Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Wybrańcy Boga (1)

Posted by grypa666 w dniu 15/03/2010

WESPRZYJ BLOG = NA KONTO LUB PAY PALA

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Zapraszam na uaktualnianą stronę obrony ks. dra Piotra Natanka

††††††††††††††††††††††

„11 Minut” Marka Podleckiego

††††††††††††††††††††††

Wybrańcy Boga (1)

Piotr Bein

I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle – Mt 10:28

W każdej z głównych religii ekstremiści manipulują Słowem dla radykalnych celów. Wyznawcy skrajnych kultów dzierżą lub znacznie wpływają na tajną i jawną najwyższą władzę polityczną, społeczną, religijną i gospodarczą. Uważają się za wybrańców, gardzą masami i uzurpują prawo do sądów nad nimi i zabijania. Opanowawszy ośrodki rozmaitej władzy, zdolni są manipulować większością, lokalnie i globalnie. Dlatego istotne jest naszkicować religię i ideologię skrajnego judaizmu, podstawy ideologii kompleksu jot.

Słowo Boga objawione Mojżeszowi zapisała Tora, pięć pierwszych ksiąg (Pięcioksiąg) Biblii Hebrajskiej, Tanach, na którą poza Torą składają się 8 ksiąg proroków i 11 ksiąg pism. Po wyłonieniu się chrześcijaństwa po roku 70-ym, rabini przebudowali judaizm na gruncie przekazów wyłącznie rabinów-faryzeuszy. Tak wyrósł Talmud, kolekcja prawa cywilnego i ceremonialnego oraz legend w dwu wersjach: Talmud babiloński z V w. oraz wcześniejszy Talmud palestyński (jerozolimski). Ponieważ Talmud babiloński normuje życie Żydów, judaizm rabiniczny nazywa się judaizmem talmudycznym.

Mistyczną interpretacją Biblii jest Kabała, która nakazuje działania zmierzające do umożliwienia przybycia mesjasza. Talmud i Kabała (wciąż doniosła w chasydyzmie) przedstawiają Żydów jako ustanowionych przez Boga panów. Muszą im służyć goje, co ilustrację, Israel Szahak w książce Historia Żydowska, Religia Żydowska cytując słowa premierów Izraela, Ariela Szarona (My, Żydzi, kontrolujemy Amerykę i Amerykanie wiedzą o tym) oraz Menechema Begina, który powiedział: Jesteśmy boskimi bogami na tej planecie […] tak różnimy się od gorszych ras, jak one od owadów […] inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym przypadku […] uważane za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzić gorszymi rasami. Naszym ziemskim królestwem rządzić będzie przywódca z prętem metalowym. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako niewolnicy.

Wbrew popularnemu podziałowi na Żydów ortodoksów i zsekularyzowanych reformowanych, są oni w licznych, zwalczających się sektach. Wyznawców kultów opartych na rzekomej wyższości Żydów oraz pokrewnych sekt, w tym chrześcijańskich,  nazywam judeocentrykami, a całośc tych ruchów – judeocentryzmem, ponieważ służą skrajnym pro-judaistycznym, pro-izraelskim i/lub pro-syjonistycznym interesom bez uwzględnienia praw innych grup. Sefardyjczykami nazywamy Żydów wcześniej osiadłych na Płw. Iberyjskim, a potem zamieszkujących Europę Zach. i Lewatan. Zachowują osobne zwyczaje i rytuały wg żydowskich tradycji babilońskich, w odróżnieniu od palestyńskich tradycji Aszkenazyjczyków. Ci ostatni stanowią dziś ponad 80 % współczesnych Żydów, a historycznie zamieszkiwali Europę Śr. i Wsch., wykształcając język jidysz oparty na dialektach środkowo-górno-niemieckich, ze słowami z hebrajskiego i języków europejskich, w tym słowiańskich.

Antysemityzm oznacza uprzedzenie do ogółu Żydów, tj. opinię nieuzasadnioną przesłankami ani faktycznym doświadczeniem. Rozproszeni przez historię Żydzi dąża do tworzenia i zachowania własnego państwa. Nowożytnych zwolenników tych idei nazywamy syjonistami. W USA większość syjonistów to chrześcijanie wierzący, że II Przyjście Chrystusa nie obejdzie się bez istnienia państwa Izrael. Zaś antysyjonizm to opozycja syjonizmowi, najczęściej wskutek niezgodności z Prawem Bożym, a dla niewierzących – z racji konfliktów z prawem międzynarodowym, prawami człowieka, zagrożeniem dla pokoju. Wśród antysyjonistów są Żydzi wierni Torze (starozakonni), np. grupa Neturei Karta.

Zrównywanie antysemityzmu z antysyjonizmem jest więc absurdalne, a jednak to robi propaganda kompleksu jot, wg której wszelka negatywna wzmianka o Żydach jest przejawem antysemityzmu. Trudno zdefiniować Żyda jako członka narodu i żyda jako członka wyznania. Przyjąłem więc konwencję „Żyd“, podobnie jak Amerykanin czy Kanadyjczyk może pochodzić z dowolnego narodu, grupy etnicznej, rasy czy wyznania.

Organ pod judeocentrycznym wpływem, Wikipedia podaje oficjalną listę antysemitów. Są na niej autorzy, na których się powołuję, a robię to dlatego, że nie znalazłem w cytowanych pracach antysemityzmu, tylko antysyjonizm i antyjudeocentryzm. A to zupełnie inna rzecz. Np. znienawidzony przez judeocentryków Szahak, nawet jeśli miałby jakieś błędy w swej pracy demaskatorskiej, przytacza on i tak obciążający materiał. Podobnie Mark Weber napisał chyba najlepszy artykuł nt. syjonizmu elit hitlerowskich. Wg judeocentryków Weber jest rewizjonistą historii, czarnym charakterem. Wikipedia sama przyznaje jednak, że jest rewizjonizm pozytywny, polegający na bezstronnym szukaniu prawdy historycznej oraz rewizjonizm negatywny – tendencyjny, stronniczy i szowinistyczny, więc w przypadku spraw żydowskich – antysemicki (tu zgadzam się z Wikipedią). Jeśli jednak Weber obiektywnie przedstawia fakty historyczne dot. skrajnych, niebezpiecznych dla ludzkości grup i osób, to jest nie tylko rewizjonistą pozytywnym i antysyjonistą, lecz co ważniejsze, ostrzega przed masowymi zbrodniami.

Powołuję się również na polskich badaczy judeocentryzmu, którzy krytykują skrajnych judeocentryków z solidnego warsztatu badacza. Propaganda judeocentryczna, od polskojęzycznej po New York Times, pieni się na widok ich inicjałów. Parafrazując judeocentryczne powiedzenie Im dalej fakty od naszej prawdy, tym gorzej dla faktów, powiem: Im bardziej pienią się judeocentrycy, tym lepiej dla prawdy.

Dopiski do Pisma

Ewolucję starożytnej ideogii faryzeuszy (faryzeizm) podsumował rabin Louis Finkelstein, profesor na Żydowskim Seminarium Teologicznym Ameryki, w przedmowie do I wydania dwu tomów pt. The Pharisees (Faryzeusze; The Jewish  Publication Society of America: Philadelphia 1938): Faryzeizm przekształcił się w nowoczesny rabinizm przez talmudyzm i średniowieczny rabinizm. Lecz zmiany nazw […] pozostawiły ducha starożytnego faryzeizmu bez zmian. Kiedy Żyd studiuje Talmud, naprawdę powtarza argumenty stosowane w palestyńskich akademiach. W II tomie (s. 622) czytamy:  rabiniczny judaizm, pierworodne dziecię faryzeizmu, przetrwało do dziś.

Rabiniczno-faryzejski Talmud babiloński nie opiera się na Piśmie. W Ewangelii Św. Mateusza (rozdział 23), Jezus Chrystus nazwał faryzeuszy i uczonych w Piśmie obłudnikami (8 razy), ślepymi (3 razy), ślepymi przewodnikami (2 razy), synami piekła, głupimi, łupieskimi, pożądliwymi, pełnymi bezprawia. Przyrównał ich do pobielanych grobowców wypełnionych trupimi kośćmi i wszelaką nieczystością oraz potępił tych wężów, to plemię żmijowe – potomków tych, którzy mordowali proroków i sprawiedliwych, od Abla po Zachariasza.

Wg Św. Jana Złotoustego, faryzeusz czy zakonoznawca łamie Prawo, na dodatek mając obowiązek poprawienia innych, sam kuleje i naraża się na większą karę z racji swojego stanowiska, a ponadto jako nauczyciel silniej niż inni ciągnie ludzi do grzechu swoim złym przykładem. Dlatego Chrystus powiedział – Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą (Mt 23:13), a uczniów swoich ostrzegł On: Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy (Łk 12:1).

Mimo że potępił ich uczynki przed swymi uczniami, Chrystus-Syn okazał szacunek Prawu Mojżeszowemu, danemu przez Ojca: Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie; mówią bowiem, ale nie czynią (Mt 23:2-3). Przez wszystko, wyjaśnił Św. Jan Złotousty, nie należy rozumieć całego Prawa, bo chodzi o zasady służące poprawie charakterów, poprawie sposobu życia, zgodne z Nowym Testamentem i mające na celu zwolnienie od jarzma Zakonu. Dlaczego jednak zaleca On, by w życiu kierować się nie prawem Łaski, ale Prawem Mojżeszowym? Bo nie czas był jeszcze mówić o tym wyraźnie, przed krzyżem.

Faryzeusze na pokaz powiększali swe skórzane szkatułki (filakterie), przymocowane do czoła i lewego ramienia na wysokości serca (Mt 23:5), jak przykazuje Stary Testament (Księga Powtórzonego Prawa 11:18). Filakterie zawierają cztery cytaty z Biblii na zwitkach pergaminowych. Ekumeniczny kanał Vision TV w Kanadzie, sugerował, że Żydzi z filakteriami na czołach i ramionach to wyznawcy Tory, aż przyszła scena wskazująca na dziesiątki tomów Talmudu.

Zakonoznawcy twierdzą, że Talmud zawiera zbiór tradycji Mojżesza, który otrzymał od Boga na Górze Synaj: Torę w piśmie, ustne przykazania talmudyczne (Miszna) oraz tajemną mądrość (Zohar). Do Miszny, zbioru decyzji i tradycyjnych praw cywilnych i religijnych, rabini dodali później swe komentarze (Gemara), tworząc Talmud. Rabin recytuje Torę, lecz interpretuje ją z Talmudu, a kiedy on, lub elitarny ultraortodoksyjny jasnowidz chasydzki (cadyk), chce zgłębić znaczenie Tory, kontemplują Zohar. Wg Szahaka, bez żadnego konkretnego powodu, rozważania prawne może przerwać Hagada, narracja składająca się z przypowieści, legend i anegdot o postaciach biblijnych, aniołach, demonach, czarownicach i in. „cudach”.

Talmud definiuje hierarchię Żydów: zupełni ignoranci, znawcy tylko Biblii, znawcy Miszny i Hagady. Najwyżej są ci, którzy studiowali Gemarę i potrafią dyskutować jej kwestie prawne; tylko oni mogą przewodzić Żydom. Prawny system Talmudu uważany jest za wszechstronny, sztywny i autorytatywny. Można go rozwijać i ulepszać tylko pod warunkiem nienaruszania bazy dogmatycznej. Szahak: Jedno, co wolno, to zakaz rozszerzyć bądź uczynić jeszcze bardziej rygorystycznym […] Mimo iż Talmud został ostatecznie zredagowany, proces rozwijania go wciąż trwa […] W odniesieniu do tekstów Talmudu – a w przeciwieństwie do Biblii – obowiązuje dosłowne ich rozumienie i nikt nie ma prawa do jakiejkolwiek interpretacji.

Talmud stworzył absurdy, przytaczane przez Szahaka, np. zakaz jazdy motocyklem w szabat: Jedną z podstawowych prac zabronionych w szabat są żniwa. Przez analogię zakaz ten został rozciągnięty również na „łamanie gałęzi drzew“. Prostą tego konsekwencją jest zakaz jazdy wierzchem na koniu (lub na jakimkolwiek innym zwierzęciu), bo potencjalny jeździec narażony jest na pokusę „złamania gałęzi“, żeby poganiać nią rumaka. Na nic zdają się tłumaczenia, że przecież produkuje się dzisiaj gotowe baty czy szpicruty albo że można jechać wierzchem w okolicach całkowicie pozbawionych drzew. Coś, co raz zostało zakazane, pozostaje zakazane na zawsze.

Nie spisano jeszcze tradycji Mojżesza w czasach Jezusa, Który potępił Misznę i jej nauczycieli, do których przemówił: Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować (Mk 7:8-9). Podobnie zrobił to On w Ewangelii Św. Mateusza, nazywając ich obłudnikami, o których mówi proroctwo Izajasza: Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Ewangelia Św. Mateusza wymienia materialistyczne nakazy faryzejskie, wcale nie zapisane w Zakonie: przysięga na złoto (zamiast na świątynię oświęcającą złoto) i na ofiarę zwierzęcą (zamiast na ołtarz, który ten dar uświęca); dawanie dziesięciny (a zaniedbywanie sprawiedliwości w sądzie, miłosierdzia dla nieszczęśników i wierności Bogu i Prawu); dbanie o połyskliwość i czystość zewnętrzną (podczas gdy wnętrze człowieka pozostaje zbrudzone nieuczciwością, zakłamaniem). Ewangelia Św. Marka dodaje krytykę faryzejskiego przyzwolenia, też materialistycznego, że cześć rodzicom można zastąpić darem na ofiarę: Tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej; i wiele tym podobnych rzeczy czynicie (Mk 7:13).

Doktryna faryzejska to przykazania rabinów, a nie Boga. Ich nadrzędne nauki to nie Biblia, tylko komentarze, które unieważniają Prawa zamiast je utrzymać. W pracy Judaism on Trial (Judaizm Przed Sądem) żydowski badacz Hyam Maccoby cytuje rabina Yehiela ben Josepha: bez Talmudu nie moglibyśmy zrozumieć urywków z Biblii […] Bóg dał ten autorytet zakonoznawcom i tradycja ta jest tak potrzebna jak pismo święte. Uczeni wydali swe własne nauki […] kto nie studiuje Talmudu, nie może zrozumieć Pisma Św. Jeden z najbardziej czczonych badaczy judaizmu, laureat najwyższego wyróżnienia, Nagrody Izraela w 1988 r., rabin chabad-lubawiczerów Adin Steinsaltz pisze w książce The Essential Talmud (Podstawowy Talmud s.3): Jeśli Biblia jest kamieniem węgielnym judaizmu, to Talmud jest środkową podporą, wznoszącą się z fundamentów i podpierającą cały duchowy i intelektualny gmach […] najważniejszą książką żydowskiej kultury, ostoją twórczości i życia narodu. Żadne inne dzieło nie ma porównywalnego wpływu na teorię i praktykę życia Żydów, kształtując duchową treść i służąc jako przewodnik postępowania.

Podobnie w książce The Talmud Arsene Darmester pisze: Studia judaizmu to studia Talmudu tak, jak studia Talmudu to studia judaizmu […] para nierozdzielna […] jedno i to samo. Nic nie dorównuje ważkości Talmudu, kodu przypuszczeń bez końca i drobiazgowych ceremonii, opracowanego przez pokolenia rabinów: jedna strona Talmudu zawiera trzy czy cztery różne języki, a raczej odmiany języka w 3-4 stadiach degeneracji […] niejedna Miszna na 5-6 linii ma 50-60 stron objaśnień […] prawo w całym swym autorytecie, tworząc dogmę i kult, jest podstawowym elementem Talmudu. Dozgonne jego studiowanie, które dla Żyda zaczyna się w wieku 10 lat, samo przez się z konieczności jest intensywną gimnastyką umysłową, dającą nieporównywalne wyrafinowanie i wnikliwość. Żeby ustanowić „Corpus Juris Eccleiastict“ judaizmu!

Cdn, prawa autorskie Piotr Bein

†††††††††††††††††††††††††††††††

Nadesłał Anonim666 14.3.2010

Z miesiąc temu w urzędzie pracy stoję w kolejce i jak to ja zagadam kogoś, to już ten ktoś zaczyna ze mną rozmowę. I tak od słowa do słowa, że tam trzeba podbić książeczkę jak się idzie do lekarza itd. Ów człowiek nagle powiedział do mnie, że „niedługo to nas zaczipują i będzie spokój” na co Anonim666 rzekł „widzę po ludziach, że powoli budzą się ze snu i widzą co się dzieje”. Człowiek do mnie „wie pan co …szkoda słów, ja to tam często ze znajomymi zaglądam na bloga tego o grypie i tym doktorze co mówił o szczepionkach”. Anonim666 oczywiście nie wie co jest grane 😛 Gościu nadal „bloga dobrze się czyta, bo każdy go zrozumie, pisany po naszemu”. Pytam gościa czy komentuje itd, a on „wie pan człowiek to się teraz boi bo go namierzą, a pracy jak nie tak nie ma, a ja kierowca 20 lat za kółkiem, na mechanika chciałem to baba powiedziała, że się nie nadaje, bo jak trzeba kogoś z grupą inwalidzką”, coś tam jeszcze mówił szczegółów nie pamiętam. A i kazał mi wpisać w google „grypa666” i zajrzeć na stronę. Oczywiście nie powiedziałem mu, że ja to Anonim666 na blogu, bo i po co mu taka wiedza? Kto mniej wie to dłużej żyje czy jakoś tak. Uznałem, że ta wiedza nie jest mu do niczego potrzebna 😛 Ale mówię Wam, bardzo miłe i pozytywne uczucie, szczególnie jak się trochę pracy w bloga włożyło. Nie za dużo, nie za mało ale zawsze coś tam się pomogło. Nawet nie wiedział gość o symbolach satanistycznych w filmach i teraz już wie = wie co mu wróg będzie serwować i czego ma unikać 🙂

††††††††††††††††††††††††††††††††

Wesprzyj kampanię “STOP DLA GMO W POLSCE”

http://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/
http://www.icppc.pl/antygmo/filmy/film-zycie-wymyka-sie-spod-kontroli/

Działamy w imieniu wszystkich, którym zależy aby w Polsce zachować dobrej jakości żywność. Prowadzimy kampanię w imieniu konsumentów  jak i producentów żywności, dlatego tak ważne jest, aby wspierać również finansowo nasze działania. Mamy ograniczone fundusze, a każdy datek się liczy.
Prosimy o wsparcie:
1.  Użyj serwisu PayPal
2. Wpłać pieniądze w banku lub na poczcie.
Dane do przelewu:
numer konta (PLN): 37 1160 2202 0000 0000 2382 9934
posiadacz konta: FUNDACJA ICPPC , 34-146 Stryszów 156
tytyłem: darowizna
3. Wpłać darowizne poprzez usługę moneybookers /www.moneybookers.com
4. Jeżeli masz swój blog lub administrujesz serwisem internetowym dodaj link do naszej strony http://www.gmo.icppc.pl
5. Dodaj do stopki Twojego e-maila tekst: Kampania “STOP DLA GMO W POLSCE” – http://www.gmo.icppc.pl
6. Jeżeli korzystasz w komunikatorów internetowych dodaj w opisie link do naszej strony http://www.gmo.icppc.pl

Komentarzy 49 to “Wybrańcy Boga (1)”

 1. Lamb said

  Czy coś komuś wiadomo nt odbudowy świątyni??
  To miało nastąpić dziś!

  http://wiadomosci.onet.pl/2123684,12,burza_po_slowach_na_temat_trzeciej_swiatyni,item.html

 2. Zbyszko said

  „Naszym ziemskim królestwem rządzić będzie przywódca z prętem metalowym. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako niewolnicy”.- oni chyba zapomnieli że rządzenie jest służbą. Pasterz dba o swoje owce, czy widział kto pasterza z prętem metalowym? Jak już to raczej z fujarką i wszystko razem żyje w harmonii. Chyba służba pomyliła im się z krwawym terrorem.

  • VIVIEN said

   Odwalil Pan Piotrze KUPE DOBREJ ROBOTY ! ostatnie atrykuly sa EXTRA nawet „glupi je zrozumie pod warunkiem ze zechce przeczytac .DZIEKUJEMY
   ==============
   od pb: najlepsze dopiero bedzie, nie chce zszokowac czytelnikow; prosze o datki = nawet male ale czeste zbiora sie w sumy pozwalajace mi kontynuowac prace bez zmartwien finansowych = traktujcie to jak kupowanie ciekawego magazynu co tydzien czy co miesiac

   • VIVIEN said

    TO JEST NAJLEPSZY ARGUMENT JAKI DO TEJ PORY SLYSZALAM …odp OK

  • Wojwit - Ten Sam said

   Jest skąd czerpać doświadczenia
   Opublikował/a Marucha w dniu 2010-03-16 (wtorek)

   Znalezione na forum http://marucha.v3v.org, dotyczy współpracy polskiej i izraelskiej służby więziennej.

   1. Tikkun – Naprawa
   Od września 2009 roku do października 2010 realizowany jest w całej Polsce wspólny projekt polskiej i izraelskiej Służby Więziennej pod nazwą “Tikkun – Naprawa”. W ogólnych zarysach projekt ma na celu:
   – przełamywanie stereotypów polsko-izraelskich wśród polskich i izraelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej;
   – przybliżenie izraelskiej kadrze Służby Więziennej oraz polskim osadzonym tradycji współistnienia Żydów i Polaków na ziemiach polskich przed II wojną światową;
   – opieka nad cmentarzami żydowskimi w Polsce.
   W ramach projektu organizowane są cykle wykładów, pokazy filmów i prezentacji multimedialnych oraz – w miarę istniejących możliwości – wycieczki grup osadzonych do miejsc związanych z historią Żydów polskich. Od kwietnia do września 2010 roku na wskazanych przez poszczególne Gminy Żydowskie cmentarzach prowadzone będą przez osadzonych, funkcjonariuszy polskiej oraz – w miarę możliwości – izraelskiej Służby Więziennej, prace porządkowe.
   Za: gdansk.jewish. org.pl/

   2. Program readaptacji “Pamięć – świadomość – odpowiedzialność” (2010-03-09, Centralny Zarząd Służby Więziennej) .
   4. marca 2010r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Bartkowej odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu efektów realizowanego we wszystkich jednostkach inspektoratu małopolskiego, we współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Holocauście przy Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, programu readaptacyjnego “Pamięć – świadomość -odpowiedzialność”. W spotkaniu, którego gospodarzem był dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Krakowie ppłk Krzysztof Trela wzięli udział dyrektor MCEH Krystyna Oleksy, kustosze oświęcimskiego muzeum, dyrektorzy, kierownicy penitencjarni i wychowawcy – koordynatorzy programu z wszystkich zakładów karnych i aresztów śledczych okręgu krakowskiego.

   W czasie spotkania zaprezentowano formy realizacji programu, które objęły znacznie szerszy niż pierwotnie zakładano zakres działań. Osadzeni mogli zobaczyć liczne wystawy poświęcone zagładzie i funkcjonowaniu obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, wysłuchali wielu prelekcji i wykładów, wzięli udział w projekcjach filmów związanych z problematyką Holocaustu. Skazani mieli możliwość uzewnętrznienia swych emocji związanych z przekazywanymi im treściami w konkursach plastycznych, a wielu z nich osobiście odwiedziło Muzeum w Oświęcimiu i Brzezince.
   Edukacyjne i wychowawcze walory programu skłoniły do podjęcia decyzji o jego kontynuacji, tym bardziej, że dyrekcja centrum przedstawiła nowe możliwości współpracy.

   Jacek Matrejek

   Projektowi współpracy polskiej i izraelskiej służby więziennej należy tylko przyklasnąć. Żydowskie metody egzekwowania sprawiedliwości na terenach Polski mają bowiem swoją bogatą, liczącą 65 lat tradycję, przez którą przewijają się nazwiska takich wybitnych sprawiedliwościowców, jak Berman, Fejgin, Różański, Romkowski, Brystygierowa i wielu innych. Tradycja ta będzie niewątpliwie wzbogacona nowymi osiągnięciami naszych starozakonnych braci w Abrahamie, o których można sobie poczytać w światowych mediach – np. porwania, skrytobójstwa itp.
   =================
   od pb: czemu wciskaja holokaustianizm przez wieziennictwo? sytuacja podleglosci? indoktrynacja polskich sil mundurowych przeciw ‚antysemityzmowi’?
   co ma obce panstwo do edukacji Polakow, wszystko jedno czy uwiezionych, pilnujacych ich czy pozostalych?
   niech Izrael i kompleks jot zajma sie oduczaniem nienawisci do Polakow i Polski ktora wpoili przez wredne przeklamywanie historii mlodemu pokoleniu zydowskiemu na calym swiecie, a jak widze ze spotkan w podrozach miedzynarodowych — takze w umyslach mlodziezy gojowskiej

 3. annah said

  Konferencja ‚Obraz Historii Polski za granicą po 1989 r’ –
  piątek, sobota – szczegołowy program na stronie

  ‚Proces laicyzacji Europy na przykładzie Hiszpanii’ – piątek

  http://www.wsksim.edu.pl/

 4. mariusz said

  Potrzebne sa dzialania aby wyjsc z informacjami na temat sytuacji w kraju poza internet, samo pisanie na blogu nie wystarczy. Co zrobiliscie aby szerzyc prawde poza internetem? Siedzice na d…ch przed monitorem i udajecie patriotow, ale co zrobiliscie by podzielic sie z innymi wiadomosciami jakie posiadacie? Tak trudno wydrukowac kilka ulolotek i przekazac innym ludzia na zewnatrz? Pisze to do Polakow, nie malowanych kundli z wiadomymi korzeniami, bo od nich niczego procz obludy i falszu oczekiwac nie mozna.
  ====================
  od pb: a skad wiesz co kto robi czy zrobil? dostaje wiele e-poczt informujacych o konkretnych dzialaniach o ktorych mowisz; w tym od ludzi ktorzy nigdy na forum nie wchodza bo im szkoda czasu

  • Dawid-odp said

   a ty co zrobiłes? Czego dokonałes? Kogo wsparłes? Komu pomogłes? Nie obrażaj innychi nie oceniaj. Nie masz prawa wypowiadać się bez szacunku.

 5. Ala said

  Mariusz to może pochwal się co ty takiego wspaniałego robisz w tym kierunku?

 6. MagdaS said

  Doniesienia z SOHO.
  Dnia 12.03.2010 „samobójcza” kometa uderzyla w slońce, wzbijając CME.
  Co ciekawsze :

  pól dnia wczesniej zaobserwowano dużo mniejsza kometę, lecąca z tego samego kierunku.
  Pewno i to byłoby mało niezwykłe lecz jeszcze dzień po dużej komecie czyli 13.03.2010, znowu z tego samego kierunku przeleciala para następnych komet.

  Co ciekawe przy każdych kometach jest to ten sam kierunek

  ——————————————–
  Interestingly, a much smaller comet that preceded this one can be seen about half a day earlier on just about the identical route. And another pair of small comets followed the same track into the Sun after the bright one. Such a string of comets has never been witnessed before by SOHO. SOHO’s C3 coronagraph instrument blocks out the Sun with an occulting disk; the white circle represents the size of the Sun. The planet Mercury can also be seen moving from left to right just beneath the Sun.

  http://sohowww.nascom.nasa.gov/pickoftheweek/
  ===============
  od pb: nie rozumiem co dziwnego w jednokierunkowosci stada komet

  • navajo88 said

   MagdaS to jest dopiero początek !!!!!

  • MIZIA said

   3 tygodnie temu wpisałem ze za około 90 dni wszyscy sie przekonaja co jest GRANE – WŁASNIE Z TEGO KIERUNKU NADLECI TO CO NIEKTÓRZY NAZYWAJA NIBIRU – wszendzie sie trąbi o tym od 3 lat ze TO COŚ PCHA PRZED SOBA JAK I ZA SOBĄ WIELKIE ILOSCI SMIECIA KOSMICZNEGO – własnie te śmieci bedą co chwilę powodowały wyżuty cme – AŻ DO CHWILI GDY „NIBIRU” BEDZIE MOCNO WPŁYWAĆ SWYM POLEM MAGNETYCZNYM NA AKTYWNOŚC SŁONCA – I ROZBŁYSK ALE JUZ TAKI”MESKI ” A NIE TO CO TERAZ –
   ps. w dniu wczorajszym doszło do kuriozum na około 35 minut SKORUPA ZIEMSKA NIE BYŁA WSTRZASANA NAWET „PIERDNIECIEM ” -DOWÓD W

   http://www.emsc-csem.org/index.php?page=home&sub=gmap

   POTEM NIEMAL JEDNOCZEŚNIE NAGŁY WZROST W REJONACH KTÓRE SIE TRZĘSĄ OD 27 LUTEGO –

   • MIZIA said

    PS. 19.MARCA .2010 wyskakuje do egiptu – hawra – teraz tam bedą bardzo ciekawe żeczy ekipa juz jest na miejscu – posiedzę podłubie i sie dowiem –
    COS CHYBA JEDNAK WYKOPALI – CHOĆ JESZCZE NIE DOKOŃCA WIADOMO – ale to kwestia paru dni zeby była pewnosć – sam w to nie do konca wierzyłem i myslałem ze to jacyś nawiedżency przemówiły domnie jednak pieniadze i osoby które ten szmal wykładaja a efekty sa zeczywiscie

   • Karki89 said

    MIZIA co odkryli w Egipcie ?? Jako, że jestem bardzo biegły w historii starożytnej (zwłaszcza tego pięknego kraju jak i wogóle), chciałbym wiedzieć co takie pan Hawass(którego zresztą nieznoszę, ale to pogadanka na inny temat) wykopał. Hawra, a może pomyliło Ci się i chodzi o Hawarę, podobno Patryk Geryl twierdził, że tam znajduje się labirynt egipski z zapiskami jak uchronić świat przed pożogą 2012 roku, czyżby gość miał rację? Mogę pana bardzo prosić o przesłanie stosownych informacji na mój mail karkim@interia.pl ??

   • MIZIA said

    @ karki – NIE TYLKO Patryk Geryl TAK SADZI
    JEST WIELE WIECEJ OSÓB a nawet powiem ze jest wiele osób które twierdzą – JAK SIE JE PYTA W OFICIALNYCH MEDIACH ZE TO WYMYSŁ I pierdoły A POZA TA WERSJĄ OFICJALNĄ SAMI WYKŁADAJA GRUBA FORSĘ – CHCĄC OFICJALNIE UCHODZIĆ ZA PRZECIWNIKÓW TEGO PROJEKTU
    nazwiska tych osób niektórych powaliły by z nóg-
    ps.
    narazie jest tylko kilka maili i rozmowy telefoniczne w których – PEWNE OSOBY twierdzą ze to temat nie na maile i telefon – POPROSTU TRZA PRZYJECHAC

   • Karki89 said

    Jeżeli odkryli ten labirynt to raczej czarny scenariusz pana Lecha Wiktora Klimka się sprawdzi: http://www.uleszka.uprowadzenia.cba.pl/webacja/warownie/kazimierz.htm na końcu rozdziału „Gdzie szukać klucza?”, to jest mniej więcej na końcu tego całego tekstu.
    A wtedy tak jak od kilkunastu miesięcy już zauważyłem, że masa niezbędnej wiedzy o tym kim naprawdę jesteśmy, dostanie się znowu w ręce tych, którym zależy byśmy jak najmniej wiedzieli. Ja już od 2 lat podejrzewam, że pan dr Zahi Hawass pracuje dla Iluminatów i to oni mu płacą za każde znalezisko, niepasujące do nauczanej historii świata. Już od dłuższego czasu słyszę o tzw. komnacie Zapisków, gdzie miała zostać przekazana wiedza Atlantów itd., że o tunelach pod piramidami w Gizie to niewspomnę. Poprostu widocznie mają wiele skrytek czy to w bankach, czy innych miejscach i mogą sobie spokojnie chować co lepsze skarby tylko dla siebie. Zapewne filmy pt. „Skarb narodów” i „Skarb Narodów2” opowiadają już o tym co było, czyli, że dawno skarb Templariuszy i miasto Scibola zostały odkryte itd. itd.

   • MIZIA said

    DO Karki89 – NIE POMYLIŁO MI SIE TYLKO A MI ZJADŁO JAK PISAŁEM POZATYM FAKT ŻE Zahi Hawass JEST KIMŚ W RODZAJU „FARAONA” jeśli chodzi o pozwolenia ,przyzwolenia, zezwolenia – dotyczące wszystkiego co można znależc – FACET COŚ WIE – I TO O WIELE WIECEJ NIŻ NAM SIĘ ZDAJE

   • MIZIA said

    gwałtowny wzrost

    http://www.emsc-csem.org/index.php?page=home&sub=gmap

 7. Aśka said

  skład chemiczny chemtraili
  http://www.doctorkoontz.com/Scalar_Physics/Chem-Trails/Chemtrails%20-%20Lab%20Report%20On%20Air%20Grab%20Thru%20HEPA%20Filter.htm

  • Aśka said

   a to jeden z komentarzy
   http://newworldorder.com.pl/post,66,1
   NF
   wczoraj
   Re: Robocza wersja mapy oprysków ( BETA )

   Wstępnie zobaczyłem tę analizę składu powietrza i wszystkie przekroczenia związków chemicznych to związki mające zastosowanie w fajerwerkach , w tej analizie można znaleźć generalnie najwazniejsz skłądniki dzieki którym powstają fajerwerki , wszystko wskazuje na to, że szykują nam jakieś wielkieświelne zjawisko na niebie , może ruchome obrazy , może jakaś fikcyjna inwazja . Do tej pory można było już zobaczyć niewielkie próby jakie zostały wykonywane w postaci kształtów na nieb ie lub jakiś płomieni , nie wykluczone że do tego mają zastosowanie lasery , satelity i HAARP, bluebeam . Wydaje mi się , że nie długo ludzie będą widzieli na niebie niewytłumaczalne zjawiska i wmówi sie im że to inwazja obcych , gdyż Iluminatom potrzebne jest globalne zagrożenie na skalę światową , dzięki temu będzie można wszystkich w tej panice oznaczyć , pozamykać w obozach REX84 i wprowadzić nową religię , nie bez powodu pojawia się wiele informacji o jakiś nieznanych obiektach w kosmosie albo o końcu świata 2012. Jestem cholrnie ciekawy co będzie się działo w ciągu dwóch lat . Jestem przekonany że skala oszustwa będzie tak wielka , że stanie się prawdą dzięki mediom .
   Posty: 1 Dodany: 9:05 / 15-03-10

 8. Zbyszko said

  niestety nie wchodzi uaktualniona strona o Kś Natanku
  ==============
  od pb: przepraszam, moja pomylka, naprawilem – mozna bezposrednio kliknac na zakladke „W obronie ks. Natanka”; w przyszlosci piszcie mi na e-adres = szybciej przegladam niz forum

 9. to ja mateo said

  Może zamiast zajmować się bzdurami związanymi z intronizacją zaczęlibyśmy działać w celu sabotowania nowych dowodów osobistych z chipem??? Czy zawsze musimy się obudzić z ręką w nocniku???
  =============
  od pb: mateo, juz rozmawialismy o tym; cipo-dowody to zaledwie jeden z tysiecy objawow postepujacego lucyferianizmu; trzeba wziac hydre za leb, a poniewaz jestesmy za maluczcy, potrzebujemy pomocy Boga, w ramach czego Intronizacja Jezusa poprzez szczere przyjecie Go gleboko do serc przez kazda wierzaca rodzine jest propozycja uduchowionych katolikow; na pewno nie spodziewaja sie, ze wszyscy wraz z niewierzacymi czy innymi wyznawcami to zrobia = wiec przejdz nad tym do porzadku dziennego ze poza twoja wiara sa inne i w ramach swojej wiary naprawiaj swiat w harmonii z innymi = jesli nie uspokoisz sie, bede cie musial usunac; jesli chcesz dzialac na malym wycinku cipo-dowodow, organizuj blog i ludzi, robcie akcje, a ja chetnie zamieszcze komunikaty

 10. Ola said

  rozważcie to, proszę, db że data tego wywiadu to 2 a nie 1 kwietnia:

  „Nie wierzmy nigdy stereotypom”
  z Michaelem Schudrichem, Naczelnym Rabinem Polski, rozmawia Paweł Jędrzejewski

  2 kwietnia 2009

  Co jest głównym, wspólnym celem, jaki pojawia się współcześnie przed judaizmem i chrześcijaństwem?

  Wspólne cele obu religii – i to szczególnie silnie pozostaje w zgodzie z poglądami Jana Pawła II – odrywają się od zagadnień teologicznych i wkraczają w sferę problematyki społecznej. W dialogu pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem te właśnie siły, skupione nie na teologii, ale na zagadnieniach społecznych, mają szczególnie zadania przed sobą. Walka z głodem, walka z chorobami (np. AIDS), przeciwstawianie się masowym rzeziom – zbrodniom przeciw ludzkości, które są dokonywane cały czas w różnych miejscach globu – w tych celach absolutnie nic nas nie dzieli, nic nas nie różni. Płaszczyzna etyczna, a nie teologiczna, to miejsce, gdzie powinniśmy znajdować wspólne zadania i działać razem.
  ….
  Co jest najważniejszym doświadczeniem dla Pana po tylu latach spędzonych w Polsce?

  Najważniejsze z nich: nie wierzmy nigdy stereotypom! Po prostu to, czego dowiadywałem się o Polakach, nim przyjechałem do Polski – nie od moich rodziców, ale od innych ludzi – w ogromnej części nie potwierdziło się wcale. Jest to bolesne, ale muszę powiedzieć, że wiele opinii było negatywnych. Nie słyszałem tego oczywiście każdego dnia, ale zdarzało mi się słyszeć przed przyjazdem do Polski nieprzychylne opinie. I przez te lata spędzone w Polsce, raz za razem okazywało się, że absolutna większość z nich nie miała żadnego uzasadnienia.
  http://fzp.net.pl/roz11.html
  ================
  od pb do rabina Schudricha: najskuteczniejszym byloby gdyby postepowa spolecznosc zydowska ukrocila polityke wojen, konfliktow, rzezi… prowadzona przez ekstreme kompleksu jot; ‚dialogi’ z religiami nie bylyby potrzebne; ludzie doskonale potrafia wspolzyc jesli zostawic ich w spokoju i nie jatrzyc jak robi to kompleks jot dla czysto judeocentrycznych celow; trudno zeby goje rozmawiali o „przeciwstawianiu się masowym rzeziom” skoro likudnicy czy ich ideolodzy religijni lubawiczerowie sankcjonuja ludobojstwo w Palestynie, a kierowani ta sama religia-ideologia supremacjonizmu politycy i think-tanki dzialaja jaudeocentrycznie na zgube gojom, w tej chwili szczegolnie chrzescijanom; nie ma zadnych dialogow az zydzi sami potepia rasistowski talmud — podstawe obecnego zla;
  jesli widzi Pan niezasadnosc antypolonizmu zydowskiego, czemu nie zwalcza go Pan tam gdzie trzeba — w Izraelu i globalnych mediach opanowanych przez judeocentrykow?
  czy wystepuje Pan przeciw wprowadzaniu 7 Praw Noego jako rasistowskiej podstawy moralnosci chrzescijan, przewidujacej sciecie chrzescijan za wiare w Jezusa Chrystusa? == to jest dopiero „plaszczyzna etyczna”!!!

 11. Zbyszko said

  Jak podaje wirtualna polska, wkrótce wymienimy dowody na czipy (na razie zewnętrzne) http://tech.wp.pl/kat,1009779,title,Elektroniczne-dowody-Polakow-coraz-blizej-Czeka-nas-wymiana,wid,12081386,wiadomosc.html?ticaid=19d1b poza wszystkimi wałkowanymi juz tutaj przypadłościami, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden. A mianowicie w takim „dowodzie” ma być zaczipowany także nasz podpis elektroniczny który będziemy składać pod różnego rodzaju transakcjami. Jak ryzykowne będą to operacje zdążyło się przekonać już wiele osób którym hakerzy (i nie tylko) okradli konto, czy na ich konto wzięli kredyty. Banksterom to wisi kto wziął pieniądzę bo i tak mają jelenia do spłacania a sądy… jak to sądy. Więc ja np nie zamierzam złożyć swojego podpisu elektronicznego ponieważ elektronika nie zapewnia jego ochrony (choćby nie wiem jakie bajery tam wymyślili to i tak znajdą się ludzie którzy je złamią)

 12. jowram said

  Polityczne i społeczne uwarunkowania reformy polskiego państwa u progu XXI wieku

  Autor: Wojciech Błasiak
  09.03.10 15:51

  Głos w panelu Ogólnopolskiej Konferencji „Poseł z każdego powiatu” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii, Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” i Starostę Suskiego – Sucha Beskidzka, 5-6 marca 2010

  Współczesne polskie państwo można, używając określenia Gunnara Myrdala, określić mianem miękkiego państwa, które ma cechy analogiczne, choć nie tożsame z państwami nazywanymi ongiś Trzecim Światem. Są to cztery cechy strukturalne, a nie koniunkturalne, które czynią z naszego państwa zagrożenie dla przyszłości i bezpieczeństwa jego obywateli. Są one strukturalne, gdyż wynikają ze sposobu funkcjonowania struktur społecznych i politycznych w Polsce, a nie z koniunkturalnych składów polskiego parlamentu czy poszczególnych partii. Po pierwsze jest to państwo silnie skorumpowane. Po drugie znacząco nieskuteczne i nieudolne. Po trzecie istotnie niepraworządne. I po czwarte jest to państwo o ułomnej, mocno fasadowej demokracji.

  Te cztery strukturalne cechy są stale reprodukowane dzięki proporcjonalnej ordynacji wyborczej do Sejmu. Ordynacja ta pełni rolę współczesnego ustrojowego liberum veto, które ongiś reprodukowało miękkie państwo I Rzeczypospolitej XVIII wieku. Wyjściowym i niezbywalnym warunkiem reformy polskiej państwowości jest zniesienie partyjnej ordynacji wyborczej i wprowadzenie ordynacji większościowej opartej na jednomandatowych okręgach wyborczych. Otworzy to możliwość budowy twardego państwa narodowego i głębokiej demokracji obywatelskiej. Taka ustrojowa zmiana umożliwi wyłonienie nowych elit politycznych i ich podporządkowanie polityczne wyborcom oraz przetnie zależności między strukturami władzy politycznej w państwie, a węzłami rodzimej sieci oligarchii finansowo-politycznej.

  W istocie więc pytanie o polityczne i społeczne uwarunkowania reformy polskiego państwa u progu XXI wieku, to pytanie o polityczne i społeczne uwarunkowania wprowadzenia nowej większościowej ordynacji wyborczej do Sejmu. Główną przeszkodą w zmianie ordynacji wyborczej są elity partii politycznych oraz cała klasa polityczna funkcjonująca na naszej scenie polityczne, a w głębokim tle struktury społecznej również sieć oligarchii finansowo-politycznej z niejawnymi w większości węzłami. Elity, klasa i sieć mają w moim przekonaniu pełną świadomość zagrożenia, jakie stanowi dla nich ordynacja większościowa. Można więc oczekiwać z ich strony stałego przeciwdziałania wszelkim próbom jej wprowadzenia. To przeciwdziałanie będzie realizowane również przez wspierającą tę klasę i sieć media prywatne i podporządkowane elitom i klasie masowe media publiczne, z wyjątkiem koncernu medialnego polskich redemptorystów. Trawersując określenia jednego z amerykańskich dziennikarzy można bowiem powiedzieć, że Czwarta Władza jest Piątą Kolumną polskiej demokracji. Obecne elity polityczne, wsparte mediami masowymi, robią wszystko, aby nie dopuścić nawet do debaty politycznej z ordynacją w roli głównej, nie mówiąc o stanie państwa. Równocześnie mają świadomość narastającego kryzysu politycznego, więc sięgają celowo po zastępcze tematy od zmiany Konstytucji, po parytety płci na listach wyborczych, aby tworzyć szum informacyjny i wprowadzać tematy zastępcze. Najprawdopodobniej przygotowują też wariant rezerwowy w postaci wprowadzenia ordynacji mieszanej, tak aby dać obywatelom pozory biernego prawa wyborczego, a zachować przy tym pakiet kontrolny sceny politycznej.

  Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat jedynym podmiotem stale działającym na rzecz ordynacji większościowej był Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, założony i animowany przez prof. Jerzego Przystawę w 1992 roku we Wrocławiu. Ruch w takcie 18 lat swojego działania dokonał dwóch fundamentalnych rzeczy.

  Po pierwsze dokonał intelektualnego i naukowego przełomu wypracowując, m.in. na dziesiątkach konferencji, głęboką analizę stanu polskiej państwowości i formułując diagnozę tej sytuacji i istotę naprawy polskiego państwa. Ruch wypracował również pełną i twardą argumentację przeciw ordynacji proporcjonalnej, a za ordynacją większościową, wbrew stanowisku praktycznie całej akademickiej politologii, socjologii polityki i akademickiego prawa konstytucyjnego. Ruch de facto wykonał pracę naukową dużego instytutu naukowego. O ile jeszcze w latach 90. zdarzały się publiczne wystąpienia polemiczne z argumentacją Ruchu, o tyle od ponad 10 lat jedynym sposobem występowania przeciw argumentom Ruchu jest stosowanie przemilczenia.

  Po drugie Ruch dokonał dyskretnego przełomu w świadomości publicznej, gdyż mimo stale istniejącej medialnej i politycznej zmowy publicznego milczenia zdołał wprowadzić do świadomości znaczącej części Polaków kwestię ordynacji większościowej. Dzięki mrówczej pracy na przestrzeni 18 lat działaczy i sympatyków Ruchu, znacząca część Polaków rozpoznaję obecnie problem i znacznie ordynacji większościowej. Z wyrywkowych sondaży wynika, że postulat wprowadzenia ordynacji większościowej popiera około 70% Polaków. Ruch zdobył też sojuszników społecznych w postaci zadeklarowanego poparcia osobistego kilkuset wójtów, burmistrzów i prezydentów, kierownictw związków zawodowych typu lekarze i pielęgniarki czy kilku stowarzyszeń społecznych.

  Równocześnie duże poparcie społeczne postulatu zmiany ordynacji wyborczej nie przełożyło się na mobilizację polityczną i społeczną. Akcje polityczne, co było widoczne szczególnie w Marszach na Warszawę, nie wyszły poza aktywistów i sympatyków Ruchu. Jest to jak się wydaje szersze zjawisko dość głębokiej demobilizacji społecznej i politycznej polskiego społeczeństwa, co potwierdzają badania ukazujące niski poziom kapitału społecznego Polaków. Można zaryzykować tezę o silnej atomizacji i atrofii społecznej Polaków, przy ich nadal niskim poziomie samooceny narodowej. Równocześnie charakterystycznym zjawiskiem jest brak darzonych zaufaniem społecznym ośrodków społecznej mobilizacji w postaci poszczególnych instytucji i osób. A bez takich ośrodków przebudowa tego stanu nie jest możliwa.

  Jest oczywiste, że w takiej sytuacji społecznej i przy takim układzie sił politycznych i medialnych, nie wspominając o finansowych i organizacyjnych, naprawa polskiego państwa poczynając od zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu jest niemożliwa. Aby wszakże móc rozpocząć taką naprawę i wprowadzić ordynację większościową, konieczne jest dokonanie mobilizacji politycznej i społecznej w skali masowej, która wymusi w drodze presji politycznej na klasie politycznej przeprowadzenie takiej zmiany. Bez presji politycznej i to na masową skalę naprawa państwa będzie niemożliwa. W istocie więc możliwości naprawy polskiego państwa leżą w możliwościach przełamania głębokiej demobilizacji społecznej i politycznej polskiego społeczeństwa i odbudowy ośrodków społecznej i politycznej mobilizacji. Tego Ruch nie dokonał i nie dokona. Ruch może jedynie w sytuacji zaistnienia takiej mobilizacji wpłynąć na jej kierunki poprzez polityzację postulatu wprowadzenia systemu większościowego.

  Polityzacja postulatu zmiany systemu wyborczego w Polsce i wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych jest kolejnym krokiem jaki można cząstkowo wykonać. Polityzacja postulatu oznacza uczynienie z kwestii stosunku do wprowadzenia ordynacji większościowej istotnego podziału politycznego. Wprowadzenie takiego podziału politycznego wymaga wymuszenia na elitach politycznych zajęcia stanowiska w tej skutecznie przez nie przemilczanej kwestii. Najlepszym czasem dla prób polityzacji są wybory parlamentarne i prezydenckie. Zbliżające się wybory prezydenckie będą pierwszą okazją do wymuszenia publicznego ustosunkowania się przez kandydatów do postulatu wprowadzenia ordynacji większościowej. Nie sposób przewidzieć, czy któryś z kandydatów uczyni z postulatu zmiany ordynacji wyborczej i wprowadzenia ordynacji większościowej kluczową kwestię polityczną w samej kampanii prezydenckiej. Kandydaci z obecnych partii politycznych z pewnością tego nie uczynią, co najwyżej sprowadzając ten postulat do rangi jednej z wielu zmian. Niemniej zaproponowana przez prof. Jerzego Przystawę formuła listu otwartego do wszystkich kandydatów ubiegających się o mandat prezydencki zasługuje na pełne poparcie.

  Kolejnym momentem politycznym będą przyszłoroczne wybory parlamentarne, co do których należy przygotować również taktykę polityzacji, a być może trzeba by pójść dalej i zastosować taktykę delegitymizacji wyborów i całego systemu wyborczego, ze względu na łamanie przez ordynację wyborczą polskiej Konstytucji.

  Możliwości polityzacji postulatu zmiany systemu wyborczego jako klucza ustrojowego do naprawy polskiego państwa oraz możliwości mobilizacji społecznej i politycznej szerokich kręgów polskiego społeczeństwa nie są do przewidzenia. Można wszakże przewidywać podstawowe procesy, w ramach których będą one rozgrywane.

  Pierwszą prawidłowością czy tylko znaczącą tendencją będzie pogłębianie się negatywnych cech miękkiego państwa. W mojej ocenie wchodzimy w fazę trwałego już politycznego kryzysu polskiego państwa. W tak ustrukturyzowanej ordynacją, progiem i sposobem finansowania partii oraz manipulacyjną i antydemokratyczną rolą Czwartej Władzy, żadne nowe wybory parlamentarne w ramach istniejącego systemu wyborczego nic na trwałe nie zmienią. Równocześnie ewentualne nowe partie niewiele będą mogły zdziałać. Nasilenie się czterech negatywnych cech miękkiego państwa wynikać będzie z negatywnych skutków samokooptacji elit i klasy politycznej w ramach swoistego działania prawa Greshama-Kopernika w polskiej polityce, gdzie polityk gorszy wypiera polityka lepszego. Ale wynikać będzie w jeszcze chyba większym stopniu z tego, co nazywam prawem Fredericka Forsytha w postaci zjawisk korupcji, arogancji i buty oraz nieudolności władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej w sytuacji braku podporządkowania bezpośredniego i pośredniego wyborcom. Każda władza korumpuje dlatego, że posiadanie władzy, tak wykonawczej, jak i ustawodawczej, ale też i sądowniczej, w sytuacji braku bezpośredniego podporządkowania i zależności od wyborców, obywateli a najszerzej społeczeństwa, rodzi sytuację poczucia wyższości i bezkarności, co prowadzi do korupcji, bezprawia, nieudolności i łamania demokracji.

  Drugim procesem będzie stopniowo narastający głęboki kryzys gospodarczy i socjalny na przestrzeni najbliższych nawet kilkunastu lat. W moim przekonaniu wybuch kryzysu finansowego we wrześniu 2008 roku rozpoczął II. po latach30. Wielką Depresję Gospodarczą, która w najlepszym przypadku po kolejnym silnym skurczeniu się gospodarki światowej przejdzie w długofalową stagnację. Nie można wykluczyć przynajmniej jeszcze jednego silnego tąpnięcia finansowego ze względu na olbrzymią ilość w instytucjach finansowych świata tzw. toksycznych aktywów, które są w istocie długami stworzonymi trzema dekadami globalnej spekulacji finansowej. Ta kilkunastoletnia stagnacja podepresyjna uderzy socjalnie w większość polskiego społeczeństwa. Ta depresja i stagnacja zaostrzy także międzynarodowe stosunki również w Unii Europejskiej. A polska klasa polityczna jest mentalnie i intelektualnie niezdolna do stworzenia twardego państwa, będąc niezdolna do koniecznej kreatywności i skuteczności w radzeniu sobie w o wiele trudniejszych niż dziś warunkach. To jak polskie państwo rozwiązało wraz z Komisją Europejską problem polskich stoczni morskich jest tylko zapowiedzią co jeszcze może się zdarzyć. Efektem społecznym i ekonomicznym II Wielkiej Depresji w takich politycznych warunkach polskiej państwowości będzie narastająca latynoamerykanizacja życia społecznego, gdyż polskie państwo jest miękkie dla silnych, ale twarde dla własnych obywateli, zwłaszcza jego najsłabszych klas i warstw.

  Można w perspektywie kilku lat przewidywać raczej narastanie ostrych konfliktów społecznych i politycznych, niż narastanie społecznej apatii i to w sytuacji coraz bardziej widocznych strukturalnych, a nie koniunkturalny słabości polskiego państwa. Powinno to sprzyjać wyłonieniu się nowej generacji liderów opinii publicznej i przywódców politycznych nieobciążonych resentymentami do solidarnościowej opozycji okresu PRL-u, które zamazują ostrość widzenia politycznego i społecznego współczesnej Polski.

 13. Mariusz said

  Polecam prezentacje na temat nie zlustrowanych przebierańców w kościele polskim, którzy teraz niszczą innych księży patriotów takich jak: ks. Natanek, ks. Jankowski czy księdza Tadeusza Kiersztyna.

  Synagoga Rzymsko Katolicka
  http://www.megaupload.com/?d=M225NGZZ

 14. Dawid said

  Czy ktoś z was ma informacje o ustawie PRZECIWDZIALANIU PRZEMOCY W RODZINIE? Czy to nie dzis miało być głosowanie? Nigdzie nie moge nic znaleźć.

 15. polskanews24 said

  Konwersja albo niewola – wybór chrześcijan w Egipcie

  http://polskanews24.wordpress.com/2010/03/16/konwersja-albo-niewola-wybor-chrzescijan-w-egipcie/

 16. Janosik said

  Judeopolonia
  – żydowskie państwo
  w państwie polskim
  Andrzej Leszek Szcześniak

  fragmenty książki

  Z OBWOLUTY:

  Dla przeciętnego Polaka problem Judeopolonii po prostu nie istnieje, ponieważ nie było mu dane poznać prawdziwą
  historię swojej Ojczyzny. Najpierw totalitarne państwo, a teraz poprawne politycznie programy szkolne i media nie są zainteresowane, aby prawda historyczna kształtowała właściwe postawy obywateli. O niewygodnych tematach samozwańcze autorytety milczą.

  Publikacja ta wolna jest od takiej poprawności i w świetle dokumentów przybliża Państwu skrupulatnie przemilczany fakt tworzenia żydowskiego państwa na ziemiach polskich, o czym wiedzieli do niedawna tylko nieliczni. Osoba dr Andrzeja Leszka Szcześniaka zapewnia rzetelność opracowanego tematu.
  http://judeopolonia.wordpress.com/naszym-jeruzalem-bedzie-polska/
  ===================
  od pb: wstawilem na blog = patrz zakladka „Biale kruki i plamy”; rozprowadzajcie, kopiujcie…

 17. Janosik said

  Proletariusze – łączcie się?

  Przypadek nieszczęsnej Grecji jest chyba początkiem procesu rozdzierania Unii Europejskiej na kawałki, gdy widoczne się staje, iż bogate państwa odwracają się tyłkiem do biednych w myśl podstawowej zasady kapitalizmu: dbaj o swoje interesy, sr…j na innych. Kryzys ten ujawnia z całą ostrością brak jakiegokolwiek “ducha wspólnoty” w lucyferiańskim tworze, jakim jest Unia Europejska. Jedyną solidarnością unijną jest solidarność biznesmenów.

  Jak można wyczytać z publikacji banku inwestycyjnego Societe Generale, cały świat Zachodu jest niewypłacalny i na każdy z krajów nadejdzie, prędzej czy później, godzina prawdy. Być może przypadkiem, a być może znakiem jest, iż proces ten zaczął się właśnie w Grecji, kolebce zachodniej cywilizacji.

  Strajk pilotów Lufthansy, strajk francuskich kontrolerów lotów, strajk pracowników rafinerii, protesty w Madrycie, Barcelonie, Walencji, zapowiedziany strajk pracowników komunikacji publicznej w Czechach, strajki w Portugalii… spadek BNP na Łotwie o 25.5% w przeciągu dwu ostatnich lat… A nad wszystkim unosi się atmosfera bezkarnych, bezczelnych kradzieży dokonywanych w biały dzień przez zachodnie banki. Na takiej np. Łotwie przepisy podatkowe zostały utworzone przez zagranicznych specjalistów w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić ucieczkę z pieniędzmi za granicę. Po co armie, po co napadać na Grecję, czy Łotwę, skoro mamy banksterów?

  Znaczenie wspólnej waluty jest jasne: ponieważ nie istnieją już narodowe gospodarki, nie istnieją również żadne narodowe rozwiązania kryzysu w Grecji, Hiszpanii, Portugalii czy gdziekolwiek indziej. Ludzie, zarabiający na życie pracą, są więc zmuszeni do podjęcia wspólnej walki przeciwko globalnemu kapitałowi. Stare socjalistyczne hasło “Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!” nigdy jeszcze chyba nie brzmiało tak trafnie i stosownie.
  http://marucha.wordpress.com/
  ===============
  od pb: sami banksterzy z kompleksem jot ukuli to i inne ‚hasla’ zeby lepiej moc kontrolowac gojow i sterowac ich powstaniami; najpierw trzeba to przestudiowac, zrozumiec by wiedziec jak reagowac = po to blog grypa666

 18. Lamb said

  http://www.trojanielskasluzba.org/filmy/73-nowy-porzdek-wiata-celem-watykanu wprawdzie niektórzy tu mają alergię na wszystko co nie nie jest doktrynalnie związane z kościołem katolickim (wiec te osoby niech moze tego nie oglądają) ale wklejam film ze strony koscioła adwentystów- ciekawe podejscie do powiązań papiestwa z nwo 😉

 19. Buka said

  http://newworldorder.com.pl/film.php?id=494 „Wiadomości podprogowe- seks”. Miałam mieszane uczucia,ale z czystej ciekawości postanowiłam przyjrzeć się pod tym kątem kilku czasopismom dla dzieci.Dorwałam egzemplarze disneyowskiego „Kaczora Donalda” (co prawda nie nowe)i ze zdumieniem stwierdzam,że to prawda.Warto zwrócić na to uwagę,jeśli kupujemy np. komiksy dzieciom.Obserwacji rodziców polecam szczególnie sceny,w których występuje wiele postaci,bardziej rozbudowane-tam zaobserwujemy najwięcej takich przekazów.Niby nic ,a diabeł tkwi w szczegółach.

  • annah said

   Mam podobne przemyslenia oglądając z dziećmi ‚niewinne’ bajeczki w TV. Rzadko kiedy mozna pozostawic z nimi dzieci bez słowa jakiegoś komentarza.
   Swoje uwagi można tez zglaszac telefnicznie do TV na Woronicza, w koncu placimy za te media.
   Przy okazji, w przypadku gazet codziennych, czy dodatkow telewizyjnych można dzwonic do wydawcow z żądaniem zaprzestania zamieszcznia gorszących reklam czy zdjęć. Jako rodzice jesteśmy strażnikami czystości wlasnych dzieci i nie powinnismy narażac na kontakt z amoralną propagandą ani siebie ani rodziny.
   Jest jeszcze jeden sposob wywierania nacisku na wydawcę, najskuteczniejszy – zaprzestać kupowania.
   =========
   od pb: tak jest, wywalic tv, nie kupowac wydawnictw

   • to ja mateo said

    Ja od dawna nie mam telewizji, bardzo żadko słucham radia i nie kupuje żadnych durnych gazetek. Jak czasami gdzies rzuce okiem na to to kurde aaż mnie cholera bierze jakie bzdety tam wypisują. Po co ludzie to czytają wogóle.

 20. Aśka said

  http://fakty.interia.pl/polska/news/elektroniczne-dowody-osobiste-od-2011-roku,1452734
  Projekt: Od 2011 r. elektroniczne dowody osobiste
  Wtorek, 16 marca (17:30)

  Rząd przyjął projekt ustawy o nowych dowodach osobistych, zakładający, że od 2011 roku będziemy posługiwać się elektronicznym dokumentem tożsamości, a prawo do niego będzie przysługiwało Polakom już z chwilą urodzenia.

  Elektroniczne dowody osobiste rozwiążą dotychczasowe problemy?/fot. M. Rozwadowski /Agencja SE/East News

  „Elektroniczne dowody osobiste umożliwią każdemu obywatelowi załatwianie spraw urzędowych przez internet” – napisano we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Nowy dowód osobisty – podkreślono – będzie można wykorzystać jako dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z wielu usług. [gossi: będą mieć nas jak na tacy]

  Projekt przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; zakłada on, że dowód elektroniczny będzie miał taki sam status prawny, jak tradycyjny dowód osobisty. Nowy dokument ma zapewnić bezpieczeństwo transakcji zawieranych drogą elektroniczną.

  Minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller powiedział na konferencji prasowej, że „nowe dowody dadzą szansę na inną relację między obywatelem a urzędnikiem”</Bb. Jak mówił, obecnie żeby załatwić jakieś sprawy w urzędach trzeba stawiać się w nich osobiście, natomiast po otrzymaniu nowego dowodu z chipem będzie to można robić przez internet.

  Podkreślił, że posiadając nowy dowód osobisty nie trzeba będzie mieć dodatkowych dokumentów w postaci np. ubezpieczenia zdrowotnego, czy legitymacji studenckiej, bo wszystkie te dane będą zapisane w chipie nowego dokumentu.

  Miller zaznaczył, że MSWiA osobiście będzie odpowiedzialne tylko za wyrobienie dowodów i upewnienie się, że każdy obywatel ma tylko jeden taki dokument. Natomiast informacje zawarte w chipie będą gromadzone w specjalnych rejestrach, za które np. odpowiedzialna będzie szkoła, jeśli informacje będą dotyczyły tego, czy dana osoba jest uczniem lub ZUS, gdy będzie chodziło o emerytury. Minister zwrócił uwagę, że do odczytywania danych z nowych dokumentów będzie można wykorzystać np. czytniki używane dzisiaj do kart kredytowych.

  Szef MSWiA podkreślił, że dopiero po tym, gdy ustawa zostanie uchwalona, ustalone zostaną szczegółowe kwestie, co do działalności poszczególnych rejestrów gromadzących informacje na temat Polaków. Miller wyraził przy tym nadzieję, że projekt zostanie szybko przyjęty przez parlamentarzystów i już od przyszłego roku będziemy mogli uzyskać nowe dowody. W pierwszej kolejności – jak mówił – otrzymają je ci, którym kończy się termin ważności starych dowodów.

  Więcej na ten temat
  * Dowód posłuży jako medyczna karta pacjenta
  * Nowe dowody osobiste zinformatyzują Polskę

  Według przyjętego projektu ustawy, nowy dowód osobisty umożliwi składanie podpisu elektronicznego, pozwalającego na dokonywanie czynności prawnych w urzędach administracji publicznej. Nowy dowód osobisty ma być również wykorzystywany przy dostępie do rejestrów publicznych, np. rejestru usług medycznych, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie kraju, a także drogą elektroniczną.

  „Nowy system wydawania dowodów osobistych zapewni spójność i˙bezpieczeństwo systemu, wiarygodność dokumentów, współpracę rejestrów publicznych oraz zgodność dowodu ze standardami międzynarodowymi” – podkreśla CIR.

  Równocześnie z˙dowodem mają być wydawane dane służące do składania podpisu elektronicznego. Prawo do dowodu osobistego będzie przysługiwało obywatelowi polskiemu z chwilą urodzenia.

  Elektroniczne dokumenty tożsamości – podkreśla CIR – umożliwią też weryfikację danych dzieci w˙rejestrach państwowych, np. związanych z ochroną zdrowia, nauką czy ubezpieczeniem społecznym. Ponadto, dzieci poniżej 13 lat będą mogły przebywać na terenie pozostałych państw UE i˙grupy Schengen bez paszportu.

  Według projektu ustawy, dokumenty wydawane dzieciom powyżej pięciu lat będą ważne 10 lat; dokumenty młodszych dzieci będą ważne pięć lat.

  Projekt zakłada, że podmioty uczestniczące w wydawaniu elektronicznych dowodów będą miały dostęp do centralnego rejestru dowodów osobistych. „Przepływ informacji będzie się odbywać w drodze bezpiecznej transmisji teleinformatycznej, z uwzględnieniem wykorzystania internetu, a ich przetwarzanie ma być oparte o formularze elektroniczne” – zapewnia CIR.

  Projekt przewiduje także – czytamy w komunikacie – że „firma zewnętrzna” będzie mogła zapisać w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podpis elektroniczny.

  CIR podkreślił w komunikacie, że elektroniczne dowody osobiste stanowią część projektu „Polska cyfrowa”, którego celem jest m.in. budowa sieci szerokopasmowego internetu oraz rozwój e-usług i e-administracji.

  źródło informacji: INTERIA.PL/PAP

  http://fakty.interia.pl/polska/news/dowod-posluzy-jako-medyczna-karta-pacjenta,1417416,3
  Dowód posłuży jako medyczna karta pacjenta
  Wtorek, 29 grudnia 2009 (16:08)
  Dowód osobisty będzie równocześnie medyczną kartą pacjenta, na której zapisane zostaną informacje o naszym ubezpieczeniu zdrowotnym. Rząd przyjął założenia do projektu w sprawie nowych biometrycznych dowodów osobistych. Dokumenty mają być wydawane od 2011 roku. Być może będą służyć również jako prawo jazdy.

  Więcej na ten temat
  * Badanie zleci tylko specjalista
  * Od stycznia do lekarza z plikiem dokumentów!

  Dlaczego pomysły pojawiły się dopiero teraz, skoro rząd od dawna pracuje nad nowym dowodem? W MSWiA, gdzie opracowano założenia ustawy, nastąpiła zmiana warty. Grzegorza Schetynę zastąpił Jerzy Miller i cała machina ruszyła od nowa. Miller chce wykorzystać nowy biometryczny dowód najbardziej, jak się da. Dlatego upiera się, by w dokumencie elektronicznie zapisane było nie tylko zdjęcie, ale i odcisk palca. Choć kilka miesięcy temu urzędnicy tego samego resortu przekonywali, że to zbędne…

  Odcisk palca – ze względów bezpieczeństwa – chce przeforsować szef ABW. Minister gospodarki sugerował z kolei, by wykorzystać elektroniczną pojemność dowodu i w chipie kodować np. dane o naszym ubezpieczeniu medycznym. Tym bardziej, że NFZ planuje wprowadzić elektroniczną kartę pacjenta. Pojawił się też pomysł, by w dowodzie wpisywać informację, czy mamy prawo jazdy.

  źródło informacji: RMF

  ______________
  proponuję wpisać również ilość wypróżnień dziennie, ilość wypijanych płynów, ilość przebytych kroków w ciągu dnia, itd, itp.

 21. zee said

  mega, mega afera?
  [ fake gold ]
  http://www.daily.pk/fake-gold-bars-in-bank-of-england-and-fort-knox-14477/

 22. anty said

  Mam taką obserwację od niedawna w pociągach konduktorzy posiadają specjalne czytniki do biletów. Skanowany jest numer biletu w ramach zbierania „danych statystycznych” wszytko by było ok tylko, że bilety są wystawiana na imię i nazwisko które jest podawane przy kasie i zapisywane w systemie jakim zarządza PKP. Na podstawie tego skanowania możliwe będzie odtworzenie trasy jaką przebył posiadacz biletu co według mnie jest nielegalnym zbieraniem danych osobowych. Ludzie nie są informowani o swoich prawach kasjer powinien każdorazowo pytać pasażera czy może takie dane od niego uzyskać nie robi tego wszyscy pozwalają więc na skanowanie swoich imiennych biletów bo nie znają swoich praw. Chciałem więc zapytać na jakie przepisy można się powołać przy kontroli, aby uniknąć skanowania i czy jest sens pisać do zarządu PKP na takie postępowanie konduktorów, którzy bez zgody pobierają dane.

 23. a.s. said

  Jak sądzicie kiedy będzie ta illuminacja bluebeam\?????

 24. juju said

  Ciekaw jestem panie Bein, czy dopuszcza pan w komentarzach odmienne zdanie na ten temat. Bo obserwuję, że są sukcesywnie usuwane. Boi się pan krytycznego zdania? To już nie można się z panem nie zgadzać? Oczywiście prawda leży po jednej stronie, a wszystkim innym należy zamknąć usta bo może zniechęcą do oddawania datków!

  To, że Żydzi nie wierzą w Mesjasza, tworzą sobie tradycję niezgodną ze Słowem Bożym nie jest żadnym odkryciem. Już Nowy Testament o tym mówi. Podobnie KRK obok Słowa stawia tradycję więc nie wiem czym się tak bulwersujecie.

  Syjoniści twierdzą, że są narodem wybranym, Watykan twierdzi to samo, a papież uważa się za następce Chrystusa – Boga! I to was nie bulwersuje? Jesteście zwykłymi obłudnikami. KRK podsyca nienawiść do Żydów z prostego względu – szatan nienawidzi narodu wybranego! Wystarczy popatrzeć na historię kiedy to apostołowie – ŻYDZI, musieli chronić się przed Rzymianami.

  To, że Żydzi nie wierzą teraz i są bardzo pyszni w swych działaniach nie świadczy o tym, że stracili przywilej bycia narodem wybranym! Bóg dotrzymuje obietnic, Bóg jest wierny. Czy wy nie rozumiecie, że gdyby nie Żydzi to dzisiaj byście siedzieli w lesie i zanosili modły do bożków albo trudnili się wróżbiarstwem i czarami? WSZYSCY prorocy byli Żydami!!! JEZUS BYŁ ŻYDEM!!! Jezus nigdy nie porzucił swojej żydowskiej natury! Objawienie Jana mówi wyraźnie, że przyjdzie On jako LEW JUDY i będzie królował 1000 lat w Jerozolimie! Jak mówi Słowo Boże – Jana 4: 22 „Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów.”!

  Oczywistym jest, że niektórzy Żydzi pójdą za antychrystem. Ale została resztka, która uwierzy w Mesjasza! Która się nawróci. Oddanie Żydom terenów od rzeki egipskiej aż po Eufrat jest bożą obietnicą, której Bóg nigdy nie złamie, a teren ten jeszcze nigdy w pełni do nich nie należał. Powstanie Izraela w 1946 r. to był cud.

  Świat dostał Ewangelię, wiedzę o Bogu dzięki Żydom. Gdyby nie oni jak wspomniałem wcześniej dziś my wszyscy szli byśmy na śmierć. Ale to nie było ich jedyne zadanie. Podczas panowania antychrysta to właśnie Żydzi odegrają najważniejszą rolę głosząc Ewangelię całemu światu. A będzie ich 144 000 po 12 tysięcy z każdego pokolenia. Tak mówi Biblia i mimo tego całego zła jakie może uczynili, Żydzi jako naród nawróci się do Mesjasza w czasach ostatecznych i będzie znów używany przez Boga. Alleluja!

  od mg: program antyspamowy zakwalifikował to jako spam
  ==================
  od pb: znalazlem w spamie i wypuszczam jako przyklad opinii chrzescijansko-syjonistycznej, takze przyklad sugestii rzekomego antysemityzmu na blogu;
  bedzie odpowiedz w jednym z przyszlych odcinkow „Wybrancy Boga”; bzdura jest ze zydzi nie wierza w Mesjasza; druga bzdura to jacys apostolowie-zydzi = z chwila przyjecia chrztu, zyd zostaje chrzescijaninem; trzecia bzdura: narodem wybranym nie sa zydzi tylko wierni Chrystusowi; czwarta bzdura: powstanie izraela to nie cud tylko od dawna planowana operacja przez syjonistow, wbrew zasadom Tory — zapytaj rabinow Neturei Karta

 25. Recoom said

  Podoba mi sie twoj styl pisania nie wiem dlaczego 10 na 10 dla bloga

 26. mouth said

  I discovered the element in the story about this becoming „clean rat”
  a bit unsettling with my stomach.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s