Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Wybrańcy Boga (4)

Posted by grypa666 w dniu 20/03/2010

WESPRZYJ BLOG = NA KONTO LUB PAY PALA

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Uaktualniana strona obrony ks. dra Piotra Natanka

††††††††††††††††††††††††

Wybrańcy Boga (4)

Piotr Bein

Poprzednie odcinki „Wybrańcy Boga” (1) (2) (3)

Szersze zjawisko

Międzynarodowa żydowska agencja prasowa (JTA 10.1.2007) powróciła po 10 latach do swego śledztwa nt. seksualnych zachowań rabinów. Dochodzenia rozpoczęte ws. przymuszania dorosłych wiernych wykazały bardziej rozpowszechniony problem: Od czasu publikacji pierwotnego dochodzenia, skandal masowej pedofilii wstrząsnął Kościołem Katolickim, podczas gdy społecznosć żydowską uderzyły głośne przypadki nieprzyzwoitości seksualnej rabinów i in. osób duchowej władzy. Trochę dziwi spóźnienie JTA zważywszy ww. przypadek Mondrowitza z 1985 r. Teraz JTA rozpatruje szeroki zakres uczynków, od aktów kryminalnych (gwałt i pedofilia), po zachowanie eksploatacyjne, ale niekoniecznie kryminalne: nękanie seksualne, zdrada i in. formy „uwodzicielskiego” czy przymuszającego zachowania. To ostatnie często wynika z sytuacji radzenia wiernym ws. konwersji lub spraw osobistych, np. kryzysu w małżenstwie. JTA przypomina pedofilię w Kościele Katolickim, lecz nie ma podobieństwa, bo nauki Kościoła ani Biblia nie autoryzują pedofilii ani jej nie bronią.

JTA znalazło największą przeszkodę w zwalczaniu seksualnych przestępstw i wykroczeń rabinów. Psycholog i psychoanalityk z Chicago, Vivian Skolnick nazywa panującą wciaż niechęć ofiar do relacjonowania, plagą milczenia. Ofiary zwykle boją się świadczyć przeciw autorytetom. Do tego postępowanie administracyjne otoczone jest często nadmierną tajnością. Zwolenicy tajności mówią, że przesłuchania i wnioski są niepubliczne przez wzgląd na ofiarę i ochronę imienia nieskazanego jeszcze oskarżonego. Rabinica Rosalind Gold, przewodnicząca komitetu etyki Centralnej Konferencji Rabinów Amerykańskich ruchu reformatorskiego: Niełatwo jest złożyć skargę etyczną. Jest to przerażające. Grożą konsekwencje w zborze i ludzie nie są głupi. Jak większość obserwatorów analiz JTA, rabin Drorah Setel z reformatorskiego zboru w Niagara Falls (stan Nowy Jork) pochwaliła ustanawianie reguł w poszczególnych wyznaniach judaizmu po dziesięcioleciach inercji i negacji. Ale ta autorka tematu rabinicznych wykroczeń seksualnych skrytykowała męsko-rabiniczny szowinizm. Komitety etyki rabinicznej – dbające o wizerunek, świadome odpowiedzialności karnej – są jak lis pilnujący kurnika.

Ks. Pike uważa, że zboczenia nie ograniczają się do głęboko wierzących, ponieważ wiele osobistości w mediach USA wywodzi się z ortodoksyjnych i ultraortodoksyjnych przodków z Polski, Europy Wsch. i Rosji. Choć przeważnie są świecccy lub powierzchownie wierzący, odzwierciedlają ultraortodoksyjną spuściznę niemoralności, którą przekazują ludzkości. Nie można krytykować wszystkich religijnych Żydów za pedofilię, ale haredyjczycy interpretują Talmud dosłownie zamiast duchowo. Faryzejski Talmud jest zasadniczą przeszkodą na drodze do żydowskiego oświecenia i dobrobytu. Ponieważ antychrześcijańska etyka Talmudu wzmacniała żydowskie ambicje rewolucyjne, mesjańskie i globalne, jest ona głównym wrogiem cywilizacji chrześcijańskiej. W demokracjach, talmudyczni zbrodniarze pedofilii trafiają do więzienia, co odzwieciedla moralne potępienie społeczne. A jednak wybitny badacz judaizmu, Dagobert Runes, który zna urywki Talmudu nt. pedofilii, pisze: Nie ma żadnej prawdy w chrześcijańskich i in. krytykach faryzeuszy, którzy reprezentowali najlepsze tradycje swoich ludzi i ludzkiej moralności (Concise Dictionary of Judaism New York 1959).

Mędzywyznaniowa grupa Awareness Center w USA traktuje wykroczenia seksualne rabinów i świeckich aktywistów jako problem do wspólnego rozwiązania przez wszystkie wyznania judaizmu: Musimy wziąć się za to wspólnie. Tak pokorne, wymagające obiektywności zadanie nie obywa się bez tonów wyższości nad in. narodami i lojalności rabinatowi: Otwieranie ciemnych miejsc jest straszliwym i smutnym zadaniem, ale też świętym. Bo jak nas uczą nasi uczeni rabini Sanhedrynu, „ktokolwiek uratuje jedną duszę Izraela, mówią o nim, że uratował cały świat“ (Sanhedrin 37a). Bądźmy światłem dla innych narodów […] przez naprawienie naszych społeczności bez lęku i wstydu. Antysemityzm jest problemem i w tym kontekście: grupy antysemickie użyły […] niektóre informacje ze stron Awareness Center [Naszą] polityką jest donosić do FBI i zachęcać innych do tego. E-strony grupy wymieniają sprawy skazanych czy tylko oskarżonych rabinów i świeckich działaczy – rodziców, nauczycieli, wychowawców na obozach. Tutaj też piętno wywiera plaga milczenia. Sama dyrektor grupy, Vicki Polin pisze: Ja też jestem jeszcze na etapie ochrony imion tych, którzy mnie skrzywdzili. Polin domyśla się przyczyny epidemii: dzieci wykorzystane seksualnie, jako dorośli robią to samo swoim i innym dzieciom.

Autorytety judaizmu winne przestępstw seksualnych powinny dać przykład, jak mamy postępować z błędami wolnej woli piszą Naama Yehuda i Polin w imieniu Awareness Center. Sprawca powinien publicznie przyznać się do winy, zgodzić na odosobnienie od dzieci wg własnego planu i zacząć psychoterapię. Powinien przeprosić ofiarę czy ofiary, opłacić ich terapię i in. wydatki oraz oddać się w ręce władz za popełnienie przestępstwa. Jeśli uczony w Torze popełnia zło, a mimo to nie poprawia się, tj. nie praktykuje istoty życia duchowego, którego uczy, jaką podstawę mają jego nauki? Podobnie jak w ww. reportażu JTA, brakuje tezy, że przyczyną zachowań seksualnych, tak wśród rabinów jak i świeckich, może być przyzwolenie w Talmudzie. Postępowi Żydzi próbują coś robić, ale judaistyczna kultura, wielowiekowy wytwór talmudyzmu rabinicznego, nie dopuszcza krytyki. Może dlatego postęp jest powolny.

Antygojowskie zachowania Żydów w rządach i instytucjach społecznych także wynikają z narzuconej ideologii talmudycznej, z tradycji przekazywanych dzieciom w rodzinach i z przywolenia ewangelistów — chrześcijańskich syjonistów. Pike ubolewa, że niekwestionując Talmudu, ewangeliści chronią wybrany naród Boga od śledztw i krytyki; W odróżnieniu od proroków Starego Testamentu, przywódcy ewangelizmu nie podnoszą alarmu czy krytyki w miarę jak złoczyniący przywódcy żydowscy nie ustają w korumpowaniu swoich i obcych. W rezultacie niemoralni Żydzi w Hollywood, Brooklynie i Tel Awiwie – ostatni ludzie zasługujący na specjalne przywileje – żyją w świecie zupełnej wolności od chrześcijańskiego skrutynium  i niezadowolenia, przywileju historycznie chyba nigdy nie danego żadnej innej grupie.

Wg New Republic (4.5.1992), rabin Szneur Zalman, założyciel chasydzkich chabad-lubawiczerów w XVIII w., nie ukrywał pogardy dla gojów, radykalizując poglądy żydowskich teologów Ha-Levi w XII w. w Hiszpanii i Loewe w Pradze w XVI w., którzy na podstawie wrodzonej wyższości Żydów chcieli zdefiniować żydowskość rasowo zamiast duchowo. Wg Tanji Zalmana, najważniejszego tekstu lubawiczerów, tylko w duszach Żydów jest iskra boskiej żywotności, a dusze nie-Żydów to zupełnie inna i podrzędna kategoria. Są zupełnie złe, bez jakichkolwiek cech wyrównujących (Forward 19.12.2003). Podobnie Zalman uważał ciała gojów za śmieci, a ich charakter jako z natury zły, gorszy niż u Żydów, duchowo i biologicznie. Takież wnioski wysnuli Frankfurter Allgemeine Zeitung (11.3.1994) i Roman Foxbrunner w Habad: The Hasidism of Shneur Zalman of Lyady (Jason Aronson: Northvale, New Jersey 1993 s. 108-109). Nie skorygowano pogardy dla gojów w późniejszych naukach chabadzkich – pisze New Republic. Nastąpił proces odwrotny: Kościół Katolicki oczyszcza się z treści antyfaryzejskich po II wś.

Wybrani bezrasowo

Judeocentrycy są świadomi antygojowskiego jadu w Talmudzie, więc próbują ukrywać prawdziwą jego wymowę nakazami fałszywego świadectwa i tajemnicy o treści Talmudu pod groźbą kary śmierci. Niektóre wersje Talmudu stosują uniwersalistyczną frazę, Ktokolwiek niszczy życie choćby jednej istoty ludzkiej to tak, jakby zniszczył cały świat; ktokolwiek ratuje życie choćby jednej istoty ludzkiej, to tak, jakby uratował cały świat. Hebrajska książka Hesronot Ha-szas (To, Co Usunięto z Talmudu; Kraków 1894, wznowienie przez Sinai Publishing: Tel Awiw 1989) pisze jednak, że orginał brzmi, Ktokolwiek ratuje choćby jedną duszę Izraela, to tak, jakby uratował cały świat, podobnie jak we wstępie do ww. witryny Awareness Centre. Motto filmu Spielberga Lista Schindlera przypisuje zmienioną wersję Talmudowi, zasłaniając rasistowski, szowinistyczny charakter Talmudu, w którym goj to nie człowiek, np. Keritot 6b, Jebamot 61a i 98a, Baba Mezia 114b, Arakin 19b, Berakot 25b, Nida 45a, Szabat 150a, a także Berakot 58a, który dodaje, że każdy (nawet Żyd), kto ujawni tę naukę Talmudu zasługuje na śmierć, ponieważ ujawnienie wywołuje gniew gojów i represje judaizmu. Te rasistowskie deklaracje Talmudu pochodzą niby z Ezechiela 34:31 i 23:20, lecz brak tam dowodu, że tylko Żydzi są ludźmi.

Hesronot Ha-szas jest o tyle cenny, wnioskuje William Popper w książce The Censorship of Hebrew Books (Cenzura Książek Hebrajskich), że wymienia orginalny tekst Talmudu i tekst zmieniony dla gojów: cenzurowano długie urywki […] często pomijano pojedyncze słowa […] podstawiano inne w ich miejsce. Judeocentrycy zwykle zaprzeczają istnieniu kompromitujących urywków, nazywając to wymysłami antysemitów. Rabini przygotowali drugą wersję Talmudu dla zmylania gojów. Rabin Cwi Marks, dyrektor edukacji stosowanej przy Instytucie Szaloma Hartmana w Jerozolimie przyznał w 1994 r.: autentyczny Talmud używano w instruktażu własnej młodzieży w jesziwach, natomiast wersje ocenzurowane i uzupełnione rozpowszechniano wśród gojów. Np. w cenzurowanej wersji nauk rabina i filozofa Mojżesza Majmonidesa (1135–1204) napisano, iż ktokolwiek zabije człowieka, łamie prawo, lecz orginalne manuskrypty brzmią „ktokolwiek zabije Izraelitę…“ – dodaje Marks w Tikkun z maja-czerwca 1994 r.

„Antysemiccy rewizjoniści” pokazują podstawy wywyższania się Żydów. „Antysemita“  i „anglosaski supremacjonista“ Willie Martin motywuje swą analizę Talmudu troską o losy ludzkości, obawiając się, że jedynie przez wyrafinowaną zmyłkę większość chrześcijan uważa Talmud babiloński za bardzo święty, bo nigdy go nie czytali: Ze wszystkich religii, ta rzekomo święta książka zawiera najbardziej szatański spisek przeciw ludzkości. Podobnie Michael Hoffman za motyw swego „antysemityzmu” podaje nadzieję wyzwolenia wszystkich ludzi, w tym Żydów, ze żrących iluzji i talmudycznej literatury nienawiści, podręcznika Żydów ortodoksyjnych i chasydzkich na całym świecie. Wcielanie tej literatury przez żydowskich supremacjonistów doprowadziło do niesłychanych cierpień w historii, a w okupowanej Palestynie usprawiedliwia masowe mordy cywilów. Talmud określa wszystkich nie-Żydów jako nieludzkie zwierzęta.

Wg Martina, Talmud babiloński zastępuje Torę w tak wyrafinowany sposób i takimi metodami zła, że porzuca Ją jako nieważną […] Żaden chrześcijanin nie może czytać Talmudu […] bez doznania szoku i trwogi. Kto jest antychrystem, zapytał Apostoł Jan, jeśli nie ten, który zaprzecza, iż Mesjasz przyszedł w ciele. Martin sparafrazował Apostoła (Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna – 1Jn 2:22), prawidłowo interpretując Syn jako Chrystus, tj. pomazaniec, mesjasz w hebrajskim, drugie imię Jezusa, którego On nie używał, gdyż masy żydowskie oczekiwały wyzwoliciela z niewoli rzymskiej, a On, wbrew potocznym oczekiwaniom, przyszedł dla Krzyża (Nowa Encyklopedia Powszechna PWN).

Martin podkreśla, że Apostoł Jan mierzył w niewierzących Żydów i w Kult Świątyni, a może i w gnostyków. Wyznawcy Trójcy jeszcze wtedy nie istnieli, a Apostołowie nie rzuciliby przeciw sobie oskarżenia o antychrystyzm. Martin znajduje w Talmudzie dowód na biblijną Wielką Nierządnicę Tajemniczego Babilonu: Żydzi, tj. niewierząca część narodu Izraela, [biblijnego symbolu wiernych Bogu], lansują Talmud babiloński […] Jeremiasz 3:8 mówi, że niewierny Izrael to rozwodowa, była małżonka Boga. To że apostata, naród  Izraela nazywał się nierządniczą żoną Boga, Pismo Święte dokumentuje tak dokumentnie, że negowanie tego robi z negującego rażącego kłamcę. Bóg nawet bardziej potępił ród fałszywej Judy, (która wróciła Doń wykrętnie zamiast w pełni serca) niż zdradziecki Izrael, a mimo to oczekuje On ich powrotu w skrusze, obiecując im pasterzy według Jego serca, którzy nakarmią wiedzą i zrozumieniem (Jeremiasz 3:6-18).

Kim jest dziś biblijny Izrael? Nie Izraelici, wbrew kazaniom. Dowody są w Piśmie. Izrael miał wysławiać Jezusa Chrystusa, którego zapowiedzieli prorocy oraz nieść Ewangelię na cały świat jako słudzy Boga. Po odrzuceniu przez Boga, Izrael miał utracić tożsamość, rozproszyć się. Nie utracili tożsamości; rozpoznają się nawzajem bez słów, a gojom przedstawiają się nie jako słudzy, tylko Wybrańcy Boga, mimo że większość z nich nie ma krwi żydowskiej, tylko chazarską. Chcieliby uchodzić za święty naród, lecz uchylili się służby Bogu. Izrael miał być wielką wspólnotą narodów. Czy państwo Izrael, podparte haraczem ściąganym z USA, albo Diaspora pasożytująca na innych narodach dla plemiennego, egositycznego celu, odpowiadają tym proroctwom? Izrael miał być kolonizatorem ogromnych przestrzeni dla nowych narodów, natomiast Żydzi okazali się plagą dla każdego narodu, w który weszli, wzbudzając nienawiść.

Współcześni Izraelici-oblubieńcy Boga, to nie Anglosasi, jakby chciał Martin. Brat Nathanael Kapner, nowojorski ewangelista uliczny, jak nazywa siebie ten konwertyta na prawosławie, odpowiada bezrasowo (http://www.realjewnews.com/?p=134): Nie Żydzi, tylko chrześcijanie są Wybranym Narodem Boga! […] Żydzi powiadają syjonistycznym chrześcijanom, że – mówiąc Abrahamowi „Pobłogosławię tych, którzy błogosławią ciebie“ – Bóg pominie chrześcijan, jeśli nie poprą państwa Izrael! […] Czy chrześcijanie mają pobłogosławić morderców i bluźnierców Jezusa Chrystusa? […] Prawdziwy Izrael to chrześcijanie, którzy przyjęli przyjście Mesjasza Jezusa.

Św. Jan Chrzciciel nie uczył bezwarunkowego błogosławieństwa Żydów, kiedy skarcił faryzeuszy i saduceuszy, mówiąc Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone (Mt 3:9-10). Z miłości więc dla ludzi, z których się wywodzi, brat Nathanael nalega na Żydów, żeby ukajali się i przyjęli chrzest, za słowami Św. Piotra do domu Izraela, mężów judzkich, mężów izraelskich, którzy rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili Syna Bożego: Upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych (Dzieje 2:14-38).

Opierając się o nauki Majmonidesa, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego, Mordekai Nisan twierdzi w oficjalnej publikacji Światowej Organizacji Syjonistów Kivunim (sierpień 1984), że goje na ziemiach rządzonych przez Żydów muszą pogodzić się z płaceniem podatku i znoszeniem upokorzeń poddaństwa. Jeśli odmówią, oznacza to ich bunt i nieukniknioną konieczność wojny żydowskiej przeciw nim. Tę samą naukę powtórzył naczelny rabin Izraela, Szlomo Goren, na sympozjum pt. Czy jest możliwa autonomia dla obcych rezydentów? zorganizowanym przez ministra edukacji Izraela. Goren potwierdził talmudyczną dogmę o gojach – judaizm zabrania dawać im jakichkolwiek praw narodowych: Autonomia jest równoznaczna z negacją religii żydowskiej (Haaretz 14.11.1992).

Wg Majmonidesa, tylko sąd żydowski lub nominowany przez władzę żydowską może egzekwować posłuszeństwo gojów, wydawać na nich wyroki i obwieszczać prawa w tym zakresie. Majmonides zarządził, że jakikolwiek nie-żydowski naród poza naszą jurysdykcją będzie celem świętej wojny żydowskiej – pisze Gerald Blidstein w zbiorze pt. Perspectives on Majmonides (Oxford University Press 1991). Alan Unterman dodaje w słowniku żydowskich nauk i legend (Dictionary of Jewish Lore and Legend Thames and Hudson: London 1991 s. 148), że wszyscy nie-Żydzi mieliby status obcego mieszkańca nawet we własnym kraju. Tak właśnie jest w okupowanej przez Izrael Palestynie, gdzie np. emigrant z Rosji ma automatyczne prawo do mieszkania i obywatelstwa, a miliony wypędzonych Palestyńczyków nie mają nawet prawa powrotu.

Nawracanie chrześcijan jest bardzo ważne, ale nie na judaizm ekskluzywny dla Żydów. Rabin Szlomo Riskin (Jerusalem Post 24.1.2008): Majmonides nakazuje, że tylko Żydzi muszą przestrzegać 613 przykazań dla ostatecznego „zbawienia“; światu nieżydowskiemu wystarczy Siedem Praw Noego (Hilchot Melachim 8,10). Ale na pewno musimy nawracać każdego człowieka na przestrzeganie tych 7 praw. Riskin przemilczał, jak Majmonides nakazał trzymać gojów poza judaizmem: Nie-Żyd studiujący Talmud zasługuje na karę śmierci. Ma poświęcić się jedynie studiom Siedmiu Nakazów.

Prawa autorskie Piotr Bein

Komentarzy 81 to “Wybrańcy Boga (4)”

 1. Aśka said

  filmik przedstawiający widok samolotów rozpylających chemtrails z kokpitu pilota
  http://newworldorder.com.pl/artykul.php?id=1922&tytul=Smugi+Chemiczne+nagrane+z+kokpitu+pilota
  ==================================
  od pb: czy nie nowe paliwo jakies — wegiel albo opony samochodowe? kurza jak stare lokomytywy

  • mirek said

   wywmyśliłem sobie że takie chemitraile mogą by same w sobie nieszkodliwe, ale taka siata może przytrzymać smog nad miastem
   na dłużej,
   mieszkając w terenie górzystym i idąc na pobliską górkę,
   widać wyrażnie coś w rodzaju czapy nad miastem,
   jak to sie ma z jednoczesnym lansowaniem posiadania samochodu?
   kto nie ma to wręcz nie-człowiek

   • hjk said

    No i co na to ekolodzy i ci od ocieplania klimatu?
    Czy juz zrezygnowali z samochodódow na ropę i benzyne, a przesiedli się na rowery czy elektryczne?
    ===============
    od pb: w vancouverze i in. miastach canadyjskich kampanie antysamochodowe mialy przede wszystkim motyw zatloczenia miast ruchem i zanieczyszczenia powietrza miejskiego; w tym czasie pracowalem dorywczo w polsce w temacie ruchu drogowegi i bylem zdumiony prymitywnymi pogladami decydentow za samochodami za wszelka cene; w wyniku kampanii w canadzie mamy lepszy system komunikacji miejskiej, czystsze powietrze, sciezki rowerowe, parkingi na przedmiesciach przy wezlach autobusowych itp.

   • hjk said

    sami zjadaja teraz własne ogony: korki sa nieznosne,smog i halas…
    ale co tam, europa się pozbyła złomu a rosja zarabia na paliwie
    no i budzet odzipnie…

  • bycek said

   wiecie moze jak pobrac na dysk ten film z tej stronki?

   znalazlem tez na utube, ale nie da rady pobrac !! probowalem http://keepvid.com/

   ktos gdzies kiedys pisal, ze trzeba w linku cos podmienic ale zapomnialem co to bylo!! cenzura pelna para, bardzo prosze o pomoc, z gory dzieki 😛

   • z said

    szukaj vdownloader

   • asterix said

    Na Linuxie się da 😀 Zainteresuj się programem wget albo FlashGet + wtyczka FlashGot do Firefoxa.

   • mirek said

    wszystko co oglądamy w IE zapisuje się pod takim adresem:
    c:\Dokuments and Setings\xxx\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\
    gdzie xxx to nazwa komputera, wziąść Total Comandera włączyć wyświetlanie plików ukrytych-systemowych,
    i szukać największych plików video (moze się nawet tak nazywać z kolejnym numerem – to filmy z YT)
    w folderach z aktualnym czasem,

    od mg: w nowszych (niż XP) wersjach Windows (Vista, 7) pliki te można znaleźć w folderze c:\Users\nazwa_profilu_zalogowanego_użytkownika\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\ – są tam podfoldery z plikami – nie musimy do nich wchodzić, wystarczy być w folderze Content.IE5 i w Total Commanderze użyć Ctrl-B, a następnie poukładać pliki według ich rodzaju używając Ctrl-F4, wtedy łatwo odnajdziemy pliki, których nazwa zaczyna się od video[kolejny_nr] i mające tzw. rozszerzenie flv (w Total Commanderze jest ono widoczne kolumnie oznaczonej nagłówkiem Roz.)

   • kawka said

    http://downtube.eu/ z tej strony ściągniesz co tylko chcesz z youtube pozdrawiam

    od mg: a przy pomocy http://hidemyass.com/ lub http://rxproxy.com można otwierać filmy i strony niedostępne dla Twojego kraju – wystarczy wkleić link do specjalnego pola (na stronie hidemyass lub rxproxy) i zatwierdzić (kliknąć przycisk obok)

   • hjk said

    ściągnij najnowszy realplayer i tam ma opcje „download”, która nawet działa w przeglądarce bez uruchamiania programu, tylko u góry pojawia się taki prostakącik z napisem download. A jak nie zadziała przenies link do rplayera i powinno zadzialac.

   • bycek said

    bardzo wam dziekuje za pomoc! zaraz sie pobawie z tym 🙂

 2. Rosomak said

  Tu idzie prawdopodobnie o globalną komorę gazową dla goim, a dla „wybrańców” i „pożytecznych idiotów” w odpowiednim momencie – antidotum. Klocki w kontekście art. Pana Piotra układają się dość logicznie.

  P.S. Na moje e-listy (udokumentowane wg. mojej oceny wiarygodnymi materiałami z sieci) sprzed 2 m-cy w sprawie chemitrails do kancelarii sejmu RP , a ponadto kilku dziennikarzy i radnych mojego miasteczka w odpowiedzi nie otrzymałem nawet pierdnięcia (czego należało się spodziewać, ale przynajmniej próbowałem coś z tym zrobić). Za to spektakl na niebie, ziemi – a pewnie i pod nią (Armenia przed laty, teraz Chiny, Haiti, Chile?) – wciąż trwa, oczekujemy chyba tylko na wielki finał czyli widowisko z cyklu światło, dźwięk i… łubu-dubu.

  Obecny etap na którym znalazła się ludzkość – to czas wielkiej próby. Absolutne Zło (vide: np. artykuły „Wybrańcy Boga”) póki co triumfuje, ale być może pomaga oddzielić sprawiedliwych od łotrów i takie jego zadanie. Ale czy to oznacza, że mamy pokornie złożyć głowę na pniu i czekać aż spadnie miecz zwyrodnialców? Zapomnieć o Prawdzie odsłaniającej bezmiar oceanu łez i krwi, i o tym komu to wszystko w głównej mierze zawdzięczamy? (chodzi o ukryte dotychczas mechanizmy, a nie tylko znane z historii powszechnej – czyt. zmanipulowanej – przyczyny i skutki).

  Zastanawiające; skoro ludzi dobrej woli jest więcej, to czemu tak uparcie milczą? „milczenie owiec”?, strach – totalny paraliż ofiary, której a priori przypisano taką a nie inną rolę? przyzwolenie w imię domniemanych korzyści? współudział w wojnie przeciwko człowiekowi? ignorancja? pranie mózgów? głupota? sen na jawie? halucynacja? obłęd?…
  Tego bowiem nie rozumiem (uwzględniając nawet tzw. aspekt dziejowy) – jak to się stało, że prawie 7 mld dało się zapędzić w ślepy zaułek zaledwie 2-3% ogółu?
  QJMać- najwyższy czas się z tego otrząsnąć. Nieprawdaż, śpiący rycerze?!
  =============
  od pb: dala sie zapedzic bo nie ma pojecia; przeciwnik uzywa skutecznych metod jakie nie przyjda nam nawet do glowy, neutralizujac nasze dociekania manipulacjami na wysokim szczeblu (swieckim i religijnym); tymczasem nie kwapimy sie sami przejrzec i dociec, o czym pisze np. ifa 20.03.2010 o 08:58
  dlatego trza zaczac od edukacji = niemadrze robia ci co zbywaja info nieuslyszane od ksiedza = kazda religia jest potencjalnym manipulatorem i tak jest w przypadku skorumpowanego kk = widzicie jak usadzaja ksiezy ktorzy zaczynaja opowiadac cala prawde

  • Julka said

   Prawdaż, prawdaż. Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę % wykształcenia i świadomości wśród tych 7 mld. Potrzebni są światli przywódcy, ci potencjalni powinni uderzyć się w piersi.

  • eminem said

   Poruszyłeś bardzo ciekawy temat…. Jest coś na rzeczy widowisko o którym piszesz będzie. Jest ponadto kilka projektów z czasów II wojny światowej nad którymi pracowali Niemcy, a nie zostały ujawnione. Zapewne czekają na właściwy moment… O pewnym zagrożeniu Wspominał Ronald Reagan…

   „W naszej obsesji antagonizmów chwili, często zapominamy jak wiele jednoczy całą ludzkość. Być może potrzebujemy jakiegoś zewnętrznego, uniwersalnego zagrożenia abyśmy mogli rozpoznać tę wspólną więź. Od czasu do czasu myślę, jak szybko nasze globalne różnice zatarłyby się, gdybyśmy tylko stanęli w obliczu obcego zagrożenia z poza tego świata.” – Ronald Reagan, 40 prezydent Stanów Zjednoczonych.

   Powyższy cytat wypowiedziany został 21 września 1987 roku podczas zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rok później, w Białym Domu, 5 maja 1988 roku, Ronald Reagan przemawiając do zgromadzenia reporterów wypowiedział te słowa:

   „Często zastanawiałem się, co by się stało, gdyby wszyscy na świecie odkryli, że grozi nam niebezpieczeństwo z zewnątrz… siła z innej planety. Czy w obliczu tego nagłego odkrycia nie stwierdzilibyśmy, że pomiędzy nami nie istnieją jakichkolwiek różnice, że wszyscy jesteśmy ludźmi, obywatelami świata, czy nie zjednoczylibyśmy się razem w walce z tym konkretnym zagrożeniem?”

   Ronald Reagan wspominał powyższą myśl jeszcze wielokrotnie podczas swojego życia…

   • czosnek said

    I tu właśnie chodzi o ujawnienie się demonów, które przybiorą formę istot pozaziemskich (tzw. szaraków). Ap 16:13 (13) I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; (14) a są to duchy czyniące znaki – demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga.
    W niektórych innych przekładach te apokaliptyczne demony są przyrównywane do żab. Duchy czyniące znaki – ileż to zjawisk UFO mamy dzisiaj? Nakłonią one rządy państw, by wzięły udział w finałowej wojnie na polach Har-Magedon. Dzisiejszy trend na „UFO-zbawicieli” dobitnie pokazuje, że demony będą mogły ukazać się światu niezdemaskowane. Nawet na karcie Jacksona z gry „Illuminati” jest motyw demonów.

   • Praworządny Obywatel NWO said

    Moim zdaniem Reagan był wprowadzony w projekt Blue Beam. Wtedy pewnie to było opisane tylko teoretycznie, a teraz postęp naukowy sprawił,że projket ten jest już mozliwy do zrealizowania.
    W połowie lat 90′ wokół firmy INTEL, w środowiskach wojskowych i naukowych zaczęło roić się od plotek na temat dziwnej serii naukowych programów testowych. Jeden z tych programów nazywa się HAARP, inny nazwano Projektem BLUE BEAM. Jeśli wierzyć źródłom, które poruszają temat projektu BLUE BEAM, okazuje się, że rząd lub precyzując tzw. rząd cieni (w skład którego wchodzą wybrani wysocy rangą urzędnicy i wojskowi) stworzył broń, która nie tyle jest groźna dla ludzkiej fizyczności, ale stanowi zagrożenie dla ludzkiego umysłu. Projekt BLUE BEAM stanowi jeden z programów, który może mieć poważny wpływ na wartości moralne konkretnej osoby i na jej zdrowie psychiczne.

    Projekt BLUE BEAM jest specjalnym programem, który jest powiązany z innymi egzotycznymi projektami fizycznymi takimi jak chociażby program HAARP prowadzony na Alasce. HAARP jest programem, który w dużym uproszczeniu wystrzeliwuje wiązki wysokoenergetyczne (technologia Nikoli Tesli), które dosłownie doprowadzają do zagotowania wyższych warstw naszej atmosfery. Jednym z wielu możliwych zastosowań tej technologi jest zdolność do projekcji obrazów w olbrzymiej skali na niebie. Projekt BLUE BEAM ma być programem wykorzystującym obrazy o charakterze religijnym do stworzenia holograficznej prezentacji na niewyobrażalną wręcz skalę. Forma holografii przypominać może telewizję dostarczającą wrażeń wizualnych, bez potrzeby wykorzystywania jakiegokolwiek odbiornika tak, iż każdy może wziąć udział w “przedstawieniu”.
    http://motyl.wordpress.com/2009/03/01/projekt-blue-beam/
    To naprawdę przerażająca wizja. Módlmy się o siłę w momenci próby byśmy nie dali się zwieść temu „przedstawieniu na niebie”
    =================
    od pb: moga sie wytezac na miliardy dolcow a nie zreplikuja objawien Boskich, np nieziemskiego swiatla; jak kto glupi i uwierzy w falszywe obrazy na niebie (i ziemi) tak jak w propagande obecnie, to jego strata

 3. Augustyn P. said

  To nie prawda,ze ludzie daja sie zapedzac ,ludzie ogarnieci sa powszechna propaganda w mediach,od ktorej nie potrafia sie wyzwolic,ludzie potrzebuja przywodcow we wlasnych srodowiskach .
  Przeciez wystarczy wylaczyc telewizor aby nie slyszec jednej i tych samych paplniny (bla,bla,bla). Wystarczy nie laknac seriali telewizyjnych i wszelkich pokazow i widowisk – wtedy nie zyjemy dyktatem/sposobem na zycie jaki nam funduja mozni tego swiata .
  Oczywiscie,ze nie jest sie latwo z tego wyzwolic jak z kazdego nalogu !
  Ci ktorzy owladnieci zostali komputerem i internetem tez dobrze wiedza jak im szybko czas ucieka przed monitorem (jeszcze to czy tamto przeczytac,ogladnac ,dowiedziec sie co inni o tym mysla),jak traca cenny czas,ktory mozna przeznaczyc na pozytywna dzialalnosc.
  Musimy tez wyzwolic z lenistwa w dzialanosci spolecznej ,wszyscy czekaja az im ktos cos zorganizuje i to jeszcze sa opory z przyjsciem na spotkanie,z zabraniem glosu w dyskusji, z wyjsciem z inicjatywa do wspolnej dzialalnosci.
  Polak „rzepe zyciowa ” lubi skrobac sam !

  Wielkim bledem jest,ze ludzie nie spotykaja sie na szerokich dyskusjach w realu na osobistych spotkaniach/zebraniach.Nie ida na bardzo cenne spotkania z ludzmi ,ktorzy poznali zycie i swiat nawet nie koniecznie z tymi wysoko wyksztalconymi,bo ci (moralne autorytety w „zawiasach”) bardzo czesto robia to w okreslonych celach i na czyjes zlecenie.
  Trzeba tak poprostu zaproponowac : spotkajmy sie i podysktujmy w tym lub tamtym miejscu,poznajmy sie ,polaczmy i zadzialajmy,znjadzmy rozwiazanie problemow,wesprzyjmy sie wzajemnie – zobaczycie jakie beda efekty.
  W cyberprzestrzeni mozemy sie wzajemnie informowac ale to za malo aby sie poznac i dzialac w danej sprawie czy rozwiazaniu jakiegos problemu w naszym codziennym zyciu.
  Czy takie zebrania odbywaja sie w maiasteczkach i polskich wioskach ,sa jakies proby wzajemnego informowania sie w parafiach w salach katechetycznych lub innych pomieszczeniach,udostepnia nam je proboszcz,lub wojt w gminie ? Powstaja jakies kluby w ktorych mozna sie zrzeszac i prowadzic dzialalnosc ???
  Podpatrzmy jak to dla przykladu robia obywatele zydowskiego pochodzenia,jak tam idealnie/zdyscyplinowanie dzialaja organizacje i wspodzialaja .
  Podpatrujmy jak robia to inne narody w zjednoczeniu.
  Do tego potrzebni sa jednak dobrzy przywodcy i tych nalezy wylaniac w kazdym srodowisku,wtedy dopiero zobaczymy efekty takiej dzialalnosci.

 4. ifa said

  Pokazałam tą stronę rodzinie, znajomym katolikom. Ich to nie interesuje mają swoje życie. Tak bystrzy, że wszystkie tu poruszane tematy znają umieją chłodnym okiem ocenić. Nie. Oni chcą mieć czas dla swoich dzieci. Wolą posłuchać księdza. Ateiści tu częściej zaglądają.
  ===========
  od pb: z mojego doswiadczenia — znaja zenujaco malo lub nic z tego co nalezaloby wiedziec = ilu katolikow wie np o lubawiczerach, czy kryptozydach frankistach i doenmeh = kaplanom nie wolno mowic o tym (jesli w ogole wiedza), co najwyzej o zydomasonerii (za co wylatuja jak ks. Natanek) a tymczasem to jest nizszy poziom tajnych struktur pod banksterami, frankistami, lubawiczerami…
  katolicy nie sa nikim wyjatkowym bo kompleks jot manipuluje wszystkimi grupami spolecznymi, wlaczajac niereligijne oraz masy zydowskie

  • Mars said

   Tak to jest norma jeśli chodzi o podejście do tematu i zachowanie . Nawet spotkałem się z ze stwierdzeniem że ludzie którzy interesują się szukaniem prawdy i wchodzą na takie stronki jak ta, to tzw. hobbyści którzy zamiast zbierania znaczków wolą „teorie spiskowe” . Mnie ciekawi jedno, bo o tym że żyjemy w czasach zbliżającego się Sądu każdy(katolik też,jeśli przede wszystkim nie on) wie, kto będzie umierał i walczył za słuszną sprawę i wolność ? My hobbiści czy oni-nieoświeceni i nie świadomi ? Czy ktoś zmanipulowany w 100% jest wstanie się przed czymś bronić skoro nawet nie będzie wiedział jak i przed czym ? A błąd w odkrywaniu wiedzy i informacji jest popełnić bardzo łatwo i sam nie raz strzelę gafę . Ale to nic, problem jest bierność i zachęcam wszystkich zaglądających tutaj tych nowicjuszy aby nie byli bierni i nie traktowali alternatywnych wiadomości jako rozrywki typu science-fiction . Pierdoły macie w meinstreemowych mediach które codziennie obrzygują Was kłamstwami .

   • eminem said

    Niektórzy piszą „teorie spiskowe”, ja bym to nazwał inaczej, każde dobre przestępstwo musi mieć swój plan. Na necie można znaleźć dużo informacji prawdziwych, półprawdziwych lub ewidentnego kłamstwa. To od was zależy czy będziecie mieli dość samozaparcia do zbadania tematu i zweryfikowania materiału. Mam jedną prośbę nie wierzcie we wszystkie materiały które oglądacie lub czytacie bez potwierdzenia w co najmniej kilku źródłach. Piotr Bein robi kawał dobrej roboty i chwała mu za to, że poświęca swój cenny czas… To co się obecnie dzieje i będzie się działo ma ogromy związek z Jezusem Chrystusem i narodem Żydowskim.

  • malwa said

   ja uważam że potrzebne są alternatywne żródła informacji nie tylko radio,tv,portale ,ale i tego typu blogi aby można było samodzielnie wyciągać właściwe wnioski i ustalać prawdę na podstawie kilku żródeł informacji

 5. MM said

  Do PB, witam chciałbym zapytać czy jest jakaś szansa, możliwość zweryfikowania prawdziwości tych antychrześcijańskich zasad Talmudu?
  =============
  od pb: najlepiej zapytac zaufanego, uczciwego zyda lub konwertyte znajacego hebrajski; wielu badaczy ktorych ja cytuje uzylo podobnych metod weryfikacyjnych = bo teoretycznie ktos moglby podrobic tlumaczenia hebrajskiego orginalu zeby ponizyc talmud

  • MM said

   Zaglądam na Furum Żydów Polskich jednak nie jestem w stanie zgłębić różnorodności tego klimatu. Zauważam tam zmęczenie userów ciągłym tłumaczeniem judaizmu „gojom”, zmęczenie odpowiadaniem na pozornie łagodne pytania przeradzajace się wktótce w próby nawracania, a w końcu w ataki. Łudziłem się, że może zanjdę tam odpowiedzi na kilka nurtujących mnie pytań, bo są liczne i ciekawe tematy. Jednak przebrnąć przez kilka czy kilkanaście stron i z pośród tajemniczej retoryki, ironi, sarkazmu wyłuskać prawdę i esencję jest ponad moje siły i nawet chęci :-(. Noszę się z zapytaniem tam o Talmud, lecz już zauważyłem odp. na pytania innych chrześcijan o treść poszczególnych tekstów, że dostępne w internecie wersje Talmudu są zmanipulowane. Wygląda na to, że Talmud pozostanie dla chrześcijanina nadal niedostępną lekturą :-(. Pozdrawiam MM
   =============
   od pb: czy uczciwe jest tlumaczenie jedynie wybranego urywka talmudu na polski, jesli chca pojednania i zrozumienia judeo-chrzescijanskiego?

  • Taka Tam... said

   ja tez szukalam ale niestety talmud to wielka tajemnica i nie jest tak dostepny jak Biblia.

   a szukajac znalazlam to: http://www.come-and-hear.com/yebamoth/yebamoth_60.html

   mozecie sobie sprawdzic, w tym fragmencie akurat jest o poslubianiu dziweczynek czy tam raczej o mozliwosciach spania z nimi jesli maja wiecej 3 lata i 1 dzien. po angielsku niestety.

   czy ktos kto sie troche zna, moze pan Piotr jesli ma czas, moglby powiedziec czy ta wersja talmudu jest wiarygodna czy to moze jakas propaganda znowu. ciezko ufac rzeczom znalezionym w necie tymbardziej w sytuacji takiej jak moja kiedy nie mam zielonego pojecia o temacie…
   ==================
   od pb: redakcja przez pastora i rabina, ww witryna wyglada uczona, wiarygodna na pierwszy rzut oka ale nie jestem specjalista w talmudzie i nie znam hebrajskiego = trzeba byloby znac hebrajski i miec pewnosc ze wersja jest niezmieniona; swoje opracowanie opieram na pracach powaznych osob ktore maja te wiedze

   • mgrabas said

    kogo obchodzi jakiś Talmud? macie za dużo czasu żeby tracić go na bezsensowne bzdury? może by go raczej spożytkować na Pismo Święte, ale to możliwie jak najmniej pozmieniane – jak je rozpoznać? poszukajcie np. w swojej Biblii: Mk 9,46 – to tylko drobny przykład co zrobiono z Pismem Świętym…
    http://www.przeklej.pl/plik/13-walka-o-biblie-avi-0009qo5l38c02j6
    http://www.przeklej.pl/download/0003uh7tc03p/zmieniajac-slowo-flv
    dla dociekliwych polecam stronę http://pol.scripturetext.com/mark/9.htm
    ===============
    od pb: trzeba poznac przeciwnika zanim sie wezmiemy do obrony

   • Taka Tam.. said

    ale artykul jest o talmudzie, i kolega powyzej o talmud pytal, a raczej o zrodlo cytatow czy mozna gdzies sprawdzic czy tak rzeczywiscie pisza. ja tam osobiscie wole wiedziec co czyta moj potencjalny przeciwnik i co o mnie mysli = co mi szykuje jakie niespodzianki itd.

    a Biblia to swoja droga, w koncu jestesmy chrzescijanami i jako tako w naszym pismie sie orientujemy, zagladamy do niego…

    PS1. moze im sie literowka trafila ze nie ma 46? 😉 a takze w 44. no ale coz to tylko ksiazka wykonana ludzkimi rekami, a co ludzka reka zrobione to… nigdy nie ma 100% pewnosci, nawet jesli na okladce napisane jest ‚Biblia’.
    PS2. bezsensowna bzdura jest dla mnie szukanie bledow w Biblii i odkodowywanie gdzie diabel posial manipulacje – nie ma na to czasu, ciagly strach ze moze jest zmanipulowana? liczy sie tu i teraz niestety, a jesli une postepuja do dzis wg talmudu to to jak najbardziej jest aktualny temat.
    PS3. ja mam milosc blizniego i 10 przykazan w pamieci wiec plakac nie bede.

    nie bijcie 😛

   • mgrabas said

    czy na pewno 10? tzn. czy biblijne 10, czy te przerobione – bez 2-go (tego o zakazie czynienia rzeźb, obrazów itd.)? mam wrażenie, że Talmud to podręcznik ideologii dla tych, którym sama Tora nie pasuje i potrzebują drugiego punktu odniesienia dla przeprowadzania swojej woli

   • Taka Tam... said

    bardziej chodzilo mi o te przykazania ktore dotycza wspolistnienia z ludzmi. bo to jest chyba najwazniejsza sprawa by milowac swojego blizniego – nie czynic krzywdy, nie uprzykrzac zycia, szanowac itd. gdyby wszyscy tego przestrzegali ziemia bylaby rajem.

    co do tego o rzezbach… nie widze sensu w modleniu sie do figur i obrazow. Bog jest wszedzie i ja nie widze takiej koniecznosci zeby w jakikolwiek sposob musial byc wizualizowany. No chyba zeby wizualizowac go dobrymi uczynkami i przykladnym zyciem. 😉
    ==============
    od pb: ty nie widzisz a prawoslawni widza i czcza Ikony, caluja je, klaniaja sie przed nimi = nie czcza plotna, farby i drewna Ikon tylko Swietosci przedtawione na nich, zgodnie z 1-szym przykazaniem Chrystusa: czcij Boga cala moca; ze Ikony sa od Boga niech swiadcza mirra, lzy, uzdrowienia i in. cudowne zjawiska plynace od Ikon; natomiast w dogmie prawoslawnej nie wolno przedstawiac Swietosci w formie rzezb; jesli chcesz to zmieniac, zacznij przekonywac 1,5 mld prawoslawnych i katolikow, ale nie tutaj, prosze…

   • Wojwit - Ten Sam said

    @Taka Tam
    Katolicy nie modlą się do figur, tylko do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, prosząc również o pośrednictwo Maryję Dziewicę i Świętych Pańskich. Figura czy też obraz jest widzialnym przedstawieniem tego czego nie widzimy oczami, bo człowiek tu na ziemi odbiera świat zmysłami i to pomaga nam spersonifikować Boga w Osobie Jego Syna. Czynienie figur jest dozwolone, bo Pan Jezus już stąpał po świecie, już do nas Słowo Wcielone zstąpiło a artyści ukazują Je w swych dziełach. A dobre uczynki są jedynym dobrem, jakie z tego świata możemy zabrać ze sobą i co przemówi za nami w czas Sądu. Przestańcież atakować wiarę Świętego Kościoła Powszechnego, bo to jest jak kąsanie małych piesków po łydkach – marsz utrudnią, spowolnią, zdenerwują ale nie zatrzymają idącego. Naprawdę nie prowadzi to do niczego dobrego.

   • asterix said

    komentarz do od pb: trzeba poznac przeciwnika zanim sie wezmiemy do obrony Racja. Wroga trzeba również szanować. Ja kiedyś dużo czytałem o homosiach, żeby wiedzieć co mogą. Dla mnie to wrodzy. Nie raz byłem atakowany śmiesznymi argumentami „to przecież też są ludzie”. Chory psychicznie myśli, że jest zdrowy oni to samo. A ameryka została nakręcona na serialik „lword”. Teraz co druga nastolatka chce być lezbą albo bi, bo liczy się „miłość”, a że to tej samej płci to czy ma to jakieś znaczenie ?
    ===========
    od pb: kto uwaza ze ma prawo mnie oszukac, zabic, zaszkodzic mi i robi w tym kierunku konkretne posuniecia — jest moim wrogiem, nie przyjacielem, sympatykiem ani obojetnym

   • mgrabas said

    czy Jezus odwołał zakaz zawarty w II przykazaniu? nie
    to katolicyzm usunął II przykazanie, tym samym usunął pieczęć Boga autoryzującą 10 przykazań – zawartą w słowach:
    2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
    3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
    7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
    8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. 11 W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
    (Wj 20)
    przerobił je, usunął zakaz czynienia przedmiotów kultu i zmienił Boży nakaz uszanowania 7-go dnia tygodnia czyli soboty, na rzecz pierwszego dnia tygodnia czyli niedzieli, która jest pogańskim dniem kultu boga słońca, do dziś praktykowanego pod różnymi postaciami i symbolami w różnych religiach, także w symbolach obecnych w kościołach katolickich
    tylko Jezus jest jedynym Pośrednikiem i Bramą, nie Maria, nie święci, nie księża, ani nawet nie papież, tylko Jezus Chrystus – kto w to nie wierzy, niech przeczyta Biblię, a w niej słowa Jezusa, na ten temat i na wszystkie inne tematy, słowa jednoznaczne i niezmienne, słowa prawdy.
    ==============
    od pb: o ile wiem ze swa ograniczona znajomoscia teologii chrzescijanskiej, Chrystus zastapil faryzejska skrupulatnosc przestrzegania Pisma dwoma zasadniczymi przykazaniam: miluj Boga cala moca, a blizniego jak siebie samego = wszystkie pozostale przykazania plyna z tych 2 podstawowych

   • eminem said

    @Mgrabas

    W obecnych czasach mamy wiele przeinaczeń łącznie z liczeniem czasu który nie zgadza się od +4 do +8 lat, a jest to związane z błędnymi obliczeniami pierwszych chrześcijan, zresztą wspomina o tym św. Anna Katarzyna Emmerich. Poruszyłeś temat Bożków otóż wyjaśnię. Jest tak jak piszesz Bóg zabronił czcić bożków pod wszelkimi postaciami, ale nie zabronił czczenia Maryi, nie zabronił czcić Jezusa Chrystusa na krzyżu oraz nie zabronił czczenia św. ponieważ ich nie utożsamia się jako Bogów tylko jako pośredników. Jeśli chodzi o Maryję jest to najpotężniejsza osoba w niebie zaraz po Trójcy Świętej. Maryja tylko przez swoją skromność nie kazała pisać apostołom o swoim udziale jaki miała w kształtowaniu Kościoła po śmierci Chrystusa. O tym można przeczytać w „Ostrzeżenie z zaświatów”…

   • Taka Tam... said

    no nie…

    @pb… czy ja kogos przekonuje? czy ja chce cos zmieniac? ja tylko wyrazilam poglad swoj prywatny, a kazdy inny robi co chce. ja nie jestem prawoslawna wiec nie wiem, nie oceniam, nie wypowiadam sie. mi raczej chodzilo o to ze Bog jest wszedzie i ja nie potrzebuje obrazow i tego typu rzeczy zeby do niego dotrzec. ale mniejsza z tym.

    @wojwit… ja nie powiedzialam ze czynienie figur powinno byc zakazane. ja wyrazilam osobisty poglad ze nie widze sensu modlenia sie do/przed figurami bo jak dla mnie to Bog jest wszedzie. ja nie atakuje zadnej wiary. i jestem daleka od tego, bo nic mi do tego i nie mam takiej potrzeby, kazdy wierzy w co chce. nie widze sensu atakowania jakiejkolwiek wiary (chyba ze ma on w dogmatach krzywdzenie innych, a tego w Kosciele sie raczej nie dopatrzylam) przeczytaj jeszcze raz moje komenty zanim pojedziesz po mnie i falszywie oskarzysz.

   • mgrabas said

    „od pb: (…) wszystkie pozostale przykazania plyna z tych 2 podstawowych”
    i pozostają w mocy!
    Chrystus ich nie odwołał
    nie można ich przeinaczać, ignorować, usuwać, czy wręcz nawet zmuszać innych do ich przekraczania

   • hjk said

    cytat z MCgrabas:
    „4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym,”

    Ręce mi już opadają, jak któryś raz to czytam i argument, ze Kościół „coś zmienił”…
    Dlaczego mamy nie czynić rzeźb i obrazów tego, co…itd.? ABY IM NIE ODDAWAC POKŁONU I NIE SŁUŻYĆ. Czyli żeby nie uprawiać bałwochwalstwa w stosunku do żadnej istoty ziemskiej i powietrznej i podziemnej, czyli z tego świata, bo cześć należy się Bogu, który jest poza światem, jest różny od świata, jak mówi filozofia – transcendentny. Kierowanie się do kogo/czego innego od Boga jest głupotą, gdyż grozi oddzieleniem się od Boga, a On chce mieć nas dla siebie i nas zbawić, czyli uszczęśliwić (zazdrosny).
    Zatem sens tego zakazu jest CZYSTO RELIGIJNY, czyli nie wolno sporzadzac tych obrazów i rzeżb w celach quasi – religinych, a nie ze W OGÓLE nie wolno, jak niektórzy interpretują. I rzeczywiście – takiego zakazu Chrystus faktycznie nie znosił, ani tym bardziej kościół.
    Jak tu ktoś słusznie napisał, jeśli Chrystus przyszedł na świat, to jego obrazowanie, także Maryi, świętych, w ogóle ich życia, może tylko pomóc, bo oni wszyscy odsyłają nas do Boga, jako ze niejako „dokumentują” wielkie dzieła Boga.

    Natomiast gdyby ktoś chciał czcić jakąś rzeźbę czy obraz „samą w sobie”, to jest jakimś fetyszystą czy totemistą czy innym bałwochwalcą, o czym mówi 1 przykazanie. A gdyby nawet postać jakiegoś świętego czy Maryi bez odniesienia do Boga, no to po prostu jest w błędzie lub kłamcą, bo cała ich świętość czy moc brała się z mocy Boga.
    Faktycznie mogą istnieć ludzie tak ograniczeni, by tego nie rozumieć, ale jesli już tacy są, to nic już im nie pomoże poza jakaś szczególną interwencją Boską. Natomiast wszystkim innym obraz czy rzeźba pomaga się skupić, skoncentrować zmysły, zatrzymac uwagę, odsyła myśl do takiego czy innego aspektu życia, prawdy Ewangelii, itd.
    Jak ludzie byli analfabetami, obraz czy rzeźba w Kościele, oprócz kazania, które trwało powiedzmy pół godziny raz w tygodniu, to było jedyne medium przekazu prawdy ewangelicznej…

    od mg: „MCgrabas”? – za przekręcenie nicka należą się przeprosiny

   • nnn said

    Bog jest duchem

    Wierz mi, kobieto. Oto nadchodzi czas, że ani na tej górze, ani też w Jerozolimie nie będzie się już wielbiło Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie; my zaś oddajemy cześć Temu, kogo znamy. Zbawienie bowiem pochodzi od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, a właściwie już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą wielbili Ojca w Duchu i w prawdzie. Zresztą takich czcicieli pragnie sam Ojciec. Bóg jest duchem, stąd też ci, którzy Go wielbią, winni to czynić w Duchu i w prawdzie

    Rozmowa Jezusa z samarytanka : ew.Jana 4 : 5-42

   • MM said

    Do Hjk, przyjacielu widzę, że jesteś głęboko wierzącym człowiekiem. Dawniej wierzyłem (jeśli chodzi o rzeźby i obrazy) podobnie lecz to się zmieniło. Sam rozważ pewne fakty z Pisma:
    Pwt 4:15-16
    15. Pilnie się wystrzegajcie – skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie –
    16. abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety,
    (BT)
    Ten tekst rozumiem tak: choćby nawet podobizny mały przedstawiać prawdziwego Boga to nie wolno tak czynić ponieważ sam Bóg sobie tego nie życzy. Co stracisz jeśli się do tego zastosujesz?
    A to zyskasz jeśli się do tego nie zastosujesz:
    Pwt 4:23-28
    23. Strzeżcie się, byście nie zapomnieli przymierza Pana, Boga waszego, które zawarł z wami, i nie uczynili sobie wyobrażenia w rzeźbie tego wszystkiego, co wam zabronił Pan, Bóg wasz.
    24. Bo Pan, Bóg wasz, jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym.
    25. Gdy wydacie na świat synów i wnuków i dożyjecie starości w tym kraju, a sprzeniewierzycie się i uczynicie sobie posągi, podobiznę czegokolwiek, czyniąc to, co jest złe w oczach Pana, waszego Boga, drażniąc Go:
    26. biorę dziś niebo i ziemię przeciwko wam na świadków, że prędko zostaniecie wytraceni z powierzchni ziemi, do której idziecie przez Jordan, aby ją posiąść. Niedługo bawić będziecie na niej, gdyż na pewno zostanie wytępieni.
    27. Rozproszy was Pan między narodami i mało z was zostanie wśród obcych ludów, dokąd was Pan uprowadzi do niewoli.
    28. Będziecie tam służyli bogom obcym: dziełom rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, które nie widzą, nie słyszą, nie jedzą i nie czują.
    (BT)
    Tekst powyżej orzywiście dotyczył bespośrednio Izraela, lecz ja rozumiem go uniwersalnie i odnoszę również do każdego narodu i człowieka.
    A teraz zastanów się nad historią Polski, same błogosławieństwa?
    A co do modlitwy to sam Pan Jezus mówi:
    Mat. 6:6
    6. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.
    (BW)
    Nie czytam, że w komorze jest jakaś jeszcze figura lub obraz.
    A Jezus Chrystus zmartwychwstał, żyje na wieki i ma wszelką moc:
    Mt 28:18-20
    18. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
    19. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
    20. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
    (BT)
    Sam więc oceń czy potrzebne są nam te przedmioty skoro sam Jezus jest z nami.
    Pozdrawiam MM

   • hjk said

    „Nie czytam, że w komorze jest jakaś jeszcze figura lub obraz.”
    ale nie ma napisane, ze jej tam nie ma..)))

    powiem tak – jednym sa potrzebne bo przypominaja o tym, a innym, ktorzy jakos tym zyja, moze i nie, ale z pewnoscią im nie przeszkadzaja…)))

    cytujesz głownie ST, ale jest już NT i nie obrazujemy Boga, ‚ktorego nikt nigdy nie widział” i dlatego jakiekolwiek przedstawienie byloby falszem, ale Jezusa, swietych czy Maryję, ktorych wielu ogladało…

   • mgrabas said

    trzeba szukać co się Ojcu podoba
    Pismo to nie jest byle jaka książka, są w nim odpowiedzi, tylko trzeba chcieć ich szukać i mieć pokorę je uznać, kto nie chce, będzie ignorować, „tłumaczyć” jak mu pasuje, dyskutować…
    Jezus wskazuje na Ojca, szanuje Go, bo Go kocha

    15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – 17 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 18 Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. 19 Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. 20 W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
    21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». 22 Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?» 23 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. 24 Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
    25 To wam powiedziałem przebywając wśród was. 26 A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! 28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. 29 A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. 30 Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. (J 14)

    Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. (Mt 7,21)

    Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. (J 4,34)

    Jednak nie Moja wola, lecz Twoja niech się stanie. (Łk 22,42)

    Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. (Mt 12,50)

 6. Augustyn P. said

  Bardzo sluszne stwierdzenia/watpliwosci/pytania co do Talmudu (nie tylko).
  Trzeba bardzo wystrzegac sie faryzejstwa/falszu/podrobek/ a tym samym prowokacji.
  Oszustwa i spryt ANTYCHRYSTA jest niezglebiony nawet tam gdzie diabel wszedl w rodziny narodowe szczegolnie w Polsce.
  Nie dajcie w sobie wzbudzic NIENAWISCI !

 7. Aśka said

  http://wiadomosci.onet.pl/2144037,12,rasizm_i_ksenofobia_zagrozeniem_dla_internautow,item.html
  PAP, RZ/19.03.2010 13:47
  Rasizm i ksenofobia zagrożeniem dla internautów
  Europejskie instytucje broniące praw człowieka ostrzegają, że internet, w tym portale społecznościowe, coraz częściej wykorzystywany jest do rozpowszechniania treści rasistowskich i poglądów ksenofobicznych, zwłaszcza wśród ludzi młodych.
  Ogłoszone oświadczenie, przed przypadającym w niedzielę Międzynarodowym Dniem Walki z Dyskryminacją Rasową, podpisały: Agencja Praw Podstawowych UE, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji Rady Europy.

  Instytucje te wyraziły zaniepokojenie „stale rosnącym” wykorzystywaniem internetu przez grupy rasistowskie do rekrutacji i radykalizacji swoich członków oraz do zastraszania i prześladowania swoich ofiar.

  Zdaniem obrońców praw człowieka władze poszczególnych krajów powinny stworzyć lub poszerzyć programy edukacyjne uświadamiające zagrożenie.

  komentarz
  Ręce precz od wolności słowa. Gdziekolwiek.
  Zaczyna się od „troski” a kończy na represjach.
  ~vea 2010-03-20 08:40:04
  =======================
  od pb: ciesze sie ze zabieraja sie za rasizm, czyli za judeocentryzm i antypolonizm tez?

 8. Dawid- said

  Środowiska żydowskie są w szoku. Znany izraelski historyk Ariel Toaff napisał w najnowszej książce, że w średniowieczu dochodziło do rytualnych mordów chrześcijańskich dzieci. Mieli ich dokonywać aszkenazyjscy Żydzi z radykalnego odłamu judaizmu. Dziecięca krew miała im służyć do wytwarzania macy i specjalnego magicznego eliksiru.

 9. Dawid - said

  Europejskie instytucje ustami dziennikarzy mowia co dobre a co zle. Z namaszczenia sluza mamonie mowiac zawsze prawde. Prezentujac rzczywistosc wirtualna oderwana od rzeczywistosci sluza polityka i grupa nacisku.

 10. Napiszcie coś o Kościele Katolickim jak okradają Polaków:D

  http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2728
  ===============
  od pb: kasa, jak to sie ma do tematu glownego? boli kogos tresc ‚wybrancow boga’?

  rzad zmusza wszystkich do placenia na kk — zydow, swiadkow jechowy, muzulmanow, protestantow, luteranow, prawoslawnych, bezboznych, ateistow itd? chory kraj = za malo 90% katolikow zeby dac na tace jalmuzne jak Bog przykazal? nic dziwnego ze sprawa sadowa hafciarki ciagnie sie latami a ja chcieli zabrac do wariatkowa;

  inne ‚religie’ okradaja polakow na o wiele wiecej; czy ktos pisze o podatkach na odsetki od lichwairskich ‚pozyczek’ od banksterow, na splacanie nielegalnych roszczen zydowskich… o zlupieniu polskiego majatku narodowego przez inwestorow zagramanicznych …o niewolniczej pracy polakow za grosze …o zobowiazanich finansowych wobec nato itd itd;

  gdyby setki tysiace polakow zazadaly zwrotu podaku na kk, to by byl deficyt! trzeba byloby uszczknac z naleznosci dla banksterow

 11. Głos66 said

  Wiem, że nie na temat, ale może ktoś wyjaśniłby:
  dlaczego we wszystkich mediach mówią, że dzisiaj tj. 20 marca rozpoczęła się wiosna – jeśli we wszystkich kalendarzach na rok 2010 wiosna rozpoczyna się 21 marca 2010 ?
  Czy chodzi znów o jakiś dziwny satanistyczny przekręt ?

  Proszę o komentarze.

  • może to celowa dezinformacja, taka próbka doświadczalna, mająca zbadać skłonność społeczeństwa do ulegania manipulacji?

  • hjk said

   trochę śmieszne pytanie)))
   wiosna, lato i zima „kalendarzowe” różnią się od „astronomicznych”. kalendarz 365 dnowy nie opisuje dokładnie ruchów niebios, dlatego co 4 lata dodaje się dzien i mamy rok przestępny, ale i to nie wystarcza i czasami mamy przesuniecia o parę godzin, co daje zmianę pory roku czasami dzien do przodu, a czasami do tyłu…
   Proszę pamiętać, ze pory roku to jednak zjawiska astronomiczno – pogodowe, a nie kalendarzowe…)))
   kalendarz jest wtórny…

  • Głos66 said

   Do @Hjk

   Odpowiedź trochę śmieszna, ponieważ rok 2010 nie jest rokiem przestępnym, a godzina 18:32 jest za daleko oddalona od początku dnia 21 marca 2010.
   Wiem doskonale, że 1 rok = 365,25 dni.

   Dlatego też pytanie jest zasadne.

   A z drugiej strony, to skąd wiadomo, że informacje merdialno-astrologiczne nie są z fałszowane ze względu na to, iż niektóre kraje z tak zwanych nacji „terrorystycznych” właśnie z początkiem wiosny rozpoczynają nowy rok ?

   • hjk said

    Nawet jeśli są fałszowane, co to ma za znaczenie, ze słońce przetnie równik o 17, 23 czy 4.35??

    ale te przewaznie kieruja się do tego kalendarzem ksieżycowym …))

 12. mgrabas said

  jeśli chodzi o kwestie finansowe, to podnosi ten temat w swym jednoosobowym proteście Hafciarka  też jestem przeciwko finansowaniu przez państwo kościołów, partii i wszystkiego, o co społeczeństwo nie było nigdy zapytane, ani na co nie wyraziło zgody

  • mam pytanie do tzw wojujących ateistów: skąd w was tyle nienawiści wobec Kościoła? czyż nie o to chodzi wszelkim globalistom i syjonistom (unym), będącymi sprawcami wszystkiego – od afery świniaka, poprzez wyburzenie wież WTC aż po celowe zaognianie konfliktów religijnych? walcząc z Kościołem walczycie z cywilizacją życia.
   ==========================
   od pb: jak to sie wiaze z glownym tematem judeocentryzmu?
   mgrabas nie jest ateista… sluszna krytyka nie jest nienawiscia, podobnie jak krytyka judeocentryzmu nie jest antysemityzmem;
   zapytajmy raczej czy podatek na kk od obywateli bez ich zgody jest legalny, demokratyczny; prawoslawnych jest w polsce ok. pol miliona, nalezaloby dodac obowiazkowy podatek od wszystkich obywateli na Cerkiew …itd;
   mafia albanska stosuje podobny przymus podatkowy, ale tylko w stos do albanczykow; natomiast w polsce skorumpowany przez zydomasonerie kk zbiera podatki rekoma rzadu skorumpowanego przez tych samych zydomasonow!

   • mgrabas said

    nie ma we mnie nienawiści, a Kościół miłuję, z niego się wywodzę i w nim trwam
    piszę natomiast o przekrętach i niewiernościach Bogu, jakie są udziałem Kościoła, a nawet przedmiotem jego nauczania, piszę to nie z nienawiścią, ale z bólem
    tak nie może być, że człowiek wchodzi w kompetencje Boga i zarządza „prawa” sprzeczne z Bożym Słowem, a słowa Biblii fałszuje: zmienia i usuwa; a ci którzy starają się bardziej słuchać Boga niż ludzi, są osądzani i skazywani na różne szykany – za wierność Bogu – przez fanatyków o mentalności inkwizycynej…
    to nic nowego, że droga do domu Ojca jest inną, o wiele trudniejszą drogą niż ta, którą pędzą tłumy
    władze kościelne od wieków nadużywają władzy; Jezusa zasądzono na śmierć i stracono, wielu męczenników osądzono i zabito na stosach, to się nie zmieniło
    Bóg jest niezmienny: wierny, sprawiedliwy i miłosierny

   • hjk said

    @jarek – kefi
    „mam pytanie do tzw wojujących ateistów:”
    Otóż nie można się spodziewać racjonalnej odpowiedzi od kogoś owładniętego nienawiścią.
    Opowiadał mi kiedyś jeden ksiądz, jak przechodził przez osiedle i stała grupka jakiejś młodzieży. Kiedy koło nich przechodził, posypały się się wyzwiska i obelgi, śmiechy, itd: „czarny” to było jedne z lżejszych. Zatrzymał się przy nich i zapytał co do niego mają i o co im chodzi. W końcu po dłuższej rozmowie okazało się, że sami nie wiedzą, o co im chodzi.

    Albo tak zostali zaprogramowani przez media albo wychowanie domowe, albo ktoś ich „zaraził” niechęcią i nienawiścią. A ta przewąnie jest irracjonalna, nawet walka ze złem musi być racjonalna, a dla chcrześcijanina dodatkowo przepełniona miłością, bo ślepa nienawiść zabija przede wszystkim nienawidzącego…

   • @Hjk – dokładnie, to są zaprogramowane schematy, podobnie jak nienawiść do PiS, do Kościoła czy do RM. osoby owładnięte nienawiścią nie będą w stanie uzasadnić racjonalnie swoich racji poza paroma oklepanymi regułkami typu „mohery, mohery”. najgorsze jest to, że często na tak nikłych przesłankach buduje się całkiem realne byty, np swoją pozycję towarzyską, czy szacunek innych ludzi. staje się to częścią osobowości takiego człowieka.

 13. asterix said

  http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,7683146,Ofiary_molestowania_rozczarowane_listem_papieza__Chcieli.html
  do mgrabas: opis jest w linku 😉

 14. KrisT said

  Może troche nie na temat, ale zaczyna trząśc..
  Magnitude Mw 6.5 !!!
  Region NEW IRELAND REGION, P.N.G.
  Date time 2010-03-20 at 14:00:51.3 UTC
  Location 3.38 S ; 152.28 E
  Depth 424 km
  Od jakiegoś czasu przegladam codziennie http://www.emsc-csem.org/index.php?page=home&sub=gmap i od dłuzszego czasu nie było tak silnego trzesienia na takiej głębokosci, a to dopiero początek moim zdaniem oj będzie się działo, przebiegunowanie juz blisko…
  Mam nadzieję ze nasilenie tak mocnych wstrzasów nie obudzi wulkanu u misia Yogi bo będziemy miec przechlapane…

 15. hjk said

  http://wiadomosci.onet.pl/2144477,12,dramat_na_haiti_fetor_nad_obozowiskami_-_tylko_cud_pomoze,item.html
  ==============
  od pb: w iraku celowo sankcjami onz utrzymywalo fatalny poziom sanitarno-epidemiologiczny celem ludobojstwa = zginelo wskutek tego co najmniej milion cywilnych irakijczykow

 16. hjk said

  http://astral-projection.blog.onet.pl/2,ID402772633,index.html
  SZOKUJĄCA POLITYKA ANTYRODZINNA – FAKTY

 17. Ala said

  Czy ewolucja jest niebezpieczna dla ludzi?
  W Zagrożeniach ewolucji Dr Hovind ujawnia straszliwe następstwa jakie wiara w ewolucję wywarła na społeczeństwa w historii ludzkości. Przedstawia przykłady filozofii opartych na ewolucji, używanych by usprawiedliwić brutalne czyny rządzących oraz odsłania ewolucyjną propagandę w jej wysiłkach ku ustanowieniu „Nowego Porządku Świata.
  ● O pochodzeniu gatunków uczyniło świat gorszym
  ● Zmodyfikowane kłamstwo szatana
  ● Wielu ludzi oparło swoją destrukcyjną filozofię na ewolucji:
  – Adolf Hitler
  – Józef Stalin
  – Pol Pot
  – Benito Mussolini
  – John D. Rockefeller

 18. Stanisław said

  Z materiałów wynika iż naród „wybrany” swoim postępowaniem prędzej czy później ściągnie na siebie gniew Boży i ten bardziej przyziemny – ludzki. Jednego i drugiego powinien się bać. Jest jeszcze pora by naprawić swoje postępowanie, bo gdy przyjdzie dzień rozliczenia, może już być za późno.

  • KrisT said

   Masz rację, i bardziej powinni sie obawiac gniewu „przyziemnego”, trudno powiedziec ile lat to potrwa ale w końcu (jak ludziowcom otworzą sie oczka) dojdzie do tego ze „naród wybrany” zostanie wyrżnięty w pień! Bo to co ONI wyprawiaja woła o pomstę do Boga. Ich mania wyzszosci,i całkowity brak tolerancji dla innych ich w końcu zniszczy.

 19. jowram said

  Jerzy Przystawa

  Marionetki kłamstwa i siepacze prawdy

  Dokumentalny film Tomasza Sekielskiego „Władcy marionetek”, wyemitowany już dwukrotnie (14 i 15 marca br) w TVN, wywołał spore poruszenie na publicystycznych forach i wielu dziennikarzy podzieliło się z publiką swoimi opiniami. Przeszukując Internet odnoszę wrażenie, że większość piszących ma żal do Sekielskiego i raczej mu zazdrości, że oto dostał forsę i kamerę na zrobienie tematu – samograja, bo nic nie może być wdzięczniejszego niż propozycja pokazania jak politycy mijają się z prawdą. Istnieje takie amerykańskie powiedzenie: „Jak się przekonać, że polityk kłamie? – Trzeba patrzeć , czy porusza ustami!”. Tak się porobiło, że po dwu dekadach nieustającej demokracji znaleźć na polskiej scenie politycznej polityka, któremu można by postawić zarzut, że nigdy nie skłamał, przekracza możliwości najbardziej nawet pracowitych i ofiarnych śledczych. Sytuacja taka jest możliwa, bo w ciągu tych 20 z hakiem lat nie przypominam sobie, żeby jakiegoś polityka spotkała jakaś krzywda z tego tylko powodu, że publicznie kłamał – jeśli się mylę, niech mnie ktoś poprawi! Nawet tzw. kłamstwo lustracyjne, zagrożone największymi karami, nikomu większej szkody nie przyniosło, chyba, że była to wygodna pałka dla uderzenia z zupełnie innego powodu. Trudno się więc dziwić, że ludzie na oczywiste kłamstwa polityków wzruszają ramionami, rzucając najwyżej, od czasu do czasu, jakiś przykry i niecenzuralny epitet.

  Ta sytuacja rosnącego zobojętnienia na kłamstwo i draństwo jest niezwykle groźna dla naszego rozwoju społecznego i obywatelskiego i źle rokuje dla przyszłych pokoleń Polaków. Konieczna jest mobilizacja opinii publicznej dla przeciwstawienia się tej pogardzie dla prawdy i dobrego obyczaju. Musimy gdzieś znaleźć i widzieć granicę, która nie może być swobodnie przekraczana.

  W filmie Sekielskiego za taką graniczną sprawę uważam to, co się stało z prawie milionem podpisów obywatelskich zebranych pod wnioskiem o referendum „4 x TAK”. Jesienią 2004 politycy obozu, który dzisiaj praktycznie niepodzielnie rządzi Polską, podjęli akcję ustrojową, którą ogłosili jako „jeden z największych projektów przeprowadzonych na polskiej scenie politycznej”. Na czele akcji stanął obecny premier – wówczas jedynie wicemarszałek Sejmu. Powołano 2,5 tysiąca pełnomocników gminnych, 379 pełnomocników powiatowych i 41 pełnomocników okręgowych. Uruchomiono ok. 1000 stałych punktów zbierania podpisów. Po 3 miesiącach zebrano ponad 750 tysięcy podpisów i triumfalnie, w spektakularnej procesji wniesiono do Sejmu. Tę procesję wybitnych polityków PO widzieliśmy w filmie Sekielskiego.

  Ten „największy projekt przeprowadzony na polskiej scenie politycznej” okazał się gigantycznym oszustwem. Oszukano pełnomocników gminnych, powiatowych i okręgowych, oszukano prawie milion Polaków, którzy w dobrej wierze zawierzyli swoje dane osobowe Donaldowi Tuskowi i jego siepaczom prawdy. Film Sekielskiego dokumentuje, że ten wielki trud był na nic, a zebrane podpisy przeszły przez sejmową niszczarkę i trafiły do pieca.

  Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”, którego członkowie angażowali się w tę akcję, spójną z celem statutowym Stowarzyszenia, kieruje Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich, którzy nie zamierzają się godzić z taką pogardą dla obywatela i pogardą dla prawdy, aby podpisywali się z poparciem dla tej inicjatywy.

 20. Ogorek said

  Dzisiejsza wojne sponsoruja:

  http://demotywatory.pl/1236953/Dzisiejsza-wojne-sponsoruja

 21. Stanisłąw said

  Na stronach internetowych, tych jeszcze niezależnych, czasami można znaleźć informacje na temat prowokacji jakie Żydzi robią by stale widać było iż są zagrożeni. Mało tego w te rozróby dają się wciągać organizacje, które powinny dusić w zarodku taką inicjatywę.

  Pozwólcie Państwo że jako źródło użyję strony http://www.bibula.com

  Dość często poza Grypa666 zaglądam właśnie na Bibula, by poczytać o tym czego „nasze” media świadomie nie podają w swoich serwisach.
  Pewien czas temu czytałem o żydowskich prowokacjach ze swastyką – dziś wpisałem w wyszukiwarkę na stronie to właśnie słowo i znalazłem kilka ciekawych tekstów

  http://www.bibula.com/?s=swastyki

  Tu podaję tylko kilka tytułów jakie uzyskałem

  „”Detektywi policyjni Los Angeles: Atak na synagogę dziełem “organizacji przestępczej z powiązaniami z Izraelem”””

  „”Żydowski autor komentuje swastyki na synagogach: Sądzę, że są dziełem “kogoś ze środowiska żydowskiego””

  „”Walia: Fikcyjne zgłoszenia serii “antysemickich” incydentów””

 22. Stanisław said

  Śmiało więc można powiedzieć tak – Żydzi ( ci najbardziej pokręceni ) na nasze nieszczęście mają dojście do pieniędzy, co przekłada się na władzę, muszą mieć stale jakiegoś wroga, bo bez niego „już żyć nie mogą”. Wniosek nasuwa się jeden – zabrać im kasę a kłopoty powinny zniknąć.

  • hjk said

   nawet nie trzeba zabierać, tylko ustanowić własną, swoją niech mają i pomnażają na zdrowie…)))

 23. Ewangeliczny stosunek do sabatu i niedzieli opiera się na kilku biblijnych
  założeniach.
  1. Sabat jest niezmiennym przykazaniem Bożym nadanym
  Izraelowi: 2 Mjż 20,7-11; 5 Mjż 5,12-15, i znakiem przymierza
  synajskiego: 2 Mjż 31,12-14. Na takim stanowisku stoi kościół
  okresu apostolskiego: Dz 15,5.

  2. Odpoczynek sabatni opiera się fakcie Bożego odpocznienia w
  dniu siódmym: 1 Mjż 2,2-3; 2 Mjż 20,7-11. Zgodnie z tekstem Pisma
  Świętego Bóg odpoczął w dniu siódmym, a nie w dniu sabatu
  hebrajskiego. Siódmy dzień BoŜy był w przypadku Izraela sabatem.
  3. Sabat jest cieniem rzeczy przyszłej — odpocznienia w Jezusie
  Chrystusie: Kol 2,16-17; Hbr 4,1-11.
  4. Chrystus uwolnił nas od zakonu: Rz 7,1-6; Gal 4,9-10; 5,1-4. Należy
  podkreślić, ze nasz Pan nie zmienił zakonu (Mt 5,19-20). Chodzi
  o to, że my, jako złączeni z Nim w Jego śmierci, wyszliśmy już
  ze sfery, w której zakon obowiązujeż
  5. Niedziela jest dniem naboŜeństw: Dz 20,7; 1 Kor 16,2; Obj 1,10.
  6. Duch a nie litera jest receptą na duchowość: 2 Kor 3,6; Hbr 4,1-
  11. W odniesieniu do sabatu zasada ta oznacza, Ŝe nie przestrzeganie
  konkretnego dnia tygodnia pogłębia naszą duchowość, lecz realizowanie
  zasady Ŝycia w Duchu.
  7. Siedmiodniowy tydzień jest Bożym wzorcem cyklu pracy i odpoczywania:
  1 MjŜ 2,2-3, który jako chrześcijanie moŜemy zastosować
  do naszego Ŝycia zgodnie z przekonaniem apostoła Pawła co do
  roli zakonu w naszym Ŝyciu: 1 Tm 1,8-11.

  • hjk said

   nie ma co tu prowadzić dysput talmudyczno – faryzejskich: chrystus „trzeciego dnia zmartwychwstał” i dla chrześcijan jest to dzien najważniejszy, a wiec pierwszy i swiateczny, od niego wszystko się zaczyna – jaki paradoks – chrześcijanin zaczyna pracę/zycie od swietowania…)))

 24. Aśka said

  Apel do RPO w sprawie braci Kowalczyków.

  Żyjemy w państwie, w którym dewaluacji ulega wiele odwiecznych prawd i wartości. W Polskich sądach na masową skalę zdrowy rozsądek przegrywa z poprawnością polityczną, a sprawność intelektualna polskich sędziów budzi od dawna poważne wątpliwości.

  O wielkości czyjegoś kombatanctwa i stopniu martyrologii w czasach PRL-u, nie decydują obiektywne fakty, lecz przynależność do określonej koterii. Przykładem może tu być najgłośniejszy dzisiaj więzień i skazaniec PRL-u, Bronisław Komorowski, który odbył karę jednego miesiąca więzienia. Drugim bohaterem jest Stefan Niesiołowski skazany za sam plan podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie.

  W obliczu tych faktów domagam się od Pana Rzecznika dokonania analizy prawnej i zbadania wszelkich możliwości prowadzących do rehabilitacji braci Ryszarda i Jerzego Kowalczyków.

  Przypomnę, że 8 czerwca 2001 roku, w swoim ostatnim dniu urzędowania, ówczesny minister sprawiedliwości Lech Kaczyński skierował do Sądu Najwyższego wniosek o kasację wyroku dla obu braci. Jego niechlujność i wadliwe uzasadnienie uniemożliwiły jednak do dziś nawet częściową rehabilitację.

  Przypomnę, że obaj bracia, prawdziwi polscy patrioci, poruszeni mordem dokonanym w grudniu 1970 na robotnikach Wybrzeża postanowili zamanifestować swój sprzeciw. 6 października 1971 roku, w przeddzień święta MO i SB skutecznie wysadzili w powietrze aulę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, w której to miała odbyć się uroczysta akademia. Cały zamach był zaplanowany tak, aby nie ucierpiała żadna osoba i przeprowadzony został tuż po północy.

  8 września 1972 roku, trzydziestoletni wówczas Jerzy Kowalczyk skazany został na karę śmierci, a jego brat Ryszard na 25 lat więzienia. Po powstaniu Solidarności, na skutek kampanii pod hasłem Uwolnić braci Kowalczyków, Ryszard i Jerzy odzyskali wolność po kilkunastu latach pobytu w więzieniu.

  Na uwagę zasługuje dzisiejszy los obu braci, którzy wraz z rodzinami przez całe lata spłacali koszty odbudowy auli WSP w Opolu.

  Ryszard Kowalczyk jest obecnie skromnym, emerytowanym doktorem fizyki i mieszka w Opolu. Jerzy Kowalczyk zaś mieszka w skrajnej biedzie w barakowozie na bagnach i torfowiskach w okolicach Rząśnika.

  Działając z porywu patriotycznych serc nie mieli tyle szczęścia by wcześniej zapisać się do KOR-u, ROPCiO, NZS-u czy choćby KPN-u. Nie trafili na salony, a ich wyczyn uległ zapomnieniu gdyż jego nagłośnienie postawiłoby dzisiejszych dyżurnych kombatantów w dość niezręcznej sytuacji.

  Zwykła przyzwoitość i poczucie sprawiedliwości powinno spowodować zrehabilitowanie braci Ryszarda i Jerzego Kowalczyków oraz zapewnienie im godnych warunków życia.

  Wszyscy jesteśmy im to winni.
  źródło: http://www.Blogmedia24.pl

 25. mgrabas said

  ponieważ pisanie komentarzy w wątku o ks. Natanku zostało zablokowane, napiszę tu jeszcze uwagi, które wydają mi się ważne i dające do myślenia
  pierwsi chrześcijanie nie dali się uciszyć bo świadczyli o prawdzie, a ks. Natanek? zauważył, że na medaliku rozprowadzanym przez katolików znajdują się symbole masońskie, a nie zauważył w kościołach katolickich mnóstwa pogańskich symboli? zauważył na medaliku wątpliwe symbole, a nie zauważył, że już samo noszenie amuletów jest obrazą Boga?
  ==================
  od pb: ustawienia bloga blokuja komentarze pod danym artykulem po kilku dniach

  od mg: chyba za szybko, tematy są nadal aktualne
  ================
  od pb: racja = usunalem blokowanie po 9 dniach, na wszystkich forach, bo nie ma opcji wybiorczej; nie ma wiec limitu czasu = zobaczymy jak to zadziala

  • hjk said

   jakie masz na mysli poganskie symbole w kościołach? są tam wprawdzie menory (chyba najwieksza w katedrze w kołobrzegu), no ale to nie jest poganskie…
   co do amuletow zgoda…

   • mgrabas said

    tu jest odpowiedź na to pytanie https://grypa666.wordpress.com/2010/03/12/kaganiec-na-ks-natanka/#comment-50046

    od mg: link został podany, kto zechce zapozna się z nim dogłębnie, dalsze rozwijanie tego wątku byłoby nieuprzejmością w stosunku do Autora artykułu głównego, nie powinniśmy schodzić na tematy poboczne, ale powinniśmy dyskutować na temat bieżącego artykułu

   • hjk said

    W koncu przebrnąłem prez te filmiki, ciekawa sprawa, warto by spytać jakichś teologów,co robią te wszystkie symbole w chrześcijaństwie czy symbolice Kościóla…
    Np. byłem kilka razy w Rzymie, zawsze mnie ciekawiło, co ta egipska kolumna robi w środku placu św. Piotra (fakt ze ją schrystianizowano, bo na czubku ma krzyż: http://www.twip.org/image-europe-vatican-saint-peter-s-square-obelisk-pl-10192-19285.html), w Waszyngtonie i chyba gdzieś jeszcze jest. Póki co zagłebiam się w „świat symboliki chrześcijanskiej”, więc coś tam znajdę.

    Sam ów profersor mówi w filmiku, zeby się za bardzo nie przejmować symboliką, bo liczy się to, do czego odnosi, ale w świadomości danego człowieka. fakt, że pewne symbole „naładowane” sa pewnymi odniesieniami, no ale wiele z nich „schrystianizowano”… Z drugiej strony wiele na nowo spoganizowano, tak jak z tym Santa” Disneya (u nas był dziadek mróz) zamiast św. Mikołaja. Jeśli faktycznie są ludzie, którzy wierzą w te pogańskie zabobony (a są), no to nawiązują kontakt z tymi demonami, do których się odnosiły.

    Jeśli wierzy się w Chrystusa, te symbole które być może miały przyciągać pogan, zmieniły sens pokazując, ze najwyższym bóstwem jest teraz Trójca św.: jak mówił św. Paweł na Areopagu, ów ‚nieznany” dla pogan wcześniej Bóg, którego „nieswiadomie” niejako „w ciemno” czcili. Co ciekawe, faktycznie takiego ołtarza tam nie było i Paweł chyba „blefował” albo chciał dać im pewną zagadkę? ani razu nie usłyszałem z ust tego prof. słowa o Trójcy, której symbolem jest teraz ten trójkąt z okiem…

    Być moze trzeba by się cofnąć do pierwszych wieków chrześcijaństwa i prześledzić jego realcje z pogaństwem. Ciekawe jak odnosiło się do niego chrześciajaństwo wschodnie z Bizancjum i zachodnie z Rzymem, który wyrósł na glebie pogańskiej i musiał „przeryć” pogaństwo.

 26. polecam stronę dakowski.pl – zawiera treści omawiane przez nas:

  http://dakowski.pl/

  ————————–

  mam też prośbę do czytelników o nadesłanie linków do wyników badań nad tiomersalem, ewentualnie badań nad szkodliwością szczepień w sensie ogólnym. piszemy o tym tekst i zgromadziliśmy dużą bazę materiałów, potrzebujemy tylko konkretnych wyników badań. tekst będzie dostępny na mojej stronie już wkrótce. dzięki za ewentualne odpowiedzi!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s