Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Anonimowe zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa

Posted by grypa666 w dniu 18/09/2009

Pierwsze z wielu zgłoszeń które wpływają i będą wpływać dotąd aż instytucje i osoby odpowiedzialne nie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej — natychmiast potrzeba nam drugiej Norymbergi!

Jako obywatele Rzeczypospolitej, kierując się dobrem narodu polskiego, zgłaszamy popełnienie przestępstwa. Ze względu na swoje bezpieczeństwo pragniemy zachować anonimowość. Taka forma zgłoszenia wynika z konieczności dotarcia do dużej grupy odbiorców i zabezpieczenie się przed wyciszeniem sprawy, jak miało to miejsce do tej pory. Z tego powodu na liście adresowej znajdują się policja, posłowie, senatorowie, kancelaria Premiera, kancelaria Prezydenta, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, inne instytucje państwowe, media oraz prokuratura. Zgłaszane przestępstwo ma międzynarodowy zasięg, i może mieć wpływ na życie i zdrowie milionów obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Powołując się na ustawodawstwo polskie przypominamy, że każdy kto znalazł się w posiadaniu informacji na temat przestępstwa musi je zgłosić odpowiednim organom. To właśnie czynimy poprzez ten email. Każdy, kto uchyli się od odpowiedzialności odpowiedniej pełnionej funkcji w społeczeństwie i nie podejmie działań w oparciu o otrzymane informacje, naraża się na konsekwencje prawne, w tym karę pozbawiania wolności.

Przestępstwo przez nas zgłaszane zostało udokumentowane, a dowody przestępstwa zebrane w wyniku rzetelnego dochodzenia przeprowadzonego przez dziennikarkę Jane Burgermeister (adres email: jmburgermeister@gmail.com). Materiały są dostępne w linkach na końcu listu i należy je traktować jako materiał dowodowy. (wcisnąć ctrl i kliknąć na link). Dokumenty te załączone są również jako oddzielne załączniki.

 

Przestępstwo dotyczy zmowy pomiędzy koncernami farmaceutycznymi, finansowymi oraz Międzynarodową Organizacją Zdrowia (WHO), w wyniku, której wprowadzane są plany masowych szczepień w wielu krajach, w tym Polski, pod pretekstem pandemii świńskiej grypy. W tym celu już od kilku miesięcy trwa kampania strachu i terroru przed epidemią tegoż wirusa, WHO ogłosiło rozpoczęcie prac nad szczepionką i jasnym jest, że w związku z rzekomym zagrożeniem epidemią skorzysta z możliwości wprowadzenia do obiegu szczepionki, której proces testów będzie skrócony. W wyniku tej propagandy poszczególne kraje przygotowują się do masowych i przymusowych szczepień. Zgromadzone materiały dokumentują szkodliwość szczepionek, mających stanowić antidotum na epidemię świńskiej grypy. Naukowcy po przebadaniu szczepionek, informują, że materiał, w niej zawarty stanowi sztucznie stworzoną kombinację wirusów, która nie mogłaby rozwinąć się w przyrodzie, i opisują ją jako broń biologiczną, która po zaszczepieniu ludzi wywoła ogromną epidemię. Epidemia może więc zagościć w naszym kraju, lecz jako rezultat masowych szczepień. Zlekceważenie tej sprawy może doprowadzić do tragedii, a to zagraża bezpieczeństwu narodowemu i zdrowiu obywateli.

 

Prawa do wolności obywateli w Polsce gwarantuje konstytucja, jednakże pozostawia ona możliwość ograniczenia tych praw w wyjątkowych przypadkach, np. gdy chodzi o zdrowie obywateli. Polska w tej chwili deklaruje szczepienia dla dzieci powyżej 6 miesiąca oraz młodzieży jako przymusowe. Planowane jest więc ograniczenie konstytucyjnych praw wolności. Ponieważ epidemia jest sztucznie nagłośniona, wprowadzanie przymusowych szczepień jest działaniem jednoznacznie naruszającym naszą konstytucję, oraz podjętym w wyniku międzynarodowego spisku. Istnieje więc domniemanie, że prawa obywateli Polski zostaną ograniczone w wyniku międzynarodowej zmowy korporacji farmaceutycznych, finansowych i WHO.

O wiele ważniejszym zagadnieniem, jest fakt, że szczepionka, którą będziemy szczepili ludzi nie jest odpowiednio przebadana. Istniejący materiał dowodowy w tej sprawie wskazuje na możliwość występowania poważnych powikłań, ze skutkiem śmiertelnym włącznie.

 

Zwracamy się do Prezydenta i Premiera, Posłów i Senatorów, Ministrów oraz instytucji państwowych sprawujących swój urząd w oparciu o prawa i możliwości otrzymane od Narodu Polskiego, aby rzetelnie wyjaśnili tę sprawę. Przysięgaliście, że będziecie dbać o naród – to jest wasz obowiązek. Odmowa wyjaśnienia tej sprawy lub jej zignorowanie, jest pogwałceniem najważniejszych zasad demokratycznego państwa, gwarantowanych w konstytucji.

 

Art. 130.

Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi:

„Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”.

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Art. 151.

Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie składają wobec Prezydenta Rzeczypospolitej następującą przysięgę:

„Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.”

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Art. 104.

 1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.
 2. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie:

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

 1. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

 

Poniżej informujemy, jakie prawa konstytucyjne zostaną złamane, jeżeli zostaną wprowadzone przymusowe szczepienia.

 

W petycji opieramy się na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej odwołując się do Preambuły w KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r, która brzmi:

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,

odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,

zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,

równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski,

wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za

kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,

złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,

a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Powołując się na KONSTYTUCJĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.

 

Na mocy konstytucji RP i jej Art. 1. który mówi:

 

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

 

Jako obywatel(e) zwracam(y) się do instytucji państwowych i w oparciu Art. 4.

 

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

 

Bo zgodnie z Art. 63.

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

 

Instytucje państwowe zobowiązane są zareagować, gdyż wniosek ten jest wynikiem przysługujących praw konstytucyjnych, w oparciu o Art. 8, który brzmi:

1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Wniosek musi być rozpatrzony, i należy sprawdzić materiał dowodowy. Nie ma żadnych podstaw do zignorowania tego listu, bez względu na osobiste przekonania dotyczące zawartego materiału w oparciu o Art. 32..

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

 1. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

 

Materiał będący wynikiem śledztwa dziennikarskiego informuje o możliwości utraty suwerenności Państwa Polskiego w wyniku międzynarodowego oszustwa. Nie podjęcie przez instytucje państwowe działania w tym zakresie narusza bezpośrednio Art. 5.

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

Zastosowanie nieodpowiednio przetestowanych szczepionek przeciwko świńskiej grypie, w szczególności plany szczepienia dzieci w szkołach, które nie mają możliwości samostanowienia o swoim losie i zrozumienia konsekwencji wynikające ze szczepienia narusza artykuł 37, 38 oraz 39 Konstytucji:

 

Art. 37.

 1. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji.
 2. Wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa.

 

Art. 38.

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

 

Art. 39.

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

 

Art. 39 mówi, że eksperyment medyczny jakim jest podanie nieodpowiednio przetestowanej szczepionki nie może mieć miejsca w przypadku dzieci ponieważ samodzielnie nie mają one możliwości decyzji o swoim życiu. To narusza prawa dziecka i Art. 72.

 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

 

obywatel ma prawo decydować o sobie w oparciu o Art. 47, którego treść jest następująca:

 

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

 

Decyzja ta powinna być podjęta na podstawie rzetelnych informacji. Art. 54 wskazuje, że państwo polskie gwarantuje brak cenzury prewencyjnej, ale czy wywiązuje się z tego, czy cenzura nie polega na posiadaniu gazety na własność?

 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

 

Najważniejszym zagrożeniem wynikającym, z materiału zgromadzonego w śledztwie jest możliwość utraty wolności, wynikającej z fałszywych informacji na temat pandemii. I tak Zgodnie z Art. 30, Art. 31 pkt. 1 i 2, każdy obywatel ma prawo do wolności. Art. 31 pkt. 3 mówi o możliwości ustawowego ograniczenia tej wolności również w przypadku ochrony zdrowia. Wprowadzenie stanu epidemii może być podstawą do odebrania części praw przysługujących obywatelom. Skorzystanie z prawa do ograniczenia wolności bez podstaw prawnych, w oparciu o zmowę międzynarodową, stanowi naruszenie podstawowych zasad demokracji i praw konstytucyjnych. W kontekście powyższych informacji świadome wprowadzanie w błąd opinii publicznej jest pogwałceniem zasady wolności i zamachem na demokrację:

 

Art. 30.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

 

Art. 31.

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

 1. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
 2. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

 

O podjętych działaniach opinia publiczna powinna być informowana na podstawie Art. 61.

 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Art. 79.

 1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji. 

 

Art. 80.

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

 

Każda próba naruszenia konstytucji zobowiązuje organy państwowe do podjęcia odpowiednich działań. Zgodnie z Art. 87:

 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

 

Poniżej przedstawiamy linki do miejsc o dokumentacji dowodowej, przetłumaczone na język polski, oraz do całości dokumentacji oryginalnej w języku angielskim (linki poniżej)

 

http://dl.getdropbox.com/u/1573974/t%C5%82umaczenia/Dowody%20bioterroryzmu%20-%20Rozdzia%C5%82%20IX.pdf

 

http://dl.getdropbox.com/u/1573974/t%C5%82umaczenia/Dowody%20bioterroryzmu%20-%20Rozdzia%C5%82%20X.pdf

 

http://dl.getdropbox.com/u/1573974/t%C5%82umaczenia/Oskarzenie%201-10.pdf

 

http://dl.getdropbox.com/u/1573974/t%C5%82umaczenia/Oskarzenie%2021-30.pdf

 

http://dl.getdropbox.com/u/1573974/t%C5%82umaczenia/oskarzenie%2031-40.pdf

 

http://dl.getdropbox.com/u/1573974/t%C5%82umaczenia/Oskarzenie%2041-50.pdf

 

http://dl.getdropbox.com/u/1573974/t%C5%82umaczenia/Oskarzenie%2051-60.pdf

 

http://dl.getdropbox.com/u/1573974/t%C5%82umaczenia/Oskarzenie%2061-70.pdf

 

https://grypa666.wordpress.com/

 

dokumentacja oryginalna przestępstwa pod linkami – w wersji anglojęzycznej

 

– „Criminal charges regarding flu pandemic as a biological weapon with intent to produce genocide” / Kryminalne oskarżenia

http://files.getdropbox.com/u/1573974/17044758-Criminal-Charges-Swine-Flu-Edits-v21.pdf

– „Bioterrorism evidence” / Dowody

http://files.getdropbox.com/u/1573974/17044769-Evidence-of-the-Use-of-Pandemic-Flu-to-Depopulate-USA.pdf

– „Petition for injunctive and declaratory relief and damages” / Wniosek o wydanie nakazu sądowego
http://files.getdropbox.com/u/1573974/17478173-Injunction2.pdf

– Latest criminal charges filed in Austria on July 23 2009 / Najnowsze oskarżenia kryminalne złożone w Austrii 23 lipca 2009
http://files.getdropbox.com/u/1573974/Austria_latest-criminal-charges_090723.pdf

http://files.getdropbox.com/u/1573974/Austria_latest-criminal-charges_090723_with-official-stamp.pdf (First page with official stamp / Pierwsza strona z pieczęcią urzędową)

– Austrian Ministry of Health answers regarding Baxter / Odpowiedzi austriackiego Ministerstwa Zdrowia na pytania dotyczące Baxter
http://files.getdropbox.com/u/1573974/Austrian_Parliamentary_Answers_re_Baxter.pdf

– Questions for Austrian parliament regarding Baxter / Pytania do parlamentu austriackiego dotyczące Baxter
http://files.getdropbox.com/u/1573974/Austrian_Parliamentary_Questions_re_Baxter.pdf

http://files.getdropbox.com/u/1573974/Hinausschrift_BMG-92400_0049-I_B_8_2009_20.05.2009_Burgermeister__Jane.pdf 

 

 

filmowy komentarz dr Piotra Beina w sprawie pandemii i szczepionek

http://www.youtube.com/watch?v=giqxJOoyg80

 

http://www.youtube.com/watch?v=g-TGDBvuMmU

http://www.youtube.com/watch?v=PPMLIEgMn5I

http://www.youtube.com/watch?v=7WYzvpM9jCE

 

wywiad z dziennikarką Jane Burgermeister, która w wyniku śledztwa udokumentowała istnienie zmowy bioterrorystycznej – wersja anglojęzyczna

http://www.youtube.com/watch?v=PelTWCUmTsU

Komentarzy 78 to “Anonimowe zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa”

 1. Mariuszsz said

  POPIERAM !!!

  • Ziutek said

   Maile nie wystarczą. Można to np. wydrukować:
   1) Całość i rozsyłać w kopertach do instytucji wymienionych w zgłoszeniu. Adresy są ogólnie dostępne. Jeden polecony 2-3 złote, a taki list muszą odebrać za pokwitowaniem. Za kilka set złotych można takich listów wysłać…kilka set? 🙂 Jak ktoś się boi podawać adres zwrotny, to jako Gal Anonim lub po prostu inny adres zwrotny np. innej instytucji, która może być adresatem tego zgłoszenia. Podwójne zabezpieczenie, że list ktoś otrzyma 🙂
   2) Drukować i wkładać w koperty, rozdawać na ulicy, wrzucać do skrzynek razem z ulotkami informacyjnymi.

   Opcji jest dużo, każda forma przekazywania informacji jest dobra, wystarczy pomyśleć.

   • jerzy said

    Masz rację, ale warto dodać, że drukować najważniejsze fragmenty, krócej – bo mało kto będzie czytać tak długie teksty. Żeby nie przedobrzyć 😉 .

    Po tym ostatnim posunięciu (list na masową skalę o popełnieniu przestępstwa) zaczynam wierzyć, że populacja Polski nie dozna szwanku. Będą tacy, którzy się zaszczepią, ale będzie ich mały odsetek 🙂 .

    W historii Polski istnieje tradycja pospolitego ruszenia, co było naszą specyfiką, w odróżnieniu od krajów zachodnich; umyślni posłańcy rozjeżdzali się po Polsce i rozwozili tzw wici. W ten sposób nawet i bez internetu, telefonów i komórek cała ludność kraju dowiadywała się o ważnych sprawach w krótkim czasie. Współcześnie niektórzy, zwłaszcza zapatrzeni w Zachód nazywają to „marketingiem wirusowym”.

    Jeśli tak dalej będzie szło, to cała Polska za kilka miesięcy będzie się trzęsła za boki ze śmiechu, podczas gdy inni będą trząść portkami 🙂 .

    Odświeżcie sobie wszyscy Trylogię Sienkiewicza, zawiera ona odtrutkę na nihilistyczne myślenie 🙂 .

    I oczywiście dbać o kondycję fizyczną – higiena i wiele innych sposobów podanych na tym portalu.

 2. zyta said

  Dziekuje w imieniu wszystkich za ten madry i potrzebny dokument.
  Dziekuje za Wasz trud i serce jakie wlozyliscie w opracowanie tego dokumentu aby chronic innych przed chorobami i smiercia.

  Niech rzadzacy przejrza na oczy i stana w naszej obronie!

  Niech nam Bog blogoslawi dalsze zycie!

 3. Ja2 said

  Brawo Brawo Brawo!!!

  proszę o zgodę na wysyłanie tych informacji, chcę dzisiaj wysłać ten materiał do 100 posterunków POLICJI w całym kraju

  • Nie możemy nikogo namawiać do składania takich zawiadomień. Dokument jest opublikowany a dalej co się z nim stanie to każdego z Was indywidualna decyzja, oczywiście po wnikliwym zapoznaniu się z dostępnymi dowodami.

   Dla sprostowania: dokument otrzymaliśmy na skrzynkę email, prawdopodobnie jeden z naszych czytelników po zapoznaniu się z materiałami opracował taki dokument. Byłem kopiowany na każdym wysyłanym egzemplarzu więc widziałem osobiście, że został w dniu dzisiejszym wysłany do setek jeśli nie tysięcy adresów email, m.in. posłów i senatorów, ministrów, posterunków policji, prokuratur, mediów, itd. itp.

   Miejmy nadzieję że to dopiero początek!!

   • Ja2 said

    Więc zabieramy się do roboty!!!

    do wieczora wyślę 100 zawiadomień o odpowiedziach będę informował na blogu.

 4. Uki said

  Wysłane zostało to do wszystkich urzędów?

 5. Uki said

  Można to wysyłać już w takiej formie?

 6. Zapsa said

  Dziekuję i przystępuję do rozsyłania i druku.

 7. ania said

  jestem na TAK;]

 8. zbyszek said

  witam,popieram i czy mozecie to dac w kilku jezykach np angielskim,rosyjskim,niemieckim

  • Nie mamy takich planów, ale oczywiście możesz przetłumaczyć i udostępnić tu dla wszystkich.

  • Dziękujemy Zbyszku za tłumaczenia, będą one dostępne jeśli tylko ich treść zostanie sprawdzona.
   Puki co są to teksty tłumaczone masowo przez program, więc – niestety nie są one poprawne.

   Przeklejam dla Ciebie podziękowania:

   EM powiedział/a
   18 wrzesień 2009 @ 7:14 pm

   Grypa666- jesteście niesamowici, dziękuję 🙂

   Zbyszku, dziękuję serdecznie za tłumaczenia, już porozsyłałam, resztą zajmę się po przyjeździe do Polski. Mam nadzieję, że nie będzie to mój ostatni raz.

   Pozdrowienia dla Wszystkich z Cardiff

 9. Ziutek said

  Maile nie wystarczą. Można to np. wydrukować:
  1) Całość i rozsyłać w kopertach do instytucji wymienionych w zgłoszeniu. Adresy są ogólnie dostępne. Jeden polecony 2-3 złote, a taki list muszą odebrać za pokwitowaniem. Za kilka set złotych można takich listów wysłać…kilka set? 🙂 Jak ktoś się boi podawać adres zwrotny, to jako Gal Anonim lub po prostu inny adres zwrotny np. innej instytucji, która może być adresatem tego zgłoszenia. Podwójne zabezpieczenie, że list ktoś otrzyma 🙂
  2) Drukować i wkładać w koperty, rozdawać na ulicy, wrzucać do skrzynek razem z ulotkami informacyjnymi.

  Opcji jest dużo, każda forma przekazywania informacji jest dobra, wystarczy pomyśleć.

 10. zbyszek said

  bodajrze takie cos dostali rosyjskie telewizje,taki pisali na necie,ale sie kuzia edzie dzialo oj bedzie polska znow na topie i znow musi walczyc za caly swiat,miej nas panie Boze w opiece

  • rosyjska TV RTF jest jedną z niewielu które od początku mówi o niebezpieczeństwie szczepień.
   Polecam poszukać na YouTube.
   Jeden z wielu np.:

 11. zbyszek said

  proponuje wysylac tez do tv innych krajow,jako „Polska rewolucja”

 12. zbyszek said

  gdyz nasze wlacdze to ukryja

 13. Falco said

  Ponieważ jest to pisane w liczbie mnogiej, to może warto jest umieścić to na petycje.pl i zebrać podpisy?

 14. zbyszek said

  proponuje wyslanie tych informacji do tv i gazet zagranicznych w tym do rosyjskich,akurat jest dobry momet gdyz rosja moze ten temat poruszyc z uwagi na to ze jakos nie lubia naszego prezydenta.wtedy nasz rzad bedzie musial sie z tym cos zrobic.w ten sposob mozna to naglosnic

 15. zbyszek said

  i jak ktos juz gdzies wyslal,bo ja tak,co ma byc to bedzie a przynajmniej moje sumienie jest czyste ze cos zrobilem,by ostrzec innych :p

 16. Ziutek said

  Niech to da do myślenia ludziom, którzy dalej wątpią w to co się dzieję w tej chwili w Polsce i na świecie. Firmy farmaceutyczne nie cofną się przed niczym.

  • Michal said

   Zajebiście,nie mam pytań. Może my zaczniemy jeździć z transparentem: Nie Szczep Się
   grypa666.wordpress.com

   • jupik said

    Może nie od razu transparent, ale gdyby ktoś zaprojektował zgrabną naklejkę na samochód. Można wydrukować na specjalnym papierze samoprzylepnym, okleić z tyłu swój samochód, sąsiadów, wszystkie na parkingu ?:) Jadąc w korku siłą rzeczy gapimy się na samochód przed nami…a tam naklejka ! Myślę, że jedna naklejka zdziała więcej niż 100 ulotek.

  • Zapsa said

   Ale syyyyyffff

 17. Michal said

  Nie Będzie dyktatury kartelu chemiczno-farmaceutycznego nad nami i naszymi dziećmi!
  Dr Matthias Rath

  Proponuję wydrukować i rozesłać do różnych instytucji.
  Proponuję aby zawiązać grupy lokalne, które wspólnie ustalały by lokalna taktykę.
  Kto z Katowic i okolic?

  • Asia said

   Ja jestem z okolic Katowic – do nich mam około 1.5 h jazdy busem. Jakby co to daj znać. Ja już informuję wszystkich, piszę artykuły, podpisuję petycje. W najbliższym czasie mam zamiar rozdawać ulotki i rozklejać plakaty – bo u mnie w mieście nic nie ma robionego aby ostrzec.

   • Michal said

    ASIA
    Proponuję spotkać się w Katowicach lub w okolicy. Dla mnie nie ma problemu aby podjechać.
    Pozdrawiam

   • Michal said

    ASIA
    Podaje GG 2940839

   • Asia said

    Mogę do Katowic przyjechać z tym nie ma problemu. problem jest w tym, że zaczynam zaniedługo studia i do tego mam remont w domu więc utrudniony dostęp do internetu. Nie posiadam też gadu-gadu. Ale może mail -> misiaczek37@op.pl.

 18. zbyszek said

  Ja wyslalem juz multum e-maili do liczacych sie w irlandii partii ,do ruskich i inych krajow.moze uda nam sie uchronic przed szczepieniami.dobro zawsze wygrywa.

  • hjk said

   Miejmy nadzieję, że im się nie uda zgodnie z tym, co powiedział nasz Kochanowski:
   „Co głupi w głowie uradzi, tego do skutku nie doprowadzi”…

   • hjk said

    zapomniałem dopisać, ze Kochanowski tylko tłumaczył, to słowa któregoś psalmu…)))

  • zbyszek said

   wiem iz przez takie cos moga mnie scigac prawnie,ale nie zalezy mi gdyz nasi dziadowie gdyby sie bali nie mowilibysmy dzis po polsku i nie mieli bysmy wlasnego kraju.

   • zbyszek said

    hmm zrobmy to co mozemy,a wielkosc i ocene zostawmy nastepnym pokolenia,niech one nas osadza.nie moge stac biernie gdy cos zagraza moim bliskim.wiec nie klaskajmy tylko do pracy rodacy,tyle instytucji na swiecie zostalo hahah,a co polska jest wielka i polski narod zawsze byl waleczny a inni niech nam zazdroszcza :p

   • hjk said

    kryzys nas uratuje, bo ministerstwo nie będzie mialo kasy na zakup…)))
    jak zawsze u nas juz chyba od lat 70 tych nieustanny kryzys…

   • jerzy said

    Nie bierz tego sobie tak do serca, Zbyszek! Nikt Cię nie będzie ścigać. Ci co mają moc, aby Ciebie ścigać prawnie sami mają rodziny, a i sami nie są przecież takimi moronami, aby ponieść zaszczytną śmierć przez zaszczepienie 😉 . Strach ma wielkie oczy 🙂 .

 19. counter108 said

  Dobra robota Grypa, doskonały blog i rzetelne informacje, popieram i podpisuję!

 20. Wielkie brawa!!!! Przyglądam się tej stronie od początku jej istnienia, ponieważ siedzę w temacie już kilka ładnych lat. Zapaliliście, ponownie w wielu rodakach płomień ducha walki o prawdę, sprawiedliwość, równość i pokój. Mieszkam w Czechach i śledzę wydarzenia związane z świńską grypą, 9/11 i ogólnie postępem (N)o (W)ay (O)ut, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem z jakim poświęceniem czasu, energii i własnego zdrowia pomalutku otwieracie oczy „zaspanym obywatelom świata”. Podałem link do waszej strony dalej na zachód i za ocean… czy ktoś się z nich wypowie na forum.. cóż nie jest to zależne ode mnie. Troszeczkę „nagnę”, ale potrzebujemy obudzić naprawdę kogoś ważnego – The One. Musi być to osoba publiczna i znana. Amerykanie mają już swojego Neo – Charlie Sheen. Fantastyczna postawa aktywisty w sprawach 9/11, a nóż widelec może dojdzie do rozmowy między nim a Obamą (qr..a kogo ja oszukuję!). Jak głosi stare przysłowie „…stu prawników na dnie morza do dobry początek…” Coraz więcej dołącza do naszej opozycji mundurowych i to mnie cieszy ogromnie. Mój dobry kumpel poprze i ostrzeże na wypadek godziny „w”, a jest „kapem”. Pozdrowienia dla wszystkich na tym blogu i nie ustawajcie budzić reszty…

 21. Grashka said

  JA TEŻ WYSŁAŁAM NA GG DO ZNAJOMYCH NIEMCY ANGLIA ONI MOŻE POSZUKAJĄ PARAGRAFY TYCH KRAJÓW ZOBACZYMY JAKI BĘDZIE MIAŁO ROZGŁOS PRZYDAŁO BY SIĘ DO IRLANDII PRZED GŁOSOWANIEM MOŻE TO ICH ZMOBILIZUJE ŻEBY GŁOSOWALI NA NIE

  • ziutek said

   po lewej stronie klawiatury masz przycisk „caps lock”, spróbuj go wcisnąć, tak, żeby zgasiła się lampka on niego, a wszystkim na tym blogu będzie żyło się lepiej

 22. andy said

  zauwazylem, ze lini niektre nie da sie otworzyc przy pomocy internetexplorera a jak uzyjesz innej przegladarki to i owszem. dziwna sprawa co

 23. andy said

  cikawa informacja na WP, naukowcy mówią, że świńska nie jest tak groźna a WHO mówi jednak to bo jak zmutuje to będzie

  a przecież jak zmutuje to szcepionki tak czy ineczje nie będą dziłały, wiec po co szczepić?

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,109994,title,Naukowcy-podzieleni-ws-nowej-grypy-AH1N1,wid,11504703,wiadomosc.html

  • Grashka said

   Tak zmutuje się bo w Egipcie i tereny skazili grypą ptasią
   tam ptasia a u nas świńska ludzie jeżdżą na wczasy do Egiptu i przywiozą ptasią i się zacznie dobrze obmyślili

  • hjk said

   ale to szczepionki moze maja wywałac te mutacje, poki co jest łagodnie, jak sie zaszczepisz zacznie sie jazda, pomijajac to, ze mogą zawierac nprawde niebezpieczne wirusy…
   Jak rozumiesz to, o czym tu się pisze, to TYM RAZEM nie będzie to „zwykła” szczepionka, tym bardziej, ze ma stać za nią przymus

 24. Grashka said

  do nie go się dostać jest fantastyczny jak pojechał po BUZKU
  NIGEL TERAGE oglądnijcie

 25. allseiingeye said

  Sposób na szczepionkę własnej roboty 😀

 26. Grashka said

  http://prawda2.info/viewtopic.php?t=4690&start=1000
  POCZYTAJCIE OSTATNIE LINKI

  • hjk said

   hahaha, smieja sie z tego, ale mysle, moze byc anonimowe zgłoszenie, pod warunkiem, ze ci,do których trafi są zainteresowani dobrem publicznym, bo jako tacy powinni reagowac na zagrozenia…
   Ale czy oni są zainteresowani…?
   Mam znajomego ABW-ehraka, zobacze za tydzien co o tym powie…?

 27. walbar999 said

  Wielkie Dzięki za Wszelkie działania w nagłaśnianiu tej sprawy!!!
  Myślę, że warto przekazać te info dla: policji, CBŚ, NFZ, Prezydentów Miast, Mediów (TVP, TVN, Polsat, TRWAM, Polskie Radio, Radio Maryja, RMF FM, Radio ZET-to będzie dobry test na to czy opublikują te info), SANEPIDy), szpitale, szkoły, przedszkola, Urzędy Państwowe. Działajmy i informujmy jak najwięcej, głównie teraz podczas weekendu, kiedy każdy ma więcej czasu na działania. (To się w poniedziałek z rana wszyscy zdziwią jak zobaczą tyle maili:)

 28. Bromba said

  Dr Marc Girard w TV http://waldek1984.wordpress.com/category/swinska-grypa/
  http://www.youtube.com/watch?v=dXAK_6iZbH0 (po prawej tekst w angielskim)

 29. Mariuszsz said

  W przypadku wezwania na Policję lub do Prokuratury wynikłego z wysłania tego zawiadomienia, sugeruję :

  wyrażenie niepokoju i troski z powodu zagrożenia funkcjonowania naszego państwa, spowodowanego nagłym i jednoczesnym, zaszczepieniem funkcjonariuszy i pracowników służb dbających o jego bezpieczeństwo( Policja, służba zdrowia, itp.), szczepionką przeciwko Świńskiej Grypie, gdyż własne obserwacje ludzi zaszczepionych przeciwko Zwykłej Grypie pokazały, że wielu z nich ciężko odchorowuje to szczepienie, dlatego nagłe zachorowanie poszczepienne ludzi dbających o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli może zdestabilizować, na długo, nasz kraj. 🙂

  • jerzy said

   To bardzo cenna myśli i post! Bardziej trzeba właśnie tak, fortelem, jak Pan Zagłoba z „Potopu”, a nie jak Roch Kowalski 🙂 .

 30. andy said

  no to może, się zorganizjmy

  kto chce zebrac adresy do szkol i rozeslac informacje, mozna poodzielic to na poszczegolne wojewodzstwa, prkuratury, szpitale itp. jest duzo mozliwosci

  rozsadne jest tez wysłac apel do biur adwokackich i poprosić prawników o wsparcie, może nie wszyscy to wilcy

  kto jest chetny

  kto do uczelni wyzszych do sekretariatow, do srodowisk studenckich itp.

  do urzedów miast i wyslijmy adrsy na blog, bo jak tego nie zrobimy to ludzie z tego bloga beda pracowac 24 h

  rozpocznimy akcj, niech ktos to zacznnie koordynowac moge ja i zacznijmy dzialac bez tego stiomy w miejscu i piszemy

  co wy na to

  • multan said

   Wlasnie poinformowalem kancelarie mec.Lecha Obary slynacej z prospolecznej postawy(procesy przeciw sieci „Biedronka” i dysponujaca kontaktami z licznymi kancelariami adwokackimi w kraju. Ale prosze o ponawianie tego powiadomienia1

  • Michal said

   Dobry pomysł,
   Podaje swoje GG
   2940839
   Skontakuj sie ze mną
   pozdrawiam

  • Michal said

   Może wyślijmy pytanie pełne troski do WHO o/Polska?
   Napiszmy że czujemy się zaniepokojeni taki,i a taki,i informacja,i prosimy o ustosunkowanie się.
   Co Wy na to?
   http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=427&wid=11
   Kontakt
   Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce
   ul. Długa 38/40
   00-238 Warszawa

   tel: +48 22 635 94 96
   fax: +48 22 831 08 92
   e-mail: whopol@euro.who.int
   Pracownicy
   Dr Paulina Miśkiewicz
   Dyrektor Biura WHO w Polsce

   Jolanta Wieczorek
   Specjalista ds. Administracyjno-Finansowych

   Dominika Miecznikowska
   Sekretariat

   Choroby Niezakaźne, Zdrowie i Środowisko
   Globalna Inicjatywa na rzecz Zwalczania Używania Tytoniu
   Anna Kozieł
   Koordynator

   Dr Dorota Kaleta
   Koordynator Światowego Badania Tytoniowego Dorosłych w Polsce (GATS)

 31. Vebriq said

  POPIERAM!!!
  zorganizowanie się powinno obejmować także obszar samoobrony ekonomicznej,czy zaczęliście już bojkot produktów tych koncernów farmaceutycznych?Opublikujcie proszę możliwie dokładną listę firm,których produkty trzeba bojkotować w związku z udziałem ich w tej aferze.Druga sprawa-trzeba założyć coś w rodzaju kas oporu,niewielkie spółdzielnie mające po około 12-20 członków i kapitał z niewielkich składek np po 10zł od osoby,działające lokalnie i niezależnie od siebie nawzajem-w razie gdyby członek takiej organizacji zachorował na grypę-dostaje wsparcie finansowe z kasy spółdzielni i wsparcie logistyczne-pomoc w załatwianiu spraw,odwiedziony,nie wyłączając opieki modlitewnej dla osób wierzących,z tej kasy można także prowadzić akcję uświadamiania społeczeństwa,poza tym broń ekonomiczna stanowi realną alternatywę dla dużych banków,którym chyba nie do końca można ufać a na wypadek stosowania przymusu potrzeba realnych silnych struktur poza internetem-możliwość obronienia członka grupy przed najściem np policji,podjęcia głodówki protestacyjnej itp. itd.

 32. kellrez said

  moze by tak dolaczyc adobre reader lub foxit reader? bo ktos moze miec problem z odtworzeniem tych plikow w formacie .PDF

 33. […] Całość można przeczytać na: https://grypa666.wordpress.com/2009/09/18/zglaszamy-popelnienie-przestepstwa/ […]

 34. tmsz said

  Może na rzecznika praw obywatelskich poprosić o opinię w kwestii przymusowych szczepionek w Polsce. Czy według niego jest to dopuszczalne.

  • jerzy said

   Przecież nie ma w Polsce (na razie przynajmniej) żadnego przymusu. Do Rzecznika można skierować inne zapytania, inne sprawy. Np. Czy jest możliwe, że na Polskę dziesiątki samolotów zrzucają jakieś smugi, opryskują ludzi jakimiś trującymi chemikaliami baru, a władze nie odpowiadają na pytania obywateli. Podobnie wiele się znajdzie pytań do Rzecznika w spr. szczepień. Ale jak zapytasz go o szczepienia „przymusowe”, to Ci opdpisze, że nie są przymusowe – i koniec sprawy 😦 .

 35. Filipoza said

  Prawnikiem nie jestem więc pytam:
  CZY MOŻNA ANONIMOWO MAILEM ZGŁOSIĆ POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA?

 36. wrrr said

  obawiam się, że czy to się nam podoba czy nie, pandemia BĘDZIE, to znaczy, jeżeli padnie plan wszczepienia ludziom wirusa, po prostu zrzucą go na nas z samolotów – popatrzcie na niebo choćby dziś – wszędzie chemiczne smugi, praktycznie żadnej chmurki na niebie, tylko ten biały syf z samolotów =(

 37. tomekk said

  Biedni są ci, którzy liczą w jakiejkolwiek poważnej sprawie na polski rząd.

 38. Ewa said

  Moim zdaniem najlepiej byloby zalac prokuratury zawiadomieniami o probie dokonania przestepstwa przeciwko ludzkosci.
  Kilka dni temu chcialam wlsnie to uczynic, ale nie znalazlam zadnego adresu mailowego zadnej polskiej prokuratury.
  Moglibyscie tu pomoc ?
  Ewa z Wloch

 39. Tomasz said

  Oczywiście, że robicie to anonimowo, bandyci. Fałszywe zawiadomienie jest przestępstwem. A od siebie powiem, że próba masowego zabójstwa dzieci nie ujdzie wam na sucho. Najpierw się dowiem kim jesteście, potem gdzie mieszkacie, a potem zajmę się wami po kolei.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s