Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Wybrańcy Boga (2)

Posted by grypa666 w dniu 16/03/2010

WESPRZYJ BLOG = NA KONTO LUB PAY PALA

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Zapraszam na uaktualnianą stronę obrony ks. dra Piotra Natanka

††††††††††††††††††††††

Wybrańcy Boga (2)

Piotr Bein

Talmud ponad Biblią

Żydzi potwierdzają fałsz judeo-chrześcijańskiej idei, że Biblia jest najważniejsza w judaizmie. Ben Zion Bokser pisze w Judaism and the Christian Predicament (Judaizm a Kłopot Chrześcijan; Alfred A. Knopf: New York 1967 s. 59):  Nierzadko chrześcijanie i czasem Żydzi, wierzą, że judaizm jest religią Hebrajskiej Biblii. Jest to percepcja oczywiście błędna. Prezydent Narodowego Żydowskiego Serwisu Informacyjnego, rabin Moshe Maggal pisał (21.8.1961) o : wielkiej różnicy między religiami żydowską a chrześcijańską: Uważamy je za tak różne, iż wzajemnie się wykluczają […] nie ma czegoś nazywanego religią judeo-chrześcijańską. Nie ma żadnego podobieństwa między tymi dwoma (American Jews; Żydzi Amerykańscy; Random House: New York 1968). Maggal zgadza się z rabinem Richardem Israelem, który powiedział na sympozjum zorganizowanym przez żydowski periodyk Commentary: Pogrzebaliśmy [Boga] po cichu, w środku nocy. Rabin Sherwin Wine: cała koncepcja Boga jest przedawniona, judaizm może funkcjonować znakomicie bez niej.

Konflikt Talmudu z Biblią ilustruje istnienie zapoczątkowanej przez Anana Ben Dawida z Basry (Mezopotamia 754-775 r.) sekty karamitów, która doświadczyła od ortodoksyjnego rabinatu najsroższych w historii prześladowań za wierność Torze. Wg Nowej encyklopedii powszechnej PWN (Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa1997), karamici pochodzenia chazarskiego zamieszkiwali Krym, skąd część migrowała w XIV w. na Litwę i Ruś. Stamtąd wzięli się w płn.-wsch. Polsce i zach. Białorusi. Karamici semiccy z głównym ośrodkiem w Kairze wyemigrowali do Izraela po 1957 r. W Polsce pozostała garstka w Karaimskim Związku Wyznaniowym. Karamici odrzucają rabiniczne dodatki do Tanachy, np. Misznę, ponieważ cytuje ona różne opinie jedną z drugiej, bez wskazania prawdy. Tylko jedna opinia może zawierać prawdę ustnego Prawa Mojżeszowego, więc dlaczego Miszna nie mówi jedynie w jego imieniu? – pytają karamici. Tanacha nawet nie wspomina o Misznie, np. Księga Wyjścia (24:12) mówi tylko o pisanym prawie przygotowanym dla Mojżesza. Miszna i Talmud odzwierciedlają kulturę II-V w. i nie zawierają biblijnych wyrażeń np. I rzekł Pan do Mojżesza. Mędrcy karamiccy napisali kilkaset książek interpretacji Tory i rozwinięcia ich w halachę. Sprzeciw talmudyzmowi wynika więc z ich przekonania o wyniesieniu pism rabinicznych ponad Torę.

W Izraelu Talmud ma status nadrzędny nad Biblią, czemu dowodzi przypadek czarnoskórych Żydów etiopskich. Ich religia jest o wiele starsza niż Talmud, więc go nie znają. New York Times (29.9.1994): Problem w tym, że etiopska tradycja żydowska nie wychodzi poza Biblię czy Torę. Etiopczycy nigdy nie poznali późniejszego Talmudu ani innych komentarzy – podstaw nowszych tradycji. Żydzi etiopscy są dyskryminowani w Izraelu z powodu braku talmudycznej tradycji. Syjoniści zabraniają im zatrudnienia przy nadawaniu stanu małżeństwa, pogrzebach i na in. stanowiskach rządowych.

Spotkałem Żyda etiopskiego, stróża kolejki wyciągowej na Górę Kwarantania k. Jericho, domniemanego miejsca kuszenia Chrystusa przez szatana. Jadąc głośnym mopedem po stromej skalnej ścieżce, Etiopczyk czarniejszy niż noc zbudził mnie w namiocie, który rozbiłem na terenie stacji, bo pobliski grecki prawosławny monastyr Kuszenia Jezusa zamykają na noc. Popijając herbatę, przegadaliśmy kilka godzin w jednej z pieczar na terenie stacji. Nie czuł się zadomowiony w Izraelu, mówił jak robotnik przyjezdny. Był niezmiernie dumny ze swych dzieci, z syna wyróżnionego stypendium króla Jordanii na prestiżowej uczelni zachodniej. Niby starożytny ewangelista, prowadził kiedyś dalekobieżne ciężarówki do Europy, był w Berlinie. To tylko 150 km od Szczecina, mojego miasta w Polsce – powiedziałem.

Uważany za jednego z najbardziej wpływowych rabinów XX w., Joseph Soloveitchik jest niekwestionowanym przywódcą judaizmu ortodoksyjnego i czołowym autorytetem światowym w żydowskim prawie religijnym (halacha). Wykształcił i wyświęcił ponad 2 tys. rabinów, całe pokolenie żydowskich przywódców. Reporter religijny NYT (10.4.1993) Ari Goldman podał podstawę autorytetu rabina: pochodzi z długiej linii znakomitych badaczy Talmudu […] Do wczesnych lat 20-tych poświęcił się niemal wyłącznie studiom Talmudu […] Dołączył do Teologicznego Seminarium Elchanan przy Uniwersytecie Jesziwa, gdzie pozostał wybitnym nauczycielem Talmudu […] Otrzymał tytuł profesora Talmudu. Goldman nie wspomniał o znajomości Biblii jako podstawy autorytetu Soloveitchika, którego kwalifikacje polegają na biegłości w Talmudzie, a inne studia są drugorzędne. Brytyjski Jewish Chronicle (26.3.1993): w jesziwach Żydzi poświęcają się Talmudowi, wykluczając wszystko inne. Jesziwa to talmudyczna szkoła.

Rabini nakazują Żydom przestrzegać Talmud ponad Biblię (Nakazy rabinów są ważniejsze niż przykazania Bibli), pod karą piekielnego gotowania w ekskremencie za nieposłuszeństwo (Talmud, Erubin 21b). Bóg sam przyznał, że rabin może pokonać Boga w debacie (Baba Mezia 59b) i żaden rabin nie pójdzie do piekła (Chagiga 27a), Nieposłuszeństwo rabinom jest gorsze od złoczyństwa (Moed Katan 17a). Talmud uczy mitu, że Bóg radzi się rabinów na Ziemi ws. problemów w Niebie, a Żydzi mają u Niego specjalne względy, np. – Niebo i Ziemię stworzono dla dobra wyłącznie Żydów (Wajidra Raba 36). Żydzi mają godność, jakiej nawet nie może mieć anioł (Chullin 91b). Pomimo swych grzechów, Żyd jest dobry w oczach Boga (Chagiga 15b).

Zabiwszy Boga, Żydzi mianowali siebie samych w Jego miejsce. Żyd jest Bogiem żywym, wcieleniem Boga – niebiańskim człowiekiem. Inni ludzie to ziemska, gorsza rasa; istnieje tylko po to, żeby służyć Żydowi. Są nasieniem bydła – czytamy w Kabale. Czy „policja“ ADL Bnai Brith ścigająca rasistowskich supremacjonistów za antysemityzm, ksenofobię i szerzenie nienawiści przeczesała księgi judaizmu równie skrupulatnie jak chrześcijańskie?

Rabini nadużywają swego autorytetu w polityce – co potępia się u kleru chrześcijańskiego. Kiedy potrzeba było wzmocnić apele o eliminację Iranu z ONZ, 17 rabinów, 4 studentów rabinicznych i działacz żydowski protestowali przed gmachem ONZ w Nowym Jorku, trafiając do aresztu na 5 godzin (IsraelNN 18.4.2007). Jako pretekst grupa użyła wyświechtane oskarżenie prezydenta Iranu, Ahmadinedżada, o zamiar wymazania Izraela z mapy, co rzekomo powiedział podczas teherańskiej konferencji Świat Bez Syjonizmu (25.10.2005). Wierne tłumaczenie jest: Imam [Khomeini] powiedział, że reżim okupujący Jerozolimę musi zniknąć ze stron dziejów. To zdanie jest bardzo mądre . Od tego czasu judeocentryczna propaganda cytuje fałszywe tłumaczenie przy każdej okazji. Zrozumiałe było zamieszanie w 2005 r., gdyż mylne tłumaczenie podała agencja prasowa Iranu. Jednak po oficjalnym wyjaśnienu przez rząd Iranu, syjonistyczne media podtrzymują kłamstwo.

Po wypuszczeniu z aresztu, do którego się zaprosili niewątpliwie w celu medialnym, rabini nawoływali Żydów amerykańskich do masowego marszu na Waszyngton z udziałem setek tysięcy […] Nawołujemy wszystkich rabinów i kler innych wiar, żeby dołączyli w akcie społecznego nieposłuszeństwa i domagali się wydalenia Iranu z ONZ […] nasze ciągłe działania muszą wywrzeć znaczny wpływ, który spowoduje zmianę na całym świecie. Rabini nie omieszkali nawiązać do holokaustianizmu: W tygodniu Pamięci Holocaustu, my, przywódcy naszych społeczności staniemy razem i pokażemy światu, że nie tolerujemy gróźb Iranu pod adresem Państwa żydowskiego ani nie pogodzimy się z jego unikaniem traktatów nuklearnych bez wydalenia go z ONZ. Nawoływanie przeciw narodowi pod fałszywem pretekstem to nawoływanie do nienawiści. Izrael jest jedynym państwem na Bliskim Wschodzie, które posiada broń atomową i omija traktaty nuklerane. Próbując podperzeć się autorytetem rabinicznym, grupa rabinów usunęła wątpliwości co do szczerości judeocentrycznych pociągnięć. W grudniu 2007 r., kiedy Bush napierał na przygotowanie ataku na Iran, 16 agencji służb specjalnych i armii USA zaskoczyły wszystkich we wspólnym raporcie, że Iran zawiesił wojskowy program nuklearny od conajmniej 2003 r.

Religijny fanatyzm

Talmud babiloński cytuje rabina Simona ben Johaia z II w., jednego z największych rabinów judaizmu i autora Kabały: Nawet najlepsi nie-Żydzi wszyscy powinni być zabici (Jewish Encyclopedia Funk and Wagnalls 1907 s. 617). Każdego roku w święto Purim, Izraelczycy idą na pielgrzymkę do grobu ben Johaia (Jewish Press 9.6.1989). W święto Purim w 1994 r. oficer armii Izraela i ortodoksyjny Żyd z Brooklynu, Baruch Goldstein zmasakrował 40 palestyńskich cywilów, w tym dzieci, gdy klęczeli w modlitwie w meczecie. Był uczniem rabina Meira Kahane, który powiedział CBS News, że Talmud uczy, iż Arabowie to psy. Profesor Ehud Sprinzak na Uniwersytecie Jerozolimskim określił filozofię Kahane i Goldsteina: Oni wierzą, że popełniają przemoc przeciw gojom, po hebrajsku nie-Żydom (New York Daily News 26.2.1994). (Goje to nie-Żydzi wszelkiego koloru, wyznania, narodowości.) Podobnie wypowiadali się rabin Yitzhak Ginsburg (Musimy przyznać, że krew żydowska to nie to samo co krew gojaNew York Times 6.6.1989) i rabin Yaacov Perrin (Milion Arabów nie jest wart żydowskiego paznokciaNew York Daily News 28.2.1994).

Shahak wnioskuje: nie ma już wątpliwości, że najokropniejsze akty ciemiężnicze na Zachodnim Wybrzeżu [w Palestynie] motywuje żydowski fanatyzm religijny. Szahak cytuje oficjalną egzortę naczelnego kapelana armii Izraela: Gdy nasze siły napotkają cywilów w czasie wojny, podczas ścigania lub w obławie i jeśli nie ma pewności, że są niezdolni zaszkodzić naszym siłom, to zgodnie z Halachą mogą, a nawet muszą być zabici […] W żadnym wypadku nie można wierzyć Arabowi, nawet jeśli robi wrażenie cywilizowanego […] gdy nasze siły nacierają na wroga, mają one pozwolenie, a nawet nakaz Halachy, żeby zabijać nawet […] cywilów wyglądających na dobrych. Urodzony w Polsce, Szahak był profesorem Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Za obronę praw prześladowanych Palestyńczyków, judeocentrycy okrzyknęli go antysemitą, kłamcą i oszustem. Na Szahaka powołuje się m.in. słynny niezależny reporter, Robert Fisk (Independent 3.12.1997).

Judaizm i Talmud motywowały bolszewizm: tyle jest w samym fakcie bolszewizmu, w faktach, że tak wielu Żydów jest bolszewikami, a ideały bolszewizmu zgadzają się z najwspanialszymi ideałami judaizmu – pisała wiodąca w USA żydowska gazeta Jewish Chronicle (4.4.1918). Gazeta American Hebrew pisała w 1920 r.: Co wydarzyło się w Rosji, stanie się rzeczywistością na całym świecie, dzięki tym samym żydowskim umysłowym i fizycznym siłom. Żydowski pisarz Oscar Levy w przedmowie do książki The World Significance of the Russian Revolution (Światowe Znaczenie Rewolucji Rosyjskiej): Niemal nie ma wydarzenia w historii Europy, które nie wywodziłoby się od Żydów. My, dzisiejsi Żydzi nie jesteśmy nikim innym niż uwodzicielami świata, jego niszczycielami, podpalaczami, rewolucjonistami. To też nie był ewenement. W 1881 r. rzecznik żydowski Goldwin Smith, profesor historii Uniwersytetu w Oksfordzie powiedział z dumą: My Żydzi uważmy swą rasę za wyższą niż ludzka i cieszymy się nie tyle na ostateczną unię z innymi rasami, co na nasz tryumf nad nimi.

W 1858 r. naczelny rabin Europy oświadczył: Wojny są żniwami Żydów, bo wybijamy przy tym chrześcijan i zbieramy ich złoto. Zabiliśmy już ich sto milionów, a końca jeszcze nie ma! Było to przed wojną domową chrześcijan przeciw chrześcijanom w Ameryce, bolszewickim zniszczeniem Rosjan i przed bratobójczymi wojnami światowymi. Samuel Roth (1893-1974), pisarz skazany w USA za rozpowszechnianie pornografii, oświadczył drugiemu Żydowi: Przyszliśmy do świata udając ucieczkę przed prześladowaniami, a ze wszystkich żałosnych annałów człowieka jesteśmy najbardziej morderczymi prześladowcami.

Judeocentrycy byli przykrzy dla otoczenia także podczas pokoju. Żydowski historyk Heinrich Graetz należał do myślicieli potępiających powszechną wśród rabinów na ziemiach polskich tradycję kabalistyczną. Żydowska mniejszość w Polsce miała nadaną przez króla Bolesława Pobożnego w 1264 r. autonomię, w ramach której Żydzi rządzili się wg prawa talmudycznego. Graetz dowodził, że narzucone przez rabinów postępowanie szkodzi mniejszości żydowskiej wśród chrześcijan – przekręcanie faktów, chytre mamienie ludzi, szukanie przyjemności i poczucia wyższości z udanych oszustw stoją w konflikcie z rzetelnością i prawością. Pisał m.in.: Tłum przyswoił sobie tę krętą dialektykę szkół talmudycznych i posługiwał się nią do wyprowadzenia w pole mniej sprytnych osobników. Co prawda, trudno było zażyć z mańki kutych na cztery nogi współwyznawców, ale świat nieżydowski, z którym obcowali, poczuł ku swojej szkodzie tę przewagę pomysłowego ducha Żydów polskich.

Editio Princeps dzieł wszystkich Kodeksu Prawa Talmudycznego oraz Miszne Tory Majmonidesa są pełne nie tylko najbardziej obraźliwych nauk przeciw wszystkim nie-Żydom, lecz także dobitnych ataków na chrześcijaństwo i Jezusa (po imieniu którego autor dodaje pobożnie „Niech zginie imię nikczemnika“) – pisze Szahak. Imię Jezus w hebrajskim interpretowano jako akronim od klątwy „niech jego imię i pamięć jego będą wymazane“, której używa się w najbardziej skrajnych obelgach – dodaje Szahak. Napotkał on w pracach Żydów ortodoksyjnych, (np. grupy Neturei Karta, dzięki którym dowiadujemy się o udziale elit syjonistów w Szoa) wyrażenie jezusowy Herzl w znaczeniu przeklęty Herzl (czołowy syjonista XIX/XX w.).

Szahak znalazł jezusowy Nasser i jezusowy Arafat w religijnych pismach syjonistów. Żyd, który przyjął chrześcijaństwo i poświęcił całe swoje życie i fortunę na zdemaskowanie Talmudu, dr Benjamin Freedman pisał: Od urodzenia Jezusa […] nie zanotowano bardziej zjadliwgo, podłego i oszczerczego bluźnierstwa przeciw Jezusowi i chrześcijaństwu niż mamy w 63 tomach Talmudu, które lżą Chrystusowi i chrześcijanom w języku niewiarygodnie wstrętnym, plugawym, nieprzyzwoitym, sprośnym i nikczemnym. Podobną opinię wystawił b. rabin Drach, który przyjął chrzest: Talmud zawiera mnóstwo wymyślonych, absurdalnych przesad, oburzających nieprzyzwoitości, a ponad wszystko okropne bluźnierstwa przeciw wszystkiemu, co reprezentuje chrześcijaństwo (De l’Harmonie entre Paris 1844 tom 1 s. 163-164). Kiedy w 1923 r. żydowski badacz przetłumaczył Talmud na węgierski, rząd oskarżył go o pornografię i korupcję moralności publicznej. Węgierski sąd orzekł: Okropności zawarte w tłumaczeniu przez Alfreda Luzsenzsky znajdują się bez wyjątku w Talmudzie. Jego tłumaczenie jest dokładne, ponieważ oddaje ustępy, które są tekstem Talmudu, w ich właściwym znaczeniu.

Dla rabina Morrisa Kertzera, dyrektora ds. międzyreligijnych Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego, Talmud to podręcznik używany w szkoleniu rabinów oraz podstawa żydowskiego prawa religijnego (Look Magazine 17.6.1952). Wg Talmudu, Jezusa skazał na śmierć prawidłowy sąd rabiniczny za bałwochwalstwo, namawianie innych to tegoż i obrazę rabinatu. Pisząc o egzekucji Jezusa, źródła talmudyczne nie kryją zadowolenia z odpowiedzialności za ten czyn i nie wspomną nawet udziału Rzymian. Jeszcze gorsze są popularne przekazy, brane niemniej jednak dość poważnie, np. notoryczny Toldot Jeszu, bo obok ww. zbrodni oskarżają Go o czarną magię. Sama nazwa Jezus kojarzyła się i nadal kojarzy Żydom ze wstrętnościami. Ww. Maccoby pisze w swej książce: Talmud zawiera szereg dosadnych wzmianek o Jezusie […] na pewno nie pochlebnych. Michael Hoffman cytuje wstrętne obelgi w Talmudzie pod adresem Bogurodzicy (Sanhedrin 106a, Szabat 104b notka 2), Jezusa (Gitin 57a, Sanhedrin 43a, Sanhedrin 106) oraz Ich obojga (Kala 51a).

W Talmudzie, Abhoda Zara 20a zabrania nawet chwalenia chrześcijan, żeby nie wyszło, jak dobry jest goj. Ale to nic przy nakazach zabijania, bo chrześcijanie to bałwochwalcy (Hilhot Mahalot) i grzeszą czcząc Jezusa Chrystusa (Hilhot Melahim), więc nawet nie wspomnij Boga chrześcijan (Hilhot Akum V 12). Zabijanie chrześcijan i kadzidło jednakowo cieszą Boga (Sefer Or Israel 177b), a po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej jedyną niezbędną ofiarą jest ich eksterminacja (Zohar III 227b). Zohar (I 25a): Jeśli nie ma ryzyka nakrycia, trzeba niszczyć chrześcijan. Żyd przelewający krew chrześcijan składa ofiarę Bogu (Alkut Simoni 245c), a ich eksterminacja to niezbędna ofiara (Zohar (II 43a). Nie zapobiegaj śmierci chrześcijan (Czoszen Ham 425. 5), niech umrą (Hilhot Akum X 1).

Prawa autorskie Piotr Bein

Komentarze 52 to “Wybrańcy Boga (2)”

 1. grypa666 said

  od pb: otrzymalem z jewish voice for peace apel o poparcie rodziny procesujacej sie w izraelu za 23-letnia corke Rachel Corrie, bestialsko zamordowana kilka lat temu w gazie za pomoca izraelskiego buldozera wojskowego, gdy probowala bronic palestynska rodzine przed zniszczeniem ich domu:

  This month, a civil lawsuit in Israel in the case of our daughter Rachel Corrie will converge with the seven-year anniversary of her killing in Gaza. A human rights observer and activist, Rachel, 23, was crushed to death by an Israel Defense Force (IDF) Caterpillar D9R bulldozer as she tried nonviolently to offer protection for a Palestinian family whose home was threatened with demolition. This lawsuit is one piece of our family’s seven-year effort to pursue accountability for Rachel while, also, challenging the Occupation that claimed her life.
  On this day, when Rachel’s presence is powerful for many of us, we’re asking all of our friends to support Rachel’s vision of freedom for Palestinians living in the Gaza Strip by participating in what we are calling the International Day of Conscience. Please join her struggle by calling the White House today – this link has all the information you need:
  http://tinyurl.com/Corrie4Gaza
  Seven years later, Rachel’s memory is still vibrant. I’m writing to you from Israel where we are plaintiffs in a civil case against the state of Israel for its responsibility in her death. In addition to seeking accountability through the Israeli court system, we’re asking all of our friends to support Rachel’s vision of freedom for Palestinians living in the Gaza Strip by participating in a national call-in day to the White House.
  I hope I can count on you to:
  Call the White House at 202-456-1111
  Urge Special Envoy for Middle East Peace George Mitchell to visit Gaza and demand that the United States break the blockade of Gaza by providing immediate humanitarian aid and building materials.
  Tell us about your call. Tracking your calls makes a difference.
  You can also make the call tomorrow. Please forward this email to help spread the word.
  Thank you,
  Cindy Corrie
  P.S. Click here to view the trial updates page on the Rachel Corrie Foundation website.
  http://salsa.democracyinaction.org/dia/track.jsp?v=2&c=dLga%2BYWuw%2FZrEu8GxAAYajjDyUvrCEtH

 2. asterix said

  „Dzieci do 5 roku życia otrzymają dowód osobisty z terminem ważności 5 lat, a pozostałe osoby na 10 lat.”
  Po co dzieciom ????? Pytam sie !!!
  http://www.sfora.pl/Czas-na-nowe-dowody-osobiste-Od-kiedy-a18176

  • hjk said

   dziecko to też niewolnik systemu, moze nawet wiekszy niz dorosły, bo ubezwłasnowolniony i niedojrzały do myslenia i działania, a poza tym pachnie odbieraniem rodzicom, jak nie calkowicie to okresowo – np. na cas uczestniczenia w indoktrynacji, „szkoleniach”, „obozach”, itd.

   • Pelagia said

    Może trzeba rozpocząć akcje protestacyjne przeciw nowym dowodom ?? napisac jakieś pismo do posłów kt. byli przeciw podpisaniu traktatu lesbonskiego. maili nie czytają, to trzeba na papierze

 3. Wojwit - Ten Sam said

  Oddaliście Polskę Żydom!
  Opublikował/a krolowapokoju w dniu 16/03/2010

  Z Daną I. Alvi, przewodniczącą Polish American Public Relations Committee (PAPUREC), rozmawia Piotr Jakucki

  – Na początku chciałbym Pani podziękować za nieugiętą obronę dobrego imienia Polski oraz ujawnianie faktów antypolonizmu. Jest Pani przewodniczącą Polish American Public Relations Committee (PAPUREC) – organizacji zajmującej się tymi kwestiami. Kiedy powstał PAPUREC?

  – Ziarna Komitetu zaczęły kiełkować około roku 1983-1984, kiedy zaczęłam pisać listy protestacyjne przeciw szkalowaniu Polski. Prawdziwa praca rozpoczęła się w 1989 r. Współpracowałam wtedy z Polish-American Congress Anti-Defamation Committee of California, Inc. W 1994 r. komitet zmienił nazwę na Polish American Defense Committee, Inc. po tym, jak żydowska organizacja Anti-Defamation League of B’nai B’rith, zabroniła innym organizacjom używania terminu “Anti-Defamation”. W tym okresie powstał PAPUREC, który oficjalnie został zarejestrowany w księgach Stanu w 1993 r.

  – Jakie cele stawia sobie PAPUREC?

  – Celem Komitetu jest obrona dobrego imienia Polski i Jej suwerenności z ciągłą nadzieją, że ta obrona uświadomi Polakom nienawiść Żydów do Polski, rozmiar i niebezpieczeństwo ich ataków na Polskę i pobudzi do patriotyzmu.
  […]
  Za: http://www.polonica.net/Oddaliscie_Polske_Zydom.htm

  • Magda said

   Młodzi Izraelczycy rozrabiają w Polsce
   http://judeopolonia.wordpress.com/2010/03/17/mlodzi-izraelczycy-rozrabiaja-w-polsce/

  • Magda said

   Ostatnie szokujące informacje, zupełnie przemilczane przez światowe media wskazują, że pewne kręgi w Stanach Zjednoczonych sfałszowały miliony sztabek złota, których wartość ocenia się na zawrotną sumę 600 miliardów dolarów (ang. billion).

   Sprawa wyszła na jaw w październiku 2009 roku kiedy to Chiny, zakupiwszy około 5700 sztabek złota, każda o wadze 400 uncji, nabrały podejrzeń co do prawdziwej ich jakości. Po zbadaniu sztabek, które według oficjalnych dokumentów zostały wysłane bezpośrednio z amerykańskiego skarbca złota w Fort Knox (United States Bullion Depository), okazało się, że ich rdzeń wcale nie zawiera złota, lecz w sumie jest to sztaba wolframowa – wolfram jest metalem o wadze niemal równej złotu – jedynie pokryta zewnętrzną warstwą prawdziwego złota. Informację na ten temat przekazał przed kilkoma dniami jeden z największych pakistańskich dzienników Pakistan Daily, i choć jest ona niezwykłej wagi, pominięta została przez, tak niby różnorodne, choć w sumie mówiące jednym-słusznym głosem media.

   Dochodzenie w tej sprawie ujawniło, że najwyraźniej fałszerstwem na tak wielką skalę zajął się sam rząd USA, a przynajmniej za jego wiedzą i zgodą dokonano tego procederu w centralnych czynnikach tzw. Banku Rezerw Federalnych. Okazało się, że przed około 15 laty, w czasie administracji prezydenta Clintona (a chodzi tutaj o najbardziej wpływowe postaci tego okresu, czyli Roberta Rubina, Alana Greenspana i Lawrence’a Summers – nota bene wszyscy trzej są wyznawcami judaizmu, proizraelskimi i prosyjonistycznymi fanatykami, dla których prawdziwe dobro Ameryki zawsze ustępuje przed priorytetem Izraela i diaspory żydowskiej), w jednej z nowoczesnych fabryk na terenie USA, zużywając do tego celu 16 tysięcy ton wolframu, dokonano fałszerstwa w postaci wyprodukowania od 1,3- do 1,5-miliona odpowiednich sztabek wolframu. Sztabki wolframowe pokryto następnie warstwą złota, po czym około 640 tysięcy takich wolframowo-złotych falsyfikatów przesłanych zostało do skarbca w Fort Knox. Jak twierdzą źródła chińskie, pozostałe z tak wyprodukowanych sztabek, czyli nawet do 860 tysięcy, zostało upłynnionych na globalnych rynkach złota i światowych giełdach.
   cd. tutaj

   http://judeopolonia.wordpress.com/2010/03/16/falszywe-zloto-zatruta-ekonomia-efektem-talmudycznej-moralnosci/

  • Magda said

   Plan prywatyzacji na lata 2008-2011:
   http://judeopolonia.wordpress.com/2010/03/01/sprzedaz-polski-%E2%80%93-calej-%E2%80%93-piotr-jaroszynski/#comment-3

  • Magda said

   Izrael może być zmuszony do wymazania Europy z powierzchni Ziemi
   ==================
   od pb: czemu powielacie propagande arabska? info niesprawdzone

 4. Ala said

  Chrystus mówi wówczas (Apokalipsa 3: 3) [ niebawem] przyjdę jak złodziej, Czas jest zatem bliski.

  6 Filadelfia 1798 – 1844 r. („Miłość braterska”) wielki ruch adwentowy, rozwój Stowarzyszeń Biblijnych jak American Bible Society, British Bible Society, zakładanie misji w Indiach itp.

  Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. 8 Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. 9 Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem. 10 Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. 11 Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał! 12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. 13 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

  „którzy mówią o sobie, że są Żydami – a nie są nimi, lecz kłamią. ” Ci to wiadomo o kogo chodzi

  Zbór w Filadelfii był słaby. Był także mały, ale trzymał się Słowa Bożego. Widać w nim nawrót do życia pierwotnych Chrześcijan i trzymania się Pisma Świętego.

  Zyskał jednak po cierpieniach średniowiecza i kontrreformacji uznanie SYNAGOGI SZATANA – kościoła katolickiego, ukazującego przez stulecia swe ohydne oblicze, ukazując nieświadomym dotąd katolikom w czym się znajdowali, co zwiększało tylko szeregi nowych czytelników Pisma, w którym wszystkie te epoki oraz zwodnicza natura odstępczego „kościoła” została dawno co do joty przepowiedziana.

  Na 7 epok (kosciołów, plag, świeczników, gwiazd, aniołów i pieczęci) paralelnie składają się : 4 jeźdźcy + 3 biada występują one jednocześnie nakładając się na epoki – kościoły.

  9:12 Minęło pierwsze „biada”: oto jeszcze dwa „biada” potem nadchodzą.
  13 I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem,

  Opis 6tej plagi ciągnie się aż po 11: 14, gdzie wreszcie czytamy:

  14 Minęło drugie „biada”, a oto trzecie „biada” niebawem nadchodzi. 15 I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków!

  Epoka w jakiej obecnie żyjemy nazwana przez Chrystusa Laodycea, to okres sądu i oczyszczenia świątyni Bożej, która to świątynia jest Oblubienicą, wspólnotą Chrześcijan, nie katolików czy członków „denominacji” reprezentujących Babilońskie doktryny Biblijne a nie samą Biblię. Nakłania ona do oczyszczenia ubrudzonych swym grzechem szat, abyśmy mogli dostąpić wkrótce Zbawienia po mającym niebawem nadejść Sądzie Ostatecznym nad każdym żyjącym i zmarłym człowiekiem, w trakcie którego zdamy sprawę z wszystkich naszych uczynków a nawet „z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień Sądu.” Mateusza 12:36
  2 biada z trzech już minęły: tuż przed nami znajduje się zatem najokropniejsze zwiedzenie wszystkich czasów, dlatego aby je zrozumieć i rozpoznać czym jest, tak istotna jest właściwa egzegeza tej symbolicznej Księgi Biblijnej.

  Wszyscy żyjemy w końcowym momencie dziejów przed trzecim „Biada”. Jakie jest to ostateczne zwiedzenie, które ma nadejść?

  Jeśli drugie biada usunęło Chrystusa jako JEDYNEGO ZBAWICIELA, to czym będzie to, które wkrótce ma nadejść?
  Czego dotyczyć może owo ostateczne zwiedzenie?
  Skoro pierwsze starało się usunąć Biblię, drugie Chrystusa, czy trzecie dotyczyć może chęci usunięcia nawet samego Stwórcy i oddawanie czci stworzeniu?

  Rozejrzyjmy się dookoła i zastanówmy nad procesami ekumenicznymi zachodzącymi w kościele katolickim a także stwierdzeniem samego Zbawiciela pochodzącym z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza o „ohydzie spustoszenia stojącej w miejscu świętym”….

  http://trojanielskasluzba.org/blog Myślę ze warto przeczytać i samemu wyciągnąć wnioski , choć dla mię samej jakoś tak nieswojo jak czytałam tu na temat KK .Szukając prawdy warto i to co nie pasuje do naszych ideologi tez wziąć pod uwagę

  • Jaga said

   Czytając samemu Biblię wcale nie jest łatwo wyciągać wnioski…wszystko zależy czy jakąś religie wyznajesz i jaką…dla każdego „Miejsce Święte” czy „Oblubienica”, to jego organizacja religijna…czy tym podobne sprawy. Wcale nie łatwo to pojąć.

  • Lamb said

   Strona warta uwagi, szczególnie kilka filmów. Oczywiście sporo zniekształceń adwentystycznych- co nie przeszkadza trzeźwo spojrzeć na prezentowane filmy.

   http://trojanielskasluzba.org/filmy/76-papie-domaga-si-nowego-porzdku-wiata

   film o dekrecie wydanym przez papieża benedykta aby ustanowić światową polityczną władzę
   dekret z 7 lipca 2009. KK jest jednym z fundamentów NWO- mówi o tym biblia- warto wiec trzeźwo spojrzeć na rzeczywistosc.
   =============
   od pb: kpisz czy o droge pytasz, lamb? taka szmira propagandowa ma uzasadniac twe stanowisko? odniesienie do michaela jacksona, lucyferycznej gwiazdy lansowanej przez kompleks jot, cytowanie merdiow jot zamiast encykliki papieskiej, na koniec bzdurne interpretacje Pisma jakby ten aktor byl teologiem; banuje cie za to, tym bardziej ze narobiles tu sporo bigosu;

   • Pelagia said

    jaka biblia pisze wprost o KRK ?? Podaj rok , miejsce wydania, wydawcę, to jest fascynujące co piszesz (nie napiszę dlaczego, po co mam ułatwiac życie komuś, kto Cie w maliny wpuszcza ??
    ktoś tu kiedyś podawał link, albo była podana wypowiedź papieża w mediach (wiem – to sa mendia) w której zdecydowanie się sprzeciwia globalizacji, NWO.
    czyli coś nie gra, ktoś sieje dezinformację

   • Lamb said

    kk jest biblijną kobietą jadaca na bestii. Kk bedzie filarem nowej swiatowej religii – już dawno to zapoczątkowali głosząc ekumenię a wczesniej adaptujac do swojego obrządku pogańskie zwyczaje – chociażby rózaniec czy okultystyczny kult obrazów i figur, medytację itp.
    ==================
    od pb: a ty skad wiesz jak interpretowac Apokalipse? bogiem jestes?

   • Lamb said

    nie osądzam ludzi – zostawiam to Bogu, jak każdy mam prawo wyrażać moje poglądy nt organizacji i obrządków – mozna sie z tym zgodzic lub nie.

   • Pelagia said

    Lamb – jak narazie to są poglądy – Twoje i jakiejś grupy ludzi. Równie dobrze mozna uznac, że kobieta na bestii to jest zupełnie inna instytucja/organizacja. Celowo nie wymieniam nazw żadnej z religii ani kościołów. O posądzenia łatwo, sprostować trudno.
    Podaj jakieś linki w kt. oficjalnie wypowiadaja sie pzedstawiciele KRK o akceptacji dla NWO. Jacyś ludzie na filmie mówiący co niby KRK mówi, to zaden dowód. Ja tez moge powiedzieć, że Lamb akceptuje NWO.
    Ekumenia – co w tym złego, że ludzie prowadzą dialog ?? biadolicie, że KRK jest nietolerancyjny, teraz ekumenia przeszkadza. jak ktos chce psa uderzyć, to zawsze kij znajdzie. parę osób na siłe widze szuka kija na KRK.
    Odnośnie różanca i pozostałych, kt. wymieniłeś, to nie widze tu pogaństwa, było już to wyjaśniene, ale pewnie trudno Ci to zrozumieć.
    Zwyczaje pogańskie np. wzięte od Słowian/ co mnie cieszy/ to jest święcenie jajek, zapalanie zniczy na grobach.
    przestań się czlowieku czepiać, czep się raczej plemienia żmijowego, kt. wpełzło do krk i nie tylko tam
    ================
    od pb: zadziwiajace ze wiecie wszystko o talmudzie skoro nie ma dyskusji nt glownego artykulu

   • malwa said

    lamb słyszałam że teraz podobno śj nie chodzą już po domach ze swoimi świerszczykami ale agitują w internecie podobnie jak ty ?

   • Lamb said

    @ Pelagio – to sa poglady jakiejś grupy ludzi i mozesz sie z tym zgadzac lub nie – ja sie zgadzam. Kk nie wypowiada sie oficjalnie nt nwo ale to nie znaczy ze jest przeciwnikiem nwo, wystarczy spojrzeć na owoce. Co do nwo mało kto wypowiada sie oficjalnie – nawet rządy państw przemycają ustawy które ten porządek realizują. Cała tematyka tego bloga ma na celu ujawnianie zakamuflowanych kroków mających pod róznym pozorem realizowac nwo. Taka ma być heca abyśmy sie obudzili z czipami pod skórą lub w więzieniu bo jakby ktoś wczesniej wiedział to by był bunt 😉
    Zwyczaje pogańskie nie sa niczym dobrym- Bóg to potępia i mozesz o tym czytać w wielu miejscach biblii. Bóg nie potrzebuje zwyczajów ale czystego serca otwartego na Jego miłość. Jesli chcesz słuzyc Bogu zapalajac znicze czy swiecąc jajka to odpowiedz sobie na pytanie czy On tego chce i czemu ma to słuzyć.
    @Malwa – jak to juz w Polsce bywa wszytsko co nie ma zwiazku z powszechnym kosciołem katolickim to świadkowie lub sekta tak??
    Ja nie mam zamiaru agitować do niczego. Wyrazam swoje poglady – głównie wklejajac linki do materiałów, które sa wg mnie warte obejrzenia. Mozesz je obejrzec lub nie – nie rozumiem czemu uderzasz w moja osobę- coś ci złego zrobiłam? Z tego co wiem internet jest miejscem swobodnego wyrazania pogladów i nie koniecznie trzeba być swiadkiem Jehowy aby sie tu wypowiadać.

   • mgrabas said

    @ Pelagia, oto linki, słuchaj uważnie, znajdziesz tam bogatą bibliografię tematu
    http://www.przeklej.pl/plik/11-tajemnica-tajnych-stowarzyszen-avi-0009os6bp8c02j6
    http://www.przeklej.pl/plik/12-tajne-agendy-avi-0009qf39f8c02j6
    same konkrety

   • Lamb nie mieszaj ludziom w głowach. Benedykt nigdy nie był za NWO
    Nie słuchaj propagandy unych.
    Poczytaj i nie kłąm bo kłamstwo a szczególnie obmowa jest cięzkim grzechem. Chyba że ty się karmisz kłamstwem i nim żyjesz.

    Papież przeciwkocjednemu rządowi światowemu

    Większość gazet i innych mediów informacyjnych przytaczała tylko jedno zdanie z ostatniej encykliki papieża Benedykta XVI. Wiele z nich używało tytułu: Papież opowiada się za „światową władzą polityczną” lub nawet za „jednym rządem światowym”. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Ojciec Święty otwarcie sprzeciwia się rządowi światowemu, który kładzie kres państwom narodowym. Przytaczamy poniżej doskonałe wyjaśnienie tej kwestii autorstwa Johna-Henry Westena z LifeSiteNews.com.

    „Zamieszanie wywołał paragraf 67 encykliki, zawierający pewne zdania, które jako wyrwane z tekstu cytaty dodały pikanterii światowym stronom informacyjnym, od New York Times’a do blogerów od spiskowej teorii dziejów, uznających Papieża za Antychrysta. Główny fragment, który prowadził do tych oskarżeń brzmi następująco: „Pilnie potrzebna jest prawdziwa światowa władza polityczna – o której mówił już mój poprzednik, błogosławiony Jan XXIII – aby zarządzać ekonomią światową; uzdrowić gospodarki dotknięte kryzysem; zapobiec pogłębieniu się kryzysu i związanego z nim zachwiania równowagi; przeprowadzić właściwe, pełne rozbrojenie oraz zagwarantować bezpieczeństwo żywieniowe i pokój, zapewnić ochronę środowiska i uregulować ruchy migracyjne”.

    W paragrafie 41 Ojciec Święty rozróżnia jednak szczegółowo swoje pojęcie światowej władzy politycznej od koncepcji jednego rządu światowego. ‘Powinno się’, mówi Papież, ‘propagować władzę polityczną rozłożoną i aktywną na różnych poziomach’. Wyjaśnia, że ‘zintegrowana ekonomia naszych czasów nie eliminuje roli państw, a raczej zobowiązuje ich rządy do głębszej wzajemnej współpracy. Mądrość i roztropność podsuwają racje, które przemawiają za tym, by zbyt wcześnie nie ogłaszać końca roli państwa. W odniesieniu do rozwiązania obecnego kryzysu wydaje się, że rola państwa będzie wzrastać i że zostaną mu przywrócone liczne zakresy działania. Istnieją ponadto narody, w których budowanie lub odbudowywanie państwa jest nadal kluczowym elementem ich rozwoju’.

    Później mówi on w encyklice (paragraf 57) na temat przeciwnego do jednego rządu światowego pojęcia – na temat pomocniczości (zasady katolickiej nauki społecznej, która mówi, że sprawami powinny zajmować się mniejsze, niższe czy najmniej scentralizowane kompetentne władze) – jako zasady podstawowej. ‘Żeby nie doprowadzić do powstania niebezpiecznej władzy uniwersalnej typu monokratycznego, zarządzanie globalizacją powinna znamionować pomocniczość’, mówi Papież”. (koniec cytatu z LifeSiteNews.com)

    Na początku paragrafu 67 papież Benedykt XVI wyjaśnia, że „światową władzą polityczną”, która powinna zostać zreformowana – potrzeba, o której mówili papieże Jan XXIII w Pacem in terris i Paweł VI w Populorum progressio – jest Organizacja Narodów Zjednoczonych: „odczuwa się mocno, również w świetle recesji o zasięgu światowym, pilną potrzebę reformy zarówno Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i międzynarodowych struktur ekonomicznych i finansowych, aby pojęcie rodziny narodów nabrało konkretnego kształtu”.

    Nie ma tu mowy o przekształceniu Organizacji Narodów Zjednoczonych w jeden rząd światowy, który wyeliminuje państwa narodowe. Jest mowa tylko na temat utworzenia miejsca, gdzie głowy państw i reprezentanci narodów mogliby spotykać się i rozmawiać ze sobą. Wszystko to przy poszanowaniu pojęcia „rodziny narodów”, gdzie każdy kraj zachowuje swoje istnienie i suwerenność.
    ================
    od pb: dzieki za wyjasnienie; szkoda ze nie mozesz reagowac wczesniej, zanim tacy jak lamb narobia szkody

   • Magrbas przestań sieć dezinformację. Napisać to ja mogę że np. jestes gejem . Potem mój kolega to wklei i tak pójdzie propaganda że nim jesteś.

    od mg: ten blogowicz staje się coraz agresywniejszy, przekręca nick, dyktuje innym co mają robić, a czego robić nie mają i jeszcze grozi oczernieniem
    ======================
    od pb: krolowapokoju przekrecil nicka celowo? wg mnie dal przyklad jak niesluszne ale ladnie opakowane oczernianie idzie w lud, nie tyczylo to mg = nieporozumienie…
    nie mam cierpliwosci czekac na sciagniecie tych materialow ale z innego watku wiem ze krolowapokoju podpiera sie zrodlami tam gdzie mg nie widzi propagandy = wiec wyjmuje ten komentarz ze spamu

    od mg: nie wiem czy celowo, chyba nie, przekręcenie nicka jednak świadczy o tym, że ma niewiele szacunku dla mnie, no chyba że mylę się, @ Krolowa pokoju się zreflektuje, zacznie panować nad swoimi słowami i przeprosi
    co do materiałów, proszę uzbroić się w cierpliwość, warto, bo materiały Profesora Veila są kluczowe dla poznania skrzętnie ukrywanej przez „unych” prawdy, do której Veilowi udało się jednak dotrzeć, są kluczowe dla nabrania szerszego kontekstu, materiały Profesora Veila zawierają same źródła, niektóre niedostępne nigdzie indziej, nie można wypowiadać się o temacie bez dogłębnego zapoznania się z tematem

   • Julka said

    Ale demagogia! Zamiast oglądać wątpliwe filmiki i wprowadzać innych w błąd polecając ich oglądanie, dla kogoś komu zależy na własnym rozwoju polecam po prostu przeczytanie encykliki BXVI -Caritas in Veritate (Miłość w Prawdzie).
    Polecany filmik jest manipulacją ludżmi, dla których przeczytanie a co dopiero zrozumienie papieskiej encykliki nastręcza trudności. Tym rozsiewanie kłamstw jest grzechem, powoduje upadek moralny wprowadzanego w błąd, a sprawcy tego lepiej by było „gdyby sobie kamień młyński uwiązał u szyi”.
    w/wym. encyklikę można przeczytać na stronie Opoka.

   • Lamb said

    Ludzie dajcie spokój z wytykaniem innym grzechów- to juz za daleko się posuwa i zakrawa na bazczelnośc. Niech kazdy rozsadzi w swoim sumieniu co jest dla niego gzrechem- forum to nie konfesjonał wiec księżom, zakonnicom i spowiednikom dziękujemy. Kazdy moze wkleić link wedle swojego uznania. Jeżeli czegoś nie uznajesz to nie oglądaj i nie komentuj. Ja absolutnie, w żadnym aspekcie nie zgadzam sie z poglądami lansowanymi na forum przez pana o przewrotnym niku królowapokoju w związku z powyższym szkoda mi czasu i energii na czytanie czy klikanie w linki i odnośniki przez tego pana zamieszczane. CO nie zmienia faktu, ze daje temu człowiekowi swobodę upubliczniania swoich poglądów bez oceniania go i prób przekonywania ze ma lub nie ma racji. Proponuje zastosować ta zasadę a wszystkim nam bedzie sie przyjemniej dyskutowało w wirtualnym swiecie. Na tym kończę wypowiedzi w tym temacie.

    od mg: jeśli @Krolowa pokoju – ładny mi pokój – nie przestanie rozkazywać innym co mają robić a czego nie mają robić, jeśli nie przestanie osądzać innych na blogu, jeśli nie zaprzestanie gróźb oczernienia czy jeszcze jakichś innych prób narzucenia innym swojego jedynie słusznego myślenia, to mam nadzieję, że PB w końcu zrobi porządek z brakiem szacunku katolików wobec bliźnich
    ================
    od pb: mg nie masz racji = krolowapokoju bez obrazania nikogo podala rzeczowe kontr-argumenty na szmire propagandowa upychana przez lamba (za co go wlasnie zbanowalem)

    od mg: powyższy swój dopisek umieściłem przy tym wpisie, bo inny wpis, do którego się odnosi ten dopisek, był w spamie, niedostępny dla blogowiczów, teraz jednak zdecydowałem się go opublikować, proszę samemu ocenić jego treść, a ja domagam się przeproszenia mnie przez @ Krolową pokoju za nieprawdziwe i dlatego podłe insynuacje wobec mojej osoby! – oto ten wpis: https://grypa666.wordpress.com/2010/03/16/wybrancy-boga-2-2/#comment-50408

   • to ja mateo said

    Mimo ze nie popieram we wszystkim mg to jednak staje w jego obronie uważam dokładnie tak jak on kk jest za NWO. Jest mnóstwo na to dowodów. Ten kto chce to je znajdzie a ten co nie chce to będzie we wszystkim widział spisek. Dokładnie jak ludzie, którym mówie o NWO to oni mówia, że ja wariat, że to nie mozliwe a jednak. To co sie dzieje na świecie samo o sobie mówi.
    Ale jak ktoś ma klapki na oczach to trudno.

  • Ala said

   Dezinformacja jest w tej chwili siana praktycznie w każdej dziedzinie dlatego trzeba samemu wyciągać wnioski ,bo miedzy wersami znajdują się okruchy prawdy .Przecież o to chodzi by ogłupić z dezinformować jak największa część populacji . Co do wiary każda religia twierdzi ze ich jest ta właściwa i ich ta prawdziwa ,punkt patrzenia zależny jest w dużej mierze od tego w jakiej Religii się wzrastało jakie idea nam wpojono .

 5. annah said

  1– 2 marca 2010 r., mimo uporczywego deszczu, Mirjana miała comiesięczne objawienie przy Błękitnym Krzyżu w Medjugorie. Na zakończenie objawienia Mirjana przekazała nam następujące orędzie:

  “Drogie dzieci, w tym szczególnym czasie waszego starania, by być jak najbliżej mojego Syna, Jego męki, jak i miłości, z jaką ją znosił. Pragnę wam powiedzieć, że jestem z wami. Pomogę wam zwyciężać błędy i pokusy z moją łaską. Nauczę was miłości, miłości, która zmazuje wszystkie grzechy. Miłości, która daje pokój mojego Syna, teraz i na wieki. Pokój z wami i w was, gdyż jestem Królowa Pokoju. Dziękuję wam.”

  http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/03/17/list-s-emmanuel-z-15-marca-2010-r/

  • to ja mateo said

   Sądze że to blue Beem te objawienia albo jak nie blue beam to obcy.

   • annah said

    Twoja wiedza na temat Medjugorie jest powierzchowna, proponuję byś poczytał o objawieniach, które trwają już ponad 20 lat. Nie brakuje kłamliwych wypowiedzi bo zły nienawidzi miejsca gdzie nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Warto pojechać na pielgrzymkę do Maryi Królowej Pokoju, poznać atmosferę tego miejsca i mieszkańców, by przekonać się jak jest naprawdę.

   • to ja mateo said

    xxxxxxxxxxxxxx [cenzura pb, ostrzezenie dla mateo, nastepnym razem wylecisz, ja nie utemperujesz jezyka i tonu]

    od mg: oto przykład agresywnego stylu komunikacji, za który można nawet „wylecieć”;
    proszę poczytać o asertywności: o komunikatach typu ja i o tzw. terytorytorium psychologicznym

 6. MagdaS said

  CIekawe doniesienia z granicy z niemcami ktorej nie ma 🙂

  http://wiadomosci.onet.pl/forum.html#forum:MSwxNSwxMSw2Njk0MDg1MywxNzY2MDQ3NjEsODEzMTczOCwwLGZvcnVtMDAxLmpz

  W ostatnim czasie często przejeżdżam Polsko-Niemiecką granicę w Jędrzychowicach /Zgorzelec/ Po wejściu Polski do Szengeg była wielka feta .otwarcie połączenie autostrady A4 z niemiecką częścią i opuszczenie granic przez celników. Ale obecnie WIELE SIĘ ZMIENIŁO !! Polskich celników faktycznie nie ma Ale zato Niemcy zamknęli graniczny odcinek A4 i wyznaczyli wąski objazd przypominający Grecki labirynt ograniczenie prędkości do 30/h a przy każdym zakręcie betonowe zapory i Policja która co chwile zatrzymuje Polskie pojazdy sprawdza dokumenty,rewiduje auta , na granicy można zobaczyć kilkadziesiąt zaparkowanych policyjnych niemieckich radiowozów od osobowek po więżniarki nie ciekawy widok granica która mała być zlikwidowana szybko się rozrasta CO JEST GRANE ? jeśli czyta ten post jakiś Dziennikarz to zapraszam na granicę do Jędrzychowic ! bo naprawdę dzieje się tam coś dziwnego pozdr:”
  ======================
  od pb: no i slusznie, z polaczkami nigdy nie wiadomo = mogliby napasc na reich jak w 1939; zrob foto-reportazyk, zamiescimy na blogu

 7. MagdaS said

  …i uwaga od początku, pewno będzie zmutowana !

  http://www.sfora.pl/Wraca-ptasia-grypa-Wirus-znow-w-Europie-a18173

 8. marslim said

  Bez tłumaczenia ale warte obejrzenia. Wolny człowiek przed sądem:

 9. Ola said

  Co jest złego z Izraelem?

  http://english.pravda.ru/opinion/columnists/13-03-2010/112576-wrong_israel-0

  Timothy Bankroft-Hinchey – 13.03.2010

  Tłumaczyła: Ola Gordon

  Jedno to twierdzenie, że jest się ofiarą cały czas, na przestrzeni wieków. Inne to działanie w ten sam sposób, albo, co gorsza, jak ci, których się krytykuje za złe traktowanie Żydów. Oczywiście, Izrael ma prawo istnieć jako członek społeczności międzynarodowej … ale czy na pewno, jeśli tak się zachowuje?

  Oko za oko, ząb za ząb, prawda? Zatem prawa człowieka dla tych, którzy zachowują się jak ludzie. Oczywiście. I dlatego te narody, które nie zachowują się jako członkowie społeczności międzynarodowej, logicznie rzecz biorąc, powinni utracić swoje prawa do członkostwa, tak jak członek klubu sportowego przestaje do niego należeć, jeżeli on/ona nie płaci składek lub łamie zasady.

  Dlaczego więc Izrael zawsze udaje ofiarę, gdy narusza prawo międzynarodowe? A jeśli Izrael akceptuje pojęcie „oko za oko” to nie może narzekać, gdy nieuchronnie taki sam rodzaj przemocy przez niego stosowanej codziennie wraca do Tel Awiwu? Może narzekać? Ale żeby mówić o tym jako antysemityzm (idiotyczne stwierdzenie, bo wszystko co on oznacza to „antysemicki” w odniesieniu do języków semickich, jak hebrajski i arabski).

  Głównym powodem nienawiści społeczności międzynarodowej wobec Izraela nie są Żydzi mieszkający w Moskwie, Londynie, Teheranie, Addis Abebie lub Jerozolimie, ale raczej działania państwa Izrael. Nie bądźmy tacy delikatni, ale powiedzmy to otwarcie raz na zawsze.

  Izrael stara się ukryć tchórzliwe za ogrodzeniem jakie dla siebie buduje, tzn. czyniąc w wielu krajach przestępstwem pytanie o istnieniu holokaustu. Dlaczego taka histeria, dlaczego taka ultra-obronna postawa dotycząca tego, co wydaje się być oczywiste? Dla wielu z tych, którzy odwiedzili obozy koncentracyjne z czasów II wojny światowej, nigdy nie było żadnych wątpliwości, aż do chwili, kiedy wątpliwość stała się przestępstwem.

  Kto stara się ukryć i co? Dlaczego? Kto zrobił przestępstwem mówienie o holocauście Afryki, niewolnictwie, który dotyczył nie 6 (?) milionów dusz, ale chyba bliżej do 70 milionów?
  Sposób w jaki zachowuje się Izrael w tych dniach rodzi poważne wątpliwości co do uczciwości tego „narodu”, jeśli w ogóle Izraelczyków można nazwać pojedynczym narodem, a nie pstrą zbieraniną, by wymienić tylko Etiopczyków, Finów, Francuzów, Holendrów, Amerykanów, Palestyńczyków i Rosjan.

  Jeśli działania jednostki powinny być oddzielone od działań państwa, to jest oczywiste, że Tel Awiw ma problem, poważny problem, który kwestionuje ciągłość przychylności wobec prawa Izraela do istnienia, jak to jest obecnie, wśród wielu ze społeczności międzynarodowej.

  Państwo Izrael zostało proklamowane w 1948 r. przez Dawida Ben-Guriona, i uzyskało błogosławieństwo ówczesnej większości członków wspólnoty międzynarodowej. Z biegiem lat, doświadczało ataków w wyniku obrzydliwego traktowania Palestyńczyków (których wyrzucał ze swoich domów i gruntów kiedy zaczęli przybywać żydowscy osadnicy), oraz ze względu na ogromne wsparcie wojskowe ze strony USA, udało mu się przesunąć pierwotne granice na teren określany w tekście biblijnym jako „Wielki Izrael”.

  Jednak my nie żyjemy w czasach biblijnych i istnieją normy, takie jak zasady prawa. Dlatego więc nie jest dziwne, że sekretarz generalny ONZ wzywa do natychmiastowego zaprzestania nielegalnego programu budowy 1600 nowych mieszkań we wschodniej Jerozolimie. Ci, którzy znają Benjamina Netanyahu jak nic nie znaczącego gońca pół wieku temu nie będą zaskoczeni, ponieważ Benjamin Netanyahu nigdy nie był kimś więcej niż marionetką rządzących nim szarych sił.
  Nie tylko nowe osiedla są niezgodne z prawem międzynarodowym, ale także łamią warunki planu pokojowego.

  Niezależnie od tego, blokada Strefy Gazy przeciwko niewinnej ludności cywilnej, w tym kobietom i dzieciom, przyczynia się, według raportów ONZ, do rozpalania anty-izraelskiej nienawiści i, co gorsza, do tworzenia zbrodniczej sieci wspierającej nielegalną gospodarkę, Czy to jest to, czego chce Izrael?

  Z każdym dniem wzrasta podziw wspólnoty międzynarodowej dla prężności i odwagi mieszkańców Strefy Gazy i coraz większa ponura nienawiść dla rządu pariasów, budującego nielegalne kolonie i dusi prawa ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci.
  Co jest złego z Izraelem?

  Kraj zbudowany na bazie przychylności po ciężkim i barbarzyńskim traktowaniu wymierzonym w Żydów, po etapie 6 (?) mln zaakceptowany w końcu wśród społeczności międzynarodowej po II wojnie światowej, Izrael i Izraelczycy mogli zrobić znacznie więcej w zakresie zarządzania z myślą o realizacji polityki dwóch państw w tym regionie.

  Choć nie ma żadnej wątpliwości, że holokaust miał miejsce (nie tylko w Niemczech ale także w trzech krajach bałtyckich, Polsce, Rumunii i praktycznie w każdym innym kraju, który ostatnio dołączył do NATO … czy jest to warunkiem członkostwa?), i jednocześnie prawo Izraela do istnienia nie podlega dyskusji, ale prawdą jest również to, że jeśli Izrael chce stać się członkiem wspólnoty międzynarodowej (bardzo nowym członkiem), to ma obowiązek przestrzegania prawa międzynarodowego. A kiedy mówimy o holokauście, mamy na myśli Cyganów, Słowian i inne grupy traktowane przez hitlerowców jako „podludzi”, w tym kilka grup religijnych i osób, których seksualność była wyrażana w sposób uważany przez Fuhrera za zboczenie.

  Drugą stroną medalu jest dawanie zwycięstwa Palestyńczykom w sercach i umysłach społeczności międzynarodowej, co właśnie się stało. Mało inteligentne posunięcie polityczne Tel Awiwu i znak ostrzegawczy, że Izrael przegrał wojnę medialną, co w terminologii dziennikarskiej jest najważniejsze pod względem utraty przewagi powietrznej w sytuacji konfliktu.

  W wyniku tego, Tel Awiw i Izrael są dziś odizolowane tak jak byli kiedyś Żydzi, ale tym razem nie z powodu rasizmu, a raczej z powodu głupiej arogancji, która wywołuje taką reakcję na jaką zasługuje.

 10. Ola said

  coraz więcej wiadomości o 11 września:

  Pełny samolot izraelskich linii El Al – 11.09 z lotniska Kennedyego do Tel Awiwu

  http://onlinejournal.com/artman/publish/article_5691.shtml
  Wayne Madsen – 16.03.2010
  Tłumaczyła: Ola Gordon

  WMR (Wayne Madsen Report) dowiedział się z dwu źródeł El Al, pracowników tej linii, że 11.09, kilka godzin po decyzji Federalnego Zarządu Lotnictwa (FAA) odwołującej wszystkie cywilne loty z/do USA, wystartował pełny samolot El Al. Boeing 747 z Nowego Jorku na lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie.
  Dwaj wspomniani pracownicy linii to nie Izraelczycy lecz nielegalni imigranci z Ekwadoru.
  Samolot wystartował o 16.11 i był autoryzowany przez bezpośrednią interwencję Min. Obrony USA. Przedstawiciele amerykańskiego wojska byli zaangażowani w odprawę samolotu.
  Jak mówi raport komisji dot. 11.09, minister transportu Norman Mineta o 9.45 wydał rozkaz odwołujący wszystkie cywilne loty.

  Nowojorskie centrum sterowania ruchem posiadało taśmy audio z zeznaniami kontrolerów ruchu lotniczego nagrane półtorej godziny po ataku 11.09, które zniszczył kierownik kontroli ruchu lotniczego, nie odpowiedział karnie za niszczenie dowodów fizycznych dot. najgorszego ataku terrorystycznego w historii Stanów Zjednoczonych. Dział transportu później stwierdził, że zniszczenie taśmy było wynikiem jedynie braku rozsądku..
  Samolot El Al wystartował dwa dni przed wznowieniem lotów komercyjnych 13 września. Prywatne loty były dozwolone od 14 września. W dniu 13.09 wynajęty Lear Jet wyleciał z trzema Saudyjczykami na pokładzie, w tym członek saudyjskiej rodziny królewskiej, z Tampa do Lexington, Kentucky. W dniu 14.09 wynajęty Northstar wyleciał z czterema Saudyjczykami z Providence, Rhode Island do Paryża.
  W dniu 22.08.2005 roku, WMR napisał: czterech Amerykanów leciało liniami Air Bin Laden z członkami rodziny Bin Ladena do Arabii Saudyjskiej i Europy w dziewięć dni po 11.09. Po tym dniu krajowe loty członków rodziny Bin Ladena z USA z pozwoleniem Białego Domu Busha nie były jedynymi przypadkami, w których Amerykanie latali z rodziną, do której należał przywódca Al-Kaidy Osama bin Laden. WMR otrzymał listę pasażerów z 20.09.2001 roku, prywatnie wyczarterowanego samolotu Aero Service z prywatnego lotniska Le Bourget, w północnej części Paryża do Genewy, a następnie do Jeddah, Arabia Saudyjska (Międzynarodowe Lotnicko Króla Abdulaziza). Na liście jest wiele osób o nazwisku Bin Laden, jak również czterech Amerykanów, w tym oficer z policji Los Angeles Jason Blum, który poleciał na Le Bourget z Los Angeles. Poprzednia lista dostarczona sen. Frankowi Lautenbergowi pokazała, że Blum odłączył się od Bin Ladenów w Bostonie. Nowo uzyskana lista pokazuje, że towarzyszył on Bin Ladenom do Paryża (Le Bourget). Pozostali trzej Amerykanie na liście pasażerów to: J P Buonono, Joseph Allen Wyka i Ricardo V. Pascetta.
  Choć dużo pisano o lotach Bin Ladena i innych Saudyjczyków w dniach po 11.09, to lot El Al w popołudnie 11.09 jest pierwszym przypadkiem kiedy Izraelczycy odlecieli ze Stanów Zjednoczonych, podczas gdy odwołany był ruch komercyjny.
  Są także inne doniesienia o tym, że FBI zarekwirowała materiały FAA dotyczące wydarzeń z 11.09 z nowojorskiego centrum kontroli lotów w Islip, Long Island, odpowiedzialnego za loty z lotniska JFK.

 11. asterix said

  Po co gotówka? Lepszy czip pod skórę. http://www.alertfinansowy.pl/alerty/plotka/1631-skad-zginelo-5-mln-zl-mamy-swoja-hipoteze.html

 12. Fraktal said

  Bardzo dobry film, nawiązujący do wielu spraw wygłaszanych przez Was. Mówi o starożytnych Khazarach , którzy potem nazwali się Żydami, mimo że nimi nie byli. Wcześniej nazywali się „wężowymi ludźmi „. Możliwe że David Icke nie minął się wiele z prawdą.

 13. Lamb said

  Materiał o doktrynie lucyferiańskiej – niektóre fragmenty bulwersujące- ciężko powiedzieć czy to moze być prawda
  http://patrz.pl/filmy/lucyferianski-nowy-porzadek-swiata-14

  • Lamb said

   Materiał o mikroczipie http://www.youtube.com/watch?v=iviBVWrgles
   jakiś czas temu był na blogu materiał o tym, że w polsce lekarze wszczepiają nieświadomym pacjentom mikroczipy. Była to polityczna konferencja prasowa i nie padło alni jedno słowo zaprzeczenia jakoby taka sytuacja nie miała miejsca. Jesli mozecie odnaleźć ten film proszę o wklejenie, bo po publikacjach o zmiannie dowodów osobistych wygląda na to że sprawa obowiązkowych mikroczipów zbliza się wielkimi krokami.

 14. Luc said

  Phil Schneider, zamordowany w 1996 roku w swoim mieszkaniu, pomimo wielokrotnie zgłaszanych zagrożeniach. Jego syn opowiada o wielu doświadczeniach ojca z pozaziemskimi towarzyszami w podziemnych bazach USA. Phil (pracował jako inżynier w bazach Subterranean dla USA – aż do dziury głębokości około 3 km w Nowym Meksyku.

  • asterix said

   Jezeli w tych obozach jest dla nas życie? Obrona przed 2012? Historia lubi się powtarzać i co jeśli zamkną nas tam dla naszego własnego dobra i już nie wypuszczą?

 15. Buka said

  http://wiadomosci.onet.pl/2143053,11,demonstracja_przed_sejmem_nie_dla_gmo,item.html Temat jakby schowany,zero komentarzy?

 16. kompresor said

  Zobaczcie to…

  http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/LATEST/current_c2.mpg

  od mg: proszę o dodawanie opisów do publikowanych linków
  „Zobaczcie to…” NIC nie mówi o tym, co jest w linku

 17. asterix said

  Przed chwilą reklama w TV scypionki http://kleszczeinfo.pl zobaczcie na dole strony „Baxter patron akcji” ciekawe prawda…..

  • monitorpolski said

   Przypuszczam, że będzie atak wirusowy na Polskę. To tak jak z Grecją – te kraje niepokorne pójdą na pierwszy ogień. Należy wznowić akcje informacyjne!

 18. monitorpolski said

  Przez dłuższy czas niedostępna była w Polsce strona Jane Burgermeister http://www.theflucase.com
  Można na nią było wejść tylko przez proxy jak ninjacloak.
  Teraz sprawdzam – już jest ok.

 19. monitorpolski said

  Indianie mało co nie zostali wybici do jednego. Problem leżał w tym, że zajęli się modlitwami zamiast czynnie się bronić. Tak samo tego typu wpisy nas rozpraszają. Nie uwierzę w „miłość kosmiczną” dopóki na tym świecie niewinnych ludzi się torturuje na śmierć, a atmosferę zatruwa celowo toksycznymi metalami. Trochę realizmu i zdania sobie sprawy z powagi sytuacji.

 20. to ja mateo said

  Monitor ma racje. Trzeba działać. Jest duzo do zrobienia. Same prezentowanie informacji nie wystarczy. Cóż ludziom po informacjach i prawdzie jak nic więcej z tym nie zrobią. Musimy przywrócić swoją moc i przejąc kontrolę nad rzeczywistością. Razem możemy dużo.
  Albo my albo oni.

 21. MM said

  Hey, można gdzieś w necie poczytać „talmud”?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s