. Takie jest moje zdanie. W razie co to prosze moje posty usuwać.

   • wszechstronny said

    Jeszcze jedno przemyślenie tak a propos GW i innych. Miałem praktyki w redakcji gazety i uważam że jakieś 30 % dziennikarzy to takie tumany i niedouki że szok a piszą bo mamusia albo tatuś załatwili prace 🙂 takie moje zdanie, zresztą sami widzicie chyba na jakim poziomie są niektóre artykuły 😉

   • in said

    Nie pracowalem w redakcji ale wiem ze kazdy tekst (a taki tym bardziej) jest przed publikcja zatwierdzany.

   • wszechstronny said

    Nie napisałem że wszystkie tylko niektóre.

   • Angie-Poland said

    @Wszechstronny
    Na drugi raz myśl zanim coś palniesz, bo spędzasz teraz tyle samo czasu na korekty;)

  • Prosto said

   Może trochę nie na temat, ale o pilotach, pilocie.

   „Szast, prast, jeb. Pisdło, gwizdło, para buch. A pilota roztrzaskałem na sam koniec. Jak Kość! Na złość!”
   Pola Laska A. Stern, str. 289

   Wprawdzie narrator mówi o pilocie od telewizora, ale scena ma też drugi level, nabiera podwójnego znaczenia, bo w tym właśnie telewizorze transmitowano katastrofę samolotu. Zresztą trzeba przeczytać obszerniejszy fragment, gdyż to zdanie wyrwane z kontekstu pozornie wydaje się nie istotne
   ==================
   od pb: zdumiewajace = czy wyobraznia czytelnika?

 12. hjk said

  http://www.blogpress.pl/node/3163
  Kalendarium polityczne na kilka mcy przed 10.04

 13. seed said

  http://judeopolonia.wordpress.com/2010/05/03/kontekst-smolenski-doktryny-politycznej-ujawnionej-przez-pis-w-fundacji-batore/ a co o tym myślicie? Dziel i Rządź w praktyce?

  • ALFA said

   To znaczy ,że PO i PIS to są jedni dążący do tego samego wywalili SAMOOBRONĘ i LIGĘ POLSKICH RODZIN i mają wolną rękę zrobić to co zamierzają.NO TO NA KOGO GŁOSUJEMY.Musimy dobrze się zastanowić.Co o tym myślicie????
   ====================
   od pb: na to wskazywalem gdy popis dochodzil do wladzy; jesli wniosek prawidlowy, trza glosowac na lpr i samoobrone, ktorzy powinni stworzyc jedna partie lud dolaczyc do jakiegos porozumienia patariotycznego?

   • Magda said

    a teraz Iwiński mówi o wyeliminowaniu SLD na skutek zmian w konstytucji proponowanych przez PO
    wpis 17

   • Julka said

    A co za problem Magda! Zapiszą się do peło.

   • hjk said

    Ale już tam pierwszych skrzypek ie zagraja, chyba że pograją kartą „%ów poparcia żelaznego elektoratu”

   • Magda said

    @Julka
    dla mnie żaden i tak na nich nie głosuję,ale czy nie widzisz tu zbieżności z systemem partyjnym w USA.W sumie jedna partia ,podzielona na dwie frakcje.I to już jest niebezpieczne.

 14. hjk said

  Zapsa powiedział/a 6 Maj 2010 @ 9:00 pm
  Sejm uchwalił ustawę, która jak nic przypomina “Postęp po szwedzku”:
  http://wiadomosci.onet.pl/2166265,11,sejm_uchwalil_kontrowersyjna_ustawe,item.html

  ——–
  Idą na całość, nie cackają się,wcześniej IPN, co tam jeszcze czeka?
  NWO pełną gebą…

  • Magda said

   a może po prostu czują,że grunt im się pali pod nogami i przepychają ,co się da na szybko,Spójrz na reakcję (wpis 7),plują jadem na środowiska propisowskie.
   Wczoraj widziałam minę i wypowiedź Thuska,że „sprawy się bardzo skomplikują ,jeśli J.Kaczyński wygra wybory”.Przecież muszą widzieć,że ludzie mają dość.Na Węgrzech i teraz w Anglii wygrywają konserwatyści.W/g mnie to wszystko ich zaskoczyło,bo przecież sondaże mieli przychylne,a tu nagle taki zwrot.
   Sądzę,że teraz zaczną mobilizacje i ataki na te środowiska.Nikt z nich nie jest zadowolony z perspektywy utraty władzy.
   A my powinniśmy dobrze się temu przyglądać.

  • Magda said

   koniecznie trzeba przesłuchać dziś aktualności dnia z RM,wypowiadali się Polko,Macierewicz i Szeremietiew

 15. navajo88 said

  Ludzie zamiast biadolic to po prostu idżmy na wybory prezydenckie !!!!!!!

  • ASM said

   racja, duzo biadolenia, lepiej poprostu popatrzec ktory z kandydatow jest godny uwagi i ma patriotyczne podejscie w swych czynach. powinno byc ogolnospoleczne zapatrzenie na prawde, a niestety tego nie ma wiec nie bedzie poprawy.

   Pozostanie biadolenie. Powodzenia.
   ASM

   • hjk said

    tylko zeby „prawicowi” się sami nie wykosili i zostanie Komor z Olechem w 2 turze…

 16. katia said

  – Platforma szykuje zamach na konstytucję, chce zrezygnować z zasady proporcjonalności w wyborach parlamentarnych tym samym eliminując Lewicę i PSL z gry. Platformie uderzyła woda sodowa do głowy, razem z PiS chce zawłaszczyć całą scenę polityczną, myśli, że będzie rządziła tysiąc lat – Wirtualnej Polsce informacje zdradza Tadeusz Iwiński (SLD). Nad zmianami pracowano w tajemnicy. – Przyjąłem tę wiadomość z niedowierzaniem – dodaje poseł

  • katia said

   sorry ale to nie Mizia !! taka informacje podali dzis rano jesli dobrze pamietam na WP

   • Ayres said

    M.in. Wrzechstronny ma swój świat do którego „Mizia” nie pasuje 🙂 Olej to

   • wszechstronny said

    Być może tak jest 🙂 ale o planach Po wiedzieliśmy już bodajże w grudniu jak to Donek sie oświecił i zapragnął zostac kanclerzem 🙂

   • hjk said

    dokładnie, mówili o tym od jakiegoś czasu, z pół roku co najmniej, a juz kilka lat narzekali na wielopartyjność i wychwalali system angielski i amerykanski 2 partyjny

 17. MagdaS said

  http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/419202,ustawa_o_przeciwdzialaniu_przemocy_w_rodzinie_uchwalona_wraz_z_kontrowersyjnym_zapisem.html

  o tym już nikt nie wspomina. Teraz się zaczną teczki „rodzin”, donosicielstwo i życzliwi sąsiedzi. Zabieranie dzieci rodzicom i Bóg wie co jeszcze.

  • Danuta said

   MagdaS ma rację . Chyba dlą młodszych szeregów na tym blogu zagrożenia , jakie wnosi nowa ustawa ” o ochronie dzieci” nie są do końca zrozumiałe . Rozpęta się piekiełko .

   • hjk said

    dokładnie, powstające urzedy będą sie musiały „wykazać” ze są potrzebne, zaroi się od patologicznych rodzin – jak to przejdzie, młodzi powinni się zastanowić nad jakimikolwiek dziećmi, albo obalić te debilną ustawę. Tam, gdzie dokonała ona spustoszeń, już zaczynają się wycofywać rakiem…

    A jak chcą tym sposobem walczyc z bezrobociem, to jeszcze za wczesnego Balcerowicza jedna siostra zakonna zaproponowała ustawienie na kazdej granicy wojewodztwa przy kazdej drodze budek podobnych jak na granicy państwa i wprowadenie pozwolen na przejazdy (a wtedy było 49 wojewodztw), potrzeba by przynjmniej z pół miliona urzedników do wystawiania, sprawdzania tych pozwoleń, itd….

 18. Andre said

  WYPOWIEDZ UCZESTNIKA FORUM:

  amore_latino

  dzisiaj, 13:05

  „Afera aneksowa, Komorowski stwierził „Muszę zobaczyć aneks przed publikacją” później przychodzi do niego Aleksander Lichocki (ostatni szef Zarządu I Szefostwa WSW, dwukrotny absolwent moskiewskich kursów GRU. W latach 80. zajmował się prześladowaniem opozycji niepodległościowej. Na początku lat 90. brał udział w inwigilacji prawicy. Przyjaciel Edwarda Mazura). Informował Leszka Misiaka (dziennikarza GP) o wypadku syna Komorowskiego, występował jako rzecznik Bronisława Komorowskiego.

  Sam marszałek pytany o powód wizyty pułkownika WSW, stwierdził:`Ja myślę, że prozaiczna sprawa – po pierwsze sądził, że ja jestem zainteresowany, bo jak pan Antoni Macierewicz publicznie mówił… moje nazwisko jest wymieniane w jego Aneksie tajnym, a po drugie nastąpiła zmiana władzy, ja już byłem marszałkiem Sejmu, więc mógł sądzić, że się `przeflancuję’, mówiąc takim językiem polityczno-ogrodniczym, na nową grządkę, na nowy układ sił politycznych’.

  Jeśli tak byłoby rzeczywiście, trzeba powiedzieć, że płk. Aleksander Lichocki – szef PRL- owskiego kontrwywiadu wojskowego jest kompletnym ignorantem, a i sam Komorowski okazał wprost zadziwiającą niefrasobliwość, godząc się na spotkanie z pułkownikiem. Dlaczego?Dlatego, że 18 października 2007r. `Gazeta Polska’ zamieściła artykuł Leszka Misiaka pt. `Komorowski i WSI’, nawiązujący do wcześniejszej publikacji `Wprost’. Misiak ujawnił w nim fakt wieloletniej znajomości Komorowskiego z Lichockim i zakończył swój artykuł zadając intrygujące pytania:`Jaki interes miał wysoki rangą oficer WSI, by występować jako rzecznik Bronisława Komorowskiego? Co łączy czy łączyło obu panów? Czy była to znajomość prywatna czy też miała inny charakter?
  Te pytania chcieliśmy zadać marszałkowi Komorowskiemu.Niestety, nie znalazł czasu, by porozmawiać z „GP”, jego asystent kilkakrotnie przekładał termin wywiadu. Asystent marszałka odesłał nas do sekretariatu Bronisława Komorowskiego w Sejmie. Sekretarka zapisała mój numer telefonu i powiedziała, że połączy mnie, gdy marszałek skończy spotkanie. Nie połączyła.
  Więc zadaję te pytania publicznie.’Wynika stąd, że Komorowski przed spotkaniem z Lichockim wiedział już, że tą znajomością interesują się dziennikarze, wiedział, że zadają w tej sprawie pytania, a mimo to, zdecydował się przyjąć Lichockiego w swoim biurze poselskim. Również Lichocki miał świadomość, że jego związki z Komorowskim zostały ujawnione i stanowią przedmiot dziennikarskiego zainteresowania, a jednak waży się na spotkanie z marszałkiem w miejscu publicznym.

  Zadziwiająca niefrasobliwość, wprost nieprawdopodobna u oficera kontrwywiadu i doświadczonego polityka, na którego media poszukują `haka’ Mało tego – Lichocki, po publikacji `Gazety Polskiej’ przychodzi do Komorowskiego `z dosyć dziwną taką ofertą, którą trudno nazwać korupcyjną, ale niewątpliwie sugerował możliwość uzyskania przeze mnie wglądu w Aneks do raportu o likwidacji WSI,’ – jak twierdzi sam marszałek sejmu.

  Wydaje się mało prawdopodobne, by w tych okolicznościach i w tym właśnie czasie doszło do spotkania według scenariusza, jaki przedstawił mediom Komorowski. Nie posądzę nigdy płk. Lichockiego o podobną lekkomyślność, ani pana marszałka o tak jawną ignorancję. „Płk Lichocki był przez wiele lat dla dziennikarzy informatorem, z niektórymi był na tyle blisko, że mówiono o wzajemnej przyjaźni’ – pisał w swoim blogu dziennikarz Sylwester
  Latkowski. `Patrząc z perspektywy czasu na jego kontakty z dziennikarzami, poznając kolejne nazwiska, śledząc publikacje prasowe, można odnieść wrażenie, że Lichocki był jednym z aktywniejszych ludzi dawnych służb w mediach’ – podkreślał.

  Zeznając w dniu 24 lipca br. przed Prokuratorem Okręgowym, pan Komorowski stwierdził: `Po kilku dniach pani Jadwiga Zakrzewska, poseł PO, przekazała mi, że chce się ze mną spotkać pułkownik z WSI, który jest jej sąsiadem. Spotkanie odbyło się w moim biurze poselskim.
  Rozmówcą okazał się nieznany mi wcześniej pułkownik Leszek Tobiasz 9W latach 80. zajmował się prześladowaniem opozycji niepodległościowej, po roku 1990 penetrowaniem środowiska dziennikarskiego i Kościóła, przyjety do kontrwywiadu przez Komorowskiego). Według zapisów mojego kalendarza spotkanie miało miejsce 21 listopada 2007r. i tej daty jestem pewien, w kalendarzu niestety nie zapisano dnia spotkania z Lichockim, ale mogło to być około dzień lub dwa przed rozmową z Tobiaszem.’

  Zeznaniom Komorowskiego przeczy sam Leszek Tobiasz, którego prokuratura przesłuchała w ubiegły wtorek. Według zeznań oficera WSW/WSI, do spotkania z Komorowski doszło prawie miesiąc wcześniej, niż twierdzi marszałek Sejmu. Choć Tobiasz nie potrafił podać dokładnej daty swojego pierwszego spotkania z Komorowskim, to jednak pytany przez prokuraturę – wskazał ścisły przedział czasowy. Z zeznań Tobiasza wynika, że do spotkania doszło między 20 października a 2 listopada 2007 r., a to oznacza, że o blisko miesiąc poprzedziło ono spotkanie Komorowskiego z Aleksandrem Lichockim.

  Informacja o wcześniejszym (niż twierdził Komorowski) spotkaniu z Tobiaszem, stanowi potwierdzenie tezy zawartej w `AFERZE MARSZAŁKOWEJ’, że to nie byli oficerowie WSW/WSI zwrócili się do marszałka Sejmu, z propozycjami dotyczącymi aneksu, a zostali przezeń zaproszeni na spotkania. Kolejność wypadków potwierdza tę tezę i zdaje się świadczyć, że inspiratorem wszystkich działań skierowanych przeciwko Komisji Weryfikacyjnej WSI był Bronisław Komorowski.”

  http://wiadomosci.onet.pl/forum.html#forum:MSwxNSwxMSw2OTUyOTQzMywxODIxODAxMjUsODMzNTg2MCwwLGZvcnVtMDAxLmpz

  BEZ KOMENTARZA

 19. Andre said

  „Klich zapytany o możliwa przyczynę katastrofy, odpowiedział: Technika samolotu nie zawiodła, wiec jest to związane z innymi problemami pozatechnicznymi.”
  http://wiadomosci.onet.pl/2166618,11,posel_dzwonil__ze_rodziny_chcialy_miec_pamiatki_z_miejsca_katastrofy,item.html

  CZYTAC ZE ZROZUMIENIEM:
  1 JESLI TECHNIAK NIE ZAWIODŁA TO…
  a.ZAWIÓDŁ CZYNNIK LUDZKI
  B.NASTĄPIŁO JAKIEŚ ZDARZENIE KTÓRE WYELIMINOWAŁO TECHNIKĘ

  Uważam, że OBECNIE polscy przedstawiciele w każdej wypowiedzi nie zajmują odpowiedzialnego stanowiska , pozostawiając sobie furtkę do zmiany głoszonych prawd.
  Sądzę , ze oni (przedstawiciele Polski) jeszcze na coś czekają nie będąc w 100 % pewnym Kto będzie rozdawał kart i jak maja interpretować KIEDYŚ potem swoje zachowanie.
  WALKA ZA KULISAMI TRWA.
  Co do zarzutów w spr Pośpieszalskiego:
  Kto zabroni „WYBITNEMU POLSKIEMU TWÓRCY” NAGRAĆ MATERIAŁ FILMOWY ( I WYEMITOWAĆ GO W TELEWIZJI) KONTRUJĄCY ( BĘDĄCY PRZECIWIEŃSTWEM) PROGRAM ” SOLIDARNI 2010.
  NIECH „WYBITNY TWÓRCA’ POKAŻE ZADOWOLONYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI KTÓRZY CIESZĄ SIĘ ( A NIE OPŁAKUJĄ) ODEJŚCIE TYRANA ( A NIE POLSKIEGO MĘŻNA STANU)
  JEŚLI UMIE TO ZROBIĆ I W DEMOKRATYCZNYM (?) „SPOŁECZNYM ” GŁOSOWANIU BĘDZIE TAKI PROGRAM UZNANY ZA PRAWDZIWY — TO BĘDZIEMY MIELI NASTĘPNEGO „oskara vel oskarka”.
  CZEMU DZIENNIKARZE BOJĄ SIĘ PRAWDY ?– BO JAK PISAŁEM WYŻEJ– WALKA JESZCZE TRWA I NIE WIADOMO (JESZCZE) SKĄD BĘDZIE WIAŁ WIATR

 20. in said

  @PB
  Wyslalem na Twoj e-mail udoskonalona wersje hipotezy.

  • Andre said

   @ In

   Spiskowa teoria,,,, 🙂
   jakieś tajemnice? 🙂

   • in said

    kilka nowych szczegolow do tego co opisalem wczesniej. To wciaz jest szkic uzupelniany o analize danych i nowe fakty.

  • in said

   a wyslalem na e-mail bo tego jest 13 stron A4, tzeba to opublikowac w specjalnej zakladce.
   ================
   od pb: In, obie moje skrzynki emaila mowia ze nie istnieje twoj adres (uzywany jeszcze pare dni temu przeze mnie); nie dostalem twej poczty ani nie doszedl do ciebie jeden forward ode mnie;
   jesli nas blokuja, wklej artykul w komentarze, ja skopiuje stamtad;
   moderatorzy: nie usuwajcie artykulu Ina z komentow, ja sam usune

   • Magda said

    In
    ładnie to wszystko poskładałeś,czy będzie c.d.?

   • grypa666 said

    od pb: wlasnie przygotowalem do publikacji, bedzie jako glowny artykul i utworze pod-strone; gratuluje, wg mnie jest to najbardziej dotad ambitna hipoteza, tlumaczy wiele niewyjasnionych, pozornie sprzecznych informacji;
    miejmy nadzieje ze wspolna dyskusja z innymi spacjalistami-goscmi na grypa66 ulepszy twoja hipoteze;
    do tego nalezaloby opracowac hipoteze/y fragmentacji konstrukcji samolotu i cial;
    nastepnie hipotezy, kto moglyby byc sprawca i na czyje zlecenie …i bedziemy blisko rozwiazania 10 IV, wg mnie tak donioslejtragedii dla Polakow jak 11 IX jest globalnie; jesli „spiskowe teorie” i paralela do 11 IX sa uzasadnione, nalezaloby spodziewac sie eskalacji zla w Polsce/Europie

 21. Andre said

  „Pan profesor Ryszard Bugaj, doradca zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kiedyś członek Unii, że tak powiem- Pracy, o narodzinach elit PRL-u wyraził się następująco:” Sami się wspięli, po czym wciągnęli za sobą drabinę”(???).”

  http://waldemar-rajca.blog.onet.pl/

  bez komentarza

 22. Michał said

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Bomba_paliwowo-powietrzna

  Zasada działania bomby paliwowo-powietrznej polega na rozpyleniu w powietrzu materiału wybuchowego, przy pomocy małego ładunku, a następnie zainicjowanie jego eksplozji. Bomba zawiera ładunek lotnej cieczy (węglowodory, tlenek etylenu, tlenek propylenu i inne) lub stałego materiału wybuchowego w postaci bardzo drobnego proszku, czasem również rozdrobnionego metalu. Pierwszy zapalnik w postaci małego ładunku wybuchowego powoduje rozerwanie skorupy bomby i rozpylenie głównego ładunku wybuchowego w powietrzu. Po krótkim czasie (kilka milisekund) potrzebnym na powstanie aerozolu drugi zapalnik powoduje eksplozję tak powstałej chmury.
  Nowe typy bomb paliwowo-powietrznych posiadają tylko jeden ładunek inicjujący, który jednocześnie rozpyla materiał wybuchowy i detonuje go.

  http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1936&Itemid=100

  Ciała są podobno zmasakrowane, porozrywane, poparzone, choć ani wybuchu, ani dużego pożaru paliwa na miejscu wypadku nie było – prawdopodobnie ze względu na brak kontaktu gorących silników, odłamanych razem z cześcią ogonową, ze zbiornikami paliwa w skrzydłach, odłamanych kilkadziesiąt metrów dalej, jak i ze względu na brak iskier przy uderzeniu metalowego kadłuba o podmokły grunt.

  Nic nie wiadomo o stanie kabiny załogi. Kokpit, z natury rzeczy zawierający kluczowy materiał dowodowy, znikł z powierzchni planety. Ani jednego zdjęcia. Nie wiadomo, czy kabina pilotów odłamała się od reszty kadłuba tak samo jak część ogonowa, czyli mniej więcej w całości, poszła w drzazgi, czy magicznie wysublimowała w atmosferę.

  Jako niepoprawny sceptyk, nihilista i oszołom uważam, że zarówno (niedostępne nam jeszcze na razie) szczątki samolotu jak i przedmioty znalezione na miejscu wypadku oraz zwłoki ofiar mogłyby potwierdzić lub wykluczyć hipotezę eksplozji wolumetrycznej w kabinie pasażerskiej, która jest zgodna z widocznym na zdjęciach stanem wraku oraz pogłoskami na temat stanu zwłok.
  Osobom zainteresowanym fizyką takich eksplozji i sposobem ich przeprowadzania polecam kwerendę literatury tematu, z użyciem fraz kluczowych: UCVE (unconfined cloud vapour explosion), CCVE (confined cloud vapor explosion) oraz BLEVE (boling liquid expanding vapor explosion).
  O ile analiza spektrometryczna znalazłaby na miejscu katastrofy, w szczątkach samolotu lub na zwłokach ofiar tlenek etylenu, tlenek propylenu, azotan izopropylu, aluminium, magnez lub cyrkon o wysokiej czystości, w postaci pyłów o innym składzie niż stopy użyte w konstrukcji samolotu, kompleksowe związki metaloorganiczne zawierające fluor i metale lekkie, niewytłumaczalnie wysokie stężenie fluoru, albo nanocząsteczki metali, to taka sygnatura wskazywałaby na eksplozję wolumetryczną, zwaną przez Rosjan termobaryczną.
  Całkowicie przypadkowo tak się składa, że Rosjanie są pionierami użycia eksplozji termobarycznych w technice wojskowej. Około litr płynu w głowicy pocisku do ręcznej wyrzutni „РПО-А Шмель”, eksplodującego jako aerozol wypełniający pomieszczenie w ostrzelanym „trzmielem” budynku, daje ten sam efekt, co pocisk haubicy 152 mm – zawsze zabija wszystkich w pomieszczeniu i prawie wszystkich w budynku, a często burzy budynek, co Rosjanie praktycznie sprawdzili w Czeczenii.
  Niczego to naturalnie nie dowodzi, do czasu zbadania spektroskopem masowym (MS) przedmiotów z katastrofy, znajdujących się obecnie w rękach prywatnych.

  Kodycyl medyczny:

  Czy te zwłoki, które przetrwały mniej więcej w całości, prześwietlono? Eksplozja termobaryczna zabija bardzo charakterystycznym mechanizmem ‚blast injury’ obejmującym m.in obrażenia płuc wywołane skokowym wzrostem ciśnienia w pomieszczeniu do ponad 3MPa. Te obrażenia płuc mają bardzo charakterystyczny obraz radiologiczny na zdjęciach rentgenowskich klatki piersiowej, zwany ‚butterfly’, czyli motylem. Najbardziej kompetentna w ocenie diagnostycznej takich zdjęć jest medycyna izraelska, z powodu dużego doświadczenia z ofiarami terrorystycznych zamachów bombowych w miejscach publicznych. Wystarczy wysłać zdjęcia rentgenowskie z prośbą o opinię. Czy oszacowano temperaturę, jaka działała na spalone zwłoki? Medycyna sądowa ma na to rozmaite sposoby. Pożar paliwa lotniczego osiąga 900-1100 stopni Celsjusza, eksplozja termobaryczna ma 2500-3000 stopni i bardzo wysoki gradient wzrostu temperatury.

  Czy i kiedy dostaniemy z powrotem od Rosjan wrak samolotu, a raczej jego części złożone luzem na kupę, której RP jest nadal pełnoprawnym właścicielem, bo samolot był kupiony od Rosjan i całkowicie zapłacony? Czy też zgodzimy się z Rosjanami że to bez sensu, i wrak pojedzie prosto do rosyjskiej huty, a my wielkodusznie nie będziemy się domagać nawet zapłaty za złom?
  ==================
  od pb: dobre znalezisko, michal; poszukaj czy bomba paliwowa moglaby rozszarpac ciala, albo dolacz do badan przez dakowskiego; jesli bomba termobaryczna nie fragmentuje cial. zostalaby uzyta dodatkowa bomba/glowica fragmentujaca i palaca/ wyparowujaca ciala (bombka neutronowa?); misja specjalna pokazala pogieta tarcze cisnieniomierza z kokpitu = czy takie zniszczenie jest mozliwe w kolizji samolotu z podmoklym terenem i drzewami? ktos tu kiedys krytykowal zbieranie ‚relikwi’ z miejsca katastrofy = okazuje sie ze beda b. cennymmaterialem do badan i ustalenia przyczyn katastrofy; dobry stan banknotu na zdjeciu w misji specjalnej i w in. mediach dlatego, ze moze w katastrofie pokryl sie blotem, a pozniejszy deszcz go obmyl

  • Aśka said

   Piotrze część z tego materiału, który zamieścił Michała pochodzi z podanego wczoraj przeze mnie bloga. Myślę, że jest, to artykuł autorski.

   Aśka powiedział/a
   6 Maj 2010 @ 11:02 pm

   http://wtemaciemaci.salon24.pl/178536,dymiacy-nagan
   poczytajcie koniecznie
   ===============
   od pb: link nie dziala;
   wybaczcie, nie wyrabiam z czytaniem forum; zacheta do wlasnych badan lub wsparcia osoby wiodacej stosuje sie do wszystkich z umiejetnosciami

 23. navajo88 said

  A na giełdzie w Nowym Jorku znowu wszystko leci na łeb i szyję !!!! ,,,, czyżby nowy kryzys finansowy !!!!!!

 24. ALFA said

  Pierwsze rezultaty wojny ROSJA -NATO

  Podobno skuteczną politykę prowadzi się za zamkniętymi drzwiami. Na ogół jedynie po skutkach sądzić można co za tymi drzwiami się działo miesiąc czy rok temu – i oceniać tego istotność.

  Właściwie dopiero teraz w pełni dociera do mnie jak wielkim graczem politycznym był Lech Kaczyński, jak fundamentalne sprawy rozgrywał dla istnienia Polski.

  Pod koniec lutego Prezydent ratyfikował umowę SOFA dotyczącą statusu amerykańskich wojsk w Polsce. Umowa umożliwiała utworzenie bazy dla baterii rakiet obrony powietrznej typu Patriot. Montaż instalacji przewidywano najpierw na przełomie marca i kwietnia, później między 10 a 15 kwietnia.

  Drugim węzłem wiążącym Polskę z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi stały się złoża łupków, do których dostęp mają Amerykanie na mocy umów ale – co nie mniej ważne – na mocy posiadania technologii wydobycia gazu. Technologii tej nie posiadają ponoć ani Rosjanie ani polskie firmy.

  Kiedy zaistnieje taki układ polityczno-gospodarczy, mówi się, że dana strona ma żywotne interesy w danym regionie. O to chodzi, żeby tak ważnego sojusznika związać żywotnymi interesami.

  Śmierć Prezydenta i jego wielu współpracowników, „podpisana przez Putina” jak to ujmuje pewien Rosjanin – stała się wypowiedzeniem wojny dla obecności Ameryki tu, pod nosem Rosji.

  NATO zareagowało mocno. Na Bałtyku i Morzu Północnym odbyły się manewry „olbrzymich sił zbrojnych”, jak doniesiono. Zamknięto też wszystkie porty lotnicze w Europie. Działań na taką skalę jeszcze nie obserwowaliśmy.

  Dzisiaj czytamy, że Sikorski ogłasza w USA, że „następuje wzmocnienie więzi ekonomicznych w związku z planami eksploatacji gazu ziemnego z łupków bitumicznych w Polsce przez koncerny amerykańskie.”

  A co z instalacją bazy Patriot?

  Podobno nastąpi ok. 24 maja. Tak gdzieś cichutko bąknęło MON. Jak dotąd nie odwołało.

  Jeśli to nastąpi – będzie to widomy znak, że wojna zakończyła się sukcesem Ameryki.

  Jeśli to nie nastąpi – będzie to widomy znak, że wojna zakończyła się układem między Rosją a USA co do podziału wpływów w Polsce. Gaz dla USA, reszta z podległym rządem dla Rosji.

  Bezpośrednim najbliższym skutkiem przyjęcia takiego układu stałoby się zagarnięcie wyborów prezydenckich pod kuratelę Rosji.

  Wydaje się, że tu moglibyśmy zostać zdani sami na siebie.

  Tymczasem Miedwiediew wkracza do gry – spotka się z Komorowskim w Moskwie.

  http://aspiryna.salon24.pl/177764,pierwsze-rezultaty-wojny-rosja-nato

 25. Magda said

  Patrioci, uważajcie na samoloty!

  Politycy przywiązani do idei narodowej, do niepodległości i suwerennosci swych państw, powinni zrezygnować z korzystania z samolotów, bo najwyraźniej to im nie służy. Dziś w dniu inauguracji wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, znany eurosceptyk, jeden z liderów Partii Niepodległości UKIP, Nigel Farage cudem przeżył wypadek swej awionetki.
  http://konservat.cba.pl/art.php?art=0755&path=arty2010#ha

 26. Magda said

  Festiwal kłamstw trwa

  Po niemal miesiący jaki minął od katastrofu w Smoleńsku nagle odnajnduje się w sposób niemal cudowny, świadek, który widział dodatkową osobę w kabinie pilotów. Emerytowany pilot wojskowy, Nikołaj Łosiew, mieszkający tuż koło lotniska w Smoleńsku, twierdzi że był na miejscu katastrofy w 20 minut po niej. Jak powiedział Polskiemu Radiu, w rozbitej kabinie widział oprócz członków załogi przypiętych pasami do foteli ciało jeszcze jednej osoby. Nikołaj Łosiew nie potrafi powiedzieć nic więcej o tej osobie.
  http://konservat.cba.pl/art.php?art=0756&path=arty2010#ha

 27. Marslim said

  Prezes TVP broni Pospieszalskiego

  http://www.tvn24.pl/-1,1655296,0,1,prezes-tvp-broni-pospieszalskiego,wiadomosc.html

  „Próba odebrania głosu osobom krytycznym wobec niektórych przedstawicieli klasy politycznej miałaby – w ocenie Telewizji Polskiej – charakter cenzury i modelowania nastrojów, a nie ich relacjonowania” – napisał Romuald Orzeł specjalnym oświadczeniu.

  „A przecież nikt nie zaprzeczy, iż prawo do krytyki jest podstawową wolnością obywatelską. Stanowisko REM odbieramy jako nieporozumienie, wynikające z jednostronnej interpretacji zasad i specyfiki zawodu dziennikarskiego” – podkreślił prezes TVP.

  Prezes Orzeł napisał też, że TVP jako jedyna stacja w dniach żałoby codziennie po południu emitowała program na żywo, „w którym usłyszeć można było głosy zarówno polityków, duchownych, specjalistów, publicystów, jak i tzw. zwykłych Polaków”.

  Według niego, „program prosto z ulicy zawierał dużą dozę ryzyka, bowiem wobec rozmiaru tragedii trudne do przewidzenia były reakcje osób, które wypowiedziały się w Telewizyjnej Księdze Kondolencyjnej prowadzonej sprzed Pałacu Prezydenckiego przez Jana Pospieszalskiego”.

  – W pierwszych dniach żałoby na ulicach Warszawy panował nastrój lęku i osamotnienia. Był to także moment refleksji i oceny tego, co było obecne w polskim życiu społecznym i politycznym przed katastrofą samolotu prezydenckiego. W takim nastroju pojawiały się także – przypominane przez rozmówców redaktora Pospieszalskiego – surowe oceny polityków, których ostre słowa pod adresem prezydenta Lecha Kaczyńskiego nabrały po jego tragicznej śmierci auto-oskarżycielskiego charakteru” – podsumowuje prezes TVP

 28. Andre said

  „Ewa Kopacz proponuje, by początkowo składka wzrosła do 10 procent, a potem do 12.”
  http://finanse.wp.pl/kat,104132,title,Leczenie-zdrowia-wyzszymi-podatkami,wid,12241639,wiadomosc.html?ticaid=1a1fa&_ticrsn=3

  SOOORKI -ale miała baba j..ja. MIAŁA – obserwuję jej postępowanie od 10.04 z e szczególnym zainteresowaniem– Podejrzewam że otrzymała propozycje nie do odrzucenia 😦
  SMUTNE

 29. in said

  @PB
  Sprawdzalem ten nowy adres (wpisany w formularzu) i wysyla mi e-mail. Wyslalem z tego adresu dwa e-maila do Ciebie.
  Beda go teraz uzywal tak wiec jak jakies info to na ten adres.

 30. Andre said

  UWAGA NADCIĄGAJĄ „AUTORYTETY” 🙂

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,To-zniwa-dla-wiecznych-spiskowcow,wid,12245011,wiadomosc.html
  ================
  od pb: trafny koment pod art: a sio, zmoro narodu!

 31. jowram said

  Paul Cameron: „Dajcie Polakom poznać prawdę o homoseksualizmie”
  pi, 2010-05-07 00:18 | Łukasz Adamski

  * Łukasz Adamski

  – – W 1973 roku homoseksualizm został wykreślony z listy chorób psychicznych. Dziś powszechnie się uważa, że jest on taką samą preferencją seksualną jak heteroseksualizm. Pan jednak twierdzi ,że gejów i lesbijki można wyleczyć. Czyżby występował Pan przeciwko nauce?

  ( Śmiech) Nie , nie występuję przeciwko nauce. Ludzi można nie tyle wyleczyć z ich seksualnych pragnień ile raczej można wyzwolić ich z tych pragnień. Tak samo jak wyzwalamy ludzi z chęci zdradzania swoich partnerów. To jest bardzo podobny proces. Jednak jest pewna różnica. Większość ludzi nie ma pragnień homoseksualnych i obrzydza ich akt homoseksualny…

  – – No tak, ale środowiska homoseksualne przekonują, że gejem czy lesbijką człowiek się rodzi.
  Cameron_Paul_Fronda2.jpg
  Nie ma naukowych dowodów na genetyczne lub biologiczne uwarunkowania homoseksualizmu (ani różnice hormonalne, ani różnice w budowie mózgu, nie wpływają na na orientacje seksualną). Amerykańskie badania na setkach bliźniaków jednojajowych pokazały, że tylko w około 8% przypadków jedno z nich miało orientacje homoseksualną. To jest silny empiryczny dowód przeciwko genetycznym uwarunkowaniu homoseksualizmu.

  – – Jak wygląda leczenie z homoseksualizmu?

  Jest wiele różnych odmian terapii dla gejów i lesbijek. Religijna terapia najczęściej polega na modlitwie i duchowym aspekcie zmiany wewnętrznej osoby pragnącej pozbycia się pociągu do tej samej płci. Ja swoim pacjentom pomagam się wyzwolić z homoseksualizmu poprzez naukę relacji z płcią przeciwną. To jest niezwykle ciążka praca. Skuteczność oraz dynamika terapii jest podobna do leczenia z każdego innego nałogu. Najważniejsze jest oddzielenie pacjenta od jego dotychczasowego życia. Trzeba odseparować go od innych gejów, klubów gejowskich , pornografii i literatury gejowskiej. Ja staram się ich otoczyć przedstawicielami płci przeciwnej.

  Nie należy jednak zapominać, że to trudny i żmudny proces. Ci ludzie muszą zerwać z całym swoim dotychczasowym życiem i znajomymi. A dla nich homoseksualizm jest religią, ideologią i całym życiem towarzyskim. Zerwanie z tym wszystkim jest czasami dla nich niewykonalne. Warto nadmienić, że większość gejów i lesbijek uprawiało w swoim życiu seks z płcią przeciwną. Dlatego nie zawsze samo rozpoczęcie przez nich współżycia z osobami odmiennej płci oznacza sukces w terapii. Są dwa główne podejścia do leczenia homoseksualistów. Zwolennicy jednego są nastawieni tylko na pomoc samym gejom i lesbijkom jako jednostkom i nie jest ważny dla nich wpływ homoseksualizmu na społeczeństwo. Dla mnie rozbijanie przez nich społeczeństwa jest sprawą kluczową. I dlatego nalegam by trzymać ich z dala np. od dzieci.

  – – Oprócz kwestii pedofilii, która jak Pan utrzymuje, statystycznie występuje wśród gejów częściej niż wśród heteroseksualistów, w jaki sposób mogą oni szkodzić społeczeństwu?

  Głównym problemem są choroby przenoszone drogą płciową przez gejów. Ja będąc teraz w Polsce nie rozglądam się za kobietą by uprawiać z nią seks. Pan będąc w USA też zapewne nie będzie robił wszystkiego by przespać się z jak największą liczbą kobiet. To nie jest normalne zachowanie zdrowego człowieka. Homoseksualiści praktykują jednak tzw. „Sex Tours”. Geje mają nawet specjalne statki przeznaczone do sex podróży i zapewniam, że nie zatrzymują się w portach by zwiedzać miasta…

  – – No, ale to ich sprawa, że uprawiają seks z wieloma partnerami. W jaki sposób nas to dotyczy?

  Seks analny jest niezwykle groźny i niebezpieczny bowiem łączy się bezpośrednio z wymianą krwi a więc sprzyja rozprzestrzenianiu się AIDS. A więc mamy ludzi, którzy podróżują po całym świecie i stosują niebezpieczne praktyki, które pogłębiają epidemię HIV. 76 % chorych na AIDS to homoseksualiści, a wśród nich zdarza się 45 % wszystkich nowych zakażeń wirusem HIV. Do tego dochodzą inne choroby weneryczne oraz bardzo groźna żółtaczka typu C, która prowadzi do raka wątroby. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze pewien element mentalności. Wśród gejów aktywna jest subkultura „darczyńców”. „Dar” to jest właśnie HIV a zakażenie staje się rodzajem honorowej odznaki. Wiele klubów gejowskich organizuje spotkania, gdzie na zasadzie rosyjskiej ruletki sprzedaje się tę zabójczą chorobę.

  – – Przez głoszenie takich tez ma Pan łatkę głównego homofoba Ameryki. Gejowskie organizacje utrzymują ,że został Pan wyrzucony z Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego (APA) ponieważ przeczył Pan nauce. Czy to prawda, że koledzy usunęli Pana ze swojej organizacji?

  W 1982 roku sam postanowiłem odejść z APA. W ramach oczerniania mojej osoby geje rozpuścili w Internecie plotkę ,że mnie usunięto. Niestety nawet polskie media ją podchwyciły. Jeden z naukowców z Capella University zawarł niedawno te oskarżenia w swoim tekście i teraz musi mnie, wraz z władzami tej uczelni, przeprosić. To jest precedens w USA. W ciągu ostatnich 6 miesięcy poproszono mnie o napisanie recenzji dla kilku pism, w tym dla „Southern Medical Journal”. W zeszłym tygodniu poproszono mnie o recenzję książki dla „Kanadyjskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego”. Niewiele osób ma okazję recenzowanie medycznych artykułów dotyczących psychiatrii i psychologii dla tak prestiżowych organizacji i pism. Gdybym był tak bardzo zdyskredytowany w środowisku psychiatrów i psychologów to nikt nie prosiłby mnie o ocenianie prac moich kolegów po fachu.

  – – W ciągu ostatniego roku był Pan dwa razy w Polsce. Ilekroć miał Pan wygłosić wykład na polskich uniwersytetach pojawiały się protesty liberalnych mediów takich jak Gazeta Wyborcza. Kilka uczelni odwołało pańskie spotkania ze studentami. Czy można porównać wpływ gejowskiego lobby na życie społeczne czy media w Polsce do tego co się dzieje od jakiegoś czasu w USA?

  Niestety sytuacja w Polsce staje się powoli podobna do tej w USA. Wiele lat temu prawie odwołano mój wykład na Uniwersytecie w Massachusetts. Na szczęście organizacje broniące wolności słowa doprowadziły do tego, że wykład się odbył. Jednak uczelnia zorganizowała w czasie mojego przemówienia w sali obok imprezę gdzie rozdawano za darmo piwo. Homoseksualiści są perfekcyjni w pozyskiwaniu wielu środowisk do wspólnej walki o swoje prawa.

  – – Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest moda na bycie tolerancyjnym wobec gejów?

  Liberałowie ( liberał w rozumieniu amerykańskim to lewicowiec- przyp. Ł.A) są zacietrzewieni w wierze w egalitaryzm. Oni po prostu chcą wierzyć, że wszyscy jesteśmy równi. Dokładnie jak komuniści. Liberałowie zdają się mówić: „cóż, jedni lubią heteroseksualizm, inni lubią homoseksualizm. Przyjemność powinna być traktowana równo”. Otóż nie! Heteroseksualizm to nie tylko hedonizm, ale również możliwość posiadania potomstwa i odpowiedzialność. Liberałowie ponadto wstydzą się osiągnięć zachodu. Świadomość, że gdzieś indziej ludzie żyją w nędzy wpędza ich w poczucie winy. Uważają, że nie wolno cieszyć się z sukcesu innych ludzi. Wierzą również, że wszystkie grupy społeczne są sobie równe. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Jako chrześcijanin wierzę np., że moja religia jest prawdziwa co czyni ją lepszą od np. islamu.

  Czasami myślę, że nienawiść do własnej cywilizacji pcha liberałów do chęci jej zniszczenia. Ich działania są tak destruktywne, że przypominają mi jakobinizm. Dobrym przykładem tego są ekolodzy. Ich zdaniem problemem dla istnienia świata jest człowiek. Gdyby człowieka nie było na świecie to drzewa byłyby szczęśliwsze. A ja na to mówię- bzdura! Jestem człowiekiem i jestem panem stworzenia. Dbam o drzewa i zwierzęta, ale ludzie są dla mnie ważniejsi. Nie czuje się winny gdy muszę zabić zwierzynę by ją zjeść. Nie czuje się również winny gdy muszę wyciąć drzewo by postawić dom. To nie ja mam służyć zwierzętom i roślinom a one mnie.

  – – Moim zdaniem ekologizm jest nową formą religii. Skoro odrzuciliśmy Boga to musimy sobie znaleźć nowego złotego cielca. To spuścizna Rewolucji francuskiej. Ale wróćmy do tematu. Gejowskie organizacje starają się przekonać, że są prześladowane i gnębione przez społeczeństwo. Jednak Pan jest osobą, która doświadczyła przemocy ze strony gejowskich aktywistów. Może Pan opowiedzieć co się Panu przytrafiło?

  Kilka razy mnie uderzono. Oblano mnie krwią zarażoną wirusem HIV ( na szczęście mnie nie zakażono). Geje grozili mi niejednokrotnie śmiercią. Zamordowano również ulubione zwierzątko moich dzieci, które notabene musiały chodzić do szkoły z obstawą. Proszę mi wierzyć, że statystycznie homoseksualista jest dużo bardziej skłonny by popaść w konflikt z prawem niż heteroseksualista. To nie są zawsze weseli i mili ludzie. Nie uważam ,że homoseksualiści powinni być prześladowani, ale na pewno powinni płacić wyższe podatki ponieważ obciążają szczególnie mocno służbę zdrowia. W USA 300 tysięcy gejów zmarło ponieważ inny geje zakazili ich HIV-em.

  – – Niedawno grupa homoseksualistów złożyła skargę na kanadyjskie agencje rządowe, które jej zdaniem, nie przeznaczają wystarczających środków na ich leczenie.

  No sam Pan widzi. Duża liczba gejów leczy się różnymi koktajlami farmaceutycznymi. Roczny koszt leczenia jednego geja zakażonego wirusem HIV wynosi 45 tys. dolarów, czyli tyle ile zarabia przeciętny amerykański robotnik przez rok! Każdego roku w USA odnotowuje się 30 tysięcy nowych przypadków zainfekowanych gejów a więc mamy ciągły wzrost kosztów ich leczenia . Dlatego uważam, że to oni powinni ponosić koszty za swoje leczenie a nie podatnicy. Niech płacą dolara więcej za alkohol w gejowskich knajpach albo dodatkowe 5 dolarów za wstęp do gejowskiego klubu.

  – – A nie jest to tworzenie gett dla homoseksualistów?

  Oni sami sobie tworzą getta. Lubią przebywać w swoim towarzystwie. Samo istnienie klubów „Tylko dla gejów” jest tego najlepszym przykładem. W USA geje tworzą często własne osiedla mieszkaniowe. Tak jest np. w San Francisco, gdzie skupiają się wokół paru ulic.

  – – Naprawdę? Myślałem, że San Francisco to liberalne miasto.

  Nawet w tak liberalnym mieście wolą oni żyć w swoich enklawach. To jest w gruncie rzeczy normalne. Palacze lubią przebywać w towarzystwie innych palaczy, rodziny preferują towarzystwo innych rodzin.

  – – Wielu młodych ludzi w Polsce twierdzi, że nie powinniśmy się wtrącać w ich styl życia. Nawet jeżeli nie zgadzamy się z nim to jesteśmy zobligowania do tolerowania go. Może mają rację? Dlaczego mamy sprzeciwiać się związkom gejowskim czy rodzajowi seksu jaki homoseksualiści uprawiają w swoim domu?

  Ludzie, którzy tak uważają nie są właściwie poinformowaniu o zagrożeniu jaki płynie z takiego stylu życia. Już wspomniałem o ogromnym koszcie leczenia gejów, który spada na barki całego społeczeństwa. Niech sobie geje uprawiają seks w swoich domach czy klubach. Jednak gdy zaczynają się ich problemy zdrowotne to do kogo idą? Jednak nie omówiliśmy najważniejszego problemu- molestowania dzieci. Według wyników kilku badań – zrobionych także przez instytuty przyjazne środowiskom homoseksualnym, jak Instytut Kinseya, oraz same środowiska homoseksualne – zazwyczaj ponad 20%. homoseksualistów (których w społecznościach jest od 1 do 5 %.), mających dorosłych partnerów seksualnych, przyznaje się do kontaktów seksualnych z nieletnimi w różnym wieku. Dane te potwierdzają także statystyki więzienne – jedna trzecia skazanych za molestowanie dzieci to homoseksualiści. Także wśród nauczycieli molestujących swoich uczniów jest ich 27 % gejów.

  Dzieci są naszą przyszłością. Żadne dziecko nie powinno być poświęcone by dorośli mogli się lepiej czuć w społeczeństwie. Młodym ludziom, zarówno w USA jak i w Polsce, wmawia się, że tolerancja jest wielką cnotą i wspaniałą rzeczą. Jednak nie tolerujemy przemocy. Nie tolerujemy nawet palenia w miejscach publicznych! Geje nic nie wnoszą dla społeczeństwa za to skutecznie je rozbijają.

  – – Nawet Kościół katolicki ma problem z homoseksualistami w swoich szeregach. George Weigel pisał, że większość księży pedofilii w USA było homoseksualistami.

  Raport „John Jay”, który można łatwo odnaleźć w sieci, mówił, że 4 % księży w USA było przyłapanych na aktach pedofilskich. Ostatnie poważne badania pokazują, że około 30% księży w amerykańskim Kościele katolickim to homoseksualiści. Wiemy, że 81% wszystkich molestowanych przez księży dzieci stanowili chłopcy. To nam daje pogląd ilu homoseksualistów a ilu heteroseksualistów jest winnych molestowania dzieci w USA. A pamiętajmy, że większość ofiar molestowania nigdy nie zgłasza się na policję. Moim zdaniem około 2% heteroseksualistów i około 25 % homoseksualistów odpowiada za molestowanie dzieci w amerykańskim kościele. Kościół w USA jest zdewastowany przez pozwy sądowe ofiar. Teraz okazuje się, że podobne afery miały miejsce w Irlandii czy Niemczech. Hierarchowie kościelni niestety uwierzyli psychiatrom, którzy wmówili im, że homoseksualizm jest normalną preferencją seksualną.

  – – Kilkanaście miesięcy temu miss Kalifornii Carrie Prejean została pozbawiona korony tylko dlatego, że stwierdziła, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Co możemy zrobić by takie szaleństwo politycznej poprawności ominęło Polskę? Możemy w ogóle cokolwiek zrobić?

  Najważniejszą rzeczą jaką możecie zrobić jest edukowanie młodych ludzi, że każdy dobry obywatel ma obowiązek robić trzy rzeczy: respektować prawo, dawać społeczeństwu więcej niż może wziąć oraz żenić się i płodzić dzieci. Homoseksualiści nie są w stanie wykonać żadnego z tych trzech obowiązków. Cokolwiek by nie robili to i tak nie mogą mieć dzieci. Statystycznie Polka rodzi średnio 1,3 dziecka. Jeżeli tego nie zmienicie to za 45 lat będzie was o połowę mniej niż teraz. Homoseksualiści częściej niż heteroseksualiści popełniają przestępstwa na tle seksualnym, trzy razy częściej popełniają samobójstwa, częściej popełniają również wykroczenia na drodze i częściej zażywają narkotyki.

  Wy, Polacy dostaliście szansę by zobaczyć, na przykładzie USA, do czego doprowadziło danie gejom przywilejów jakie posiadała do tej pory rodzina i gdzie nas zaprowadziła szeroko pojęta tolerancja. My, Amerykanie nie mieliśmy tego przywileju. Jednak dzisiaj nie pozwala mi się na polskich uniwersytetach prezentowania moich poglądów. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że nie mam pojęcia o czym mówię. W takim razie zapraszam na debatę ze mną. Niech trwa dzień, dwa a nawet tydzień. Jednak niech moi oponenci udowodnią, że się mylę. Jednak oprzyjmy naszą dyskusje na faktach a nie mitach. Kiedy młodzi ludzie przyjrzą się statystykom i faktom to przekonają się czym naprawdę jest homoseksualizm. Tylko dajcie młodym Polakom poznać tę prawdę.

  Rozmawiał Łukasz Adamski ( Fronda)
  ===================
  od pb: prosze nie wklejac tasiemcow tylko linka

 32. Magda said

  Ze względu na ogromną wagę pozyskanych przez nas informacji, strona ta zostanie opublikowana w późniejszym czasie. Mamy niezbite dowody wskazujące na to, iż za zamachem Smoleńskim stała grupa byłych oficerów KGB kontrolujących WSI. Śledztwo te jest jednak o wiele bardziej skomplikowane i wymaga bardzo dokładnego przestudiowania dalekosiężnych planów ludzi lecących Tu-154, odpowiedzi na pytanie dlaczego wywiady obcych Państw w sposób bierny pomogły oficerom KGB, a także przedstawienia sytuacji Rosyjsko-Chińskiej. To co możecie Państwo przemyśleć, bez względu na to kto za tym stał, to zachowanie i dezinformacja Polskich mediów. W skrajnych przypadkach prowadząca do czystego chamstwa.
  http://teczki.obserwowani.pl/3254.html#top

  • Magda said

   Grupa ryzyka

   Na koniec uwaga metodologiczna: wywiad rosyjski w Polsce nie działa samodzielnie, lecz w szerokim otoczeniu służb państw z Rosją związanych. Służby te są przeważnie bardzo agresywne, sięgają po najprostsze metody, oferując duże pieniądze wprost lub poprzez lukratywne kontrakty. Służy do tego sieć firm najczęściej rejestrowanych w tzw. rajach podatkowych często na Cyprze. Naturalną sferą oddziaływania jest energetyka (ropa, gaz, tania energia elektryczna), związane z tym usługi informatyczne, a także handel bronią i częściami zamiennymi do postsowieckiego wyposażenia naszej armii. Ale służby wschodnie nie stronią od najstarszych narzędzi w tej profesji, tzn. narkotyków, alkoholu i seksu. Osobną sprawą jest oddziaływanie na struktury mafijne kontrolujące zarówno polityków, jak i gospodarkę. Mafia w Polsce wyrosła z aparatu partii komunistycznej i ludzi służb specjalnych od początku była częścią informacyjno-inspiracyjnej sieci rosyjskiej. Dlatego, gdy czyta się np. raport komisji ds. Orlenu, nie dziwi krąg współpracowników i znajomych p. Marka Dochnala, gdzie obok polityków KLD i SLD nagminnie przewijają się b. funkcjonariusze SB, byli pułkownicy WSI, ale także oficerowie KGB i GRU tacy jak Ałganow. Swoistą grupą ryzyka w Polsce jest nie tylko dawne środowisko postkomunistyczne, o czym pisał Trietiakow, lecz także ludzie powiązani różnorodnymi interesami z mafią, wspierającymi nielegalny handel bronią i nieuczciwe gospodarowanie majątkiem armii.

   Antoni Macierewicz
   http://wiadomosci.wp.pl/kat,1022941,page,5,title,Polska-w-sieci-wywiadow,wid,12081157,wiadomosc_prasa.html

 33. Andre said

  @@ PB

  INFORMACJA OD SIERGIEJA AMELINA SPRZED KILKU MINUT

  Эти фотографии сделали сотрудники МЧС.
  Разместил их на „Смоленском автофоруме” человек с ником Fireman
  http://www.smolensk-auto.ru/forum/index.php?showtopic=16192&view=findpost&p=428161

  Кто этот человек – я не знаю.

  Сергей Амелин

  WCINA MI TEN TEKST DLATEGO TEŻ TAK TP PRZEKAZUJĘ

  CZESŁAW PIĄTAS, MIECZYSŁAW CIENIUCH kOLEDZY Z MOSKIEWSKIEGO SZKOLENIA ZMIENIAJA DECYZJĘ Z 26 SIERPNIA 2009 R.
  DZIWNE JEST WSTAWIENIE ‚ODRECZNE ” W DECYZJI mINISTRA OBRONY NARODOWEJ DATY I NR.

  http://www.wp.mil.pl/pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci/SKMBT_C35210050412290.pdf

  Te zdjęcia zostały wykonane przez funkcjonariuszy i zagrożenia.
  Umieść je na „Smoleńska Autoforum” człowiek z nick Fireman
  – Http: / / http://www.smolensk-auto.ru/forum/index.php?showtopic=16192&view=findpost&p=428161

  Kim jest ten człowiek – nie wiem.

  Sergey Amelin
  ===================
  od pb: nie widze zadnych zdjec

 34. 222 said

  Ciekawa wzpowiedz nt smolenska

  http://www.youtube.com/user/egida1#p/u/0/-auMnscz9q4

 35. Andre said

  Cytat ” DWA LATA NA ODPOWIEDŹ”

  http://wiadomosci.onet.pl/6725614,1,relacjetv.html

 36. wszechstronny said

  Do In

  Jak duże jest prawdopodobieństwo że samolot zahaczając o drzewo zrobi prawie pełen obrót wokół własnej osi?

  Czy zdarzyło się kiedyś coś podobnego? Przeglądałem katastrofy lotnicze z ostatnich kilku lat i nie widziałem nic podobnego.
  ==================
  od pb: to sa pytania chyba latwe do rozwiazania przez specjalistow = In, czy twoj kolega z polibudy zrobil analize dynamiki katastrofy?

  • Andre said

   @ In
   ” żadne z urządzeń samolotu nie wykazywało usterek do chwili zderzenia samolotu z ziemią ”
   tzn samolot schodził ostro w dół za zgoda i wiedzą pilota————————————–
   tzn walnął w drzewo( nie w ziemię) i jeszcze leciał i urządzenia nie wykazały usterki( ułamanego skrzydła)–
   dopiero ja grzmotnął w ziemie to wykazano usterkę—czy dobrze rozumuję?
   =========================
   od pb: schodzenie pod przepisowym katem ladowania nie ujawnilo powiedzmy „czesciowej blokady”, ktora dopiero dala znac przy drastycznym manewrze ratowania maszyny?

   • in said

    Widzisz, kazde slowo „ekspertow” i politykow trzeba oceniac bardzo dokladnie, przesiewac. Pamietasz slowa Tuska o klamstwie. Widzisz mozna tak lawirowac odpowiedzia i uzytymi slowami, ze mozna nie sklamac a zarazem nie powiedziec prawdy.

    Teraz kwestia co uwazamy za klamstwo:
    – zmienienia faktow
    – nie poinformowania o faktach

    Jak dla mnie klamstwo ma dwa wyamiary:

    – wymiar slowny
    – wymiar kontekstowy (gdy z pomoca dobranych slow ukrywamy prawde)

    To tak wprowadzajac do wypowiedzi wojskowych, sledczych i politykow.

    Co do twojego pytania to mozna brac pod uwage dwie kwestie :

    – awaria urzadzen (wykluczono)
    – zmiana parametrow lotu w wyniku uszkodzen czesc samolotu.Uszkodzenia czesci samolotu mogly nie miec wplywu na prace urzadzen (stad info o braku awarii) ale mialy na pewno wplyw na parametry sily nosnej samolotu, mozliwe ze urzadzenia pokladowe wykazaly ta zmiane (np. zmniejszenie sily nosnej). Ale uzywajac terminologii zmniejszenie sily nosnej nie jest awaria ani usterka urzadzenia samolotu wiec nie sklamali ale nie powiedzieli prawdy.

    A samolot sie wznosil 5m/s i praktycznie do drugiego uderzenia w drzewo byl sterowany przez pilota.

   • Andre said

    @ In – potwierdzasz to co pisałem w poscie dzisiejszym nr 20. A więc jednak……….

  • Angie-Poland said

   To musiał być baobab albo sekwoja…..ale chyba w Rosji nie rosną? XD Nie znam się, a i trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź:/

  • in said

   @wszechstronny

   Prawdopodobienstwo zawsze istnieje. Od tego sa obliczenia i analizy by wykluczyc lub potwierdzic.

 37. rijensson said

  Od 1 maja 2004 roku Polska jest w Unii Europejskiej. Od czasu podpisania Ukladow Europejskich z 1991 roku Polska dostosowuje swoje ustawodawstwo do zalecen plynacych z Brukseli. Na kazdym wiekszym urzedzie w Polsce wisi flaga RP oraz Unii Europejskiej. Na moim paszporcie od gory najpierw jest napis – Unia Europejska, dopiero nastepny – Rzeczpospolita Polska. Zatem sie pytam:
  1) dlaczego katastrofe nie bada komisja trojstronna rosyjsko-polsko-brukselska?
  2) jezeli bez UE nie jest polski rzad w stanie nic zrobic – przyklad stoczni – to czemu tu ma wolna reke i panuje zupelna cisza z Brukseli?
  3) skoro Unia Europejska nie jest tu strona, to po co ta cala maskarada z flagami, napisami na paszporcie i dostosowaniem prawa polskiego?

 38. Andre said

  CZESŁAW PIĄTAS, MIECZYSŁAW CIENIUCH kOLEDZY Z MOSKIEWSKIEGO SZKOLENIA
  ZMIENIAJA DECYZJĘ Z 26 SIERPNIA 2009 R.
  DZIWNE JEST WSTAWIENIE ‚ODRECZNE ” W DECYZJI mINISTRA OBRONY NARODOWEJ DATY
  I NR.

  http://www.wp.mil.pl/pliki/File/zalaczniki_do_aktualnosci/SKMBT_C35210050412290.pdf

 39. Magda said

  w RM „Rozmowy niedokończone -A.Macierewicz

  • Magda said

   to nie rozmowy,tylko komunikat -sorry

   • Andre said

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    CZESŁAW PIĄTAS, MIECZYSŁAW CIENIUCH kOLEDZY Z MOSKIEWSKIEGO SZKOLENIA
    ZMIENIAJA DECYZJĘ Z 26 SIERPNIA 2009 R.
    DZIWNE JEST WSTAWIENIE ‚ODRECZNE ” W DECYZJI mINISTRA OBRONY NARODOWEJ DATY
    I NR.

   • Magda said

    ale jaką datę?

   • Andre said

    @@ Magda — nie ;
    wchodzą mi posty z linkiem i link URWAŁO MI Z POSTU

    decyzja nr 154/MON

   • Andre said

    data 30 kwietnia 2010

    DATA I NR WPISANE ODRĘCZNIE

 40. Magda said

  TAJNE ŁĄCZA, TAJNE INTERESY – CZYLI W CO GRA ABW? – CZĘŚĆ 2
  http://bezdekretu.blogspot.com/2009/11/tajne-acza-tajne-interesy-czyli-w-co_26.html

 41. Andre said

  @@ DO PB & MODERATORÓW
  przepraszam za kłopoty -posty mi nie wchodza jak nalezy dzisiaj –zauważyłem żde komunikacja jest wyrwkoa z blogiem- co nie potrzebne proszę usunąć
  -zgłosiłem to na adresy (3) PB trzy godz temu.
  Majstrowanie przy prawie wojskowym jest ważne w obecnej sytuacji.

  od mg: nic nie poradzę, że na program antyspamowy zapamiętuje blogowiczów, powtarzających wpis o takiej samej treści i blokuje ich wpisy, a częściej być na blogu nie jestem w stanie :/

 42. moj kandydat said

  Andrzej Lepper – mój kandydat W nadchodzących wyborach prezydenckich, swój głos oddam na kandydata Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Leppera. Zapewne sądzicie, że jestem rolnikiem, bądź też działaczem partii, któremu marzy się powrót na salony. Otóż nie! Jestem młodym, energicznym chłopakiem, uczniem szkoły średniej, na którego sercu leży dobro naszej wspólnej ojczyzny. Pan Andrzej Lepper był posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej IV i V kadencji, wielokrotnie wicemarszałkiem Sejmu, wicepremierem oraz ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Przez 6 lat zasiadania w ławach poselskich oskarżany, ośmieszany i krytykowany. Za co? Za to, że potrafił przemówić głosem milionów Polaków, dla których obecna Polska to brak perspektyw na lepsze życie. Kandydat na prezydenta Andrzej Lepper mówił głosem rolników, bezrobotnych, głodujących, ubogich, rencistów i emerytów, których otrzymywane świadczenia są poniżająco niskie.
  Popieram Andrzeja Leppera, bo sprzeciwiał się on i nadal sprzeciwia się, nieprzemyślanej prywatyzacji polskich przedsiębiorstw. Kiedy na początku lat 90-tych, powstawała Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej i Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, był to wynik ogromnego niezadowolenia warstw społecznych, na prowadzoną politykę państwa. Samoobrona RP na czele z Andrzejem Lepperem, to nic innego jak ruch społeczny na niewyobrażalną dotychczas skalę.
  Ogromnym sukcesem było zdobycie prze niego w 2005 roku 2 259 094 głosów (15,11%), co pozwoliło zająć Andrzejowi Lepperowi 3 miejsce w ówczesnych wyborach prezydenckich! Podobnie jak ja, domaga się on, ochrony socjalnej najuboższych, utrzymania bezpłatnej edukacji i służby zdrowia. W sprawie ochrony życia poczętego, choć zapowiada referendum to zaznacza, że osobiście jest zwolennikiem ochrony życia już od chwili poczęcia. To samo w tym referendum uczynię i ja.
  Dziś relacje z naszymi sąsiadami, są powiedzmy nie takie, jak byśmy je sobie życzyli. Andrzej Lepper jako przyjaciel prezydenta Ukrainy Pana Wiktora Janukowycza, jest nam w stanie dobre relacje zapewnić. Po wygranych wyborach prezydenckich na Ukrainie, Pan Wiktor Janukowycz przyjął jako pierwszego zagranicznego polityka, właśnie przewodniczącego Samoobrony RP. Relacje z naszym wschodnim sąsiadem, powinny być również, co najmniej dobre z powodu wspólnej organizacji największej imprezy piłkarskiej Europy, a mianowicie Mistrzostw Europy w piłce nożnej.
  Uważam, że należy polepszyć stosunki Polski z Białorusią i Rosją. W programie Andrzeja Leppera odnajduję identyczne założenia. Opowiada się on również za wycofaniem polskiej armii z Afganistanu.
  Istnienie traczy rakietowej Andrzej Lepper jako głowa państwa poprze jedynie po wcześniejszym referendum, w którym Polacy zgodzą się jej budowę. W czasie swojej prezydentury Andrzej Lepper będzie dążył do likwidacji Senatu, wprowadzenia systemu prezydenckiego w naszym kraju i zwiększenia kontroli nad NBP.

  Przewodniczący Samoobrony RP chce lepiej ochraniać osoby wykluczone i zapewnić wszystkim lepsze poszanowanie podstawowych praw obywatelskich. Andrzej Lepper to mój kandydat. Andrzej Lepper to kandydat zwykłych Polaków. 20 czerwca zagłosuj na Andrzeja Leppera i ty.

  Marek

  http://www.samoobrona.org.pl/pages/00.Start/

 43. Aśka said


  0:52 sek_rok 2008_o jakim prezydencie mówią?

  • Magda said

   to jest lepsze!!!

  • Aśka said

   mówią o Prezydencie Kataru? Czy dobrze słyszę? Bo jak tak, to znaczy, że sprzedaż stoczni był długo wypracowywany, a zwycięzca przetargu ustawiony w doborowym towarzystwie widocznym na filmiku.

 44. Dawid said

  Antysalon Ziemkiewicza, czyli IPN a wpływowe media mogą być powiązane ze służbami specjalnymi

 45. Rafał Gawroński o zamachu:

 46. Dawid said

  Specjalny Pociąg do Katynia / 24 godz przed Tragedią

 47. Angie-Poland said

  http://www.kresy.pl/idee?zobacz/w-sprawie-katastrofy-panstwo-polskie-zawiodlo

 48. […] Kandydaci na Prezydenta RP a Układ Europejski […]

Sorry, the comment form is closed at this time.