Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Wybrańcy Boga (6)

Posted by grypa666 w dniu 25/03/2010

WESPRZYJ BLOG = NA KONTO LUB PAY PALA

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Uaktualniana strona obrony ks. dra Piotra Natanka

†††††††††††††††††††††††††††††††

Wybrańcy Boga (6)

Piotr Bein

Poprzednie odcinki “Wybrańcy Boga” (1) (2) (3) (4) (5)

Prawa Noego globalnie

Sanhedryn zatwierdził globalny ruch Dzieci Noego (noachidzi, Bnei Noach, tj. goje dążący do przestrzegania Praw Noego), i pomógł mu w utworzeniu Wysokiej Rady (IsraelNN.com 28.9.2005). Rabin Michael Bar-Ron, rzecznik Sanhedrynu, spotkał się w tym celu z noachidami w USA. Utworzona w USA rada realizuje globalny cel – zjednoczyć, służyć i organizować wszystkie koszerne społeczności Bnei Noach na świecie w ramach jednego ciała, pod bezpośrednim zarządem i nadzorem Sanhedrynu. Za pomocą Wysokiej Rady, Tora z Syjonu (przez Sanhedryn) będzie skutecznie służyć nie-żydowskim społecznościom na całym świecie. Sanhedryn podkreśla zwierzchność nad noachidami: orzecznictwo prawne dla wszystkich grup Bnei Noah oraz uznanie wszystkich organizacji, które przyjęły Sanhedryn za swój najwyższy autorytet halachiczny oraz współpraca z nimi. W tym celu Sanhedryn powołał pod-sąd (zarazem sąd apelacyjny dla noachidów) pod przewodnictwem rabina Joela Schwartza.

Rzecznik Sanhedrynu nie kryje, że chodzi o narzucenie judaizmu. Rada ma przekształcać Bnei Noach w silny ruch międzynarodowy z powodzeniem konkurujący ze wszystkimi ruchami religijnymi, który z Bożą pomocą przyczyni się do ich obalenia – powiedział Bar-Ron. Choć Żydzi nie nakłaniają nie-Żydów do przyjęcia judaizmu – donosi IsraelNN.com – na ludzkości spoczywa obowiązek przestrzegania 7 Praw Noego; należy więc dążyć do powszechnego przestrzegania ich, nawet przez głęboko niechciane w judaizmie aktywne nawracanie. W 2005 r. Wysoka Rada miała kontakty z Bnei Noach w Indiach i Brazylii. Jednym z największych obowiązków Żydów jest rozpowszechnianie praw Noego – wyjaśnił Bar-Ron, zatem priorytet międzynarodowy przed izraelskim wynika z zasady Tory, nakazującej bezzwłocznie spełnić znane ci pozytywne przykazanie, micwę, w pierwszej kolejności. Tak się składa, że grupa Bnei Noach [w USA] wykazała najbardziej widoczne poparcie i prawdziwą troskę o powodzenie Sanhedrynu i skontaktowała się z nami.

Internauta Mordekaj z Jerozolimy skomentował, dlaczego Sanhedryn zaczął od zagranicy: Najpierw lipny „sanhedryn” powołuje siebie, obdarzając się honorami w oparciu o polityczno-religijną ideologię, a nie uznany dorobek badań nad Torą. Następnie lansuje się, organizując nową gojowską religię, której wyznawcy wierzą, że są lepszymi Żydami niż 99% prawdziwego narodu żydowskiego.

Bar-Ron nie pozostawia wątpliwości o wyższości swoich. Zaczął podróż do USA dzień przed eksmisją Żydów z Gazy: Miałem okropny, szarpiący serce ból […] czułem się niemal jak zdrajca narodu. Ale zdałem sobie sprawę, że chociaż nasz rząd odcinał się od Ziemi Izraela – częściowa kasacja naszego przymierza z Bogiem […] – istnieje inny, jeszcze niewykonany aspekt przymierza […] nasz obowiązek jako narodu kapłanów dla innych narodów. To jest sedno przymierza z Abrahamem, w który naród żydowski nie wdał się od czasów Drugiej Świątyni. Bar-Ron liczył na rozpowszechnienie wiedzy o halasze, tj. prawie Tory, i o 7 Prawach Noego, aż zaistnieją prawdziwi sędziowie noachidowi. Jako jeden z celów Bar-Ron widzi więc jasne nakreślenie 7 Praw i ich zastosowań zgodnie z Miszne Torą autorstwa Rambama [Majmonides]. Po raz pierwszy w zapisanej historii Sanhedryn mianował Bnei Noach, by szerzyli przestrzeganie praw Noego. Jest to pierwszy krytyczny krok w realizacji ostatecznego rozkwitu braterstwa ludzkości, który przewidział jej ojciec, Noe – dodał Bar-Ron.

Watykan popiera 7 Praw Noego

Spotkanie komitetu watykańsko-żydowskiego w Jerozolimie (11-13.3. 2007 ) uznało (Zenit.org 20.3 2007): Żydowska tradycja podkreśla Przymierze Noego (patrz Księga Rodzaju 9: 9-12) jako zawierające powszechny kod moralny, który zobowiązuje całą ludzkość. Ideę tą odzwierciedla Pismo Święte w Księdze Dziejów 15: 28-29. Tyle o żydowskiej doktrynie. O chrześcijańskiej ani słowa! Brat Nathanael: Nie tylko Watykan „wybacza“ Żydom winę za ukrzyżowanie Jezusa Mesjasza, to jeszcze papież Benedykt uznaje ich przywództwo nazywając ich Wybranym Narodem Boga, a Prawa Noego tradycją żydowską. Kto więc będzie ostatecznym autorytetem moralnym od tzw. Praw Noego? Nie kto inny niż Żydzi. Antychrześcijańscy Żydzi!

Ten sam Watykan odrzuca islamskie prawo szaria, podobnie szowinistyczne w stosunku do innowierców. Stosunki katolicyzm-islam pogorszyły się w 2006 r. po wykładzie papieża Benedykta XVI w Regensburgu, który dla muzułmanów był przyrównaniem islamu do religii przemocy i irracjonalizmu. Natomiast duchowy przywódca 77 mln anglikanów świata, abp Canterbury, Rowan Williams, sugerował, że niektóre aspekty szarii trzeba zaakceptować w W. Brytanii, za co w marcu 2008 r. skrytykował go kardynał Taurun, hierarcha watykański ds. stosunków z islamem: Zrozumiałe są dobre zamiary [arcybiskupa Canterbury], ale wydaje mi się, że nie uwzględnił [muzułmanów], angielskiego systemu prawnego ani natury szarii […] Pewnych aspektów nie da się pogodzić [z szarią] (Reuters 11.3.2008).

Instytut Kodu Noego, od 1989 r. edukacyjno-badawcza agenda lubawiczerów Schneersona (Rebbe, jak nazywają go zwolennicy), podkreśla wydanie prawa 102-14 w USA, a zdjęcia pokazują konferencje o marnej frekwencji i lobbing: Przez [tę pracę] bądźmy warci przywództwa Rebbe ku wielkiemu światłu prawdziwego i zupełnego Zbawienia. Strony Instytutu http://www.noahide.org opublikowały artykuł z 1983 r. pt. Rebbe mówi o Noachidach: Każdy Żyd ma obowiązek zapewnić, by wszyscy ludzie na świecie przestrzegali 7 Praw Noego […] Nie-Żyd prowadzi się zgodnie z 7 Prawami, bo są one przykazaniami Boga przekazanymi przez Mojżesza. Zapewnia to, że interesowności nigdy nie pozwoli się wypaczyć Boskich kryteriów postępowania. Dowodząc kto jest „bezinteresowny“, Rebbe podaje następujący przykład, jak małe uczynki składają się na dzieło epoki Mesjańskiej, kiedy wszyscy będą razem służyć Bogu.

Niewierzącego goja, najętego kapitana jachtu, kilka razy dziennie pyta właściciel, gdzie jest wschód, bo podczas rejsu modli się ku Beis HaMikdasz (Świątynia Jerozolimska, z której po nieudanym powstaniu Żydów 4.8.70 r. została Ściana Płaczu). Kapitan zauważa bogobojność zamożnego właściciela i od tego dnia modli się i przypomina rodzinie i przyjaciołom o konieczności modlitwy: Jeśli wszyscy ludzie na świecie myśleliby o swym Stwórcy, świat nie byłby taką dżunglą! Rabbe lamentuje w tych niespokojnych czasach wygnania, że decydują rządy a nie Żydzi i przyrównuje świat do okrętu na wzburzonym morzu, sterowanego przez rządy świata, które nie są niczym więcej niż przykładowy kapitan. Żydzi zajęci są wyższymi, naprawdę ważnymi i decydującymi sprawami – Torą i micwami. Rządy świata sterują okrętem, Żydzi wyznaczają jego kurs […] Tak jak właściciel jachtu, postępując zgodnie z nakazami Tory, wpłynął na kapitana, by ten zbliżył się do Boga, tak samo ogół Żydów stojąc stanowczo w sprawach Tory i micw – włącznie z przykazaniem przekonania nie-Żydów do przestrzegania 7 Praw Noego – może wpłynąć na narody świata, by uznały Stwórcę i Pana.

Na swej wejściowej, zabezpieczonej stronie, Zjednoczona Rada Noachidowa (UNC) afiszuje świeckość w nawracaniu na 7 Praw (7.11.2008): Ruch noachidów musi mieć świeckie podejście. Świat potrzebuje moralnego sekularyzmu z miejscem na naszego Stwórcę… Natomiast na stronach korporacji UNC Inc., w szacie graficznej jak i formacie Wikipedii, roi się od wzmianek religijnych. UNC Inc. powstał z UNC 30.3.2006 r. w Atlancie w stanie Georgia, po ponad rocznym planowaniu z rabinicznym doradztwem, przez przez Billy J. Diala z Atlanty, b. członka ww. Wysokiej Rady zorganizowanej przez Sanhedryn. Do rady korporacji należą trzy osoby świeckie, do rady doradczej Bnei Israel – 3 osoby świeckie, 1 rabin z Kanady i 3 rabinów z Izraela, w tym członek Sanhedrynu, a do komitetu doradczego – ośmioro świeckich, w tym 3 pary o jednakowych nazwiskach. Do rady mają dołączyć eksperci od międzynarodowych finansów i prawa (7.11.2008).

Cele UNC Inc. są judaistyczne. Aby wykształcić sędziów noachidowych, opracowuje się program studiów w Izraelu wyłącznie w jęz. hebrajskim nad Prawami Noego i Prawami Oralnymi, administrowany przez rabinów ortodoksyjnych. Absolwenci będą mogli zasiadać w Zjednoczonej Najwyższej Radzie dla rozstrzygania kwestii Praw Noego, nadzorować grupy noachidowe i administrować sądy noachidowe w swoich społecznościach. Strukturom tym będzie przewodzić duchowo i nadzorczo rabiniczni nauczyciele z ww. jesziw, którzy będą rozstrzygać dysputy dotyczące prawa Noego. UNC Inc. ma zgłębiać stosunki judeochrześcijańskie i judeoislamskie w kontekście historii i roli noachidów.

W dziedzinie prawa żydowskiego i noachidowego, UNC Inc. uznaje tylko rabinów ortodoksyjnych, którzy przestrzegają halachę, wszystkie sądy rabiniczne prawidłowo ustanowione oraz nowy Sanhedryn jako swój najwyższy autorytet halachiczny. UNC Inc. na ogół uznaje systemy prawne narodów świata. Interpretacja 7 Praw przez rabiniczne władze pozwala każdemu narodowi rozwijać i stosować prawo z uwzględnieniem charakteru narodu, przestrzegając sprawiedliwości w najlepszym jego interesie. Tylko tam, gdzie prawo narodowe odstępuje od wszelkich możliwych interpretacji 7 Praw, UNC próbuje wpływać na zmianę. UNC Inc. nie uznaje podziału prawa na religijne i cywilne, tylko nalega, by wszystkie prawa miały duchowy składnik.

Tak szerzy się światło noachidowe, zapowiadane przez Sanhedryn i golim, którzy za Majmonidesem rasistowsko przeznaczyli gojów na znoszenie upokorzeń poddaństwa, nawet za cenę wojny żydowskiej przeciw nim.

Prawa autorskie Piotr Bein

………………………………………

Prawo Noego w USA

Tłumaczył Piotr Bein

Prawo Publiczne nr 102-14
102-gi Kongres USA
Wspólna Rezolucja

20 marzec 1991 r.
O wyznaczeniu dnia 26 marca 1991 r. „Dniem Edukacji w USA”

Zważywszy, że Kongres uznaje tradycje historyczne etycznych wartości  i zasad leżących u podstaw społeczeństwa cywilizowanego i na których oparto nasz, wielki Naród;

Zważywszy, że te etyczne wartości i zasady są podstawą społeczeństwa od zarania cywilizacji, kiedy znane były jako Siedem Praw Noego;

Zważywszy, że bez tych zasad etycznych i wartości, gmachowi cywilizacji grozi poważne niebezpieczeństwo powrotu do chaosu;

Zważywszy, że społeczeństwa jest głęboko zaniepokojone niedawnym osłabieniem tych zasad, które spowodowało kryzysy oblegające szkielet społeczeństwa cywilizowanego i zagrażające mu;

Zważywszy, że uzasadniona troska z powodu tych kryzysów nie może przysłonić obywatelom naszego Narodu ich odpowiedzialności za przekaz tych historycznych wartości etycznych z naszej znakomitej przeszłości na przyszłe pokolenia;

Zważywszy, że ruch Lubawiczerów sprzyja tym wartościom i zasadom etycznym oraz krzewi je na całym świecie;

Zważywszy, że Rabin Menachem Mendel Schneerson, przywódca ruchu Lubawiczerów, jest powszechnie poważany i czczony, a 89-ta rocznica jego urodzin przypada na 26 marca 1991 r.:

Zważywszy, że w hołdzie temu wielkiemu przywódcy duchowemu, temu „rebbe“, nadchodzący jego 90-ty rok będzie uważany za rok „edukacji i dobroczynności“, w którym zwracamy się ku edukacji i miłosierdziu, by przywrócić światu wartości moralne i etyczne zawarte w Siedmiu Prawach Noego: oraz

Zważywszy, że zostanie to odzwierciedlone w międzynarodowym dokumencie honorowym, podpisanym przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych i głowy innych państw:

Dlatego niniejszym niechaj będzie Uchwalone przez Senat i Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Ameryki, zgromadzonych w Kongresie, że dzień 26 marca 1991 roku, początek 90-go roku Rabina Menachema Schneersona, przywódcy ogólnoświatowego ruchu Lubawiczerów, zostaje wyznaczony „Dniem Edukacji USA“. Uprasza się Prezydenta o wydanie proklamacjii wzywającej naród Stanów Zjednoczonych do obchodów tego dnia odpowiednimi uroczystościami i działalnością.

PRAWO PUBLICZNE 102-14-MAR. 20,1991 105 STAT. 45

Zatwierdzono 20 marca 1991 r.

HISTORIA LEGISLACYJNA-H.J Res 104
ZAPIS KONGRESOWY. Vol 137. (1991)
5 marca [1991] rozważono i przegłosowano w Izbie Reprezentantów

7 marca [1991] rozważono i przegłosowano w Senacie

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Pikieta przeciwko budowie meczetu w Warszawie

27 marca, sobota, Rondo Zesłańców Syberyjskich
http://www.bibula.com/?p=19706

Nie zgadzamy się na budowę meczetu w Warszawie, dlatego w sobotę 27 marca o godzinie 12.00 organizujemy pikietę przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich. To w tym miejscu, na skrzyżowaniu ulic, skrajni muzułmanie budują miejsce kultu.
Meczet, który powstaje na warszawskiej Ochocie, ma wysokość sześciu pieter i jest wyposażony w tradycyjne wieże – minarety. Na budowę wyrazili zgodę warszawscy radni, poproszeni przez Ligę Muzułmańską RP. To organizacja powiązana z Bractwem Muzułmańskim, którego cele są sprzeczne z wartościami demokratycznych społeczeństw Europy. Burmistrz wydał zezwolenie na budowę meczetu islamskich radykałów bez głębszego zbadania sprawy. Jak to możliwe? Inwestor oszukał władze gminy twierdząc, że chce zbudować Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. W efekcie powstaje meczet. Dlaczego nie poniósł żadnych konsekwencji? We wcześniejszym planie zagospodarowania przestrzennego działka, na której rosną mury meczetu przeznaczona była pod inwestycje publiczne z opisem Uniwersytet Warszawski. Za czyją sprawą? Meczet powstaje w miejscu – upamiętnionej przez Adama Mickiewicza – Reduty Ordona. Czy na pewno nie razi to mieszkańców Warszawy i turystów? Między innymi te pytania chcemy zadać w sobotę. Będziemy wdzięczni, jeśli za Waszą sprawą uda się ten problem nagłośnić, a być może także rozwiązać. Manifestacja jest protestem zaniepokojonych obywateli. Jako organizatorzy, nie dopuścimy do jakichkolwiek skrajnych haseł. Ewentualne próby wykorzystania naszej manifestacji dla celów politycznych będą zgłaszane ochraniającej nas policji.

Komentarzy 81 to “Wybrańcy Boga (6)”

 1. kruk said

  Pikieta przeciwko budowie meczetu w Warszawie
  27 marca, sobota, Rondo Zesłańców Syberyjskich
  http://www.bibula.com/?p=19706

  Nie zgadzamy się na budowę meczetu w Warszawie, dlatego w sobotę 27 marca o godzinie 12.00 organizujemy pikietę przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich. To w tym miejscu, na skrzyżowaniu ulic, skrajni muzułmanie budują miejsce kultu.
  Meczet, który powstaje na warszawskiej Ochocie, ma wysokość sześciu pieter i jest wyposażony w tradycyjne wieże – minarety. Na budowę wyrazili zgodę warszawscy radni, poproszeni przez Ligę Muzułmańską RP. To organizacja powiązana z Bractwem Muzułmańskim, którego cele są sprzeczne z wartościami demokratycznych społeczeństw Europy. Burmistrz wydał zezwolenie na budowę meczetu islamskich radykałów bez głębszego zbadania sprawy. Jak to możliwe? Inwestor oszukał władze gminy twierdząc, że chce zbudować Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. W efekcie powstaje meczet. Dlaczego nie poniósł żadnych konsekwencji? We wcześniejszym planie zagospodarowania przestrzennego działka, na której rosną mury meczetu przeznaczona była pod inwestycje publiczne z opisem Uniwersytet Warszawski. Za czyją sprawą? Meczet powstaje w miejscu – upamiętnionej przez Adama Mickiewicza – Reduty Ordona. Czy na pewno nie razi to mieszkańców Warszawy i turystów? Między innymi te pytania chcemy zadać w sobotę. Będziemy wdzięczni, jeśli za Waszą sprawą uda się ten problem nagłośnić, a być może także rozwiązać. Manifestacja jest protestem zaniepokojonych obywateli. Jako organizatorzy, nie dopuścimy do jakichkolwiek skrajnych haseł. Ewentualne próby wykorzystania naszej manifestacji dla celów politycznych będą zgłaszane ochraniającej nas policji.

  • kruk said

   Ekspansja Islamu na świecie

   Meczet w Warszawie – Minęła Dwudziesta – 1/2 – Samir Ismail

   Meczet w Warszawie – Minęła Dwudziesta – 1/2 – prof. Bogusław Wolniewicz

   Prof. Bogusław Wolniewicz i Tomasz Terlikowski o islamizacji Europy 1/3

   Prof. Bogusław Wolniewicz i Tomasz Terlikowski o islamizacji Europy 2/3

   Prof. Bogusław Wolniewicz i Tomasz Terlikowski o islamizacji Europy 3/3

  • kruk said

   Wobec postępującej islamizacji Europy ciekawy jestem co za 25 lat powiedzą dzisiejsi ateiści. Ciekaw jestem, u kogo wtedy będą szukać swojej „godności” i poszanowania „prawa” do swojego ateizmu? Chrześcijaństwo opiera się na miłosierdziu i nawet jeśli chrześcijanin napomina do swojej wiary czyni to z troski. Islam nie zna pojęcia miłosierdzia. Wg. mnie, to nie tyle religia, co religijno-socjologiczny spisek, uknuty przez Mahometa w celu podboju świata.

   • Dawid -Wojna said

    Tu nie chodzi o Islam. Chodzi o nas, o wyjałowienie polskich umysłów, serc, wiary i rodziny. Wszelkimi sposobami bombarduje się Polskie społeczęstwo. Przyzwolenie na zło i robiór Polski- to jest wojna. Krajem rządzą obcy, choć mowią po polsku. Rząd i politycy nie służą krajowi. Wielu z nas już ma poczucie rezygnacji. Ilu Polaków postradało zmysły, popełniło samobujstwo. Reszta żyje w ubustwie. Ci którzy dobrze zarabiją cieszą sie, że nie są ja inni. Im(przeciwnikom Polski) o to chodzi żebyśmy się sami juz wykończyli.

   • Wojwit - Ten Sam said

    A kto stał za Mahometem? Archanioł Gabryjel czy jakis żydowski rabin, dyktujący mu reguły nowej religii dla arabów, spreparowanej do walki z chrześcijaństwem? Zerknijcie do Listów Apostolskich, do Apokalipsy św. Jana ile było gmin chrześcijańskich (kościołów) w Azji Mniejszej, gdzie obecnie niepodzielnie panuje islam, wdzierający się dziś do Europy drzwiami i oknami.
    ===============
    od pb: wdziera sie tylko dlatego ze kompleks jot narzucil gojom chrzescijanskim imigracje i chroni przybyszy bardziej niz tubylcow = czytaj profesora kevina mcdonalda

   • malwa said

    p.b ma rację w polsce biednym kobietom na utrzymanie dziecka nic nie przysługuje a już takim emigrantkom np.z czeczenii w obozie pod nadarzynem na dziecko wypłaca się 800 zł zasiłku miesięcznie ? więc kogo wspiera nasz rząd? dla kogo jest polska?

   • hjk said

    @”dla kogo jest polska?”
    jak widać – Polska nie dla Polaków…

  • Stanisław said

   Czy organizatorzy przewidują zamieszczenie na YouTube materiału wideo z przebiegu tego protestu ? Nie każdy z nas czytelników może być obecny w tym dniu w stolicy.

   • marynarz said

    To dobra mysl, aby wszystko pokazywac co tak na prawde sie dzieje, telewizja antypolska nic nam nie pokazuje.
    Nagrywac wszystko i na YouTube.
    ================
    od pb: nagrywac kamerka czy komorka latwo = a czy kto przeanalizowal dzialalnosc braci muzulmanskiej i zdemaskowal mozliwy plan kompleksu jot w polsce z wykorzystaniem jak wszedzie ‚muzulmanow’

   • Stanisław said

    Kompleks jot jest zagrożeniem, lecz nie każdy z czytających ten blog mimo sporej dawki informacji jest w stanie wyłapać ich działania.
    ==============
    od pb: pomalu cwiczymy temat, trzeba czytac, myslec, wyrobic sobie dodatkowy zmysl… niestety wiekszosc materialow jest w jez. obcych; znajac np. angielski i uzywajac wyszukiwarki mozna duzo wykapowac tylko z hasla „muslim brotherhood”; przygotowuje dla was artykul jak meczet w w-wie moze wiazac sie z dywersja obcych sluzb;

   • Stanisław said

    Panie Piotrze – ma pan ten plus iż zna język angielski – będę wdzięczny za materiały w sprawie meczetu w stolicy. Jeżeli podchodzi to pod prowokację kompleksu jot to każda informacja jest na wagę złota. Chwała Panu za tą tytaniczną pracę jaką widać na blogu, jej przedsmak miałem w książce NATO na Bałkanach.

 2. Stanisław said

  Dziękuję za informacje o pikiecie – mam rodzinę w stolicy i zaraz wyślę in tę informacje. Myślę iż odpowiednie władze stolicy wiedziały w czym tkwi problem, ale widać upominek od budowniczych był dość hojny, bo dostali pomroczności jasnej.

  Co się zaś tyczy głównego wpisu w dzisiejszym tekście to zachowanie pewnych grup ludzi nie mieszczą się w logicznym rozumowaniu i wypada spytać – głupota czy prowokacja ? Dla Watykanu powinno się liczyć 10 Przykazań Bożych !

 3. .... said

  przestańcie się już tym wszystkim podniecać…..

  obejrzyjcie ten film i zrozumcie, że nie ma żadnych spisków a Iluminatami sami będziecie jak zrozumiecie ten film:)

  http://mediapolska.wordpress.com/

  • Taka Tam... said

   ale bzdura, po 1 odcinku nie chce mi sie nawet tego ogladac (moze kiedys przy czasie, poki co mam deficyt czasu)… kolejne badziewie w stylu zeitgeist. ze niby 1% ludzkosci zarabia wiekszosc ziemskich pieniedzy bo poznali sekret? no jaka bzdura. ta kasa sie bierze z wyzysku. poza tym… te gledzace glowy chca: nowego samochodu, wygranej na loterii, kasy itd… no normalnie nie maja bardziej glebokich zyczen prymitywne kreatury. a juz ta ostatnia wstawka o szykanowanym geju stawia sprawe jasno (oczywiscie ze nikogo nie nalezy szykanowac – zlosliwosc wobec innych jest syndromem unostwa moralnego, jednakze przekaz jest klarowny)… zreszta widac na pierwszy rzut oka ze ten film to jakas propaganda.

   ps. ja nie chce byc iluminatem wladajacym tajemnymi silami kosmosu i cholera wie czego jeszcze. chce byc normalnym czlowiekiem i nie obawiac sie ze jakis psychol co wierzy w tajne moce przyciagania stanie mi na drodze i bedzie uskutecznial swoje paranoje dodatkowo mnie w to mieszajac.

   • Mars said

    Masz racje to są bzdury i pierdoły nie z tej Ziemi . Miałem okazję przeczytać i zapoznać się z treścią „Prawa Przyciągania” i kilku podobnych wydawnictw . Tzw.nauki Abrahama (istoty duchowe…) . Mogę powiedzieć tyle, że to po prostu kolejny rodzaj sekciarskiej ideologii uczącej egoizmu i bawienia się w „bogów” którzy mogą wszystko „co tylko sobie wymarzą” .Nie ma tu miejsca na respektowanie Woli Boga i Przeznaczenia . Oczywiście możliwe jest czynienie cudów(nawet takich jak chodzenie po wodzie 🙂 ale to są rzeczy osiągalne tylko dla pewnego poziomu duchowego . To całe „prawo przyciągania” nie kładzie nacisku na sukces również w sensie duchowym ale uczy tylko i wyłącznie materializmu, czyli marzysz o czerwonym Ferrari, to je „przyciągasz” i je dostaniesz-bo to tylko kwestia czasu . Dobry żart… A jeśli chodzi o Iluminatów, którzy rzekomo to prawo wykorzystują, to prawda jest taka że oni w ogóle tego nie wykorzystują . Całe ich oświecenie i energia pochodzi z praktyk okultystycznych i kontaktów z istotami z kręgu demonicznego . Mają tą wiedzę ale Lucyfer daje im lepszą alternatywę . Oni nie wykorzystują tzw.dobrej duchowości, co najwyżej próbują ją stłumić w ludziach i zamienić na rodzaj energii optymalnej dla nich . A po za tym życiem najczęściej kieruje przypadek i to już można śmiało udowodnić 🙂

   • Alex said

    Misiaczki 😉

    To działa 😉 „niechaj Ci się stanie jak uwierzyłeś”. Każdy ma wolną wolę, możecie pragnąc siły, spokoju ducha, wymarzonej kobiety, wymarzonego mężczyzny (miłości życia) albo samochodu, kasy itd.. jak chcecie.. Wasz wybór. Bóg Wam go dał. PRawo przyciągania to jest modlitwa ale nie oklepanymi paciorkami tylko swoimi słowami do BOga. To jest modlitwa dziękczynna. Nie musicie mówic „Wszechświat”, ale Bóg.

    To działa. Mi się sprawdziło do tej pory. Chciałbym żeby mi się sprawdziło co do pieniędzy również, bo chcąc nie chcąc, człowiek ich potrzebuje, a ja nie chcę dłużej życ o chlebie i o wodzie….mając budżet dniowy 10zł 😉

    pozdrawiam

  • Fraktal said

   A ja myślę, że coś w tym jest. Podobne zdarzenia miałem w swoim życiu. Wy jak wszystko wkładacie do jednego worka i zwiecie szatanem. Te forum się przeistoczyło w jakiś ortodoksyjno-chrześcijańsko-katolicki zryw. Być może temu miało służyć od początku.

   • hjk said

    myślę, ze ktokolwiek trochę obserwuje zycie dostrzeze, ze jest wiele racji w tym filmie i kazdy moze sobie odnaleźć we własnym zyciu wiele przykładów na potwierdzenie pewnych spraw, czasem zdumiewających, czego nie da się inaczej wyjasnic jak owym „sekretem”…
    Czy wszystko jest tak do końcca i czy wszystkie niuanse przedstawia ten film, tego nie wiadomo. Taka jest moja refleksja po tych kilku odcinkaach, moze cos wiecej napisze jak obejrze całość. Ewidentnym „potwierdzeniem” jest realizacja pewnych „zbiorowych” marzeń – chcieliśmy upadku rosji i komunizmu – upadły, wolności – mamy, każdy marzył o samochodzie – prawie wszyscy je mają, albo mogą miec, niepodległości w czasach zaborów – przyszła w 1918,moc swobodnie wyjechac za granice – mozemy, itd.Cud nad wisłą” to expresowa realizacja marzenia. Eszyscy się spręyli i modlili, czyli „wizualizoali marzenia” w języku filmu. Wdzięczność przywodzi na myśl jednak Boga, a nie „wszechswiat spełniajacy marzenia”, jednak jest on dobry, bo go stworzył Bóg. Może to taki aspekt dobroci Boga i swiata…)))
    Biblia mówi nawet prościej – szukajcie wpierw królestwa Bozego, a wszystko inne będzie dodane, proscie a otrzymacie, jesli będziecie trwac w Bogu poprosicie o cokolwiek…
    Moze to te słowa przełożone na bardziej świecki i wspołczesny język – ważne jest, aby chciec dobra,,,Na razie brakuje mi tego, aby to, co otrzymane wiązało się z tym, czego dalej chcemy, bo mozna to utracic…moze bedzie w dalszych odcinkach…

   • hjk said

    kolejny argument za tym, co w filmie, jest masowe hipnotyzowanie ludzi przez media…

   • hjk said

    kolejny to reklama…

    Po obejrzeniu 10 odcinków myślę,że to po prostu Ewangelia opowiedziana w języku współczesnego marketingu,logistyki, prakseologii,praktycznej psychologii, motywowania, itd. mogąca trafić do współczesnego zlaicyzowanego człowieka.

    Wbrew autorowi tego wątku twierdzę, ze nie am racji, bo źle zrozumiał film. Spiski i „iluminaci” („uny”) sa i stosują to, ale na opak, bo ze złości, z nienawiści, z jakiejś chyba eschatologicznej głupoty chcą trzymać ludzi w nędzy, ciemnocie, zacofaniu, strachu, siać zło, zniszczenie, strach, niepokój, itd.
    I otamować tym miliardy ludzi, zamiast pozwolić na rozwój, niemalze w skali kosmicznej.
    Bo wziąwszy te miliardy ludzi, ten niesamowity potencjał umysłowy, zasoby ziemi, a kiedyś po pokonaniu bariery czasu i przestrzeni, zasoby planet i całego wszechswiata, mogą się dziać rzeczy niewyobrażalne dziś.
    Weźmy taką Polskę: kraj bogaty w zasoby, z wykształconymi ludźmi, z podstawami moralnymi w postaci wiary i świetnej historii, a tak mentalnie i materialnie spustoszony przez chore media, rozpadajacą się edukację, pseudopolitykę, ze to az niewiarygodne.
    Ale te wszystkie trudności i „uny” to „papierowy tygrys” – wystarczy wyzwolić potencjał w ludziach, a to wszystko sie rozsypie jak domek z kart po dmuchnięciu, a zacznie powstawać coś nowego – to co powinno być – wszelki dobrobyt w wymiarze duchowym i materialnym.
    Dlatego tak niszczone są zalązki nowych idei – zabójstwa ML Kinga, Kennedy’ego, ks. Popiełuszki, nienawistna nagonka na RM, na Kościół i jego rozkład od środka – przez wieki podstawowy motor rozwoju osobowego (moralnego) i cywilizacyjnego przez to.

    Dla kogoś, kto przeanalizuje treśći dziennika TV i innych debilnych programów i seriali i obejrzy ten film, staje się od razu jasne, ze media to stosują całkowicie „na odwrót”, chcąc widać (tj. ich dysponenci), zeby szerzyła się głupota, złość, nienawiść, niskie instynkty, rozwody, nędza, zdrady, bieda, katastrofy i wojny, itd. Nieliczne programy too „światełka” w tym ciemnym i strasznym tunelu, do którego chcą nas wpakować.
    Dlatego pierwsze co trzeba zrobić, to good bye „reżimowa TV”, (jak mówi J-K.Mikke)…)))
    A drugie to samodzielne i POZYTYWNE myślenie i działanie…))

  • Krk said

   Przeczyta sobie dokładnie historie I i II wojny światowej,czasy stalinizmu a dowiesz się jak człowiek był okłamywany i to było na prawdę.Dlaczego mam mieć pewność ,że teraz nie jestem okłamywany?

  • abc said

   to jakis zart z tym filmem czy az tak ci sprali mozg

   • hjk said

    Nie to naprawdę poważna sprawa, tylko trzeba to przemyśleć i nie interpretować tak banalnie w kategoriach miliona dolców czy samochodu, choć i takie rzeczy mogą się zdarzyć, nic nie stoi na przeszkodzie…)))

   • hjk said

    a najśmieszniejsze jest to, ze pieniędzy naprawdę nie zabraknie dla wszystkich, bo prasy drukarskie na całym świecie pracują pełna parą…))))
    teraz kolej na nas, aby te pieniądze miały odpowiednik w towarach i usługach…))

 4. Adam said

  Popatrzcie dzisiaj na nieba nad Warszawą. Pryskają znowu. Mam już tego dość!!!! Może powinniśmy zorganizować demonstrację pod gmachem URM? Może należałoby ją zorganizować pod jakimś innym hasłem a w trakcie powyciągać transparenty przeciwchemtrailowe. Inaczej to się nie uda. Walczmy z tym aktywnie bo inaczej nas po prostu wykończą.

  • Mars said

   Zbierać materiały! Róbcie foty, cokolwiek możecie. Trzeba nazbierać materiałów i składać zbiorowe pozwy i sprawę nagłośnić . Rząd dobrze wie o chemistralach siedzi cicho . Poruszajcie ten temat z Waszymi znajomymi, zachęcajcie do patrzenia na niebo . Będziecie się spotykali z ignorancją tak jak ja ale to nic . Głowa do góry . Ten proceder ma miejsce i w Polsce i na świecie . Nie bez powodu opryskują tereny najbardziej zaludnione…
   ====================
   od pb: trzeba robic badania naukowe, niezalezne, publikowac w mediach niezaleznych zeby przekonac ogol, a nie merdia ktore maja instrukcje co z tym fantem robic zeby nie bylo reakcji publicznej; zeszlej jesieni marek podlecki sugerowal utworzenie bazy danych zdjec smug; dotychczas na blogu i gdzie indziej w polsce jest tylko gadanie, nawolywania do akcji i zadnej akcji; niezalezne dzialania naukowe za granica (usa, kanada, niemcy) spelzly na niczym; wiec albo ktos zacznie akcje z prawdziwego zdarzenia albo konczymy ten temat na grypa666

  • Sid said

   Proponuję zarzucać informacjami i zdjęciami media (prasa, tv). Wysłałem już wiele takich maili, ale zero odzewu. Może jak do jednej gazety wpłynie kilkaset, czy kilka tysięcy maili apropos pryskania, to ktoś odważy się na publikację.
   A co do samego zjawiska – w tym roku wg moich obserwacji się nasiliło, w Warszawie nie ma dnia bez tego gówna na niebie, słońce ciągle zamglone. Jednak to co widziałem w tym miesiącu w GB przerosło moje oczekiwania; opryski od rana do wieczora, non stop kilkanaście smużących samolotów w zasięgu wzroku. Z tego co widzę, u nas robi się podobnie. Na jesieni 2009 widziałem to co kilka dni, teraz widzę codziennie. Pozdrawiam.
   ====================
   od pb: trzeba robic badania naukowe, niezalezne, publikowac w mediach niezaleznych zeby przekonac ogol, a nie merdia ktore maja instrukcje co z tym fantem robic zeby nie bylo reakcji publicznej; zeszlej jesieni marek podlecki sugerowal utworzenie bazy danych zdjec smug; dotychczas na blogu i gdzie indziej w polsce jest tylko gadanie, nawolywania do akcji i zadnej akcji; niezalezne dzialania naukowe za granica (usa, kanada, niemcy) spelzly na niczym; wiec albo ktos zacznie akcje z prawdziwego zdarzenia albo konczymy ten temat na grypa666

   • Sid said

    Piotrze, niezależnym medium (chyba jedynym) jest internet, a w zasadzie jakaś jego cząstka, tak jak ten blog i jemu podobne. Każda gazeta i stacja telewizyjna jest niestety uzależniona od kogoś lub czegoś. Pech chce, że ludzie przyjmą coś za fakt dopiero wtedy, kiedy to coś pokaże „Fakcik”, „SE”, „GW”, „TVN” lub nawet jakaś mierna darmówka wciskana nam przez szybę samochodu. Pytanie, czy jeśli „fakcik” dostanie 75 tysięcy maili z prośbą o publikację na ten temat, to się jej doczekamy, czy nie? Gdyby nawet była zniekształcona, to zawsze będzie jakaś publikacja wbijająca ludziom do głów, że coś jest na rzeczy. Media niezależne mają niestety zasięg papierowego samolociku puszczonego z wiatrem, podczas gdy merdia cieszą się zasięgiem samolotu rejsowego.
    =================
    od pb: nie uzyczam bloga na czcze gadanie = albo konkretna akcja albo koniec plotkowania = ja na pewno nie podejme sie akcji chemtrailse pl, bo moj cel jest nadrzedny – kompleks jot; zakladajcie blogi i dzialajcie

  • Sid said

   Przy okazji wywiad z amerykańskiej stacji radiowej zrobiony jako film na YT, ciężko stwierdzić czy na zamówienie, czy rzetelny, ale zawsze to nowe światło na całą sprawę.

 5. znajomy said

  Zgadzam sie z Davidem,ze jest to skierowane przeciwko nam i do tego ma na celu wywolanie nastawienia negatywnego do muzulmanow, metoda -napuscic jednych na drugich.Budowa meczetu w centrum Warszawy wlasnie o tym swiadczy-zantagonizowaniu ludzi.To nie Arabowie sa temu winni, tylko Ci co decyduja o takiej a nie innej lokalizacji ich swiatyni.Ja pracuje na codzien z ludzmi z roznych arabskich krajow i nie ma z nimi jakichs wiekszych problemow.Faktem jest,ze sa oni tu mniejszoscia.Kazdy z nas zyje w swojej kulturze nie wchodzac sobie nawzajem w droge.

 6. znajomy said

  @Mars:w wiekszosci sie zgadzam z Twoja wypowiedzia,ale z wlasnego doswiadczenia moge powiedziec ,ze jesli czegos sie bardzo chce, to naprawde mozna to osiagnac.Wtedy jakos dziwnie Ci los sprzyja i wszystko sie uklada po Twojej mysli.Cos jest w tym pozytywnym nastawieniu.Inni nazywaja to motywacja.I nie ma to zwiazku z „po trupach do celu”.Ogladanie tego filmiku skonczylam na pierwszym odcinku,ale mysl przwodnia warto zapamietac.Kiedys na wycieczce poznalam pare Slazakow ,dla mnie wtedy w srednim wieku.I do tej pory zapamietalam powiedzenie tego pana:jak kto chce to szuka sposobu ,a jak nie chce to szuka powodu.I tak jest w zyciu.Zbyt wielu ludzi latwiej wyszukuje wymowkie ,zeby sie usprawiedliwic, zamiast zaczac dzialac.Zgadzam sie ,ze mysl ma sile sprawcza.Trzeba tylko za nia podazyc.Nie osiganelabym tego czego mam gdyby nie marzenia.I nie chodzi tu o rzeczy materialne tylko o mozliwosci realizowania swoich marzen.Wiekszosc osob koajarzy to z osiagnieciem okreslonego statusu materialnego.To tez jest wazne ,ale nie najwazniejsze.No i jeszcze umiejetnosc wyboru.Nie mozna miec wszystkiego.

 7. znajomy said

  A i jeszcze jedno:los bardzo wczesnie zetknal mnie z ludzmi z roznych kultur i narodowosci i mowiac szczerze wole przebywac z nimi ,niz z tzw.europejczykami.Wolny czas spedzam na dzialce ,gdzie jest cala masa roznych narodowosci,tubylcy sa w mniejszosci ,bo nie chca przebywac z „kolorowymi” pomimo oficjalnej poprawnosci.Dzieki temu mamy swiety spokoj,nikt nie dzwoni na policje z powodu ciszy nocnej,a wszelkie sprawy sporne zalatwia sie w rozmowie bezposredniej ,a nie za pomoca urzedow.

 8. asterix said

  http://www.pardon.pl/artykul/11182/
  „…TV zarejestrowała, jak były ulubieniec satyryków najpierw dotyka ręki jakiegoś Haitańczyka, a chwilę potem wyciera ją w koszulę Clintona…”

 9. Buka said

  Nie wiem czy pamiętacie posty Mizi mówiące o zniknięciach ludzi oraz o tym,że będzie ich coraz więcej? Szacuje się ,że aktualnie w Polsce znika ok 18 tys ludzi rocznie.
  http://wiadomosci.onet.pl/1604922,720,1,kioskart.html

 10. Dawid said

  Dwa filmiki na temat cenzury Donalda Tuska i ZSRR w wydaniu UE

 11. marslim said

  Mamy na świecie około 6 mld ludzi. Niech połowa z nich myśli, że w 2012 nastąpi koniec świata, niech połowa z nich myśli, że będziemy zniewoleni przez globalny rząd – a to się stanie. Sami sprowadzimy to na siebie. Ktoś chce dowodów? Zapraszam do zgłębienia najnowszych dokonań w dziedzinie fizyki kwantowej.
  xxxxxxxxxxxxx [wycial pb, wystarczy podac linka, prosze nie zajmowac miejsca kobylami nie na temat]]
  ================
  od pb: marslim, to jest new age, ‚filozofia’ zydomasonska zaplanowana na zniszczenie religii tradycyjnych, szczegolnie chrzescijanstwa; w ubr. bylo tego nadmiar na blogu, zaczelismy wywalac; kiedy pochodna tej bezboznej ideologii, ‚dzieci indygo’ poszly na blogu pod lupe, okazalo sie ze nie ma na nie dowodow naukowych

  • Ala said

   http://www.vismaya-maitreya.pl/rok_2012_rok_2012_-_koniec_swiata_cz1.html

   Fragment
   Rok 2012 – żyjemy prawie na granicy nowego czasu, stajemy się coraz bardziej świadomi. Jest to też ważny czas aby sobie uświadomić i poznać co może się zdarzyć kiedy nasze uczestnictwo w tej samej podróży doprowadzi do pchania tego samego wozu w dwie różne strony. By dotrzeć do celu konie muszą ciągnąć wóz w tym samym tempie, więc i my ludzie musimy wyrównać nasze uczucia i intencje. Nowy cykl, który nadchodzi przebudzi nas do piękna i odpowiedzialności, naszej wspólnej współzależności, przecież wszyscy jesteśmy uniwersalną jednością, każdy z nas jest kawałkiem wielkiego kosmicznego puzzle i musimy pomagać sobie nawzajem. Tylko tym sposobem odnajdziemy w naszych sercach wskazówki na dalsze życie i globalne uzdrowienie. Musimy pozbyć się mentalnych ran, wyrwać z siebie korzenie nienawiści. Wszystko to są niezbędne prace aby pomóc naszej świadomości do rozpoczęcia nowej ery.

   Kiedy nasz wóz nie będzie pchany tą sama siłą, nasza galaktyczna podróż może okazać się bardzo trudna. Nasza planeta może być zniszczona. Nadszedł czas aby się obudzić i podjąć właściwe działania, to nasze czyny są podstawą czy przeskok Ziemi w galaktyczne wymiary będzie ostry i bolesny czy zupełnie łagodny. To jest bardzo ważny moment dla ludzkości i Ziemi. Każdy człowiek jest ważny.

   Jeśli narodziłeś się tu i teraz musisz coś zrobić dla duchowej równowagi planety Ziemia. Zapytasz – co ? …. i często zaraz odpowiesz, że brak ci talentu, daru, możliwości, że nie warto, że lepiej pomyśleć tylko o sobie ….. wielka mądrość zawsze tkwi w prostocie, w miłości, w szacunku, tolerancji, dzieleniu się, wdzięczności, przebaczeniu. Nie jest to skomplikowane i wyszukane, każdy z nas może to nabyć bezpłatnie a to nie odbędzie się bez zakodowania w naszym DNA.

   Wszystko co dzisiaj potrzebujesz znajduje się w tobie. Znajdź własne serce a wtedy znajdziesz sposób na rozwiązania wszystkich trudności. Zamiast usiąść i kreować wielkie problemy, zagładę Ziemi, ludzkości wprzódy rozważ słowa “koniec świata”, użyjmy tego terminu do końca cyklu, nowej ery na świecie.

   Nigdy się to w pełni nie uda kiedy nasze materialne ego będzie szukać okazji aby opierać swoje życie na materialnych wartościach. Tylko wstępując w życie duchem można w pełni pojąć złożoną obecną sytuację. Nikt nie potrafi dokładnie powiedzieć jak długowieczna jest nasza planeta, nie potrafi odkryć do końca naszego istnienia, stąd też w człowieku znajduje się ciągle tyle wypaczeń, histerii.

   • bluescreen said

    Łatwo jest coś opisać. Gorzej zrozumieć i wdrożyć w codzienne życie.
    Jak przeciętny człowiek ma dać sobie z tym wszystkim radę? Od narodzin szedł cyklem „ludu”,
    ktory ma wpajane „śmieci” w umysł. W zasadzie programowane. Zaczynając od bajek, kończąc
    na pracach doktoranckich. Na dodatek teraz te śmieci trzeba segregować.

    Niestety ludzi, z ktorymi rozmawiam, nie łatwo jest przekonać do całkowitego oprożnienie kosza. Oni wręcz uwielbiają
    wysypisko śmieci, świeży oddech spalinami i szelest papieru z rożnym nominałem.
    Więdzą, że mogą jedynie unosić się „15cm ponad chodnikami” a przy tym nucić: „Jestem Bogiem”.

    Nie ma szans, żeby przygotowali się na cokolwiek!
    Ile znacie ludzi, ktorzy są przygotowani na zanik prądu w mieście?
    Ile z nich zdaje sobie sprawę z energii jaka jest nad nimi i wokoł?
    Bo moj research mnie załamał. Wrecz pogrzebał z jakąkolwiek nadzieją…

    A jak wspomnisz o redukcji homo sapiens i substancjach zatruwających praktycznie w każdej chwili
    i w każdym miejscu to pokiwają głową i poproszą Cię o wytłumaczenie: no tak, ale statystycznie
    długość życia się wydłuża!!! Wzmianka o tym, że czas zmierza do zera, powoduje koniec konwersacji.

    Teraźniejszy błękit zobaczysz jedynie na bluescreen’ie.
    Fatal Error

    Conection lost!

  • mgrabas said

   „Mamy na świecie około 6 mld ludzi. Niech połowa z nich myśli, że w 2012 nastąpi koniec świata, niech połowa z nich myśli, że będziemy zniewoleni przez globalny rząd – a to się stanie.” – bzdura, od samego myślenia nic się nie staje; staje się dopiero od konretnych działań do tego zmierzających i od sprzyjających ku temu warunków i czynników; albo od zaniechania działania w sytuacji, kiedy właśnie działanie byłoby niezbędne

   „Sami sprowadzimy to na siebie.” – nie my, ale ci, którzy mają do tego środki

   „(…) Istnieje jedna, inteligentna świadomość, która przenika cały wszechświat – Umysł Uniwersalny. Jest on wszechwiedzący, wszechmocny, i zawsze wszędzie obecny.” – wyssana z palca bzdura, a cały wywód nie jest podparty żadnym dowodem

   „Ponieważ jest obecny (…)” – nie jest obecny żaden „Umysł Uniwersalny”; jest natomiast Bóg, który jest trzema Osobami, jest Wspólnotą Osób będących w doskonałej jedności (!)

   „(…) Nie jest to tylko filozoficzna idea przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jest to ścisła naukowa prawda.” – ani to prawda, ani nie ma nic z naukowości

   „Poznaj ją, uwierz i zastosuj a twoje życie zmieni się w cudowny sposób.” – tu zaczyna się agitacja i pranie mózgu:

   „Einstein stwierdził, że „wszystko jest energią”, że ludzka istota jest częścią całości nazywanej przez nas Wszechświatem. Jego słowa potwierdzają starożytne duchowe i filozoficzne nauczania. Umysł Uniwersalny istnieje pod postacią wielu nazw. W świecie naukowym mówimy o Zunifikowanym Polu, w filozofii duchowej jest pod postacią Uniwersalnej Świadomości, a w religii nazywamy go Bogiem, który z kolei także posiada różne nazwy – Jahwe, Allah, Brahman itd.” – tu widzimy jak właśnie wysmażono nową bzdurę do wierzenia dla łatwowiernych

   „Naturą Umysłu Uniwersalnego” – którego nie ma

   „jest Wszechwiedza, Wszechmoc, Wszechobecność. Pamiętajmy, że jest to także naszą naturą. Posiadamy dostęp do wszelkiej wiedzy – znanej i nieznanej, posiadamy nieskończona moc, dla której nic nie jest niemożliwe, mamy dostęp do nieograniczonej kreatywności Jedynego Stwórcy. Wszystkie te atrybuty istnieją w nas w swej potencjalnej formie czekając na wykorzystanie ich przez nas.” – bełkot, którego nawet nie chce mi się komentować

   „Każdy z nas jest przejawem tej jedynej Uniwersalnej Świadomości. W starożytnych naukach istnieje głęboka prawda, która głosi, że wszyscy jesteśmy Jednością. Wszyscy jesteśmy połączeni, nie tylko ze sobą, ale z całą Naturą, z całym Wszechświatem. Jest to Prawo Jedności. To, co czynisz innym czynisz także sobie. W sposób, jaki traktujesz innych to w rzeczywistości sposób, w jaki traktujesz siebie. Oddzielność, którą „widzimy” jest tylko iluzją stwarzaną przez nasze ego.” – bełkot New Age w czystej postaci

   „Potrafimy stworzyć naszą idealną rzeczywistość, gdyż już jesteśmy połączeni ze wszystkim, czego pragniemy. Nic i nikt nie istnieje odrębnie od nas. Możemy doświadczać szczęścia, prawdziwej miłości, doskonałego zdrowia, dobrobytu i czegokolwiek zapragniemy. Wszystko, co musimy zrobić to wprowadzić się w stan harmonijnej wibracji zgodnej z naturą tego, czego pragniemy za pomocą twórczej mocy naszych myśli i uczuć. Aby stać się panem własnego przeznaczenia musimy stać się panem własnych myśli.” – kolejna wiara w to, że „programując” swój umysł da się zmienić rzeczywistość, co jest bzdurą i samookłamywaniem się dającym tylko fałszywe samozadowolenie i zamknięcie w egocentryźmie

   „Istnieje siedem Uniwersalnych Praw, na których opiera się cały wszechświat i jego doskonała harmonia. Dawni mistycy, ezoteryczne i tajemne nauczania datujące się 5,000 lat wstecz, nauczyciele Starożytnej Grecji i Egiptu, pisma Wedyjskie Starożytnych Indii – wszyscy oni posiadali jeden wspólny główny wątek – 7 Uniwersalnych Praw Wszechświata. Gdy zrozumiemy i zaczniemy stosować się do nich doświadczymy głębokiej przemiany we wszystkich obszarach naszego życia.” – praw funkcjonujących w rzeczywistości jest o wiele więcej niż 7

   dalej następuje wykład tej doktryny

   (…)

   w końcu następuje niepodważalna konkluzja: „Prawo Przyciągania nie jest tu wymieniane jako jedno z tych siedmiu Uniwersalnych Praw. Powodem nie jest chęć jego umniejszenia ale raczej wywyższenia, gdyż Prawo Przyciągania jest podstawowym Prawem Wszechświata, można je zastosować do wszystkich opisanych tu Praw – łączy wszystko razem. Zrozumienie Prawa Przyciągania pomaga wyjść ponad zmienne Prawa Polaryzacji i Rytmu oraz pomaga lepiej zrozumieć wszystkie siedem Uniwersalny Praw Wszechświata.” – stek bzdur, dla blondynek i blondynów, szukających zgubionych kluczy nie tam gdzie je zgubili, tylko „tam gdzie jest jaśniej”

 12. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie.

  Kto odprawia Nowennę do Anioła Stróża Polski to wie jaki był Ismael w stosunku do Izaka.
  Te relacje dalej są takie same, między Islamem a Chrześcijaństwem.

  Oto ten fragment Nowenny:

  DZIEŃ CZWARTY

  Rozważanie

  Bóg powołał Abrahama na praojca narodu izraelskiego, z którego miał się narodzić Zbawiciel świata. Sara, żona Abrahama była niepłodną. Abraham, jak na to pozwalało ówczesne prawo, chciał zaadoptować na pierworodnego, Ismaela, którego miał z niewolnicą Hagar. Po kilkunatu latach Bóg ulitował się nad Sara. Urodziła Abrahamowi syna, Izaaka. Kiedy kilkunastoletni Ismael dokuczał małemu Izaakowi, Sara namówiła Abrahama, aby oddalił Hagar i jej syna Ismaela.

  Gdy Bóg potwierdził, że jest również Jego wolą, aby Izaak przyjął pierworództwo a nie Ismael, Abraham dał Hagar bukłak z wodą, chleb i wydalił ich. Hagar błąkała się po pustyni. Zabrakło im wody. Ismael leżąc w cieniu krzewu umierał z pragnienia. Hagar oddaliła się, aby nie słyszeć jego jęków. Wtedy właśnie Anioł Boży pospieszył im z pomocą i zawołał z nieba: „Cóż ci to, Hagar? Nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem” (Rdz 21,17-18).

  W Hagar wstąpiła nadzieja. Bóg sprawił, że znalazła studnię: ona i jej syn zostali uratowani.

  W ten sposób Anioł Boży, a może Anioł Stróż Arabów, którzy uważali Ismaela za swego ojca, ratując życie Ismaelowi, troszczył się również o przyszły lud arabski. Aniołowie stoją zawsze na straży życia. Anioł oznajmił matce Samsona, iż Bóg da jej syna, który wyzwoli izraelitów z ręki Filistynów.

  Również Anioł Gabriel zwiastuje Zachariaszowi, że jego żona pocznie syna, przyszłego Jana Chrzciciela, a Maryi Niepokalanej oznajmia, że będzie Matką Syna Bożego.

  We współczesnym świecie morduje się miliony nienarodzonych dzieci, także w Polsce, bo ludzie nie chcą panować nad swoimi namiętnościami.

  Prośmy Anioła Stróża Polski, aby razem z Aniołami Stróżami wszystkich Polaków i dzieci poczętych w łonie swych matek oświecali nas, że poczęte życie od samego początku jest osobą ludzką, której nie można zabijać. Kto bowiem broni poczętego życia, ten opowiada się po stronie Chrystusa, który jest Życiem. Amen.

  Modlitwa

  Boże, nasz Ojcze najlepszy, Ty wiesz, że jednym z najcięższych grzechów naszego Narodu, są grzechy przeciwko życiu ludzkiemu. Boże Miłości, Boże wszelkiego dobra, Ty z matczyną troskliwością, w cudowny sposób utrzymujesz przy życiu każdą istotę przez Ciebie stworzoną. Rozpal miłość w sercach matek do wszystkich dzieci poczętych w ich łonach, aby nie dopuszczały się straszliwej zbrodni dzieciobójstwa. Chroń kaleki, chorych i starców. Aniele Stróżu Polski stań w naszej obronie przeciwko tym, którzy chcą wyniszczyć duchowo i fizycznie nasz naród.
  Prosimy Cię wstaw się za Polską do Chrystusa, Pana Twojego i naszego. Amen.

  Ojcze nasz… 7 Zdrowaś… Chwała Ojcu…

  A dziś oglądamy i słuchamy w TV:

  Redaktorka: Nie wszyscy Muzułmani są tacy
  Wolniewicz: Ale wszyscy terroryści to Muzułmanie.

  Pozdrawiam,
  Krzysztof z Łodzi
  ==========================
  od pb: „Wolniewicz: Ale wszyscy terroryści to Muzułmanie.” == co za bzdura! ilu z nich to agenci mosadu = 9/11, madryt, londyn, afera karykatur mahometa w danii, mumbaj…

  • Ola said

   racja, to bzdura, że wszyscy terroryści to muzułmanie. Przeczytajcie to:

   Najbardziej niepokojące zjawisko… tajniacy „mistarafim”
   http://www.uruknet.info/index.php?p=m64396&hd=&size=1&l=e
   Iqbal Tamimi – 21.03.2010
   Tłumaczyła: Ola Gordon

   Najbardziej niepokojące zjawisko rozprzestrzenia się w różnych miejscach Palestyny, młodzi mężczyźni wyglądający na Palestyńczyków, ubrani jak Palestyńczycy, znający wszystkie lokalne arabskie dialekty i zachowujący się jak Palestyńczycy …. ale nimi nie są.

   Biorą udział w palestyńskich demonstracjach mając na głowach arabskie kefije i będąc w środku bez względu na działalność rozpoczynają zbieranie informacji na temat działaczy, a po ich zakończeniu ujawniają swoje prawdziwe dzikie oblicze i atakują oraz biją palestyńskich demonstrantów, ponieważ są uzbrojeni, w przeciwieństwie do palestyńskich demonstrantów.
   Izraelskie siły okupacyjne nazywają ich „mistarafim”, a Palestyńczycy nazywają ich „mustarebin”.
   Pracują w grupach dwóch zespołów, jedna pracuje w policji, druga w izraelskiej armii i straży granicznej.
   Jednostka mistarafim rozpoczęła tajną pracę w różnych arabskich miastach i na okupowanym terenie wschodniej Jerozolimy, ale ich działalność rozszerzyła się na palestyńskie miasta arabskie wewnątrz zielonej linii, trafiając do celu bez zwracania zbytniej uwagi.
   Zwykle trudno jest ich rozpoznać, ponieważ wyglądają jak każdy cywil, ale izraelska policja i żołnierze dobrze ich znają i nadzorują ich działalność, kiedy wchodzą w szeregi demonstrantów z koordynacją armii.
   Angażują się w demonstracje, wydają się najbardziej entuzjastyczni, zamaskowani i noszą palestyńską flagę, ubrani w kefije lub naszyjniki z hasłami narodowej rewolucji.
   Przez większość czasu postrzegani są w grupach po 3-4 osoby, starające się doprowadzić demonstrantów w jak największym stopniu do miejsca, gdzie izraelskie siły wojskowe zorganizowały dla nich zasadzkę policji, lub w kierunku zamkniętych lub wąskich uliczek, gdzie mogą zaatakować swoje ofiary i kontrolować ich, podczas gdy jeden z nich będzie ochraniał tył swojego gangu. Nigdy nie wahają się otworzyć ogień z karabinów.
   Jednostki ćwiczą na najbardziej zatłoczonych terenach arabskich zwłaszcza w mieście Nazaret. Wiarygodne źródło powiedział, że niektóre z tych jednostek nawet mieszkają z arabskimi rodzinami w Nazarecie, aby nauczyć się arabskich obyczajów i tradycji oraz jak się ubierać i jak mówić. Mówi się, że jedna z osób, która ich szkoli jest ze wsi Taraan, uczy ich lokalnego dialektu, a nawet uczy jak robić kawę po palestyńsku.
   Gdyby „mistarafim” musieli się stawić przed sądem, są dla nich specjalne przepisy ustawowe i wykonawcze, a policja ma obowiązek zapewnienia ochrony ich tożsamości oraz ich nazwisk i innych danych, które są przechowywane w poufnych teczkach i ujawniane tylko w sądzie przed sędzia, mają również zapewnioną pełną ochronę, by nikt nie poznał ich tożsamości.

  • Dawid -drugie dno said

   Pan Wolniewicz w wypowiedzi ‚wszyscy terroryści to Muzułmanie’, miał na mysli powszechna wiedze rozpowszechniana przez główne media. Powołał się na to co było rozpowszechnaine. Więc nie moza było podważyc jego wypowiedzi. Wykorzystał sprytnie te kwestię.

 13. asterix said

  http://www.konservat.cba.pl/art.php?art=0529&path=arty2010
  Totalna kontrola UE – płacenie gotówką >1500 Euro to przestępstwo? Od 1 Stycznia 2011 Obywatele Grecji zostaną poddani totalnej kontroli finansowej. Od początku 2011 wszystkie płatności w gotowce powyżej 1.500 euro będą przestępstwem a każda transakcja powyżej tej kwoty będzie mogła być dokonana tylko kartą kredytową bądź przelewem z konta bankowego.
  ==================
  od pb: to mi pachnie machinacja finansowa, odprowadzeniem gotowki z systemu greckiego, zastapienie zapisami elektronicznymi = czy jakis ekspert ocenil to?

 14. Sid said

  Byłbym szczęśliwym człowiekiem, gdyby Twoje przypuszczenia okazały się prawdą. Jednak mam kilka „ale”:
  1. Aż tak nieregularny ruch samolotów? Raz lecą 4 czy 5 naraz, niejednokrotnie tym samym korytarzem „obok siebie”, innym razem nie leci nic przez cały dzień…
  2. Smugi na śmiesznych wysokościach – stojąc w parku byłem świadkiem przelotu takiego samolotu na bardzo niewielkiej wysokości, choć mam wadę wzroku widziałem wyraźnie sam samolot. Zostawił nieznikającą smugę, którą zakręcił pod kątem 45 stopni. Nie jest to normalne zjawisko, bo wszyscy ludzie w parku zaczęli się gapić a biedne mamy nie wiedziały co powiedzieć ciekawskim dzieciom (ciepły, słoneczny dzień)
  3. Czy zwykłe contraile są w stanie w bezchmurny słoneczny dzień doszczętnie zasnuć niebo mlekiem? W roku 2006 nie były. W 2007 już tak… (mowa o Polsce)
  4. Nisko latające chmuropodobne twory po „opryskach”, kolor sadzy, kształt małej chmurki, wysokość latania – ok 15 piętra w wieżowcu.
  5. Tysiące ludzi, którzy nigdy wcześniej nie widzieli tego zjawiska i się nim niepokoi. Robią zdjęcia, filmy, blogi poświęcone smugom. Ześwirowali? Czy nagle zaczęli patrzeć w niebo a nigdy wcześniej tego nie robili?
  Pozdrawiam

  • Sid said

   Ja z Warszawy. Staram się ten dystans zachować, jednak nie jest to łatwe. Obserwuję to od niemal roku. Rozmycie oznacza rozprzestrzenienie się smugi w mleczną zawiesinę a nie jej zniknięcie. To nie same smugi wiszą po kilkanaście godzin, ale to co z nich zostaje, czyli coś przypominającego mgłę.
   Daleko mi do fanatyka, zresztą czułbym się psychicznie o wiele lepiej, gdyby cała ta sprawa okazała się tylko teorią. Nie chce mi się wierzyć, że przez całe lata contraile, które widziałem powstawały w jednolitych warunkach, co pozwalało im znikać w ciągu kilku, kilkunastu sekund. Klimat się aż tak zmienił?
   Nie wierzę w to, że nagle, w ciągu jednej chwili zaszły w sposób naturalny zmiany pociągające za sobą tak daleko idące skutki. Ilość komercyjnych przelotów wzrosła w ciągu roku wielokrotnie (w dobie „kryzysu”)? Klimat zmienił się diametralnie w ciągu roku? Wilgotność powietrza i inne czynniki powodujące długie utrzymywanie się smug są stałe od miesięcy? Nie wierzę w to. Ale z drugiej strony doceniam Twoje rzeczowe podejście do sprawy. I życzę czystego powietrza w Krakowie. Pozdrawiam

   od mg: proszę o zapoznanie się z uwagą pod tym wpisem https://grypa666.wordpress.com/2010/03/25/wybrancy-boga-6/#comment-50903

  • smuga said

   Mam takie same spostrzezenia jak „Sid”, to samo obserwuje daleko od Polski. Leci samolot na duzej wysokosci i raptem przerwa a po chwili pojawia sie znowu smuga. Prawdopodobnie zostalo przelaczenie na inny zbiornik.

   od mg: proszę o zapoznanie się z uwagą pod tym wpisem https://grypa666.wordpress.com/2010/03/25/wybrancy-boga-6/#comment-50903

  • bluescreen said

   W tym roku obserwuję inny rodzaj smug. Nazwałem je CHROMOSOMY.
   Z dwoch rownoległych ciągłych lini (======================),
   robią się linie przerywane (= = = = = = = = = = = = = = = = = = =)
   po czym łączą się w znak „X” (><)
   a następnie powstają małe obłoczki. Poźniej stają się niewidzialne.
   Najlepsze jest to, że nad tymi liniami jest smuga kondensacyjna.
   Czekam tylko jak mi ktoś wytłumaczy: "Normalna sprawa, dwa rodzaje paliwa!"

   Miejsce obserwacji: Krakow.

   Podczas zimowych obserwacji śmiem twierdzić, że jedyne pogodne/słoneczne dni były w niedziele.
   Zachęcali ludzi do wyjścia z domu, odwiedzić świątynie, polepić bałwna na słoneczku z dzieciakami
   mając nad głową zachmurzenie w kratkę!
   Wiekszość zimy była mglista, więc nie było nic widać! Ale jak czasem zrobiła się nieplanowana dziura,
   to można było dostrzec szrafowanie nieba.

   Jedyny błękit: to błękit twojego monitora!

   od mg: prosiłbym o pisanie na temat chemtraili raczej w komentarzach pod artykułami o chemtrailach niż tutaj

 15. EyeOfTheBeholder said

  Tosmy pogadali pocenzurowali mnie. A dlaczego? Heh ‚wolnosc wypowiedzi’…Demokracja tu jak w unii
  ============
  od pb: nie ma wolnisci spamowania na blogu = przeczytaj regulamin; od wczoraj zalewasz blog niskiej jakosci komentarzami odwodzacymi od teamtu glownego artykulu, nic nowego nie wnoszac; wykazujesz przy tym nieznajomosc ogromu materialu badawczego dawno juz tu przedstawionego; moze sie myle ale mam wrazenie ze glownym twoim celem jest odwracac uwage

  od mg: spokojnie, ponieważ odblokowany został cały blog i przywrócono możliwość pisania pod dawnymi artykułami, m. in. pod artukułami o chemtrailach, tam jest doskonałe miejsce na dalsze kontunuowanie tego tematu 🙂
  ==============
  od pb: jest jeszcze gorzej: zamykam temat chyba ze ktos zaproponuje konkretna sensowna akcje, lepiej na innym blogu, bo ja nie nadazam nawet z zasadniczym materialem tematowym bloga grypa666 – zakladajcie blogi na interesujace was tematy i dzialajcie = powodzenia!

 16. ALFA said

  WITAM WAS WSZYSTKICH URODZONYCH OD 1976 nie jesteście szczepieni na OSPĘ ospa powraca na razie UGANDA ,ale pilnujcie się EUROPĘ też to czeka ,nie wyszło z świńską grypą
  ta zaraza jest nieuleczlana. WIĘC MÓZGOWNICE W RUCH.
  „Światowa Organizacja Zdrowia zbada doniesienia o przypadkach pojawienia się ospy prawdziwej, które docierają z Ugandy. W 1979 roku WHO uznało, że na skutek szczepień ospa zniknęła.

  – WHO poważnie zajmuje się każdym doniesieniem o ospie – mówi rzecznik organizacji, Gregory Hartl. – Wiemy o doniesieniach z Ugandy i zweryfikujemy tą informację. Mówi też, że WHO otrzymywało wcześniej informacje o czarnej ospie, ale okazały się one wypadkami ospy wietrznej. W tym wypadku jest to też wysoce prawdopodobne.

  Ospa została wypleniona przez ogólnoświatowy program szczepień, rozpoczętych przez WHO w 1967. Od tamtej pory zanotowano jeden naturalny przypadek, w 1977 Somalii, i kilka zarażeń w wyniku wypadku w brytyjskim laboratorium w 1978. Pojawiają się ostatnio obawy użycia ospy w ataku terrorystycznym.”
  http://wiadomosci.gazeta.pl/Wi…..prawe.html

  • Ala said

   http://www.alert24.pl/alert24/1,84880,7700436,Ospa_powraca_w_Ugandzie__WHO_bada_sprawe.html
   poprawny link

  • MIZIA said

   niejaki MIZIA pisał o tym jakies 3-4 miesiace temu – odkopcie w archiwum – WTEDY BYŁO ŚMIESZNO WSZYSTKIM – CIEKAWOSTKA – JA JESTEM ZASZCZEPIONY NA CZARNĄ – EPIZOD ZYCIA Z WROCŁAWIA

   • KrisT said

    Mizia pisał o całej masie rzeczy które się nie sprawdziły do dzis….Mniej straszenia a wiecej racjonalnego spojrzenia zycze…
    pzdr.

   • Brenda said

    Z tego co pamietam to media pisaly o tym, a MIZIA to podchwycil. Straszyl ju nie jednym. A teraz wykopuje pod piramidami Reptilianow 😉 Juz niedlugo bedzie ciag dalszy.

   • MIZIA said

    @ brenda a kiedy ten MIZIA ma wrucić z tych wykopalisk
    i co ma wam powiedzieć

   • Brenda said

    Jak jestes „MIZIA” to co sie pytasz. 😉

   • Brenda said

    MIZIA powiedział/a
    16 Marzec 2010 @ 8:02 pm

    PS. 19.MARCA .2010 wyskakuje do egiptu – hawra – teraz tam bedą bardzo ciekawe żeczy ekipa juz jest na miejscu – posiedzę podłubie i sie dowiem –
    COS CHYBA JEDNAK WYKOPALI – CHOĆ JESZCZE NIE DOKOŃCA WIADOMO – ale to kwestia paru dni zeby była pewnosć – sam w to nie do konca wierzyłem i myslałem ze to jacyś nawiedżency przemówiły domnie jednak pieniadze i osoby które ten szmal wykładaja a efekty sa zeczywiscie

   • MIZIA said

    pewnie że to ja

   • Magdalena said

    Co zrobia zwolennicy jak sie MIZIA „zabalsamuje” w tym Egipcie?

  • dm said

   http://www.surawka.republika.pl/NH2.htm

   od mg: proszę o opisywanie zamieszczanych linków – np.: artykuł „OSPA-szczepić się czy nie?”

   • dm said

    Mój link powyżej to na temat ospy. Nie taka ospa groźna jak ją malują, a już na pewno nie aż tak żeby się szczepić.

   • dm said

    przepraszam, to mój pierwszy wpis na tym forum, następnym razem będą linki z opisem 🙂

    od mg: dziękuję 🙂

  • hjk said

   „ta zaraza jest nieuleczlana.”
   Bez przesady, taka sama jak kazda wirusowa, którą trzeba wyleżeć, owszem, moze w niektórych wypadkach być cieżza lub smiertelna, ale tak jest w przypadku kazdej choroby: trzeba zachować higienę i dbać o odporność.

   “Światowa Organizacja Zdrowia zbada doniesienia o przypadkach pojawienia się ospy prawdziwej, które docierają z Ugandy. W 1979 roku WHO uznało, że na skutek szczepień ospa zniknęła.”
   Watpliwe, czy na skutek szczepień. Jest cała ogromna literatura.

   „ospa została wypleniona przez ogólnoświatowy program szczepień, rozpoczętych przez WHO w 1967.”
   No tak, światowy rozpoczęli w 1967, a w ogóle cała heca ze szczepieniami zaczeła sie własnie od ospy od niejakiego Jennera pod koniec 18(!)wieku i po 150 latach masowego szczepienia w róznych krajach, o wątpliwej skuteczności,kiedy juz prawdopodobnie sama z siebie była w zaniku, rozpoczeli „swiatowy program”…

   Ale faktem jest, ze jest to ulubiona choroba wykorzystywana w laboratoriach wojskowych jaKO MOŻLIWY ŚRODEK BOJOWY…

 17. asterix said

  Opis w linku
  http://www.wykop.pl/ramka/333508/patrzycie-na-lekarstwo-na-raka/

  • znany said

   @aterix:popatrzymy ,zobaczymy.Dla mnie to poki co SI-FI.

   • hjk said

    JEDNA Z WIELU „EXPERYMENTALNYCH” TERAPII. poki co wszystkim i tak ładuja chemie.
    Ostatnia Angora pisze, ze nasi lekarze uzyskuja 80% wyleczenia z genetycznie uwar. raka piersi. To wielki sukces, ale przy okazji podają ,ze skutecznosc chemii i innych oficjalnych terapii rakowych to kilka %…

 18. znany said

  Czy bylo tu cos na temat wykupywania ziemi w Polsce i na swiecie,bo nie pamietam?Sporo artykulow w necie.Oprocz patrzenia w niebo chyba trzeba zaczac patrzec pod nogi,bo niedlugo nie bedziemy mieli co jesc.

 19. znany said

  A tu linki dotyczace wykupu ziemi:
  http://www.antyk.org.pl/ojczyzna/unia/dlaczego_zguba-2.htm
  A tu wiesci z Am.Pld:
  http://www.tierralatina.pl/2010/02/tajemniczy-pan-tompkins/
  Wykup ziemi uprawnej odbywa sie na duza skale.

 20. Kiedy chrzescijanie jadą na misje do krajów muzułmańskich często są prześladowani za swoją działalność. Dochodzi do tego, że są przeganiani i zabijani. Wiele dziennikarzy przemilcza ten fakt zarzucajac Polakom i innym krajom antyislamizm.Dla muzułmanina który przeszedł na chrzescijaństwo życie nie jest proste. W swietle obowiązującej religii muzułman, kazdy kto opusił islam jest zdrajca i zasługuje na smierć. Nie słyszymy o samosondach ludnosci muzułmanskiej na osobach, któtre przeszły na chrzescijanstwo. Dochodzi do tego niezwykle czesto. Niestety dziennikarze nie nagłasniaja takich spraw.

  • hjk said

   To nie dziwne, bo islamskie państwa to teokracje, zatem zmiana religii to automatycznie akt wrogości wobec państwa. Ponieważ ludzie z wielką powagą podchodzą do religii i przenika ona całe ich życie, ktoś zmieniający religię staje się „innym” i „obcym” również w dziedzinie życia codziennego, więc nie dziwi wrogość i samosądy, bo ta cywilizacja nie zna tolerancji w naszym rozumieniu.
   My coś możemy widzieć jako „naszą” tolerancję, dla nich to ukryta czy powstrzymywana wrogość wobec „niewiernych”. Wielokrotnie ludzie się o tym przekonywali, jak czasami „muzułmańscy przyjaciele” w chwili szczerości wyznawali, ze gdyby ogłoszono Jihad, to nie wahaliby się ich zabić.


 21. Czy chcielybyśmy mieć takie wystapienia telewizyje?

 22. znany said

  A o megaprzekrecie tu bylo?
  http://www.newworldorder.com.pl/artykul.php?id=1847
  Ile to ciekawych rzeczy sie czlowiek z netu i nawet oficjalnych mediow dowiaduje .Niedawno nawet byl program w oficjalnej TV.To juz nie rozbior,to polozenie na lopatki.
  Szczerze mowiac guzik mnie obchodzi, co sie dzieje gdzies tam w krajach muzulmanskich i co oni sobie nawzajem robia,jak nasz kraj na naszych oczach zostaje rozparcelowany na kawalki.
  =================
  od pb: trzeba sledzic wszystko, bo w koncu moze uderzyc w polska racje stanu = patrz niedlugo artykul nt. meczetu w stolicy

  • multan said

   Bogactwa naszego kraju są ogromne(ogółem jakieś 70 minerałów+gorąca woda). Cóż z tego, skoro jako jedyny (obok pokonanego, sterroryzowanego i zrujnowanego Iraku) kraj Polska sprzedaje swoje złoża. Nie wystarczy pokonać lokalnych syjonistów i odebrać im władzę. Momentalnie wybuchłyby u nas sprowokowane lub sfingowane antysemickie zamieszki lub nawet pogromy. A to dałoby merdialne przyzwolenie do agresji na Polskę przez różnej maści, a podejrzanej kondycji moralnej „obrońców praw człowieka i demokracji”. Potrzebne nam zwycięstwo całkowite, światowe.

 23. Buka said

  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=21&t=7260&p=20862#p20862
  Lista banków będących własnością Rotschilda,zauważcie National Bank of Poland jak i oczywiście wiele innych…

 24. Ala said

  stare ale na czasie , dla tego go wykończyli , niewygodny walczący o prawa Polski i Polaków

 25. Julka said

  Prawa Noego goje przyjmą z największą wdzięcznością: po okresie zgnilizny moralnej, dewiacji i nihilizmu poprą każdego, nawet rząd globalny, który zechce wprowadzić jakiś porządek etyczny-wszystko jedno jaki.

 26. mgrabas said

  „Robotnicza Demokracja” organizuje pikietę: „STOP RASIZMOWI! STOP ISLAMOFOBII! WARSZAWA DLA WSZYSTKICH! przeciw grupie protestującej przeciw budowie meczetu w Warszawie. Paradoksem jest, że w kraju, który wysyła tysiące żołnierzy na wojnę do muzułmańskiego Afganistanu znaleźli się szowiniści opierający swoją politykę na budowaniu strachu przed rzekomym „zagrożeniem islamu”. Antyrasistowska kontrpikieta odbędzie się w sobotę, 27 marca o g. 12. 00 przy ul. Żwirowej (przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich), Warszawa

 27. hjk said

  http://www.newworldorder.com.pl/artykul.php?id=1933&tytul=Tajny+plan+Unii
  NWO w Grecji

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s