Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Wybrańcy Boga (5)

Posted by grypa666 w dniu 22/03/2010

WESPRZYJ BLOG = NA KONTO LUB PAY PALA

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Uaktualniana strona obrony ks. dra Piotra Natanka

†††††††††††††††††††††††††††††††

Wybrańcy Boga (5)

Piotr Bein

Poprzednie odcinki “Wybrańcy Boga” (1) (2) (3) (4)

Dzień Edukacji USA

Prawo Żydów dla gojów wypłynęło przy okazji rezolucji Kongresu USA, która stała się prawem publicznym nr 102-14 (20.3.1991) przed 89-tą rocznicą urodzin rabina Menachema Mendela Schneersona, nieżyjącego przywódcy lubawiczerów. Mało kto czytał tę rezolucję pt. Dzień Edukacji USA, złowróżbny dowód, że Kongres USA odrzuca Biblię jako podstawę porządku społecznego i na jej miejsce lansuje Siedem Praw Noego. Na nich rzekomo opiera się rozwój od zarania cywilizacji, w tym narodu amerykańskiego. Bez zasad etycznych i wartości Noego, gmachowi cywilizacji grozi poważne niebezpieczeństwo powrotu do chaosu – straszy rezolucja. Amerykanie muszą przekazać te wartości z naszej znakomitej przeszłości na przyszłe pokolenia, podobnie jak ruch lubawiczerów sprzyja [tym wartościom] oraz krzewi je na całym świecie. Judeocentrycy widzą w Prawach Noego narzędzie Nowego Ładu. Żydowski ekspert prawa, prof. Earnest Easterly na Uniwersytecie Południowym w stanie Luizjana, przyrównał prawo 102-14 do pierwszych promieni świtu, które świadczą o wschodzie jeszcze niewidocznego słońca.

Jimmy Carter jako pierwszy prezydent podpisał w 1978 r. doroczną proklamację pt. Dzień Edukacji i Uczestnictwa z okazji rocznicy urodzin Schneersona. Jak omen, 30 lat później, Dzień Edukacji zbiegł się z wizytą papieża w USA (15.4.2008). Zdjęcie z Białego Domu pokazuje Busha, jak podpisuje proklamację w otoczeniu 10 rabinów wybranych z całego świata, zaledwie kilka godzin przed przywitaniem Benedykta XVI w jego pierwszej podróży do USA (Coloradoan 16.4.2008). Był wśród nich rabin Gorelick z Colorado. Powiedział, że Bush potwierdził swe poparcie dla Izraela i że dyskutował z rabinami spotkanie Cartera z przywódcami Hamasu (organizacji terrorystycznej wg Białego Domu), które odbywało się w tym czasie.

Prawodawcy stanu Nowy Jork przerwali obrady budżetowe w kwietniu 2008 r., żeby uczcić Schneersona, zatwierdzając proklamację 106 Dni dla Edukacji – inicjatywę chabad-lubawiczerów z Albany i młodzieży lubawiczerowskiej (Chabad.org 24.4.2008). Na co aż 106 dni? Prawa Noego, wg Encyclopedia Americana, to talmudyczne określenie 7 biblijnych praw danych Adamowi i Noemu przed objawieniem 10 przykazań Mojżeszowi na Górze Synaj, stąd wiążących dla całej ludzkości. Twierdzenie to nie ma podstaw, bo Przyjście Jezusa zastąpiło poprzednie przykazania. Sześć nakazów Noego zabrania: bałwochwalstwa; bluźnierstwa przeciw Bogu; cudzołożnych, kazirodczych i homoseksualnych stosunków oraz gwałtu; morderstwa; kradzieży; jedzenia żywcem i in. okrucieństw w stos. do zwierząt. Siódme prawo Noego nakazuje ustanowić sądy i sprawiedliwy porządek społeczny, żeby pilnowały przestrzegania praw Noego i tworzyły inne użyteczne prawa czy zwyczaje. Siedem Praw pozornie łączy Żydów z chrześcijanami, lecz chodzi o faryzejskie prawa w rozumieniu Talmudu babilońskiego, o czym pisze np. biuletyn chrześcijański w USA Don Bell Reports (27.12.1991). Pretensja do unwersalizmu 7 Praw jest fałszem, bo Talmud nakazuje zabijać i okradać chrześcijan oraz przyzwala gwałt na dzieciach. Niewątpliwie mamy do czynienia z podwójnym standartem prawnym – jeden dla gojów, inny dla Żydów.

W Miszne Tora, Majmonides zabrania gojom studiować Torę pod karą śmierci; mają studiować jedynie Siedem Micw, tj. 7 praw Noego (Hilchot Melachim 10:9, wydanie Moznaim Publishing). Dlatego rabini i ich świeckie organizacje jak ADL i ACLU domagają się usuwania symboli 10 przykazań z sądów w USA, a w miejsce usuniętych płaskorzeźb itp. – instalacji symboliki 7 Praw. Talmud babiloński nie pozostawia wątpliwości co do podwójnego standartu prawnego: Goja skazuje się na śmierć decyzją jednego sędziego [bez ławy przysięgłych] na podstawie zeznań tylko jednego świadka, nawet gdyby nie dostał odpowiedniego ostrzeżenia przed popełnieniem przestępstwa. Idzie na śmierć na podstawie zeznań mężczyzny i decyzją mężczyzny a nie kobiety. Mężczyzna, który zeznał lub skazał go może nawet być krewnym. Natomiast Żyda można skazać na śmierć tylko, jeśli został odpowiednio ostrzeżony przed popełnieniem przestępstwa. Wyrok śmierci może wydać tylko 23 sędziów, na podstawie zeznań dwóch męskich świadków, którzy nie są zdyskwalifikowani z powodu pokrewieństwa. Ten urywek dodaje: Ale żadna z tych reguł nie dotyczy goja (Sanhedrin 57b, wydanie Steinsaltza tom 18 s. 110).

Wystarczy byle pretekst; hasło Noahide Laws (Encyclopaedia Judaica): złamanie któregokolwiek z 7 praw poddaje noachida karze śmierci przez obcięcie głowy (Sanhedryn 57a). Noachid to nie-Żyd poddany prawom Noego. Judeocentrycy mogą ściąć głowę każdemu chrześcijaninowi na podstawie prawa Noego o bałwochwalstwie. Księga Awoda Zora 9:4 w Miszne Tora Majmonidesa: Chrześcijanie to bałwochwalcy, niedziela ich świętem. Maachalot Assurot 11:7: Chrześcijanie to czciciele Awoda Zora [bałwochwalstwa]. Hilchot Melachim 11: goj, który czci fałszywych bogów, zasługuje [na karę śmierci], jeśli czci ich w zdefiniowany sposób. Goj jest stracony za każdy rodzaj obcej czci, która wg żydowskiego sądu kwalifikuje czcicieli na ścięcie głowy.

Mechon Mamre, mała grupa badaczy Tory w Izraelu definiuje nieco bałwochwalstwo. Twierdzi ona, że na życie wieczne zasługują prawi nie-Żydzi wszystkich narodów (tj. ci, którzy przestrzegają 7 Praw Noego). Muzułmanie nie są uprzywilejowani, bo nie przyjęli 7 Praw. Dziwnie pojmując chrześcijaństwo, grupa pisze, że ci z chrześcijan, którzy przyjmują tzw. boskość Jezusa są wg Tory bałwochwalcami zasługującymi na karę śmierci i na pewno nie będą się cieszyć Przyszłym Światem. Którzy chrześcijanie nie przyjęli boskości Jezusa Chrystusa? Jako bałwochwalstwo nie liczy się jedynie członkowstwo w wyznaniu Trójcy, lecz osobista praktyka bałwochwalcza, bez względu na wyznanie danej osoby. Żeby nie było wątpliwości, Mechon Mamre piszą: Tymczasem każde bałwochwalstwo karalne śmiercią dla Żyda jest także karalne śmiercią dla nie-Żydów, w tym czczenie człowieka jako boga (wizyta 6.10.2008). Krótko mówiąc, wszyscy chrześcijanie zasługują na śmierć. Muzułmanie podobnie nie mają szans. Jeśli nie przyjmą 7 Praw, narażają się na wojnę żydowską, a jeśli przyjmą, wtedy jakikolwiek świadek może zeznać, że np. znęcają się nad zwierzętami …i śmierć przez ścięcie.

Encyclopedia Americana twierdzi mimo tego, że od wieków badacze biblijni widzą w Prawach Noego ogniwo między judaizmem a chrześcijaństwem, uniwersalne normy etycznego postępowania, podstawową koncepcję prawa międzynarodowego lub gwarancję podstawowych praw człowieka. Zaś Don Bell Reports donosi z żydowskich źródeł, że Żyd przestrzegający Torę jest wyjęty spod praw Noego, czyli ten substytut Dziesięciu Przykazań jest dla gojów. Wiara w Chrystusa jest wg talmudycznej interpretacji praw Noego bałwochwalstwem, karalnym ścięciem głowy, ale dopuszcza się różne formy kazirodztwa (Enziklopediya Talmudit notka 1 s. 351-352). Encyclopedia Judaica pisze na s. 1192, że złamanie któregokolwiek z siedmiu praw Noego jest karalne ścięciem głowy wg Sanhedrin 57a. Ścinanie głów chrześcijan przepowiada Objawienie Św. Jana 20:4 …i widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże.

Prawo Noego ma na celu skończyć czczenie Jezusa Chrystusa, o którym Żydzi chasydzcy bluźnią, że jest bałwanem – zauważa b. żyd, prawosławny Brat Nathanael Kapner. My chrześcijanie powinniśmy wykpiwać żydów, gdyż judaizm stracił swoje kapłaństwo na zawsze. Wg historyka Josefusa, Herod Antipas zniszczył w 36 r. genealogie kapłaństwa Aarona, brata Mojżesza i tradycyjnego założyciela żydowskiego kapłaństwa. Księga Levitikus 16, która nadaje ważności judaizmowi biblijnemu, mówi, że aby dostać przebaczenie od Boga, Żydzi muszą iść do arcykapłana, który ofiaruje w ich imieniu ofiarę pokutną. Kapner: Ale Chrystus skończył z cuchnącymi ofiarami zwierzęcymi. Przepowiedział to Król Dawid, gdy pisał o przyszłym Mesjaszu „Ty jesteś kapłanem na zawsze według porządku Melchisedeka“ (Psalm 110). Św. Paweł nawiązał do tego proroctwa w Liście do Hebrajczyków (5:10): Jezus został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka, przynosząc Nowy Testament w miejsce Starego.

Tak to chrześcijaństwo z Panem Jezusem Chrystusem jako Arcykapłanem przywłaszczyło sobie judaizm. I teraz judaizm jest tylko udawaną, zbankrutowaną, antychrześcijańską religią – wnioskuje Kapner, który potrafi napomnieć nie-chrześcijanina słowami: Coś mi się zdaje, że nigdy nie czytałeś Nowego Testamentu, tylko kawałki i strzępy od Żydów-antychrześcijan i ich agentów, którzy próbują zdyskredytować Nowy Testament, jak Bertram Russel, autor „Dlaczego nie jestem chrześcijaninem“. Lepiej ukajaj się za swe liczne grzechy […] i proś Jezusa Chrystusa, żeby ci przebaczył zanim będzie za późno. Brat Nathanael ostrzega przed chrześcijanami-syjonistami, którzy z ignorancji Biblii twierdzą, iż Bóg ma „specjalny“ plan dla Żydów. I ci ignoranci […] łaszą się na całego do Żydów jakby ci byli czymś „specjalnym“. Nic nie ma w Żydach „specjalnego“. Nic. Żydzi są najbardziej neurotycznymi ludźmi na Ziemi. Dlatego wielu Żydów zostaje psychiatrami, żeby mogli spróbować dojść, dlaczego sami są tak pokręceni. Jedyny plan jaki Bóg ma dla Żydów jest ten sam, który On zawsze miał dla nich od przyjścia Jezusa Chrystusa […:] żeby Żydzi zrezygnowali z czczenia bałwana – siebie samych, i zostali chrześcijanami!

Talmudyczny nakaz o bałwochwalcach niepoki, bo prawo Noego nt. sądownictwa zezwala skazać na ścięcie głowy na podstawie zeznań jednego świadka. Talmud kłóci się tu z prawem żydowskim opartym na mojżeszowej Księdze Powtórzonego Prawa (17:6): nie można skazać na śmierć na podstawie zeznań jednego świadka. To jest pierwszorzędny dowód na przemyt fałszu pod pozorem podobieństwa do Dziesięciu Przykazań. Jeśli radykalny Żyd fałszywie oskarżyłby goja o złamanie któregokolwiek prawa Noego, jego zeznania wystarczyłyby za podstawę wyroku ścięcia. Talmudyczne prawo dla gojów nie zakłada niewinności do czasu udowodnienia winy.

Sanhedryn wskrzeszony

Talmudyści chcą narzucić światu prawa Noego przez Sanhedryn. W październiku 2004 r. po 1600-letniej przerwie uroczyście wskrzeszono starożytny Sanhedryn, najwyższy trybunał w Izraelu (IsraelNN.com 20.1.2005). Rok później poznaliśmy pierwsze jego prace (IsraelNN.com 7.11.2005): rozszerzanie zakresu kompetencji i akceptacja starożytnego znaczenia trybunału jako najwyższego autorytetu prawnego i przywódcy społecznego Żydów, bez względu na kraj zamieszkania. Sąd tradycyjnie składa się z 71 rabinów (po jednym na każe państwo diaspory i jeden na Izrael). Rabin chabad-lubawiczerów, Even-Israel Steinsaltz (Adin Steinsaltz) przyjął nominację na przewodniczącego, mówiąc że Sanhedryn w powijakach powinien stronić od polityki. Rabin Yisrael Ariel niezgodził się, bo publiczny sprzeciw wyrzucaniu Żydów z Gazy i płn. Samarii oraz pomoc im nie mogą być nazywane politycznymi. Sanhedryn pracował też nad podsądem ds. stosunków naród-państwo, który m.in. dyskutuje z rządem na wysokim szczeblu nt. postępu w publicznym nauczaniu Biblii w Izraelu.

W kontekście polityki zewnętrznej, rabin Nachman Kahane, przemawiał nt. roli Sanhedrynu wobec wydarzeń światowych. Jak echo reakcji Lobby Izraela w rządzie USA, skarżył się na tolerowanie przez ONZ dążeń Iranu do zniszczenia Izraela. Nawet bez tego, komentarze pod artykułem IsraelNN wskazują na problemy z tym trybunałem założonym na podstawie reguł Majmonidesa i halachy, wielowiekowego tworu rabinów w konflikcie z Torą. W Sanhedrynie brakuje gedolim, najbardziej czczonych rabinów-przywódców, którzy najczęściej są dyrektorami jesziw, a mogą być też rabinami chasydzkimi rozstrzygającymi o halasze i autorami literatury rabinicznej. Dla wiernych Torze, gedolim są rabini, którzy potępiają zabieranie ziem Palestyńczyków i rację bytu państwa Żydów przed przyjściem Mesjasza, jako niezgodne z Pięcioksiągiem. Nie wygląda na to, że są w Sanhedrynie.

Wcześniej, IsraelNN doniósł (25.9.2005), że Sanhedryn wciąż usiłuje zdobyć szerokie poparcie i uzasadnienie w świecie Tory […] wiodący przywódcy duchowi sefardyjczyków i aszkenazyjczyków, rabini Owadia Josef i Szalom Eljasziw, nie poparli inicjatywy założenia nowego Sanhedrynu […] nazwiska większości założycieli zatajono, żeby nie zrezygnowali pod wpływem presji zewnętrznej. Następnie 71 rabinów wybrało spośród siebie siedmiu do kontaktów z publiką i uznanymi przywódcami duchowymi Izraela. IsraelNN ujawnił ich nazwiska i kwalifikacje:

Rabin Nachman Kahane – szef Instytutu dla Komentarzy Talmudycznych. Rabin Israel Ariel – b. dyrektor jesziwy i założyciel Instytutu Świątyni w Jerozolimie, który wykonał naczynia do użycia w odbudowanej, Trzeciej Świątyni; był wśród komandosów, którzy w 1967 r. wyzwolili Wzgórze Świątyni. Rabin Joel Schwartz – założyciel i rabin jednostki specyficznie dla haredejczyków w armii Izraela; nauczyciel w jesziwie i autor ok. 200 książek o prawie żydowskim i teologii, w tym wpływowe przewodniki dla nie-Żydów szukających Boga i przestrzegania 7 Praw Noego. Rabin Dov Stein – pionier odnowy Sanhedrynu, administrator. Rabin Jehuda Edri – główny inicjator odnowy Sanhedrynu, utalentowany autor i przywódca Ruchu dla Obudowy Świątyni. Rabin Dov Levanoni – starszy chabad-lubawiczer i ekspert od Świątyni.

Rabin chabad-lubawiczerów Even-Israel (Adin) Steinsaltz – przewodniczący Sanhedrynu, jeden z wiodących w świecie uczonych i rabinów. Stopień naukowy w matematyce i szerokie studia Tory. Założył Izraelski Instytut Publikacji Talmudycznych, opublikował 58 książek, m.in.  nt. Talmudu, mistycyzmu żydowskiego, myśli religijnej, tłumaczonych na kilka języków. Najlepiej znany z interpretacji i podstawowych komentarzy nt. Talmudu babilońskiego. Dziekan sieci edukacyjnej, od przedszkoli po gimnazja. Najwyższe kulturalne wyróżnienie państwowe w 1988 r. Bardzo zaangażowany w przyszłość Żydów w b. ZSRR, dla których założył rozmaite instytucje edukacyjne i podróżuje tam raz na miesiąc. IsraelNN zacytował opinię o Steinsaltzu w Newsweek: Żydowskie legendy wypełniają historie o wspaniałych rabinach. Chyba żaden z żyjących dzisiaj nie może dorównać geniuszem i wpływem Steinsaltzowi, którego niezwykłe talenty uczonego, nauczyciela, naukowca, pisarza, mistyka i krytyka społecznego przyciągnęły uczniów ze wszystkich odłamów izraelskiego społeczeństwa.

Czytelnicy IsraelNN kwestionują skład (Co najmniej 65 z 71 członków boi się ujawnić nazwiska – czy potrzebujemy Sanhedryn tchórzów? …Steinsaltz i Kahane synonimami jedności?), samozwaństwo (W 2003 r. ci przegrańcy rozesłali na Izrael 52 tys. petycji, a wróciło tylko kilka …poparcie przez Gedolim?), uczciwość („Tora“ znaczy Talmud) i legalność Sanhedrynu (Rebbe Schneerson był przeciw odnowie Sanhedrynu).  Napuszoność neguje nagłówki (trudno być Pokornym, kiedy większość rabinów w Sanhedrynie wierzy w swą absolutną Świętość i Doskonałość), a tupet zaszedł za daleko (Może do tego zbudują Świątynię, namaszczą Mesjasza […] Ta cała rzecz zupełnie mnie odrzuca). Steinsaltz nie jest tak szlachetny jak podaje prasa (zawsze był skrajny w dziedzinie Tory, więc owszem nadaje się). Fanatycy są podekscytowani: Sanhedryn wkrótce zawładnie światem [który] będzie działał zgodnie z Prawem Tory, a Izrael – z 10 przykazaniami i 613 nakazami boskiego prawa […] Narody zastosują 7 Praw Noego. Jedni przyklaskują ustalaniu przez Sanhedryn miejsca Świątyni, gdzie zasiadał w starożytności (najwyższy czas, żeby przeszła w żydowskie posiadanie), a inni widzą potencjalny konflikt z muzułmanami, gospodarzami terenu.

Dyskutanci zachwycają się (Niech Najświętszy pobłogosławi to wspaniałe zgromadzenie Żydów przestrzegających Torę, z rabinem Evenem Israelem na czele i nie-Żydami jak Dr. Jones. Niechaj rośnie ich moc!! Nadchodzą bardzo dobre dni. To ciało to symbol Światła, Dobra i Nadziei), jak i obawiają o powtórkę żydowskiej niedoli spowodowanej przez rabinów (nie gratulujcie sobie za chwytanie nagłówków w prasie […] kosztem halachy. Przestańcie grać na nadziejach prostych ale skołowanych Żydów – wasze fiasko może spowodować głęboką szkodę). Są wśród komentatorów faktografowie (osoby zaangażowane w [witrynie wymienionej jako praca rabina Levanoni] odcięli się zupełnie od najnowszego rozwoju [Sanhedrynu]), pragmatycy (możemy pożegnać się z autokratycznymi Dynastiami Rabinów), religijnie trzeźwi (Rabin M.M. Schneerson nie żyje. Pogódźcie się z tym. Zostawcie go. Idźcie do przodu), sarkastyczni mesjaniści (Potrzebujemy teraz Króla Żydów z nasienia Dawida. Inaczej po co nowy Sanhedryn?) jak i antysyjoniści (wygląda to na następny Kongres Żydowski, wszyscy wymienieni rabini są syjonistami).

Artykuł IsraelNN (25.9.20005) podkreśla powołanie rabinów do Sanhedrynu zgodnie z obrządkiem przekazanym przez Mojżesza i prawem od Majmonidesa. Jeden z czytelników odparł, że więksi rabini przed 700 laty odmówili wskrzeszenia tego obrządku, a obecnie wielu rabinów izraelskich jest także przeciwnych, więc wskrzeszenie jest niemożliwe wg prawa Majmonidesa. Dzisiejsi rabini nie mają siły duchowej ani wiedzy potrzebnej do podejmowania wszechobowiązujących decyzji halachicznych, jakie podejmował starożytny Sanhedryn. Kto inny dodał, że inicjatywa odnowy Sanhedrynu jest bardziej problemem psychiatrycznego złudzenia niż kwestią religijną!

Moderatorzy dyskusji narazili się Kanadyjczykowi: sam fakt, że próbujecie ograniczyć otwartość forum mówi wiele o kontroli religijnej, jaką byście chcieli, żeby miał rząd Izraela. I dziwicie się, co odpycha ten łagodny naród od religii. Amerykanin dziwił się, że Sanhedryn pracował nad wprowadzeniem praw Noego dla gojów, którzy mają już konstytucje. Wg Żyda z USA, Sanhedryn jest halachicznie ważnym zwiastunem Najwyższym Sądem Żydowskim – globalnie […] Ten sąd może też być ciałem, które potwierdzi tożsamość Mesjasza. Może być dlań korzystne wyjść naprzeciw chrześcijanom i muzułmanom i pracować nad kooperacją religijną i inicjatywami pokojowymi.

Prawa autorskie Piotr Bein

Komentarzy 58 to “Wybrańcy Boga (5)”

 1. asterix said

  http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,7687868,Przez_rok_trzymala_Happy_Meal_z_MacDonalds_w_szafce_.html
  Opis w linku
  ===============
  od pb: naukowo, eksperyment powinien byl porownac inne zarcie z probka z macdonalda; moze warunki w lokalu sprzyjaly wysuszeniu i ‚zachowaniu’ probki? w kazdym razie wiadomo ze macdonald stosuje sztuczne apetyczne zapachy, dlatego frytki stamtad sa ‚unikalnie pyszne’ = z tego powodu w eksperymencie przez kilka dni ‚pachnialo’ smacznie na poczatku — z normalnym zarciem to raczej niespotykane;

  • Wojwit - Ten Sam said

   A co w tym niezwykłego. Kiedy byłem pierwszy raz w McDonaldzie (było to w połowie lat dziewięćdziesiątych) zamówiłem kurczaka… Spytałem się, czy dostanę talerzyk. Pani za kontuarem popatrzyła się na mnie ze zdziwieniem. To może chociaż jakąś tackę papierową? Nie dawałem za wygraną. Dowiedziałem się, że u nich tego nie ma. Skonstatowałem głośno, że nawet pies ma miskę… Dostałem dwie serwetki i parę pudełek (wielkości tych od zapałek). W środku było mięso. Zerknąłem na datę produkcji. I w tym momencie doznałem szoku. Ten kurczak został przerobiony na „mięsko” kiedy byłem jeszcze małolatem. Mam jeść jak zwierzę i to na dodatek dziewięcioletnie ścierwo? I jeszcze za to płacić? A po co w ogóle tam jadać?
   ============
   od pb: to byla data produkcji pudeleczka ;<)

 2. Wojwit - Ten Sam said

  @p.b.
  Wspaniały cykl artykułów. Moje gratulacje! A gdzie sie podział ten artykuł, co jeszcze koło południa tu był jako ostatni (oznaczony jako część szósta?) zatytułowany „W imię Boga” a tyczący drugiego holokaustu XX wieku – rzezi Ormian. Pierwszym była masowa eksterminacja Burów (Afrykanerów) w RPA w brytyjskich obozach koncentracyjnych.
  =============
  od pb: „W imie Boga” to nastepny cykl, przez pomylke opublikowalem podczas edycji; wszystkich przepraszam; dzis po polnocy bede musial jeszcze raz je zamiescic przejsciowo zeby odzyskac z kosza = nie ma innej procedury;
  projekt badawczy ludobojstwa w ktorym uczestniczylem na uniwersytecie hiroszima ograniczyl sie jedynie do xx-xxi wieku a mimo to powstalo kilka grubych tomow — jeden na kazdy kontynent; wlos sie jezy gdybysmy poszli jeszcze dalej wstecz; z drugiej strony badacze stwierdzili ze od xx wieku cywilna ludnosc jest coraz wieksza ofiara konfliktow, kiedys widocznie ponosili smierc wojskowi (cywile po powrocie z wojny, jak np polskie chlopstwo i szlachta)

 3. ALFA said

  Ciekawe czemu zlikwidowano z koro był na blogu GRYPY film poszukiwania prawdziwej góry Syjon,który pokazuje rzeczywistość ,czy tu na tym blogu nie można pokazywać prawdy to ,że Góra Syjan znajduje się w ARABI SUDYSKIEJ,gdzie Bóg sprawił wiele cudów jak pisze w starym testamencie ,nie pasuje do biblijnego opisu góry Syjon na półwyspie Syjon jak miejsce przejścia przez morze czerwone, wniosek fałszywi żydzi nie zbadali i mówią co dla nich ma być prawdą,dowody są w Arabii Saudyjskiej .
  ===============
  od pb: narobilem bigosu = pomylkowo opublikowalem przedwczesnie szkice z nastepnej serii („W imie Boga”); musialem je usunac z glownego artykulu, wraz z komentarzami niestety = prosze wstawic na biezace fora = bardzo przeprasam

 4. Aśka said

  Sprawiedliwi w Poznaniu 2009-01-14.

  reakcja na prawdę

  • Mars said

   zasrany naród „wybrany”… ale jeszcze parę lat i to się skończy . Żaden naprawdę wierzący w Boga prawdziwy Chrześcijanin nie dozna z ich strony cierpienia . A oni… ? Oni już są skończeni a te plany z odbudową świątyni-ok, niech ją zbudują żeby miał w co meteor rąbnąć bo tylko tyle to będzie warte …

  • Mars said

   „facet w jarmułce został zdemaskowany – agresorem który zaatakował demnstrację przeciwko rzezi w Gazie jest Michael Hermon. Trudno powiedzieć jakie ma obywatelstwo, jest dyrektorem hebrajskiej sekcji Polskiego Radia dla Zagranicy „Kol Polin. Jest to nie byle jaki Żyd.Prywatnie jest mężem Malki Kafki – sekretarz generalnej polskiego oddziału paramasońskiej organizacji żydowskiej „Niezależny Zakon Synów Przymierza”. Być może dlatego czuł się tak pewnie.”

   Info od jednego z forumowiczów YT

 5. asterix said

  Gruzja to nowe USA?
  http://mises.pl/2806/jan-iwanik-relacja-ze-spotkania-z-prezydentem-gruzji-micheilem-saakaszwilim/

 6. Aśka said

  Chrześcijaństwo na Wyspach

  prześladowania chrześcijan

 7. asterix said

  http://niemeczetom.pl
  Petycja przeciw budowie meczetu (z minaretem) w Warszawie za pieniądze Arabii Saudyjskiej! A my możemy budować kościoły w Arabii? Dlaczego tolreancja jest wymagana tylko od europejczyków?

  • hjk said

   zgodnie z obowiązującą zasadą wzajemności w dyplomacji, jeśli oni budują meczet w wawie, tto my powinniśmy móc tam, tylko czy my chcemy…
   jeśli my nie mozemy to oni nie powinni. Inna rzecz, ze tego „nasza” dyplomacja nie potrafi wymusic – jesli my mamy wizy np. do USA, tamci powinni miec do nas…

 8. grypa666 said

  od pb: przeklejam komentarz z artykulu opublikowanego przedwczesnie przez pomylke = bardzo przepraszam i informuje ze zlikwidowalem limit czasu na forach
  ===================
  TinkerBell 22.03.2010 at 10:42

  Nie mogłam wpisać w komentarzu do Codexu, bo zostały zablokowane.. więc wrzucam link tutaj.. petycja przeciwko ziemniakowi GMO: http://www.stopcodex.pl/petycje/

 9. grypa666 said

  od pb: przeklejam komentarz z artykulu opublikowanego przedwczesnie przez pomylke = bardzo przepraszam i informuje ze zlikwidowalem limit czasu na forach
  ===================
  Rosomak 22.03.2010 at 12:01
  Z artykułem współbrzmi: http://marucha.wordpress.com/2010/03/22/zabij-goja/#comments

 10. grypa666 said

  od pb: przeklejam komentarz z artykulu opublikowanego przedwczesnie przez pomylke = bardzo przepraszam i informuje ze zlikwidowalem limit czasu na forach
  ===================
  MarcinZ 22.03.2010 at 13:16
  Chcesz zbawić świat? Nie graj w dzieła Szatana!

  Internetowe wydanie filadelfijskiego dziennika The Bulletin grzmi: “Wzrasta liczba satanistycznych gier, które godzą w Boga i chrześcijaństwo, zachęcając do zawierania paktów z diabłem i wznoszenia Szatana do statusu bohatera”. A żeby udowodnić tę tezę redakcja poprosiła o wypowiedź 32-letniego Lance’a Christiana z Alton ze stanu Illinois, który był “zapalonym graczem przez większość swego życia”. Lance się obawia. Czego? Że gry sprowadzają na złą drogę…

  http://gry.interia.pl/news/nie-graj-w-dziela-szatana,1454955

  • Karki89 said

   A najlepsze są komentarze pod tym artykułem … ludzie są naprawde ślepi i pan Bein ma rację, należy ludzi edukować i wyczulać na to, że z Szatanem nie ma przelewek, no ale jak wynika z tych komentarzy wiele wody w Wiśle upłynie zanim Polacy sobie to uświadomią …

 11. grypa666 said

  Niemieckie landy i samorzady lokalne wykorzystuja nowe prawo UE (European cross-border cooperation groupings, EGCC) do wcielania terenow etnicznych z sasiednich panstw (co to?):
  – niemiecki powiat wchlonal aglomeracje miejska Strasbourga (kiedys Francja),
  – Saarland chce wlaczyc Luksemburg,
  – Pln. Ren-Westfalia przymila sie do niemieckojezycznych terenow w Belgii…
  W in. krajach:
  – francusko-hiszpanska fuzja w Katalonii po 350 latach separacji,
  – wegierskojezyczne tereny w Slowacji namierzone do fuzji z samorzadami wegierskimi.
  Wszystko gwoli „intergracji etnicznej”.
  ………………
  STRASBOURG/GERONA/BOLZANO (Own report) – Several German federal states and municipalities are using a new EU legal instrument to promote a fusion with German-speaking regions of neighboring western nations. That instrument (the European cross-border cooperation groupings – EGCC) allows regional authorities of various nations to consolidate into common administrative structures, enjoying a large measure of autonomy. With the help of such an EGCC, the greater Strasbourg urban community fused a few weeks ago with a German county. Saarland would like to fuse with Luxemburg to form an EGCC, North Rhine-Westphalia is courting the German-speaking regions of Belgium. An internet journal of EGCC Strasbourg-Ortenau proponents declared that at the Spanish-French border the „reunification of Catalonia” has been achieved in an EGCC after being „separated” for 350 years. Other EGCCs are fusing Hungarian-speaking Slovak residential areas that Budapest would like to influence, to Hungarian municipalities. This is how numerous EGCCs are promoting ethnic structures and in the long run, an ethnic oriented Europe. more http://www.german-foreign-policy.com/en/fulltext/56330
  ===================
  od pb: Gwoli jakiej integracji rozbili Serbow miedzy Serbie, Czarnogore i Republike Serbska w Bosni-Hercegowinie? A co sie pichci dla Polski — szczecinskie, zielonogorskie i wroclawskie do sasiednich landow, np. dla „ochrony krajobrazu” i koordynacji transportu wodnego i kolejowego? Zgorzelec do Goerlitz dla rozwoju urbanistycznego? Slask Opolski do Ruhry dla harmonizacji przemyslowej? Gdansk do Hamburga w ramach Eurohanzy? Teraz rozumiemy dlaczego „Niemcom” tak zalezalo na UE… patrz https://grypa666.wordpress.com/2010/02/06/der-polnische-nazionalismus-und/

  • Dawid said

   No to juz wiadomo po co była ta UE. To wielkie oszustwo. Wszystko odbywa się legalnie bez użycia broni

 12. grypa666 said

  nadeslal Wojciech Wlazlinski 22.3.2010
  Skrócony przeklad z angielskiego, “Kompletny przewodnik zabijania nie-Zydów”
  Ksiazke rabina Yitzhak Shapiro,” The King’s Torah. The complete guide to killing non-Jews”

  Roi Sharon, Maariv, November 9 2009
  (Czytajac ten tekst sprawa wyobrazni moze byc kto to jest Gentile, Goj, Goim, nie-Zyd albo Zyd. Pomylki, – zamiana identyfikacji moga sie zdarzac. Np. W kazdej sytuacji kiedy obecnosc
  Zyda zagraza zyciu nie-Zyda, Zyd moze byc zabity nawet jesli jest prawym Zydem (righteous Jew) i wcale nie jest winnym sytuacji w jakiej sie znalazl.)

  http://coteret.com/2009/11/09/settler-rabbi-publishes-the-complete-guide-to-killing-non-jews/

  „W kazdej sytuacji kiedy obecnosc nie Zyda zagraza zyciu Zydów, nie-Zyd moze byc zabity nawet jesli jest prawym nie-Zydem (righteous Gentile) i nie jest wcale winnym sytuacji w jakiej sie znalazl. … Kiedy nie-Zyd pomaga zabójcy Zyda i powoduje jego smierc moze byc zbity. W kazdej sytuacji kiedy obecnosc nie-Zyda naraza na niebezpieczenstwo Zydów, nie-Zyd moze byc zabity. Przyzwolenie na to istnieje nawet wtedy jesli podejrzany nie zagraza zyciu Zyda bezposrednio lecz posrednio…. Nawet cywil który pomaga wojsku jest uwazany jako przesladowca (pursuer) i moze byc zabity. Ktokolwiek pomaga podlemu wojsku w jakikolwiek sposób wzmacnia morderców wiec jest uwazany jako przesladowca (pursuer). Cywil który zacheca do wojny daje królowi i jego wojsku sile. Dlatego kazdy obywatel panstwa które przeciwstawia sie nam, który zacheca swoje wojsko lub wyraza zadowolenie z jego dzialania jest uwazany jako przesladowca (pursuer) moze byc zabity. Takze, kazdy kto oslabia nasze wlasne panstwo slownie lub w podobny sposób jest uwazany jako przesladowca … Przeszkody – dzieci znajduja sie w wielu takich sytuacjach. Blokuja droge do ratowania przez swoja obecnosc i czynia to calkowicie przez sile. Bez wzgledu na okolicznosci moga byc zabijane poniewaz ich obecnosc pomaga mordercom. Jest uzasadnionym zabijanie dzieci jesli jest jasnym, ze jesli dorosna beda nam czynic krzywde i w takiej sytuacji moga byc unieszkodliwiane (harmed) z premedytacja nie tylko w czasie walki zbrojnej doroslych.”
  W rozdziale zatytulowanym „Rozmyslne szkody na niewinnych”, “Deliberate harm to innocents,” autor ksiazki wyjasnia, ze wojna jest skierowana glównie przeciwko przesladowcom (pursuers), ale ci którzy naleza do wrogiego panstwa sa takze uwazani za wrogów poniewaz pomagaja mordercom.
  Przeklad, WW

 13. marslim said

  Największe polskie lotnisko będzie … podberlinem

  http://biznes.onet.pl/polski-port-lotniczy-w-berlinie,18571,3195467,1,prasa-detal
  ==================
  od pb: logiczne, popatrzcie na mape https://grypa666.wordpress.com/2010/02/06/der-polnische-nazionalismus-und/

 14. asterix said

  GMO- szansa czy zagrożenie. Kilka liczb i faktów.
  http://www.eioba.pl/a124010/gmo_szansa_czy_zagrozenie_kilka_liczb_i_faktow

 15. Już od dawna trwa proceder odbierania dzieci rodzicom. Pod pretekstem, że rodzice są za starzy – albo za młodzi. Że zajmują się dzieckiem za bardzo – albo za mało. Że traktują dziecko okrutnie, lejąc je paskiem, lub odmawiając na deser budyniu….

  Ostatnio zaczęto odbierać dzieci rodzicom, bo są… za biedni!!!

  Najpierw ONI wprowadzili „becikowe”, by biedni rodzili więcej dzieci (trzeba być bardzo biednym, by rodzić dziecko za… 1000 złotych…). A gdy już to dziecko się urodzi, to się je rodzicom odbiera, bo są za biedni!!!

  .

  To już nie są żarty. To ONI nam mówią, kiedy mamy nasze dzieci posyłać do szkoły, kiedy i czym mamy szczepić (by ONI wzięli łapówkę od producenta szczepionki…), czego będą uczone w tej szkole… A teraz po prostu zaczęli dzieci zabierać.

  Ponieważ sędziowie często nie godzili się na odebranie dziecka rodzicom, ONI postanowili, że dzieci będzie mógł odebrać „pracownik socjalny”.

  Nie tylko za klapsa przyłożonego przez tatę. Jeśli np. dziecko ze szkoły przyniesie wiadomość, że homoseksualizm jest wspaniały, a rodzice go ofukną: Co ty gadasz? – to już będzie można odebrać dziecko za „kształtowanie niewłaściwych postaw seksualnych”!!! To już nie żarty. Tu nie chodzi o pieniądze – tylko o nasze dzieci.

 16. krzysiek said

  „Sześć nakazów Noego zabrania: (…) jedzenia żywcem i in. okrucieństw w stos. do zwierząt” .. bon appetit http://www.youtube.com/watch?v=-GP7wRAwH_c

  • kruk said

   Nie chciałbym być w skórze kelnera który podałby mi taki „przysmak”.
   To idiotyczne okrucieństwo, zupełnie niczym nie uzasadnione – bo chyba nie smakuje inaczej … :/

 17. asterix said

  Lekarze i adwokaci z kasami fiskalnymi
  http://www.rp.pl/artykul/2,450906_Lekarze_i_adwokaci_z_kasami_fiskalnymi.html

 18. kalgier said

  Ogólnie ten cały brud na świecie cuchnie, już bardzo cuchnie, smród pewnie wydostaje się już z naszej galaktyki….żal się robi jak trzeba patrzeć na to co zostało zrobione przez złych ludzi….jakkolwiek oni myślą że są wspaniali! banda morderców z prezydentami na czele….żal ogromny, dobrze że ludzie są tylko pyłkiem w całości istnienia, źle że ten pyłek jest jak bruzda w oku wszechświata…tak sobie myślę, coś z czym chciałem się podzielić z Wami, brudna sprawa ale dająca też do myślenia http://fakty.interia.pl/tylko_u_nas/news/najpierw-tylko-kradli,1454829,3439 Dobre słowa J.K. Mikke czuję w nich prawdę i współczuję mu jednocześnie że mając świadomość wszyystkich zbrodni dokonujących się za naszymi plecami lecz w świetle jupiterów, On musi z tymi ludźmi pracować i pływać w ich środowisku…brrr Swoją drogą ciekawy kandydat na prezydenta, co sądzicie??

  • Dawid said

   Ja bym zaryzykował i zagłosował na J.K Mikke choć jego zwolennikiem nie jestem, bo nie znam człowieka. To, że ktos głosi pewne prawdy i odsłania tajemnice nie czyni go lepszym od innych. Warto poznać osobę i przyjżeć się innym wypowiedziom.
   ====================
   od pb: nawet gdyby k-m byl jak przypuszczasz, co pomoglaby zdrowa glowa na zgnilym organizmie polskich struktur? co moglby zrobic polski rzad bez cudzyslowu wewn zgnilych struktur globalnych? co moglby zrobic wewn narodu juz znacznie skorumpowanego przez cywilizacje smierci?
   nalezaloby wybory gremialnie zbojkotowac i tak trzymac; zaczac od dolow, pracy organicznej, wladz lokalnych, duchowej matamorfozy narodu = taki wniosek wysnul doswiadczony patriota amerykanski https://grypa666.wordpress.com/2009/09/23/rewolucja-bez-korupcji/

   • kalgier said

    dobre podsumowanie, dużo racji w tym zepsuciu ciała, osoobiście nie jestem zwolennikiem ‚politykierów’ ale wybory się odbędą i będzie się głosować, pewne poglądy są radykalne i wydają się dobre, choć to tylko słowa, jak to wszystko co czytamy, ale za słowem zawsze kryje się obraz (w zasadzie to jest tak myśl->słowo->czyn), osobiście mam nadzieję że JK Mikke ma opozycyjne poglądy do elit pragnących pogrążyć Polskę i Świat (nie znaczy to że jest ‚lepszy od innych’ – do pana Dawida) lecz osobiście wierzę że lepszy ktoś na tym stanowisku z radykalnym nastawieniem chcącym coś zmienić niż inni kandydaci będący poplecznikami elit (elit należy rozumieć=ludzi chorych na zło). Trza spojrzeć na to również że głowa każe poruszać się ciału, wyznacza kierunek i cel, więc jeśli ta głowa byłaby na tyle zdrową głową mogła by uleczyć własne chore ciało. ‚Rewolucja bez korupcji’ powinna brzmieć ‚Rewolucja bez krwi’, praca od łamania struktur dolnych z kierunkiem w górę na pewno wywołałaby rozlew krwi, bo góra dysponuje brutalną siłą w postaci mundurowych.No to taki pomysł z JK Mikke, ciekaw byłem opinii, nie uważam go za mesjasza narodu, zbawce, czy bohatera, ale kogoś kto mógłby być odpowiednim człowiekiem na tym miejscu a czy bohaterem? To by się okazało poźniej.

   • Dawid - said

    Uwazam, ze wyniki wyborow ktore sie odbeda w Polsce zostana sfalszowane. Oni to robia co chca. Tu potrzeba glebszego uswiadomienia ludziom o co w tym wszystkim chodzi.

   • kalgier said

    Też uważam, że wybory, jakkolwiek by się odbyły ulegają uprzedniemu ustawieniu i wygra ten o którym decydują źli ludzie. Rozmawiałem z kolegą na temat wyborów, powiedziałem mu że wg mnie są one ustawiona i wygra ‚wybraniec’ nie mal roześmiał mi się w twarz muwiąc : ‚…przecież to nie możliwe aby na taką skalę oszukać!’ wg mnie właśnie dlatego możliwe bo każdy uważa że ‚to nie możliwe’ (przykład referendum w Irlandii nt traktatu lizbońskiego – podmienianie skrzynek z głosami, filmik z ukrytej kamery), słuszna uwaga że ten system ‚wolnych wyborów’ nie zda nigdzie egzaminu…..i ‚oni’ myślą że są tacy sprytni i lepsi, jak im się część narodu śmieje w twarz i wie co się dzieje, błazny na usługach swoich władców.

   • asterix said

    kalgier Największy błazen to wałęsa

    od mg: nazwiska i imiona piszemy od dużej litery
    ————————————————————————
    od Luc: hitler też z dużej litery? Jakoś mi się to nie widzi :/

   • mirek said

    u następny też będzie, bo będzie od podpisywania papierków,
    dostanie za to wille albo dwie i szluz,
    Wyobrażacie sobie Komorowskiego?, parodia…

   • hjk said

    bojkot to chyba teraz jedyne wyjscie, ale trza by narod wpierw uswiadomic i opracowac jakis program ‚co dalej”…

 19. Jest ostatnia szansa said

  Duzo pisze sie na tej stronie o roznych zagrozeniach dla nas Polakow. Piszecie o grabierzy naszego majatku narodowego, o GMO, o rzadzacych, aferach, sadownictwie itd, itd.
  Wlasnie otworzyla sie mala furtka aby mozna bylo cos zmienic w naszej Ojczyznie na lepsze.
  Wlasnie mamy kandydata na Prezydenta, czlowieka ktorego „elity” boja sie jak ognia i robia wszystko aby go osmieszyc i zniszczyc. Czlowieka na ktorego nie maja „haka”. Czlowieka i jego partie ktory juz dobrze przejrzal na oczy, ktory dobrze wie z kim walczy.
  Ta ostania nasza szansa jest Andrzej Lepper i jego partia Samoobrona.
  Zamiast pisac te wszystkie petycje, ktore i tak nic nie daja, mozna wesprzec Samoobrone. Zrozumcie, Samoobrona jest niewygodna dla „ich”, Samoobrona nie siedziala przy okraglym stole, nie brala udzialu w grabiezy naszego majatku narodowego. Samoobrona nie chce GMO, my Polacy mamy najlepsza i najzdrowsza zywnosc ktora nam chce sie zatruc. Gdy zrozumiecie to wszystko i poprzecie tego nieslusznie skazanego (prowokacja) czlowieka ktory juz tyle przeszedl to wreszcie rusza komisje sledcze FOZZ, PZU, ORLEN i inne, tu sa pieniadze do zwrotu. Obecni rzadzacy juz dawno zapomnieli o tym, oni tylko potrafia sprzedawac wszystko za grosze.
  Polska ma bogate zasoby energrtyczne, Samoobrona chciala i chce z nich korzystac a nie kupowac. Sa opracowane najnowsze technologie opracowane przez polskich naukowcow czystego spalania i zamiany na energie elektryczna pod ziemia, nie trzeba budowac kopalni i narazac gornikow na niebezpieczenstwo.
  Wszystko to o czym tu piszecie, Samoobrona chce zrealizowac ale jest osmieszana przez sluzby i media niepolskie.
  http://www.samoobrona.org.pl/pages/00.Start/
  Poczytajcie i pomyslcie o tym , abysmy znowu nie przegapili okazji.
  Zobaczcie jak zmieniaja prawo pod Leppera aby mu przeszkodzic i niepozwolic aby kandydowal.

 20. asterix said

  Chrześcijańskie małżeństwo odmówiło przejścia na islam. Mężczyznę spalono
  http://fronda.pl/news/czytaj/chrzescijanskie_malzenstwo_odmowilo_konwersji_mezczyzne_spalono

 21. asterix said

  http://www.wykop.pl/ramka/332309/pamietacie-scieme-ze-swinska-grypa-teraz-szykuja-nam-to/

  • KrisT said

   a sciema o tym ilez to mamy gazu i ropy??na świecie wciąz sa odkrywane nowe złoża, lecz fak faktem ropy jest jeszcze na ok 50-80lat, gazu na ok 120 a węgla na…..300?? Ogólnie wydobyto tylko 3-5% światowych zasobów węgla kamiennego. A węgiel mozna gazyfikowac i miec z niego paliwa. Kiedy skończy sie ropa wtedy szejki powyciagają z sejfów technologie na inne pozyskiwanie energii i paliw. Ale wpierw nastąpi redukacja populacji i wprowadzenie NWO,pewne jest ze przy budowaniu nowego swiata zostaną uzyte nowe „czyste technologie” a może i nawet „free energy”.

  • hjk said

   tylko sprawa polega na tym,ze energia to tylko 20-30% zastosowan ropy, reszta to wielka chemia i oczyw. farma

 22. Wojwit - Ten Sam said

  Une oszukują nawet własne “delikatne i samowite” sum(n)ienia i to za nasze (nieżydów) pieniądze:

  Za:http://www.bibula.com/?p=19634

  (tam można przeczytać cały artykuł, bez dokonanych przeze mnie skrótów)

  “Koszerne skutery” i inne samooszustwa talmudyczne
  Aktualizacja: 2010-03-22 12:10 pm

  Naprzeciw potrzebom ortodoksyjnych Żydów przestrzegających wymagania szabasu, wyszła z inicjatywą firma oferująca zmotoryzowane wózki dla inwalidów.

  Tzw. koszerne skuterki (ang. Shabbat scooter lub od nazwy producenta Amigo Shabbat), czyli napędzane silnikami elektrycznymi wózki inwalidzkie ze specjalnym “szabasowym modułem elektronicznym”, wytwarzane są przez fabrykę Amigo Mobility International, Inc. z siedzibą w Bridgeport w stanie Michigan. Wózki otrzymały certyfikat koszerności z izraelskiego instytutu Zomet Institute, specjalizującego się w “przystosowywaniu specjalistycznego wyposażenia urządzeń informatycznych i elektronicznych do wymagań Halachy“, czyli prawa żydowskiego określającego również zachowanie się Żydów podczas szabasu.

  Skuterki szabasowe wyposażone są w “moduł szabasowy”, czyli urządzenie elektroniczne, którego budowa i działanie opisywane jest w następujących tajemnicznych słowach: “modul jest zaprojektowany tak aby w piątki i soboty pracował w specjalnym trybie, a w pozostałe dni tygodnia – w trybie standardowym”. Nie wiadomo jak i czym różnią się te tryby, jednak na podstawie budowy innych koszernych urządzeń certyfikowanych przez instytut Zomet można wnioskować, że chodzi o kolejne samooszustwo: aby przestrzegać wymagań szabasowych zabraniających “włączania” i “wyłączania” urządzeń, podczas dni szabasowych wszystkie styki przekaźników są ustawione w pozycji “załączone”, a do sterowania skuterkiem służą jakieś ukryte mikrostyki lub fotostyki, które w ostateczności uzyskały błogosławieństwo rabinów i w ten sposób całość została zaliczona do wymagań Halachy(…)
  Albo koszerna maszynka do kawy. Dla chcących się napić w szabasowy poranek świeżej, gorącej kawy, firma G.Li.S oferuje coffee maker, oczywiście zaaprobowany przez instytut koszerności “Instytut Halachy i Technologii” (Tzomet Institute for Halacha and Technology), którego “sercem” jest znowu specjalny “koszerny moduł”, czyli urządzenie włączające maszynkę okresowo, co jakiś, na z góry zaprogramowany czas. Po załączeniu modułu, woda zaczyna się gotować, po czym… wylewana jest do zlewu czy do systemu kanalizacyjnego. Jeśli jednak “na drodze” wylewanej wody bogobojny Żyd podstawi kubek, będzie miał nalaną świeżą kawę. Oczywiście tak działająca maszynka do kawy jest bardzo droga (kosztuje do 13 tysięcy dolarów), no i zużywa ogromne ilości wody (do 2 tysięcy kubków na godzinę, czyli ponad 11 tysięcy litrów wody na dobę!), ale takie względy, w tym i ochrona środowiska przestają mieć znaczenie gdy chodzi o przestrzeganie litery specjalnego prawa(…)
  Talmudyczne wymagania dotyczące przestrzegania rabinicznych przepisów szabasowych, wprowadzane są wszędzie, również w armii izraelskiej. Inżynierowie opracowali już i wdrożyli do powszechnego zastosowania “szabasowe klawiatury komputerowe” (Sabbath keyboards) oraz “szabasowe myszki”, opierające swe działanie na talmudycznej zasadzie “grama” polegającej na tym, że “wierzący Żyd inicjuje w czasie trwania szabasu jakieś działanie, które jednak nie powoduje bezpośredniej reakcji.” Jednym ze sposobów obejścia prawa jest dokonanie tymczasowej zmiany wewnętrznego zegara urządzenia, tak aby wskazywał on inny dzień, a więc “nie pracowałby podczas szabasu”(…)
  Dopóki wynalazki talmudycznych inżynierów dokonywane są i wdrażane we własnych zamkniętych kręgach, trudno jest mieć pretensje, wszak każdy ma prawo do dzielenia zapałki na czworo czy budowania swojego perpetuum mobile. W przypadku jednak szabasowych skuterków inwalidzkich, czytamy że ich zakup przez 7000 tysięcy ortodoksyjnych Żydów, mieszkających tylko w rejonie Detroit, “w części pokrywany jest przez ubezpieczalnię”. Tak samo i produkowane przez firmy Whrilpool i Viking lodówki, zamrażarki, kuchenki, a nawet lodówki do wina, fabrycznie wyposażone są już w “szabasowe nastawienie”. Także i gigant sprzętu domowego, firma General Electric chlubi się faktem wyposażenia w ponad 150 swoich wyrobach takowego szabasowego modułu. A to wszystko kosztuje, innymi słowy: wszyscy płacący składki ubezpieczeniowe składają się na koszty talmudycznych wynalazków i każda osoba zakupująca lodówkę czy kuchenkę, płaci nie tylko za takie “usprawnienia”, ale i za stały rabiniczny nadzór nad produkcją i wystawianie certyfikatów koszerności naszych lodówek – a to już nie jest koszer! To już jest ukryty podatek koszerny.”

  Paranoja i obłęd czy cymes koszer geszeft? Ocenę pozostawiam Państwu.

 23. krampus said

  Ten artykuł jest ok.
  Warto sprobowac przedstawienia kontekstu dla tego, co z tego dla nas Polaków…

  • KrisT said

   co z tego? ano to ze wg nich jestesmy ludzmi drugiej kategorii! niewolnikami pracujacych dla nich! powoli wykupuja wszystko i patrzą z góry jak polacy tyrają za grosze! zatracając swoje wartosci patriotyczne i religijne, dajemy sobą manipulowac znizajac do poziomu robactwa ktore mozna zdeptac. Wystarczy?! Nie to przeczytaj tekst od początku, wpierw powiedz głosno „jestem gojem” i wyciągnij wnioski po lekturze kim jest goj (czyli TY,ja, my wszyscy) dla zydów!

   • Dawid - said

    Ale mys sie nie damy, Boza moc w nas drzemie!

   • Wojwit - Ten Sam said

    Zydowskie slowko goj nie oznacza czlowieka drugiej kategorii tylko bydle. Une wcale nie uwazaja nas za gorszych ludzi a za zwierzeta.

   • mirek said

    poszedłem sobie ostatnio za robotą jakąś u ‚prywaciaża’
    no i zobaczyłem grupę niewolników z pustką w oczach…
    to już się stało i jeszcze ludzie się cieszą z tego.

   • asterix said

    Wojwit to tak samo chory psychicznie myśli, że jest zdrowy. Tak samo uny o nas myślą?

  • kompresor said

   Już jasne.
   Co teraz z tym zrobić?

   • Dawid said

    nie długo się dowiesz co robic. Jak ludzie zaczną wychodzić z domów na ulice!

 24. http://wiadomosci.onet.pl/2145586,11,znak_krzyza_w_sejmie_to_jest_oburzajace,item.html

  zwróćcie uwagę na tytuł: „znak Krzyża w sejmie – to jest oburzające”. typowy przykład onetowej manipulacji tytułami. ocenia się, że 80% ludzi przeglądających onet nie kliknie w ten artykuł, zatrzyma się na przeczytaniu tego tytułu. i tym 80% ludzi zapadnie w pamięci to, że znak Krzyża w sejmie jest oburzający. przykro czytać takie rzeczy..
  =============
  od pb: ohydna manipulacja, podchodzi pod dezinformacje = karalna? komentarze godne lonetu lunych

 25. asterix said

  Teraz będzie moda na zastrzyki

  „Naukowcy znaleźli sposób na to, by wyłączyć „centrum strachu” w mózgu. Wystarczy zastrzyk z lidokainy podany bezpośrednio do móżdżku, by nasza fobia przestała komplikować nam życie – informuje „The Daily Mail”
  http://www.sfora.pl/Ten-zastrzyk-wyleczy-cie-z-kazdej-fobii-a18400

 26. Aśka said

  http://wsercupolska.org/joomla/index.php/warto-przeczyta/6-warto-przeczytac/2289-mgr-in-jozef-bizo-dobi-teraz-polsk-metod-na-yda.html

  Mgr inż. Józef Bizoń: Dobić teraz Polskę metodą na żyda
  Wtorek, 23 Marzec 2010 12:41 Warto przeczytać
  Email Drukuj PDF
  Ocena użytkowników: / 0
  SłabyŚwietny
  W artykule z 6 grudnia 2006 r. „Dwa żywioły antypolskie wiszące nad Polską pisałem:
  1. „Klamrę uścisku na Kościele zamykają środowiska SLD i wszelkie lewactwo z nim związane. Wytworzono w ten sposób stan nie do pozazdroszczenia Kościołowi polskiemu.”
  2. „Powstające niezadowolenie społeczne i niechybny jego radykalny wzrost siły antypolskie usiłują już teraz przechwycić i skierować całość tego niezadowolenia na masowe uderzenie rękoma Polaków w Kościół Katolicki w Polsce – i to we wszystkich bez żadnego wyjątku.”
  3. „W obecnym czasie Kościół Katolicki w Polsce przypomina oblężoną twierdzę, na którą ostateczny szturm chce się przeprowadzić również – a nawet przede wszystkim – rękoma Polaków.”
  4. „Z łatwością można sobie wyobrazić co będzie się działo już za niedługo, gdy nie zostanie zablokowany skutecznie obrany kurs w stosunku do Polski i Narodu Polskiego. Frontalny atak na Kościół Katolicki w Polsce niechybnie nastąpi, bo to wynika z logiki toczących się procesów, którym poddana jest Polska. Polacy nie mogą teraz dać się podzielić i napuścić na Kościół.”
  5. „W chwili dziejowej próby Polacy muszą ramię w ramię stanąć w obronie Kościoła Katolickiego w Polsce. Muszą pamiętać, że Polska będzie katolicka, albo jej wcale nie będzie!”

  Nie oznacza to, że nie pośród duchownych nie ma takich co to i owo mają za uszami. Będąc roztropnym i nie działając metodą owczego pędu – pod namową usłużnych – uratujemy i Kościół Katolicki (ten przez duże K) i Polskę i nas samych siebie – Polaków.
  Popatrzmy teraz – czy rozpowszechniany teraz na przeróżne sposoby list x Natanka pod płaszczykiem intronizacji nie jest aby realizacją tegoż wyżej opisanego? Bogu niech będą dzięki za to, że Kuria Krakowska zareagowała w sposób ostry, zdecydowany i stanowczy w reakcji na podburzanie wiernych przez x Natanka.
  _______________
  Znacie światopogląd tej strony? Co Wy na to?

 27. Ukaże się tylko raz: „Żydownik Powszechny”
  jagor2010-03-23, ostatnia aktualizacja 2010-03-23 20:50
  Zbiór najważniejszych tekstów poświęconych antysemityzmowi, Holokaustowi, stosunkowi Polaków do Żydów podczas okupacji, oraz relacjom Kościół – judaizm znajdzie się jako dodatek specjalny do wydania „Tygodnika Powszechnego” z okazji jubileuszu 65-lecia istnienia pisma

 28. Ala said  od mg: proszę wszystkich o dodawanie do publikowanych linków kilku słów opisu

 29. Buka said

  Czy słyszeliście o prof Bohdanie Żakiewiczu?
  http://hotnews.pl/artpolska-1404.html

 30. hjk said

  o choroba (!)
  czyzbysmy wracali do tematu?
  PANDEMIA TRWA NADAL!!! – http://forum.hotnews.pl/fpolska,0,1404,13548065.html#all

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s